[ഈശോപനിഷദ്] ᐈ Ishopanishad Lyrics In Malayalam Pdf

Ishopanishad Lyrics In Malayalam

ഓം പൂര്ണ॒മദഃ॒ പൂര്ണ॒മിദം॒ പൂര്ണാ॒ത്പൂര്ണ॒മുദ॒ച്യതേ ।
പൂര്ണ॒സ്യ പൂര്ണ॒മാദാ॒യ പൂര്ണ॒മേവാവശി॒ഷ്യതേ ॥

ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥

ഓം ഈ॒ശാ വാ॒സ്യ॑മി॒ദഗ്മ് സര്വം॒ യത്കിംച॒ ജഗ॑ത്വാം॒ ജഗ॑ത് ।
തേന॑ ത്യ॒ക്തേന॑ ഭുംജീഥാ॒ മാ ഗൃ॑ധഃ॒ കസ്യ॑സ്വി॒ദ്ധനമ്᳚ ॥ 1 ॥

കു॒ര്വന്നേ॒വേഹ കര്മാ᳚ണി ജിജീവി॒ഷേച്ച॒തഗ്മ് സമാഃ᳚ ।
ഏ॒വം ത്വയി॒ നാന്യഥേ॒തോ᳚ഽസ്തി॒ ന കര്മ॑ ലിപ്യതേ॑ നരേ᳚ ॥ 2 ॥

അ॒സു॒ര്യാ॒ നാമ॒ തേ ലോ॒കാ അം॒ധേന॒ തമ॒സാഽഽവൃ॑താഃ ।
താഗ്മ്സ്തേ പ്രേത്യാ॒ഭിഗ॑ച്ഛംതി॒ യേ കേ ചാ᳚ത്മ॒ഹനോ॒ ജനാഃ᳚ ॥ 3 ॥

അനേ᳚ജ॒ദേകം॒ മന॑സോ॒ ജവീ᳚യോ॒ നൈന॑ദ്ദേ॒വാ ആ᳚പ്നുവ॒ന്പൂര്വ॒മര്ഷ॑ത് ।
തദ്ധാവ॑തോ॒ഽന്യാനത്യേ᳚തി॒ തിഷ്ഠ॒ത്തസ്മിന്᳚ന॒പോ മാ᳚ത॒രിശ്വാ᳚ ദധാതി ॥ 4 ॥

തദേ᳚ജതി॒ തന്നേജ॑തി॒ തദ്ദൂ॒രേ തദ്വം॑തി॒കേ ।
തദം॒തര॑സ്യ॒ സര്വ॑സ്യ॒ തദു॒ സര്വ॑സ്യാസ്യ ബാഹ്യ॒തഃ ॥ 5 ॥

യസ്തു സര്വാ᳚ണി ഭൂ॒താന്യാ॒ത്മന്യേ॒വാനു॒പശ്യ॑തി ।
സ॒ര്വ॒ഭൂ॒തേഷു॑ ചാ॒ത്മാനം॒ തതോ॒ ന വിഹു॑ഗുപ്സതേ ॥ 6 ॥

യസ്മി॒ന്സര്വാ᳚ണി ഭൂ॒താന്യാ॒ത്മൈവാഭൂ᳚ദ്വിജാന॒തഃ ।
തത്ര॒ കോ മോഹഃ॒ കഃ ശോകഃ॑ ഏക॒ത്വമ॑നു॒പശ്യ॑തഃ ॥ 7 ॥

സ പര്യ॑ഗാച്ചു॒ക്രമ॑കാ॒യമ॑പ്രണ॒മ॑സ്നാവി॒രഗ്മ് ശു॒ദ്ധമപാ᳚പവിദ്ധമ് ।
ക॒വിര്മ॑നീ॒ഷീ പ॑രി॒ഭൂഃ സ്വ॑യം॒ഭൂ-ര്യാ᳚ഥാതഥ്യ॒തോഽര്ഥാ॒ന്
വ്യ॑ദധാച്ഛാശ്വ॒തീഭ്യഃ॒ സമാ᳚ഭ്യഃ ॥ 8 ॥

അം॒ധം തമഃ॒ പ്രവി॑ശംതി॒ യേഽവി॑ദ്യാമു॒പാസ॑തേ ।
തതോ॒ ഭൂയ॑ ഇവ॒ തേ തമോ॒ യ ഉ॑ വി॒ദ്യായാ᳚ഗ്മ് ര॒താഃ ॥ 9 ॥

