[ଇଂଦ୍ରାକ୍ଷୀ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍] ᐈ Indrakshi Stotram Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Indrakshi Stotram Lyrics In Oriya/Odia

ନାରଦ ଉଵାଚ ।
ଇଂଦ୍ରାକ୍ଷୀସ୍ତୋତ୍ରମାଖ୍ୟାହି ନାରାୟଣ ଗୁଣାର୍ଣଵ ।
ପାର୍ଵତ୍ୟୈ ଶିଵସଂପ୍ରୋକ୍ତଂ ପରଂ କୌତୂହଲଂ ହି ମେ ॥

ନାରାୟଣ ଉଵାଚ ।
ଇଂଦ୍ରାକ୍ଷୀ ସ୍ତୋତ୍ର ମଂତ୍ରସ୍ୟ ମାହାତ୍ମ୍ୟଂ କେନ ଵୋଚ୍ୟତେ ।
ଇଂଦ୍ରେଣାଦୌ କୃତଂ ସ୍ତୋତ୍ରଂ ସର୍ଵାପଦ୍ଵିନିଵାରଣମ୍ ॥

ତଦେଵାହଂ ବ୍ରଵୀମ୍ୟଦ୍ୟ ପୃଚ୍ଛତସ୍ତଵ ନାରଦ ।
ଅସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଇଂଦ୍ରାକ୍ଷୀସ୍ତୋତ୍ରମହାମଂତ୍ରସ୍ୟ, ଶଚୀପୁରଂଦର ଋଷିଃ, ଅନୁଷ୍ଟୁପ୍ଛଂଦଃ, ଇଂଦ୍ରାକ୍ଷୀ ଦୁର୍ଗା ଦେଵତା, ଲକ୍ଷ୍ମୀର୍ବୀଜଂ, ଭୁଵନେଶ୍ଵରୀ ଶକ୍ତିଃ, ଭଵାନୀ କୀଲକଂ, ମମ ଇଂଦ୍ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସାଦ ସିଦ୍ଧ୍ୟର୍ଥେ ଜପେ ଵିନିୟୋଗଃ ।

କରନ୍ୟାସଃ
ଇଂଦ୍ରାକ୍ଷ୍ୟୈ ଅଂଗୁଷ୍ଠାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ମହାଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟୈ ତର୍ଜନୀଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ମହେଶ୍ଵର୍ୟୈ ମଧ୍ୟମାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ଅଂବୁଜାକ୍ଷ୍ୟୈ ଅନାମିକାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
କାତ୍ୟାୟନ୍ୟୈ କନିଷ୍ଠିକାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
କୌମାର୍ୟୈ କରତଲକରପୃଷ୍ଠାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।

ଅଂଗନ୍ୟାସଃ
ଇଂଦ୍ରାକ୍ଷ୍ୟୈ ହୃଦୟାୟ ନମଃ ।
ମହାଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟୈ ଶିରସେ ସ୍ଵାହା ।
ମହେଶ୍ଵର୍ୟୈ ଶିଖାୟୈ ଵଷଟ୍ ।
ଅଂବୁଜାକ୍ଷ୍ୟୈ କଵଚାୟ ହୁମ୍ ।
କାତ୍ୟାୟନ୍ୟୈ ନେତ୍ରତ୍ରୟାୟ ଵୌଷଟ୍ ।
କୌମାର୍ୟୈ ଅସ୍ତ୍ରାୟ ଫଟ୍ ।
ଭୂର୍ଭୁଵସ୍ସୁଵରୋମିତି ଦିଗ୍ବଂଧଃ ॥

