[ശ്രീ കാല ഹസ്തീശ്വര ശതകമ്] ᐈ Shree Kaala Hastiswara Satakam Lyrics In Malayalam Pdf

Shree Kaala Hastiswara Satakam Lyrics In Malayalam

ശ്രീവിദ്യുത്കലിതാഽജവംജവമഹാ-ജീമൂതപാപാംബുധാ-
രാവേഗംബുന മന്മനോബ്ജസമുദീ-ര്ണത്വംബും ഗോല്പോയിതിന് ।
ദേവാ! മീ കരുണാശരത്സമയമിം-തേം ജാലും ജിദ്ഭാവനാ-
സേവം ദാമരതംപരൈ മനിയെദന്- ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 1 ॥

വാണീവല്ലഭദുര്ലഭംബഗു ഭവദ്ദ്വാരംബുന ന്നില്ചി നി
ര്വാണശ്രീം ജെറപട്ടം ജൂചിന വിചാരദ്രോഹമോ നിത്യ ക
ല്യാണക്രീഡലം ബാസി ദുര്ദശലപാ ലൈ രാജലോകാധമ
ശ്രേണീദ്വാരമു ദൂറംജേസി തിപുഡോ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 2 ॥

അംതാ മിധ്യ തലംചി ചൂചിന നരും ഡട്ലൌ ടെറിംഗിന് സദാ
കാംത ല്പുത്രുലു നര്ധമുന് തനുവു നി ക്കംബംചു മോഹാര്ണവ
ചിഭ്രാംതിം ജെംദി ജരിംചു ഗാനി പരമാര്ധംബൈന നീയംദും ദാം
ജിംതാകംതയു ജിംത നില്പംഡുഗദാ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 3 ॥

നീ നാ സംദൊഡംബാടുമാട വിനുമാ നീചേത ജീതംബു നേം
ഗാനിം ബട്ടക സംതതംബു മദി വേഡ്കം ഗൊല്തു നംതസ്സപ
ത്നാനീകംബുന കൊപ്പഗിംപകുമു നന്നാപാടീയേ ചാലും ദേ
ജീനൊല്ലം ഗരി നൊല്ല നൊല്ല സിരുലന് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 4 ॥

ഭവകേലീമദിരാമദംബുന മഹാ പാപാത്മുംഡൈ വീഡു ന
ന്നു വിവേകിംപം ഡടംചു നേനു നരകാര്ണോരാശിപാലൈനം ബ
ട്ടവു; ബാലുംഡൊകചോട നാടതമിതോഡ ന്നൂതം ഗൂലംഗം ദം
ഡ്രി വിചാരിംപക യുംഡുനാ കടകടാ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 5 ॥

സ്വാമിദ്രോഹമും ജേസി യേനൊകനി ഗൊല്വംബോതിനോ കാക നേ
നീമാട ന്വിനനൊല്ലകുംഡിതിനൊ നിന്നേ ദിക്കുഗാം ജൂഡനോ
യേമീ ഇട്ടിവൃധാപരാധിനഗു നന്നീ ദുഃഖവാരാശിവീ
ചീ മധ്യംബുന മുംചി യുംപദഗുനാ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 6 ॥

ദിവിജക്ഷ്മാ രുഹ ധേനു രത്ന ഘനഭൂതി പ്രസ്ഫുരദ്രത്നസാ
നുവു നീ വില്ലു നിധീശ്വരുംഡു സഖും ഡര്ണോരാശികന്യാവിഭും
ഡുവിശേഷാര്ചകും ഡിംക നീകെന ഘനുംഡും ഗല്ഗുനേ നീവു ചൂ
ചി വിചാരിംപവു ലേമി നെവ്വംഡുഡുപുന് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 7 ॥

നീതോ യുധ്ധമു ചേയ നോംപം ഗവിതാ നിര്മാണശക്തി ന്നിനും
ബ്രീതുംജേയഗലേനു നീകൊറകു ദംഡ്രിംജംപഗാംജാല നാ
ചേതന് രോകട നിന്നുമൊത്തവെറതുംജീകാകു നാഭക്തി യേ
രീതിന്നാകിംക നിന്നു ജൂഡഗലുഗന് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 8 ॥

