[ଈଶୋପନିଷଦ୍] ᐈ Ishopanishad Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Ishopanishad Lyrics In Oriya/Odia

ଓଂ ପୂର୍ଣ॒ମଦଃ॒ ପୂର୍ଣ॒ମିଦଂ॒ ପୂର୍ଣା॒ତ୍ପୂର୍ଣ॒ମୁଦ॒ଚ୍ଯତେ ।
ପୂର୍ଣ॒ସ୍ଯ ପୂର୍ଣ॒ମାଦା॒ଯ ପୂର୍ଣ॒ମେଵାଵଶି॒ଷ୍ଯତେ ॥

ଓଂ ଶାଂତିଃ॒ ଶାଂତିଃ॒ ଶାଂତିଃ॑ ॥

ଓଂ ଈ॒ଶା ଵା॒ସ୍ଯ॑ମି॒ଦଗ୍-ମ୍ ସର୍ଵଂ॒ ଯତ୍କିଂଚ॒ ଜଗ॑ତ୍ଵାଂ॒ ଜଗ॑ତ୍ ।
ତେନ॑ ତ୍ଯ॒କ୍ତେନ॑ ଭୁଂଜୀଥା॒ ମା ଗୃ॑ଧଃ॒ କସ୍ଯ॑ସ୍ଵି॒ଦ୍ଧନମ୍᳚ ॥ 1 ॥

କୁ॒ର୍ଵନ୍ନେ॒ଵେହ କର୍ମା᳚ଣି ଜିଜୀଵି॒ଷେଚ୍ଚ॒ତଗ୍-ମ୍ ସମାଃ᳚ ।
ଏ॒ଵଂ ତ୍ଵଯି॒ ନାନ୍ଯଥେ॒ତୋ᳚ଽସ୍ତି॒ ନ କର୍ମ॑ ଲିପ୍ଯତେ॑ ନରେ᳚ ॥ 2 ॥

ଅ॒ସୁ॒ର୍ଯା॒ ନାମ॒ ତେ ଲୋ॒କା ଅଂ॒ଧେନ॒ ତମ॒ସାଽଽଵୃ॑ତାଃ ।
ତାଗ୍-ମ୍ସ୍ତେ ପ୍ରେତ୍ଯା॒ଭିଗ॑ଚ୍ଛଂତି॒ ଯେ କେ ଚା᳚ତ୍ମ॒ହନୋ॒ ଜନାଃ᳚ ॥ 3 ॥

ଅନେ᳚ଜ॒ଦେକଂ॒ ମନ॑ସୋ॒ ଜଵୀ᳚ଯୋ॒ ନୈନ॑ଦ୍ଦେ॒ଵା ଆ᳚ପ୍ନୁଵ॒ନ୍ପୂର୍ଵ॒ମର୍ଷ॑ତ୍ ।
ତଦ୍ଧାଵ॑ତୋ॒ଽନ୍ଯାନତ୍ଯେ᳚ତି॒ ତିଷ୍ଠ॒ତ୍ତସ୍ମିନ୍᳚ନ॒ପୋ ମା᳚ତ॒ରିଶ୍ଵା᳚ ଦଧାତି ॥ 4 ॥

ତଦେ᳚ଜତି॒ ତନ୍ନେଜ॑ତି॒ ତଦ୍ଦୂ॒ରେ ତଦ୍ଵଂ॑ତି॒କେ ।
ତଦଂ॒ତର॑ସ୍ଯ॒ ସର୍ଵ॑ସ୍ଯ॒ ତଦୁ॒ ସର୍ଵ॑ସ୍ଯାସ୍ଯ ବାହ୍ଯ॒ତଃ ॥ 5 ॥

ଯସ୍ତୁ ସର୍ଵା᳚ଣି ଭୂ॒ତାନ୍ଯା॒ତ୍ମନ୍ଯେ॒ଵାନୁ॒ପଶ୍ଯ॑ତି ।
ସ॒ର୍ଵ॒ଭୂ॒ତେଷୁ॑ ଚା॒ତ୍ମାନଂ॒ ତତୋ॒ ନ ଵିହୁ॑ଗୁପ୍ସତେ ॥ 6 ॥