ଧ୍ୟାନମ୍
ନେତ୍ରାଣାଂ ଦଶଭିଶ୍ଶତୈଃ ପରିଵୃତାମତ୍ୟୁଗ୍ରଚର୍ମାଂବରାମ୍ ।
ହେମାଭାଂ ମହତୀଂ ଵିଲଂବିତଶିଖାମାମୁକ୍ତକେଶାନ୍ଵିତାମ୍ ॥
ଘଂଟାମଂଡିତପାଦପଦ୍ମୟୁଗଳାଂ ନାଗେଂଦ୍ରକୁଂଭସ୍ତନୀମ୍ ।
ଇଂଦ୍ରାକ୍ଷୀଂ ପରିଚିଂତୟାମି ମନସା କଲ୍ପୋକ୍ତସିଦ୍ଧିପ୍ରଦାମ୍ ॥ 1 ॥

ଇଂଦ୍ରାକ୍ଷୀଂ ଦ୍ଵିଭୁଜାଂ ଦେଵୀଂ ପୀତଵସ୍ତ୍ରଦ୍ଵୟାନ୍ଵିତାମ୍ ।
ଵାମହସ୍ତେ ଵଜ୍ରଧରାଂ ଦକ୍ଷିଣେନ ଵରପ୍ରଦାମ୍ ॥
ଇଂଦ୍ରାକ୍ଷୀଂ ସହୟୁଵତୀଂ ନାନାଲଂକାରଭୂଷିତାମ୍ ।
ପ୍ରସନ୍ନଵଦନାଂଭୋଜାମପ୍ସରୋଗଣସେଵିତାମ୍ ॥ 2 ॥

ଦ୍ଵିଭୁଜାଂ ସୌମ୍ୟଵଦାନାଂ ପାଶାଂକୁଶଧରାଂ ପରାମ୍ ।
ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟମୋହିନୀଂ ଦେଵୀଂ ଇଂଦ୍ରାକ୍ଷୀ ନାମ କୀର୍ତିତାମ୍ ॥ 3 ॥

ପୀତାଂବରାଂ ଵଜ୍ରଧରୈକହସ୍ତାଂ
ନାନାଵିଧାଲଂକରଣାଂ ପ୍ରସନ୍ନାମ୍ ।
ତ୍ଵାମପ୍ସରସ୍ସେଵିତପାଦପଦ୍ମାଂ
ଇଂଦ୍ରାକ୍ଷୀଂ ଵଂଦେ ଶିଵଧର୍ମପତ୍ନୀମ୍ ॥ 4 ॥

ପଂଚପୂଜା
ଲଂ ପୃଥିଵ୍ୟାତ୍ମିକାୟୈ ଗଂଧଂ ସମର୍ପୟାମି ।
ହଂ ଆକାଶାତ୍ମିକାୟୈ ପୁଷ୍ପୈଃ ପୂଜୟାମି ।
ୟଂ ଵାୟ୍ଵାତ୍ମିକାୟୈ ଧୂପମାଘ୍ରାପୟାମି ।
ରଂ ଅଗ୍ନ୍ୟାତ୍ମିକାୟୈ ଦୀପଂ ଦର୍ଶୟାମି ।
ଵଂ ଅମୃତାତ୍ମିକାୟୈ ଅମୃତଂ ମହାନୈଵେଦ୍ୟଂ ନିଵେଦୟାମି ।
ସଂ ସର୍ଵାତ୍ମିକାୟୈ ସର୍ଵୋପଚାରପୂଜାଂ ସମର୍ପୟାମି ॥

ଦିଗ୍ଦେଵତା ରକ୍ଷ
ଇଂଦ୍ର ଉଵାଚ ।
ଇଂଦ୍ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଵତଃ ପାତୁ ପାତ୍ଵାଗ୍ନେୟ୍ୟାଂ ତଥେଶ୍ଵରୀ ।
କୌମାରୀ ଦକ୍ଷିଣେ ପାତୁ ନୈରୃତ୍ୟାଂ ପାତୁ ପାର୍ଵତୀ ॥ 1 ॥

