[ઈશોપનિષદ્] ᐈ Ishopanishad Lyrics In Gujarati Pdf

Ishopanishad Lyrics In Gujarati

ઓં પૂર્ણ॒મદઃ॒ પૂર્ણ॒મિદં॒ પૂર્ણા॒ત્પૂર્ણ॒મુદ॒ચ્યતે ।
પૂર્ણ॒સ્ય પૂર્ણ॒માદા॒ય પૂર્ણ॒મેવાવશિ॒ષ્યતે ॥

ઓં શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॑ ॥

ઓં ઈ॒શા વા॒સ્ય॑મિ॒દગ્-મ્ સર્વં॒ યત્કિંચ॒ જગ॑ત્વાં॒ જગ॑ત્ ।
તેન॑ ત્ય॒ક્તેન॑ ભુંજીથા॒ મા ગૃ॑ધઃ॒ કસ્ય॑સ્વિ॒દ્ધનમ્᳚ ॥ 1 ॥

કુ॒ર્વન્ને॒વેહ કર્મા᳚ણિ જિજીવિ॒ષેચ્ચ॒તગ્-મ્ સમાઃ᳚ ।
એ॒વં ત્વયિ॒ નાન્યથે॒તો᳚ઽસ્તિ॒ ન કર્મ॑ લિપ્યતે॑ નરે᳚ ॥ 2 ॥

અ॒સુ॒ર્યા॒ નામ॒ તે લો॒કા અં॒ધેન॒ તમ॒સાઽઽવૃ॑તાઃ ।
તાગ્-મ્સ્તે પ્રેત્યા॒ભિગ॑ચ્છંતિ॒ યે કે ચા᳚ત્મ॒હનો॒ જનાઃ᳚ ॥ 3 ॥

અને᳚જ॒દેકં॒ મન॑સો॒ જવી᳚યો॒ નૈન॑દ્દે॒વા આ᳚પ્નુવ॒ન્પૂર્વ॒મર્ષ॑ત્ ।
તદ્ધાવ॑તો॒ઽન્યાનત્યે᳚તિ॒ તિષ્ઠ॒ત્તસ્મિન્᳚ન॒પો મા᳚ત॒રિશ્વા᳚ દધાતિ ॥ 4 ॥

તદે᳚જતિ॒ તન્નેજ॑તિ॒ તદ્દૂ॒રે તદ્વં॑તિ॒કે ।
તદં॒તર॑સ્ય॒ સર્વ॑સ્ય॒ તદુ॒ સર્વ॑સ્યાસ્ય બાહ્ય॒તઃ ॥ 5 ॥

યસ્તુ સર્વા᳚ણિ ભૂ॒તાન્યા॒ત્મન્યે॒વાનુ॒પશ્ય॑તિ ।
સ॒ર્વ॒ભૂ॒તેષુ॑ ચા॒ત્માનં॒ તતો॒ ન વિહુ॑ગુપ્સતે ॥ 6 ॥

યસ્મિ॒ન્સર્વા᳚ણિ ભૂ॒તાન્યા॒ત્મૈવાભૂ᳚દ્વિજાન॒તઃ ।
તત્ર॒ કો મોહઃ॒ કઃ શોકઃ॑ એક॒ત્વમ॑નુ॒પશ્ય॑તઃ ॥ 7 ॥

સ પર્ય॑ગાચ્ચુ॒ક્રમ॑કા॒યમ॑પ્રણ॒મ॑સ્નાવિ॒રગ્-મ્ શુ॒દ્ધમપા᳚પવિદ્ધમ્ ।
ક॒વિર્મ॑ની॒ષી પ॑રિ॒ભૂઃ સ્વ॑યં॒ભૂ-ર્યા᳚થાતથ્ય॒તોઽર્થા॒ન્
વ્ય॑દધાચ્છાશ્વ॒તીભ્યઃ॒ સમા᳚ભ્યઃ ॥ 8 ॥

અં॒ધં તમઃ॒ પ્રવિ॑શંતિ॒ યેઽવિ॑દ્યામુ॒પાસ॑તે ।
તતો॒ ભૂય॑ ઇવ॒ તે તમો॒ ય ઉ॑ વિ॒દ્યાયા᳚ગ્-મ્ ર॒તાઃ ॥ 9 ॥