അ॒ന്യദേ॒വായുരി॒ദ്യയാ॒ഽന്യദാ᳚ഹു॒രവി॑ദ്യയാ ।
ഇതി॑ ശുശുമ॒ ധീരാ᳚ണാം॒ യേ ന॒സ്തദ്വി॑ചചക്ഷി॒രേ ॥ 10 ॥

വി॒ദ്യാം ചാവി॑ദ്യാം ച॒ യസ്തദ്വേദോ॒ഭയ॑ഗ്മ് സ॒ഹ ।
അവി॑ദ്യയാ മൃ॒ത്യും തീ॒ര്ത്വാ വി॒ദ്യയാഽമൃത॑മശ്നുതേ ॥ 11 ॥

അം॒ധം തമഃ॒ പ്രവി॑ശംതി॒ യേഽസമ്᳚ഭൂതിമു॒പാസ॑തേ ।
തതോ॒ ഭൂയ॑ ഇവ॒ തേ തമോ॒ യ ഉ॒ സംഭൂ᳚ത്യാഗ്മ് ര॒താഃ ॥ 12 ॥

അ॒ന്യദേ॒വാഹുഃ സമ്᳚ഭ॒വാദ॒ന്യദാ᳚ഹു॒രസമ്᳚ഭവാത് ।
ഇതി॑ ശുശ്രുമ॒ ധീരാ᳚ണാം॒ യേ ന॒സ്തദ്വി॑ചചക്ഷി॒രേ ॥ 13 ॥

സംഭൂ᳚തിം ച വിണാ॒ശം ച॒ യസ്തദ്വേദോ॒ഭയ॑ഗ്മ് സ॒ഹ ।
വി॒നാ॒ശേന॑ മൃ॒ത്യും തീ॒ര്ത്വാ സംഭൂ᳚ത്യാ॒ഽമൃത॑മശ്നുതേ ॥ 14 ॥

ഹി॒ര॒ണ്മയേ᳚ന॒ പാത്രേ᳚ണ സ॒ത്യസ്യാപി॑ഹിതം॒ മുഖമ്᳚ ।
തത്വം പൂ᳚ഷ॒ന്നപാവൃ॑ണു സ॒ത്യധ᳚ര്മായ ദൃ॒ഷ്ടയേ᳚ ॥ 15 ॥

പൂഷ॑ന്നേകര്ഷേ യമ സൂര്യ॒ പ്രാജാ᳚പത്യ॒ വ്യൂ᳚ഹ ര॒ശ്മീന്
സമൂ᳚ഹ॒ തേജോ॒ യത്തേ᳚ രൂ॒പം കല്യാ᳚ണതമം॒ തത്തേ᳚ പശ്യാമി ।
യോ॒ഽസാവ॒സൌ പുരു॑ഷഃ॒ സോ॒ഽഹമ॑സ്മി ॥ 16 ॥

വാ॒യുരനി॑ലമ॒മൃത॒മഥേദം ഭസ്മാ᳚ംത॒ഗ്മ്॒ ശരീ॑രമ് ।
ഓം 3 ക്രതോ॒ സ്മര॑ കൃ॒തഗ്മ് സ്മ॑ര॒ ക്രതോ॒ സ്മര॑ കൃ॒തഗ്മ് സ്മ॑ര ॥ 17 ॥

അഗ്നേ॒ നയ॑ സു॒പഥാ᳚ രാ॒യേ അ॒സ്മാന് വിശ്വാ॑നി ദേവ വ॒യനാ॑നി വി॒ദ്വാന് ।
യു॒യോ॒ധ്യ॒സ്മജ്ജു॑ഹുരാ॒ണമേനോ॒ ഭൂയി॑ഷ്ടാം തേ॒ നമ॑ഉക്തിം വിധേമ ॥ 18 ॥

ഓം പൂര്ണ॒മദഃ॒ പൂര്ണ॒മിദം॒ പൂര്ണാ॒ത്പൂര്ണ॒മുദ॒ച്യതേ ।
പൂര്ണ॒സ്യ പൂര്ണ॒മാദാ॒യ പൂര്ണ॒മേവാവശി॒ഷ്യതേ ॥

ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥

********

Leave a Comment