ଵାରାହୀ ପଶ୍ଚିମେ ପାତୁ ଵାୟଵ୍ୟେ ନାରସିଂହ୍ୟପି ।
ଉଦୀଚ୍ୟାଂ କାଳରାତ୍ରୀ ମାଂ ଐଶାନ୍ୟାଂ ସର୍ଵଶକ୍ତୟଃ ॥ 2 ॥

ଭୈରଵ୍ୟୋର୍ଧ୍ଵଂ ସଦା ପାତୁ ପାତ୍ଵଧୋ ଵୈଷ୍ଣଵୀ ତଥା ।
ଏଵଂ ଦଶଦିଶୋ ରକ୍ଷେତ୍ସର୍ଵଦା ଭୁଵନେଶ୍ଵରୀ ॥ 3 ॥

ଓଂ ହ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ ଇଂଦ୍ରାକ୍ଷ୍ୟୈ ନମଃ ।

ସ୍ତୋତ୍ରଂ
ଇଂଦ୍ରାକ୍ଷୀ ନାମ ସା ଦେଵୀ ଦେଵତୈସ୍ସମୁଦାହୃତା ।
ଗୌରୀ ଶାକଂଭରୀ ଦେଵୀ ଦୁର୍ଗାନାମ୍ନୀତି ଵିଶ୍ରୁତା ॥ 1 ॥

ନିତ୍ୟାନଂଦୀ ନିରାହାରୀ ନିଷ୍କଳାୟୈ ନମୋଽସ୍ତୁ ତେ ।
କାତ୍ୟାୟନୀ ମହାଦେଵୀ ଚଂଦ୍ରଘଂଟା ମହାତପାଃ ॥ 2 ॥

ସାଵିତ୍ରୀ ସା ଚ ଗାୟତ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଣୀ ବ୍ରହ୍ମଵାଦିନୀ ।
ନାରାୟଣୀ ଭଦ୍ରକାଳୀ ରୁଦ୍ରାଣୀ କୃଷ୍ଣପିଂଗଳା ॥ 3 ॥

ଅଗ୍ନିଜ୍ଵାଲା ରୌଦ୍ରମୁଖୀ କାଳରାତ୍ରୀ ତପସ୍ଵିନୀ ।
ମେଘସ୍ଵନା ସହସ୍ରାକ୍ଷୀ ଵିକଟାଂଗୀ (ଵିକାରାଂଗୀ) ଜଡୋଦରୀ ॥ 4 ॥

ମହୋଦରୀ ମୁକ୍ତକେଶୀ ଘୋରରୂପା ମହାବଲା ।
ଅଜିତା ଭଦ୍ରଦାଽନଂତା ରୋଗହଂତ୍ରୀ ଶିଵପ୍ରିୟା ॥ 5 ॥

ଶିଵଦୂତୀ କରାଳୀ ଚ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷପରମେଶ୍ଵରୀ ।
ଇଂଦ୍ରାଣୀ ଇଂଦ୍ରରୂପା ଚ ଇଂଦ୍ରଶକ୍ତିଃପରାୟଣୀ ॥ 6 ॥

ସଦା ସମ୍ମୋହିନୀ ଦେଵୀ ସୁଂଦରୀ ଭୁଵନେଶ୍ଵରୀ ।
ଏକାକ୍ଷରୀ ପରା ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥୂଲସୂକ୍ଷ୍ମପ୍ରଵର୍ଧନୀ ॥ 7 ॥

ରକ୍ଷାକରୀ ରକ୍ତଦଂତା ରକ୍ତମାଲ୍ୟାଂବରା ପରା ।
ମହିଷାସୁରସଂହର୍ତ୍ରୀ ଚାମୁଂଡା ସପ୍ତମାତୃକା ॥ 8 ॥

ଵାରାହୀ ନାରସିଂହୀ ଚ ଭୀମା ଭୈରଵଵାଦିନୀ ।
ଶ୍ରୁତିସ୍ସ୍ମୃତିର୍ଧୃତିର୍ମେଧା ଵିଦ୍ୟାଲକ୍ଷ୍ମୀସ୍ସରସ୍ଵତୀ ॥ 9 ॥