ଯସ୍ମି॒ନ୍ସର୍ଵା᳚ଣି ଭୂ॒ତାନ୍ଯା॒ତ୍ମୈଵାଭୂ᳚ଦ୍ଵିଜାନ॒ତଃ ।
ତତ୍ର॒ କୋ ମୋହଃ॒ କଃ ଶୋକଃ॑ ଏକ॒ତ୍ଵମ॑ନୁ॒ପଶ୍ଯ॑ତଃ ॥ 7 ॥

ସ ପର୍ଯ॑ଗାଚ୍ଚୁ॒କ୍ରମ॑କା॒ଯମ॑ପ୍ରଣ॒ମ॑ସ୍ନାଵି॒ରଗ୍-ମ୍ ଶୁ॒ଦ୍ଧମପା᳚ପଵିଦ୍ଧମ୍ ।
କ॒ଵିର୍ମ॑ନୀ॒ଷୀ ପ॑ରି॒ଭୂଃ ସ୍ଵ॑ଯଂ॒ଭୂ-ର୍ଯା᳚ଥାତଥ୍ଯ॒ତୋଽର୍ଥା॒ନ୍
ଵ୍ଯ॑ଦଧାଚ୍ଛାଶ୍ଵ॒ତୀଭ୍ଯଃ॒ ସମା᳚ଭ୍ଯଃ ॥ 8 ॥

ଅଂ॒ଧଂ ତମଃ॒ ପ୍ରଵି॑ଶଂତି॒ ଯେଽଵି॑ଦ୍ଯାମୁ॒ପାସ॑ତେ ।
ତତୋ॒ ଭୂଯ॑ ଇଵ॒ ତେ ତମୋ॒ ଯ ଉ॑ ଵି॒ଦ୍ଯାଯା᳚ଗ୍-ମ୍ ର॒ତାଃ ॥ 9 ॥

ଅ॒ନ୍ଯଦେ॒ଵାଯୁରି॒ଦ୍ଯଯା॒ଽନ୍ଯଦା᳚ହୁ॒ରଵି॑ଦ୍ଯଯା ।
ଇତି॑ ଶୁଶୁମ॒ ଧୀରା᳚ଣାଂ॒ ଯେ ନ॒ସ୍ତଦ୍ଵି॑ଚଚକ୍ଷି॒ରେ ॥ 10 ॥

ଵି॒ଦ୍ଯାଂ ଚାଵି॑ଦ୍ଯାଂ ଚ॒ ଯସ୍ତଦ୍ଵେଦୋ॒ଭଯ॑ଗ୍-ମ୍ ସ॒ହ ।
ଅଵି॑ଦ୍ଯଯା ମୃ॒ତ୍ଯୁଂ ତୀ॒ର୍ତ୍ଵା ଵି॒ଦ୍ଯଯାଽମୃତ॑ମଶ୍ନୁତେ ॥ 11 ॥

ଅଂ॒ଧଂ ତମଃ॒ ପ୍ରଵି॑ଶଂତି॒ ଯେଽସମ୍᳚ଭୂତିମୁ॒ପାସ॑ତେ ।
ତତୋ॒ ଭୂଯ॑ ଇଵ॒ ତେ ତମୋ॒ ଯ ଉ॒ ସଂଭୂ᳚ତ୍ଯାଗ୍-ମ୍ ର॒ତାଃ ॥ 12 ॥

ଅ॒ନ୍ଯଦେ॒ଵାହୁଃ ସମ୍᳚ଭ॒ଵାଦ॒ନ୍ଯଦା᳚ହୁ॒ରସମ୍᳚ଭଵାତ୍ ।
ଇତି॑ ଶୁଶ୍ରୁମ॒ ଧୀରା᳚ଣାଂ॒ ଯେ ନ॒ସ୍ତଦ୍ଵି॑ଚଚକ୍ଷି॒ରେ ॥ 13 ॥

