[ಈಶೋಪನಿಷದ್] ᐈ Ishopanishad Lyrics In Kannada Pdf

Ishopanishad Lyrics In Kannada

ಓಂ ಪೂರ್ಣ॒ಮದಃ॒ ಪೂರ್ಣ॒ಮಿದಂ॒ ಪೂರ್ಣಾ॒ತ್ಪೂರ್ಣ॒ಮುದ॒ಚ್ಯತೇ ।
ಪೂರ್ಣ॒ಸ್ಯ ಪೂರ್ಣ॒ಮಾದಾ॒ಯ ಪೂರ್ಣ॒ಮೇವಾವಶಿ॒ಷ್ಯತೇ ॥

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥

ಓಂ ಈ॒ಶಾ ವಾ॒ಸ್ಯ॑ಮಿ॒ದಗ್ಂ ಸರ್ವಂ॒ ಯತ್ಕಿಂಚ॒ ಜಗ॑ತ್ವಾಂ॒ ಜಗ॑ತ್ ।
ತೇನ॑ ತ್ಯ॒ಕ್ತೇನ॑ ಭುಂಜೀಥಾ॒ ಮಾ ಗೃ॑ಧಃ॒ ಕಸ್ಯ॑ಸ್ವಿ॒ದ್ಧನಂ᳚ ॥ 1 ॥

ಕು॒ರ್ವನ್ನೇ॒ವೇಹ ಕರ್ಮಾ᳚ಣಿ ಜಿಜೀವಿ॒ಷೇಚ್ಚ॒ತಗ್ಂ ಸಮಾಃ᳚ ।
ಏ॒ವಂ ತ್ವಯಿ॒ ನಾನ್ಯಥೇ॒ತೋ᳚ಽಸ್ತಿ॒ ನ ಕರ್ಮ॑ ಲಿಪ್ಯತೇ॑ ನರೇ᳚ ॥ 2 ॥

ಅ॒ಸು॒ರ್ಯಾ॒ ನಾಮ॒ ತೇ ಲೋ॒ಕಾ ಅಂ॒ಧೇನ॒ ತಮ॒ಸಾಽಽವೃ॑ತಾಃ ।
ತಾಗ್ಂಸ್ತೇ ಪ್ರೇತ್ಯಾ॒ಭಿಗ॑ಚ್ಛಂತಿ॒ ಯೇ ಕೇ ಚಾ᳚ತ್ಮ॒ಹನೋ॒ ಜನಾಃ᳚ ॥ 3 ॥

ಅನೇ᳚ಜ॒ದೇಕಂ॒ ಮನ॑ಸೋ॒ ಜವೀ᳚ಯೋ॒ ನೈನ॑ದ್ದೇ॒ವಾ ಆ᳚ಪ್ನುವ॒ನ್ಪೂರ್ವ॒ಮರ್ಷ॑ತ್ ।
ತದ್ಧಾವ॑ತೋ॒ಽನ್ಯಾನತ್ಯೇ᳚ತಿ॒ ತಿಷ್ಠ॒ತ್ತಸ್ಮಿನ್᳚ನ॒ಪೋ ಮಾ᳚ತ॒ರಿಶ್ವಾ᳚ ದಧಾತಿ ॥ 4 ॥

ತದೇ᳚ಜತಿ॒ ತನ್ನೇಜ॑ತಿ॒ ತದ್ದೂ॒ರೇ ತದ್ವಂ॑ತಿ॒ಕೇ ।
ತದಂ॒ತರ॑ಸ್ಯ॒ ಸರ್ವ॑ಸ್ಯ॒ ತದು॒ ಸರ್ವ॑ಸ್ಯಾಸ್ಯ ಬಾಹ್ಯ॒ತಃ ॥ 5 ॥

ಯಸ್ತು ಸರ್ವಾ᳚ಣಿ ಭೂ॒ತಾನ್ಯಾ॒ತ್ಮನ್ಯೇ॒ವಾನು॒ಪಶ್ಯ॑ತಿ ।
ಸ॒ರ್ವ॒ಭೂ॒ತೇಷು॑ ಚಾ॒ತ್ಮಾನಂ॒ ತತೋ॒ ನ ವಿಹು॑ಗುಪ್ಸತೇ ॥ 6 ॥