ଅନଂତା ଵିଜୟାଽପର୍ଣା ମାନସୋକ୍ତାପରାଜିତା ।
ଭଵାନୀ ପାର୍ଵତୀ ଦୁର୍ଗା ହୈମଵତ୍ୟଂବିକା ଶିଵା ॥ 10 ॥

ଶିଵା ଭଵାନୀ ରୁଦ୍ରାଣୀ ଶଂକରାର୍ଧଶରୀରିଣୀ ।
ଐରାଵତଗଜାରୂଢା ଵଜ୍ରହସ୍ତା ଵରପ୍ରଦା ॥ 11 ॥

ଧୂର୍ଜଟୀ ଵିକଟୀ ଘୋରୀ ହ୍ୟଷ୍ଟାଂଗୀ ନରଭୋଜିନୀ ।
ଭ୍ରାମରୀ କାଂଚି କାମାକ୍ଷୀ କ୍ଵଣନ୍ମାଣିକ୍ୟନୂପୁରା ॥ 12 ॥

ହ୍ରୀଂକାରୀ ରୌଦ୍ରଭେତାଳୀ ହ୍ରୁଂକାର୍ୟମୃତପାଣିନୀ ।
ତ୍ରିପାଦ୍ଭସ୍ମପ୍ରହରଣା ତ୍ରିଶିରା ରକ୍ତଲୋଚନା ॥ 13 ॥

ନିତ୍ୟା ସକଲକଳ୍ୟାଣୀ ସର୍ଵୈଶ୍ଵର୍ୟପ୍ରଦାୟିନୀ ।
ଦାକ୍ଷାୟଣୀ ପଦ୍ମହସ୍ତା ଭାରତୀ ସର୍ଵମଂଗଳା ॥ 14 ॥

କଳ୍ୟାଣୀ ଜନନୀ ଦୁର୍ଗା ସର୍ଵଦୁଃଖଵିନାଶିନୀ ।
ଇଂଦ୍ରାକ୍ଷୀ ସର୍ଵଭୂତେଶୀ ସର୍ଵରୂପା ମନୋନ୍ମନୀ ॥ 15 ॥

ମହିଷମସ୍ତକନୃତ୍ୟଵିନୋଦନ-
ସ୍ଫୁଟରଣନ୍ମଣିନୂପୁରପାଦୁକା ।
ଜନନରକ୍ଷଣମୋକ୍ଷଵିଧାୟିନୀ
ଜୟତୁ ଶୁଂଭନିଶୁଂଭନିଷୂଦିନୀ ॥ 16 ॥

ଶିଵା ଚ ଶିଵରୂପା ଚ ଶିଵଶକ୍ତିପରାୟଣୀ ।
ମୃତ୍ୟୁଂଜୟୀ ମହାମାୟୀ ସର୍ଵରୋଗନିଵାରିଣୀ ॥ 17 ॥

ଐଂଦ୍ରୀଦେଵୀ ସଦାକାଲଂ ଶାଂତିମାଶୁକରୋତୁ ମେ ।
ଈଶ୍ଵରାର୍ଧାଂଗନିଲୟା ଇଂଦୁବିଂବନିଭାନନା ॥ 18 ॥

ସର୍ଵୋରୋଗପ୍ରଶମନୀ ସର୍ଵମୃତ୍ୟୁନିଵାରିଣୀ ।
ଅପଵର୍ଗପ୍ରଦା ରମ୍ୟା ଆୟୁରାରୋଗ୍ୟଦାୟିନୀ ॥ 19 ॥

ଇଂଦ୍ରାଦିଦେଵସଂସ୍ତୁତ୍ୟା ଇହାମୁତ୍ରଫଲପ୍ରଦା ।
ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିସ୍ଵରୂପା ଚ ଇଭଵକ୍ତ୍ରାଦ୍ଵିଜନ୍ମଭୂଃ ॥ 20 ॥