ആലുംബിഡ്ഡലു ദല്ലിദംഡ്രുലു ധനംബംചു ന്മഹാബംധനം
ബേലാ നാമെഡ ഗട്ടിനാഡവിക നിന്നേവേലം ജിംതിംതു നി
ര്മൂലംബൈന മനംബുലോ നെഗഡു ദുര്മോഹാബ്ധിലോം ഗ്രുംകി യീ
ശീലാമാലപു ജിംത നെട്ലുഡിപെദോ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 9 ॥

നിപ്പൈ പാതകതൂലശൈല മഡചുന് നീനാമമുന് മാനവുല്
തപ്പന് ദവ്വുല വിന്ന നംതക ഭുജാദര്പോദ്ധതക്ലേശമുല്
തപ്പുംദാരുനു മുക്തു ലൌദു രവി ശാസ്ത്രംബുല്മഹാപംഡിതുല്
ചെപ്പംഗാ ദമകിംക ശംക വലെനാ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 10 ॥

വീഡെംബബ്ബിന യപ്പുഡും ദമ നുതുല് വിന്നപ്പുഡുംബൊട്ടലോം
ഗൂഡുന്നപ്പുഡു ശ്രീവിലാസമുലു പൈകൊന്നപ്പുഡും ഗായകുല്
പാഡംഗ വിനുനപ്പുഡുന് ജെലംഗു ദംഭപ്രായവിശ്രാണന
ക്രീഡാസക്തുല നേമി ചെപ്പവലെനോ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 11 ॥

നിനു സേവിംപഗ നാപദല് വൊഡമനീ നിത്യോത്സവം ബബ്ബനീ
ജനമാത്രുംഡനനീ മഹാത്മു ഡനനീ സംസാരമോഹംബു പൈ
കൊനനീ ജ്ഞാനമു ഗല്ഗനീ ഗ്രഹഗനുല് ഗുംദിംപനീ മേലുവ
ച്ചിന രാനീ യവി നാകു ഭൂഷണമുലോ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 12 ॥

ഏ വേദംബു ബഠിംചെ ലൂത ഭുജംഗം ബേശാസ്ത്രമുല്സൂചെ ദാ
നേ വിദ്യാഭ്യസനംബൊനര്ചെം ഗരി ചെംചേമംത്ര മൂഹിംചെ ബോ
ധാവിര്ഭാവനിദാനമുല് ചദുവുലയ്യാ! കാവു! മീപാദസം
സേവാസക്തിയെ കാക ജംതുതതികിന് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 13 ॥

കായല് ഗാചെ വധൂനഖാഗ്രമുലചേ ഗായംബു വക്ഷോജമുല്
രായന് രാപഡെ റൊമ്മു മന്മധ വിഹാരക്ലേശവിഭ്രാംതിചേ
ബ്രായം ബായെനു ബട്ടഗട്ടെ ദലചെപ്പന് രോത സംസാരമേം
ജേയംജാല വിരക്തും ജേയംഗദവേ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 14 ॥

നിന്നേരൂപമുഗാ ഭജിംതു മദിലോ നീരൂപു മോകാലൊ സ്ത്രീ
ചന്നോ കുംചമു മേകപെംടികയൊ യീ സംദേഹമുല്മാന്പി നാ
കന്നാര ന്ഭവദീയമൂര്തി സഗുണാ കാരംബുഗാ ജൂപവേ
ചിന്നീരേജവിഹാരമത്തമധുപാ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 15 ॥

നിനു നാവാംകിലി ഗാവുമംടിനൊ മരുന്നീലാകാഭ്രാംതിം ഗും
ടെന പൊമ്മംടിനൊ യെംഗിലിച്ചി തിനു തിംടേംഗാനി കാദംടിനോ
നിനു നെമ്മിംദഗ വിശ്വസിംചുസുജനാനീകംബു രക്ഷിംപംജേ
സിന നാവിന്നപമേല ഗൈകൊനവയാ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 16 ॥