ସଂଭୂ᳚ତିଂ ଚ ଵିଣା॒ଶଂ ଚ॒ ଯସ୍ତଦ୍ଵେଦୋ॒ଭଯ॑ଗ୍-ମ୍ ସ॒ହ ।
ଵି॒ନା॒ଶେନ॑ ମୃ॒ତ୍ଯୁଂ ତୀ॒ର୍ତ୍ଵା ସଂଭୂ᳚ତ୍ଯା॒ଽମୃତ॑ମଶ୍ନୁତେ ॥ 14 ॥

ହି॒ର॒ଣ୍ମଯେ᳚ନ॒ ପାତ୍ରେ᳚ଣ ସ॒ତ୍ଯସ୍ଯାପି॑ହିତଂ॒ ମୁଖମ୍᳚ ।
ତତ୍ଵଂ ପୂ᳚ଷ॒ନ୍ନପାଵୃ॑ଣୁ ସ॒ତ୍ଯଧ᳚ର୍ମାଯ ଦୃ॒ଷ୍ଟଯେ᳚ ॥ 15 ॥

ପୂଷ॑ନ୍ନେକର୍ଷେ ଯମ ସୂର୍ଯ॒ ପ୍ରାଜା᳚ପତ୍ଯ॒ ଵ୍ଯୂ᳚ହ ର॒ଶ୍ମୀନ୍
ସମୂ᳚ହ॒ ତେଜୋ॒ ଯତ୍ତେ᳚ ରୂ॒ପଂ କଲ୍ଯା᳚ଣତମଂ॒ ତତ୍ତେ᳚ ପଶ୍ଯାମି ।
ଯୋ॒ଽସାଵ॒ସୌ ପୁରୁ॑ଷଃ॒ ସୋ॒ଽହମ॑ସ୍ମି ॥ 16 ॥

ଵା॒ଯୁରନି॑ଲମ॒ମୃତ॒ମଥେଦଂ ଭସ୍ମା᳚ଂତ॒ଗ୍-ମ୍॒ ଶରୀ॑ରମ୍ ।
ଓଂ 3 କ୍ରତୋ॒ ସ୍ମର॑ କୃ॒ତଗ୍-ମ୍ ସ୍ମ॑ର॒ କ୍ରତୋ॒ ସ୍ମର॑ କୃ॒ତଗ୍-ମ୍ ସ୍ମ॑ର ॥ 17 ॥

ଅଗ୍ନେ॒ ନଯ॑ ସୁ॒ପଥା᳚ ରା॒ଯେ ଅ॒ସ୍ମାନ୍ ଵିଶ୍ଵା॑ନି ଦେଵ ଵ॒ଯନା॑ନି ଵି॒ଦ୍ଵାନ୍ ।
ଯୁ॒ଯୋ॒ଧ୍ଯ॒ସ୍ମଜ୍ଜୁ॑ହୁରା॒ଣମେନୋ॒ ଭୂଯି॑ଷ୍ଟାଂ ତେ॒ ନମ॑ଉକ୍ତିଂ ଵିଧେମ ॥ 18 ॥

ଓଂ ପୂର୍ଣ॒ମଦଃ॒ ପୂର୍ଣ॒ମିଦଂ॒ ପୂର୍ଣା॒ତ୍ପୂର୍ଣ॒ମୁଦ॒ଚ୍ଯତେ ।
ପୂର୍ଣ॒ସ୍ଯ ପୂର୍ଣ॒ମାଦା॒ଯ ପୂର୍ଣ॒ମେଵାଵଶି॒ଷ୍ଯତେ ॥

ଓଂ ଶାଂତିଃ॒ ଶାଂତିଃ॒ ଶାଂତିଃ॑ ॥

********

Leave a Comment