ଭସ୍ମାୟୁଧାୟ ଵିଦ୍ମହେ ରକ୍ତନେତ୍ରାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ଜ୍ଵରହରଃ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍ ॥ 21 ॥

ମଂତ୍ରଃ
ଓଂ ଐଂ ହ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ କ୍ଲୀଂ କ୍ଲୂଂ ଇଂଦ୍ରାକ୍ଷ୍ୟୈ ନମଃ ॥ 22 ॥

ଓଂ ନମୋ ଭଗଵତୀ ଇଂଦ୍ରାକ୍ଷୀ ସର୍ଵଜନସମ୍ମୋହିନୀ କାଳରାତ୍ରୀ ନାରସିଂହୀ ସର୍ଵଶତ୍ରୁସଂହାରିଣୀ ଅନଲେ ଅଭୟେ ଅଜିତେ ଅପରାଜିତେ ମହାସିଂହଵାହିନୀ ମହିଷାସୁରମର୍ଦିନୀ ହନ ହନ ମର୍ଦୟ ମର୍ଦୟ ମାରୟ ମାରୟ ଶୋଷୟ ଶୋଷୟ ଦାହୟ ଦାହୟ ମହାଗ୍ରହାନ୍ ସଂହର ସଂହର ୟକ୍ଷଗ୍ରହ ରାକ୍ଷସଗ୍ରହ ସ୍କଂଦଗ୍ରହ ଵିନାୟକଗ୍ରହ ବାଲଗ୍ରହ କୁମାରଗ୍ରହ ଚୋରଗ୍ରହ ଭୂତଗ୍ରହ ପ୍ରେତଗ୍ରହ ପିଶାଚଗ୍ରହ କୂଷ୍ମାଂଡଗ୍ରହାଦୀନ୍ ମର୍ଦୟ ମର୍ଦୟ ନିଗ୍ରହ ନିଗ୍ରହ ଧୂମଭୂତାନ୍ସଂତ୍ରାଵୟ ସଂତ୍ରାଵୟ ଭୂତଜ୍ଵର ପ୍ରେତଜ୍ଵର ପିଶାଚଜ୍ଵର ଉଷ୍ଣଜ୍ଵର ପିତ୍ତଜ୍ଵର ଵାତଜ୍ଵର ଶ୍ଲେଷ୍ମଜ୍ଵର କଫଜ୍ଵର ଆଲାପଜ୍ଵର ସନ୍ନିପାତଜ୍ଵର ମାହେଂଦ୍ରଜ୍ଵର କୃତ୍ରିମଜ୍ଵର କୃତ୍ୟାଦିଜ୍ଵର ଏକାହିକଜ୍ଵର ଦ୍ଵୟାହିକଜ୍ଵର ତ୍ରୟାହିକଜ୍ଵର ଚାତୁର୍ଥିକଜ୍ଵର ପଂଚାହିକଜ୍ଵର ପକ୍ଷଜ୍ଵର ମାସଜ୍ଵର ଷଣ୍ମାସଜ୍ଵର ସଂଵତ୍ସରଜ୍ଵର ଜ୍ଵରାଲାପଜ୍ଵର ସର୍ଵଜ୍ଵର ସର୍ଵାଂଗଜ୍ଵରାନ୍ ନାଶୟ ନାଶୟ ହର ହର ହନ ହନ ଦହ ଦହ ପଚ ପଚ ତାଡୟ ତାଡୟ ଆକର୍ଷୟ ଆକର୍ଷୟ ଵିଦ୍ଵେଷୟ ଵିଦ୍ଵେଷୟ ସ୍ତଂଭୟ ସ୍ତଂଭୟ ମୋହୟ ମୋହୟ ଉଚ୍ଚାଟୟ ଉଚ୍ଚାଟୟ ହୁଂ ଫଟ୍ ସ୍ଵାହା ॥ 23 ॥