റാലന് റുവ്വഗം ജേതുലാഡവു കുമാരാ! രമ്മു രമ്മംചുനേം
ജാലന് ജംപംഗ നേത്രമു ംദിവിയംഗാശക്തുംഡനേം ഗാനു നാ
ശീലം ബേമനി ചെപ്പനുന്നദിംക നീ ചിത്തംബു നാ ഭാഗ്യമോ
ശ്രീലക്ഷ്മീപതിസേവിതാംഘ്രിയുഗലാ! ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 17 ॥

രാജുല് മത്തുലു വാരിസേവ നരകപ്രായംബു വാരിച്ചുനം
ഭോജാക്ഷീചതുരംതയാനതുരഗീ ഭൂഷാദു ലാത്മവ്യധാ
ബീജംബുല് തദപേക്ഷ ചാലു മരിതൃപ്തിം ബൊംദിതിന് ജ്ഞാനല
ക്ഷ്മീജാഗ്രത്പരിണാമ മിമ്മു ദയതോ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 18 ॥

നീരൂപംബു ദലംപംഗാം ദുദമൊദല് നേഗാന നീവൈനചോ
രാരാ രമ്മനി യംചും ജെപ്പവു പൃധാരംഭംബു ലിംകേടികിന്!
നീര ന്മുംപുമു പാല മുംപു മിംക നിന്നേ നമ്മിനാംഡം ജുമീ
ശ്രീരാമാര്ചിത പാദപദ്മയുഗലാ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 19 ॥

നീകു ന്മാംസമു വാംഛയേനി കറവാ നീചേത ലേഡുംഡംഗാം
ജോകൈനട്ടി കുഠാരമുംഡ നനല ജ്യോതുംഡ നീരുംഡംഗാ
ബാകം ബൊപ്പ ഘടിംചി ചേതിപുനുകന് ഭക്ഷിംപകാബോയചേം
ജേകൊം ടെംഗിലിമാംസമിട്ലു ദഗുനാ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 20 ॥

രാജൈ ദുഷ്കൃതിം ജെംദെം ജംദുരുംഡു രാരാജൈ കുബേരുംഡു ദൃ
ഗ്രാജീവംബുനം ഗാംചെ ദുഃഖമു കുരുക്ഷ്മാപാലും ഡാമാടനേ
യാജിം ഗൂലെ സമസ്തബംധുവുലതോ നാ രാജശബ്ധംബു ചീ
ഛീ ജന്മാംതരമംദു നൊല്ലനുജുമീ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 21 ॥

രാജര്ധാതുംഡൈനചോ നെചട ധര്മംബുംഡു നേരീതി നാ
നാജാതിക്രിയ ലേര്പഡുന് സുഖമു മാന്യശ്രേണി കെട്ലബ്ബു രൂ
പാജീവാലികി നേദി ദിക്കു ധൃതിനീ ഭക്തുല് ഭവത്പാദനീ
രേജംബുല് ഭജിയിംതു രേതെറംഗുനന് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 22 ॥

തരംഗല് പിപ്പലപത്രമുല് മെറംഗു ടദ്ദംബുല് മരുദ്ദീപമുല്
കരികര്ണാംതമു ലെംഡമാവുല തതുല് ഖദ്യോത്കീടപ്രഭല്
സുരവീധീലിഖിതാക്ഷരംബു ലസുവുല് ജ്യോത്സ്നാപഃപിംഡമുല്
സിരുലംദേല മദാംധുലൌദുരു ജനുല് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 23 ॥

നിന്നുന്നമ്മിന രീതി നമ്മ നൊരുലന് നീകന്ന നാകെന്നലേ
രന്നലമ്മുലു തല്ലിദംഡ്രുലു ഗുരുംദാപത്സഹായുംദു നാ
യന്നാ! യെന്നഡു നന്നു സംസ്കൃതിവിഷാദാംഭോധി ദാടിംചി യ
ഛ്ചിന്നാനംദസുഖാബ്ധിം ദേല്ചെദൊ കദേ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 24 ॥