ಯಸ್ಮಿ॒ನ್ಸರ್ವಾ᳚ಣಿ ಭೂ॒ತಾನ್ಯಾ॒ತ್ಮೈವಾಭೂ᳚ದ್ವಿಜಾನ॒ತಃ ।
ತತ್ರ॒ ಕೋ ಮೋಹಃ॒ ಕಃ ಶೋಕಃ॑ ಏಕ॒ತ್ವಮ॑ನು॒ಪಶ್ಯ॑ತಃ ॥ 7 ॥

ಸ ಪರ್ಯ॑ಗಾಚ್ಚು॒ಕ್ರಮ॑ಕಾ॒ಯಮ॑ಪ್ರಣ॒ಮ॑ಸ್ನಾವಿ॒ರಗ್ಂ ಶು॒ದ್ಧಮಪಾ᳚ಪವಿದ್ಧಮ್ ।
ಕ॒ವಿರ್ಮ॑ನೀ॒ಷೀ ಪ॑ರಿ॒ಭೂಃ ಸ್ವ॑ಯಂ॒ಭೂ-ರ್ಯಾ᳚ಥಾತಥ್ಯ॒ತೋಽರ್ಥಾ॒ನ್
ವ್ಯ॑ದಧಾಚ್ಛಾಶ್ವ॒ತೀಭ್ಯಃ॒ ಸಮಾ᳚ಭ್ಯಃ ॥ 8 ॥

ಅಂ॒ಧಂ ತಮಃ॒ ಪ್ರವಿ॑ಶಂತಿ॒ ಯೇಽವಿ॑ದ್ಯಾಮು॒ಪಾಸ॑ತೇ ।
ತತೋ॒ ಭೂಯ॑ ಇವ॒ ತೇ ತಮೋ॒ ಯ ಉ॑ ವಿ॒ದ್ಯಾಯಾ᳚ಗ್ಂ ರ॒ತಾಃ ॥ 9 ॥

ಅ॒ನ್ಯದೇ॒ವಾಯುರಿ॒ದ್ಯಯಾ॒ಽನ್ಯದಾ᳚ಹು॒ರವಿ॑ದ್ಯಯಾ ।
ಇತಿ॑ ಶುಶುಮ॒ ಧೀರಾ᳚ಣಾಂ॒ ಯೇ ನ॒ಸ್ತದ್ವಿ॑ಚಚಕ್ಷಿ॒ರೇ ॥ 10 ॥

ವಿ॒ದ್ಯಾಂ ಚಾವಿ॑ದ್ಯಾಂ ಚ॒ ಯಸ್ತದ್ವೇದೋ॒ಭಯ॑ಗ್ಂ ಸ॒ಹ ।
ಅವಿ॑ದ್ಯಯಾ ಮೃ॒ತ್ಯುಂ ತೀ॒ರ್ತ್ವಾ ವಿ॒ದ್ಯಯಾಽಮೃತ॑ಮಶ್ನುತೇ ॥ 11 ॥

ಅಂ॒ಧಂ ತಮಃ॒ ಪ್ರವಿ॑ಶಂತಿ॒ ಯೇಽಸಂ᳚ಭೂತಿಮು॒ಪಾಸ॑ತೇ ।
ತತೋ॒ ಭೂಯ॑ ಇವ॒ ತೇ ತಮೋ॒ ಯ ಉ॒ ಸಂಭೂ᳚ತ್ಯಾಗ್ಂ ರ॒ತಾಃ ॥ 12 ॥

ಅ॒ನ್ಯದೇ॒ವಾಹುಃ ಸಂ᳚ಭ॒ವಾದ॒ನ್ಯದಾ᳚ಹು॒ರಸಂ᳚ಭವಾತ್ ।
ಇತಿ॑ ಶುಶ್ರುಮ॒ ಧೀರಾ᳚ಣಾಂ॒ ಯೇ ನ॒ಸ್ತದ್ವಿ॑ಚಚಕ್ಷಿ॒ರೇ ॥ 13 ॥