ଓଂ ହ୍ରୀଂ ଓଂ ନମୋ ଭଗଵତୀ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ସର୍ଵଜନଵଶଂକରୀ ସର୍ଵଦୁଷ୍ଟଗ୍ରହସ୍ତଂଭିନୀ କଂକାଳୀ କାମରୂପିଣୀ କାଲରୂପିଣୀ ଘୋରରୂପିଣୀ ପରମଂତ୍ରପରୟଂତ୍ର ପ୍ରଭେଦିନୀ ପ୍ରତିଭଟଵିଧ୍ଵଂସିନୀ ପରବଲତୁରଗଵିମର୍ଦିନୀ ଶତ୍ରୁକରଚ୍ଛେଦିନୀ ଶତ୍ରୁମାଂସଭକ୍ଷିଣୀ ସକଲଦୁଷ୍ଟଜ୍ଵରନିଵାରିଣୀ ଭୂତ ପ୍ରେତ ପିଶାଚ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ୟକ୍ଷ ୟମଦୂତ ଶାକିନୀ ଡାକିନୀ କାମିନୀ ସ୍ତଂଭିନୀ ମୋହିନୀ ଵଶଂକରୀ କୁକ୍ଷିରୋଗ ଶିରୋରୋଗ ନେତ୍ରରୋଗ କ୍ଷୟାପସ୍ମାର କୁଷ୍ଠାଦି ମହାରୋଗନିଵାରିଣୀ ମମ ସର୍ଵରୋଗଂ ନାଶୟ ନାଶୟ ହ୍ରାଂ ହ୍ରୀଂ ହ୍ରୂଂ ହ୍ରୈଂ ହ୍ରୌଂ ହ୍ରଃ ହୁଂ ଫଟ୍ ସ୍ଵାହା ॥ 24 ॥

ଓଂ ନମୋ ଭଗଵତୀ ମାହେଶ୍ଵରୀ ମହାଚିଂତାମଣୀ ଦୁର୍ଗେ ସକଲସିଦ୍ଧେଶ୍ଵରୀ ସକଲଜନମନୋହାରିଣୀ କାଲକାଲରାତ୍ରୀ ମହାଘୋରରୂପେ ପ୍ରତିହତଵିଶ୍ଵରୂପିଣୀ ମଧୁସୂଦନୀ ମହାଵିଷ୍ଣୁସ୍ଵରୂପିଣୀ ଶିରଶ୍ଶୂଲ କଟିଶୂଲ ଅଂଗଶୂଲ ପାର୍ଶ୍ଵଶୂଲ ନେତ୍ରଶୂଲ କର୍ଣଶୂଲ ପକ୍ଷଶୂଲ ପାଂଡୁରୋଗ କାମାରାଦୀନ୍ ସଂହର ସଂହର ନାଶୟ ନାଶୟ ଵୈଷ୍ଣଵୀ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରେଣ ଵିଷ୍ଣୁଚକ୍ରେଣ ରୁଦ୍ରଶୂଲେନ ୟମଦଂଡେନ ଵରୁଣପାଶେନ ଵାସଵଵଜ୍ରେଣ ସର୍ଵାନରୀଂ ଭଂଜୟ ଭଂଜୟ ରାଜୟକ୍ଷ୍ମ କ୍ଷୟରୋଗ ତାପଜ୍ଵରନିଵାରିଣୀ ମମ ସର୍ଵଜ୍ଵରଂ ନାଶୟ ନାଶୟ ୟ ର ଲ ଵ ଶ ଷ ସ ହ ସର୍ଵଗ୍ରହାନ୍ ତାପୟ ତାପୟ ସଂହର ସଂହର ଛେଦୟ ଛେଦୟ ଉଚ୍ଚାଟୟ ଉଚ୍ଚାଟୟ ହ୍ରାଂ ହ୍ରୀଂ ହ୍ରୂଂ ଫଟ୍ ସ୍ଵାହା ॥ 25 ॥