અ॒ન્યદે॒વાયુરિ॒દ્યયા॒ઽન્યદા᳚હુ॒રવિ॑દ્યયા ।
ઇતિ॑ શુશુમ॒ ધીરા᳚ણાં॒ યે ન॒સ્તદ્વિ॑ચચક્ષિ॒રે ॥ 10 ॥

વિ॒દ્યાં ચાવિ॑દ્યાં ચ॒ યસ્તદ્વેદો॒ભય॑ગ્-મ્ સ॒હ ।
અવિ॑દ્યયા મૃ॒ત્યું તી॒ર્ત્વા વિ॒દ્યયાઽમૃત॑મશ્નુતે ॥ 11 ॥

અં॒ધં તમઃ॒ પ્રવિ॑શંતિ॒ યેઽસમ્᳚ભૂતિમુ॒પાસ॑તે ।
તતો॒ ભૂય॑ ઇવ॒ તે તમો॒ ય ઉ॒ સંભૂ᳚ત્યાગ્-મ્ ર॒તાઃ ॥ 12 ॥

અ॒ન્યદે॒વાહુઃ સમ્᳚ભ॒વાદ॒ન્યદા᳚હુ॒રસમ્᳚ભવાત્ ।
ઇતિ॑ શુશ્રુમ॒ ધીરા᳚ણાં॒ યે ન॒સ્તદ્વિ॑ચચક્ષિ॒રે ॥ 13 ॥

સંભૂ᳚તિં ચ વિણા॒શં ચ॒ યસ્તદ્વેદો॒ભય॑ગ્-મ્ સ॒હ ।
વિ॒ના॒શેન॑ મૃ॒ત્યું તી॒ર્ત્વા સંભૂ᳚ત્યા॒ઽમૃત॑મશ્નુતે ॥ 14 ॥

હિ॒ર॒ણ્મયે᳚ન॒ પાત્રે᳚ણ સ॒ત્યસ્યાપિ॑હિતં॒ મુખમ્᳚ ।
તત્વં પૂ᳚ષ॒ન્નપાવૃ॑ણુ સ॒ત્યધ᳚ર્માય દૃ॒ષ્ટયે᳚ ॥ 15 ॥

પૂષ॑ન્નેકર્ષે યમ સૂર્ય॒ પ્રાજા᳚પત્ય॒ વ્યૂ᳚હ ર॒શ્મીન્
સમૂ᳚હ॒ તેજો॒ યત્તે᳚ રૂ॒પં કલ્યા᳚ણતમં॒ તત્તે᳚ પશ્યામિ ।
યો॒ઽસાવ॒સૌ પુરુ॑ષઃ॒ સો॒ઽહમ॑સ્મિ ॥ 16 ॥

વા॒યુરનિ॑લમ॒મૃત॒મથેદં ભસ્મા᳚ંત॒ગ્-મ્॒ શરી॑રમ્ ।
ઓં 3 ક્રતો॒ સ્મર॑ કૃ॒તગ્-મ્ સ્મ॑ર॒ ક્રતો॒ સ્મર॑ કૃ॒તગ્-મ્ સ્મ॑ર ॥ 17 ॥

અગ્ને॒ નય॑ સુ॒પથા᳚ રા॒યે અ॒સ્માન્ વિશ્વા॑નિ દેવ વ॒યના॑નિ વિ॒દ્વાન્ ।
યુ॒યો॒ધ્ય॒સ્મજ્જુ॑હુરા॒ણમેનો॒ ભૂયિ॑ષ્ટાં તે॒ નમ॑ઉક્તિં વિધેમ ॥ 18 ॥

ઓં પૂર્ણ॒મદઃ॒ પૂર્ણ॒મિદં॒ પૂર્ણા॒ત્પૂર્ણ॒મુદ॒ચ્યતે ।
પૂર્ણ॒સ્ય પૂર્ણ॒માદા॒ય પૂર્ણ॒મેવાવશિ॒ષ્યતે ॥

ઓં શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॑ ॥

********

Leave a Comment