ಸಂಭೂ᳚ತಿಂ ಚ ವಿಣಾ॒ಶಂ ಚ॒ ಯಸ್ತದ್ವೇದೋ॒ಭಯ॑ಗ್ಂ ಸ॒ಹ ।
ವಿ॒ನಾ॒ಶೇನ॑ ಮೃ॒ತ್ಯುಂ ತೀ॒ರ್ತ್ವಾ ಸಂಭೂ᳚ತ್ಯಾ॒ಽಮೃತ॑ಮಶ್ನುತೇ ॥ 14 ॥

ಹಿ॒ರ॒ಣ್ಮಯೇ᳚ನ॒ ಪಾತ್ರೇ᳚ಣ ಸ॒ತ್ಯಸ್ಯಾಪಿ॑ಹಿತಂ॒ ಮುಖಂ᳚ ।
ತತ್ವಂ ಪೂ᳚ಷ॒ನ್ನಪಾವೃ॑ಣು ಸ॒ತ್ಯಧ᳚ರ್ಮಾಯ ದೃ॒ಷ್ಟಯೇ᳚ ॥ 15 ॥

ಪೂಷ॑ನ್ನೇಕರ್ಷೇ ಯಮ ಸೂರ್ಯ॒ ಪ್ರಾಜಾ᳚ಪತ್ಯ॒ ವ್ಯೂ᳚ಹ ರ॒ಶ್ಮೀನ್
ಸಮೂ᳚ಹ॒ ತೇಜೋ॒ ಯತ್ತೇ᳚ ರೂ॒ಪಂ ಕಲ್ಯಾ᳚ಣತಮಂ॒ ತತ್ತೇ᳚ ಪಶ್ಯಾಮಿ ।
ಯೋ॒ಽಸಾವ॒ಸೌ ಪುರು॑ಷಃ॒ ಸೋ॒ಽಹಮ॑ಸ್ಮಿ ॥ 16 ॥

ವಾ॒ಯುರನಿ॑ಲಮ॒ಮೃತ॒ಮಥೇದಂ ಭಸ್ಮಾ᳚ಂತ॒ಗ್ಂ॒ ಶರೀ॑ರಮ್ ।
ಓಂ 3 ಕ್ರತೋ॒ ಸ್ಮರ॑ ಕೃ॒ತಗ್ಂ ಸ್ಮ॑ರ॒ ಕ್ರತೋ॒ ಸ್ಮರ॑ ಕೃ॒ತಗ್ಂ ಸ್ಮ॑ರ ॥ 17 ॥

ಅಗ್ನೇ॒ ನಯ॑ ಸು॒ಪಥಾ᳚ ರಾ॒ಯೇ ಅ॒ಸ್ಮಾನ್ ವಿಶ್ವಾ॑ನಿ ದೇವ ವ॒ಯನಾ॑ನಿ ವಿ॒ದ್ವಾನ್ ।
ಯು॒ಯೋ॒ಧ್ಯ॒ಸ್ಮಜ್ಜು॑ಹುರಾ॒ಣಮೇನೋ॒ ಭೂಯಿ॑ಷ್ಟಾಂ ತೇ॒ ನಮ॑ಉಕ್ತಿಂ ವಿಧೇಮ ॥ 18 ॥

ಓಂ ಪೂರ್ಣ॒ಮದಃ॒ ಪೂರ್ಣ॒ಮಿದಂ॒ ಪೂರ್ಣಾ॒ತ್ಪೂರ್ಣ॒ಮುದ॒ಚ್ಯತೇ ।
ಪೂರ್ಣ॒ಸ್ಯ ಪೂರ್ಣ॒ಮಾದಾ॒ಯ ಪೂರ್ಣ॒ಮೇವಾವಶಿ॒ಷ್ಯತೇ ॥

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥

********

Leave a Comment