ଉତ୍ତରନ୍ୟାସଃ
କରନ୍ୟାସଃ
ଇଂଦ୍ରାକ୍ଷ୍ୟୈ ଅଂଗୁଷ୍ଠାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ମହାଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟୈ ତର୍ଜନୀଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ମହେଶ୍ଵର୍ୟୈ ମଧ୍ୟମାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ଅଂବୁଜାକ୍ଷ୍ୟୈ ଅନାମିକାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
କାତ୍ୟାୟନ୍ୟୈ କନିଷ୍ଠିକାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
କୌମାର୍ୟୈ କରତଲକରପୃଷ୍ଠାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।

ଅଂଗନ୍ୟାସଃ
ଇଂଦ୍ରାକ୍ଷ୍ୟୈ ହୃଦୟାୟ ନମଃ ।
ମହାଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟୈ ଶିରସେ ସ୍ଵାହା ।
ମହେଶ୍ଵର୍ୟୈ ଶିଖାୟୈ ଵଷଟ୍ ।
ଅଂବୁଜାକ୍ଷ୍ୟୈ କଵଚାୟ ହୁମ୍ ।
କାତ୍ୟାୟନ୍ୟୈ ନେତ୍ରତ୍ରୟାୟ ଵୌଷଟ୍ ।
କୌମାର୍ୟୈ ଅସ୍ତ୍ରାୟ ଫଟ୍ ।
ଭୂର୍ଭୁଵସ୍ସୁଵରୋମିତି ଦିଗ୍ଵିମୋକଃ ॥

ସମର୍ପଣଂ
ଗୁହ୍ୟାଦି ଗୁହ୍ୟ ଗୋପ୍ତ୍ରୀ ତ୍ଵଂ ଗୃହାଣାସ୍ମତ୍କୃତଂ ଜପମ୍ ।
ସିଦ୍ଧିର୍ଭଵତୁ ମେ ଦେଵୀ ତ୍ଵତ୍ପ୍ରସାଦାନ୍ମୟି ସ୍ଥିରାନ୍ ॥ 26

ଫଲଶ୍ରୁତିଃ
ନାରାୟଣ ଉଵାଚ ।
ଏତୈର୍ନାମଶତୈର୍ଦିଵ୍ୟୈଃ ସ୍ତୁତା ଶକ୍ରେଣ ଧୀମତା ।
ଆୟୁରାରୋଗ୍ୟମୈଶ୍ଵର୍ୟଂ ଅପମୃତ୍ୟୁଭୟାପହମ୍ ॥ 27 ॥

କ୍ଷୟାପସ୍ମାରକୁଷ୍ଠାଦି ତାପଜ୍ଵରନିଵାରଣମ୍ ।
ଚୋରଵ୍ୟାଘ୍ରଭୟଂ ତତ୍ର ଶୀତଜ୍ଵରନିଵାରଣମ୍ ॥ 28 ॥

ମାହେଶ୍ଵରମହାମାରୀ ସର୍ଵଜ୍ଵରନିଵାରଣମ୍ ।
ଶୀତପୈତ୍ତକଵାତାଦି ସର୍ଵରୋଗନିଵାରଣମ୍ ॥ 29 ॥

ସନ୍ନିଜ୍ଵରନିଵାରଣଂ ସର୍ଵଜ୍ଵରନିଵାରଣମ୍ ।
ସର୍ଵରୋଗନିଵାରଣଂ ସର୍ଵମଂଗଳଵର୍ଧନମ୍ ॥ 30 ॥

ଶତମାଵର୍ତୟେଦ୍ୟସ୍ତୁ ମୁଚ୍ୟତେ ଵ୍ୟାଧିବଂଧନାତ୍ ।
ଆଵର୍ତୟନ୍ସହସ୍ରାତ୍ତୁ ଲଭତେ ଵାଂଛିତଂ ଫଲମ୍ ॥ 31 ॥

ଏତତ୍ ସ୍ତୋତ୍ରଂ ମହାପୁଣ୍ୟଂ ଜପେଦାୟୁଷ୍ୟଵର୍ଧନମ୍ ।
ଵିନାଶାୟ ଚ ରୋଗାଣାମପମୃତ୍ୟୁହରାୟ ଚ ॥ 32 ॥

ଦ୍ଵିଜୈର୍ନିତ୍ୟମିଦଂ ଜପ୍ୟଂ ଭାଗ୍ୟାରୋଗ୍ୟାଭୀପ୍ସୁଭିଃ ।
ନାଭିମାତ୍ରଜଲେସ୍ଥିତ୍ଵା ସହସ୍ରପରିସଂଖ୍ୟୟା ॥ 33 ॥

ଜପେତ୍ସ୍ତୋତ୍ରମିମଂ ମଂତ୍ରଂ ଵାଚାଂ ସିଦ୍ଧିର୍ଭଵେତ୍ତତଃ ।
ଅନେନଵିଧିନା ଭକ୍ତ୍ୟା ମଂତ୍ରସିଦ୍ଧିଶ୍ଚ ଜାୟତେ ॥ 34 ॥

ସଂତୁଷ୍ଟା ଚ ଭଵେଦ୍ଦେଵୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷା ସଂପ୍ରଜାୟତେ ।
ସାୟଂ ଶତଂ ପଠେନ୍ନିତ୍ୟଂ ଷଣ୍ମାସାତ୍ସିଦ୍ଧିରୁଚ୍ୟତେ ॥ 35 ॥

ଚୋରଵ୍ୟାଧିଭୟସ୍ଥାନେ ମନସାହ୍ୟନୁଚିଂତୟନ୍ ।
ସଂଵତ୍ସରମୁପାଶ୍ରିତ୍ୟ ସର୍ଵକାମାର୍ଥସିଦ୍ଧୟେ ॥ 36 ॥

ରାଜାନଂ ଵଶ୍ୟମାପ୍ନୋତି ଷଣ୍ମାସାନ୍ନାତ୍ର ସଂଶୟଃ ।
ଅଷ୍ଟଦୋର୍ଭିସ୍ସମାୟୁକ୍ତେ ନାନାୟୁଦ୍ଧଵିଶାରଦେ ॥ 37 ॥

ଭୂତପ୍ରେତପିଶାଚେଭ୍ୟୋ ରୋଗାରାତିମୁଖୈରପି ।
ନାଗେଭ୍ୟଃ ଵିଷୟଂତ୍ରେଭ୍ୟଃ ଆଭିଚାରୈର୍ମହେଶ୍ଵରୀ ॥ 38 ॥

ରକ୍ଷ ମାଂ ରକ୍ଷ ମାଂ ନିତ୍ୟଂ ପ୍ରତ୍ୟହଂ ପୂଜିତା ମୟା ।
ସର୍ଵମଂଗଳମାଂଗଳ୍ୟେ ଶିଵେ ସର୍ଵାର୍ଥସାଧିକେ ।
ଶରଣ୍ୟେ ତ୍ର୍ୟଂବକେ ଦେଵୀ ନାରାୟଣୀ ନମୋଽସ୍ତୁ ତେ ॥ 39 ॥

ଵରଂ ପ୍ରଦାଦ୍ମହେଂଦ୍ରାୟ ଦେଵରାଜ୍ୟଂ ଚ ଶାଶ୍ଵତମ୍ ।
ଇଂଦ୍ରସ୍ତୋତ୍ରମିଦଂ ପୁଣ୍ୟଂ ମହଦୈଶ୍ଵର୍ୟକାରଣମ୍ ॥ 40 ॥

ଇତି ଇଂଦ୍ରାକ୍ଷୀ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ।

********

Leave a Comment