നീ പംചം ബഡിയുംഡഗാം ഗലിഗിനന് ഭിക്ഷാന്നമേ ചാലു ന്
ക്ഷേപം ബബ്ബിന രാജകീടമുല നേസേവിംപംഗാനോപ നാ
ശാപാശംബുലം ജുട്ടി ത്രിപ്പകുമു സംസാരാര്ധമൈ ബംടുഗാം
ജേപട്ടം ദയ ഗല്ഗേനേനി മദിലോ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 25 ॥

നീ പേരുന് ഭവദംഘ്രിതീര്ധമു ഭവന്നിഷ്ഠ്യൂത താംബൂലമുന്
നീ പല്ലെംബു പ്രസാദമും ഗൊനികദാ നേ ബിഡ്ഡനൈനാംഡ ന
ന്നീപാടിം ഗരുണിംപു മോംപ നിംക നീനെവ്വാരികിം ബിഡ്ഡഗാം
ജേപട്ടം ദഗും ബട്ടി മാനം ദഗദോ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 26 ॥

അമ്മാ യയ്യ യടംചു നെവ്വരിനി നേനന്നന്ശിവാ! നിന്നുനേ
സുമ്മീ! നീ മദിം ദല്ലിദംഡ്രുലനടംചു ന്ജൂഡംഗാംബോകു നാ
കിമ്മൈം ദല്ലിയും ദംഡ്രിയുന് ഗുരുംഡു നീവേ കാക സംസാരപും
ജിമ്മംജീകംടി ഗപ്പിന ന്ഗഡവു നന് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 27 ॥

കൊഡുകുല് പുട്ട രടംചു നേഡ്തു രവിവേകുല് ജീവനഭ്രാംതുലൈ
കൊഡുകുല് പുട്ടരെ കൌരവേംദ്രുന കനേകുല് വാരിചേ നേഗതുല്
വഡസെം ബുത്രുലു ലേനി യാ ശുകുനകുന് ബാടില്ലെനേ ദുര്ഗതുല്!
ചെഡുനേ മോക്ഷപദം മപുത്രകുനകുന് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 28 ॥

ഗ്രഹദോഷംബുലു ദുര്നിമിത്തമുലു നീകല്യാണനാമംബു പ്ര
ത്യഹമും ബേര്കൊനുത്തമോത്തമുല ബാധംബെട്ടഗാനോപുനേ?
ദഹനും ഗപ്പംഗംജാലുനേ ശലഭസംതാനംബു നീ സേവം ജേ
സി ഹതക്ലേസുലു ഗാരുഗാക മനുജുല് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 29 ॥

അഡുഗംമോനിക നന്യമാര്ഗരതുലംബ്രാണാവനോത്സാഹിനൈ
യഡുഗംബോയിന മോദു നീദു പദപദ്മാരാധകശ്രേണിയു
ന്നെഡകു ന്നിന്നു ഭജിംപംഗാംഗനിയു നാകേലാ പരാപേക്ഷ കോ
രെഡി ദിംകേമി ഭവത്പ്രസാദമെ തഗുന് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 30 ॥

മദമാതംഗമു ലംദലംബുല ഹരുല് മാണിക്യമു ല്പല്ലകുല്
മുദിതല് ചിത്രദുകൂലമു ല്പരിമലംബു ല്മോക്ഷമീംജാലുനേ?
മദിലോ വീനി നപേക്ഷസേസി നൃപധാമദ്വാരദേശംബും ഗാ
ചി ദിനംബുല് വൃധപുത്തുരജ്ഞുലകടാ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 31 ॥

രോസീ രോയദു കാമിനീജനുല താരുണ്യോരുസൌഖ്യംബുലന്
പാസീ പായരു പുത്രമിത്രജന സംപദ്ഭ്രാംതി വാംഛാലതല്
കോസീ കോയദു നാമനം ബകട നീകും ബ്രീതിഗാ സത് ക്രിയല്
ചേസീ ചേയദു ദീനി ത്രുല്ലണപവേ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 32 ॥

എന്നേല്ലുംദു നേമി ഗംദു നിംകനേനെവ്വാരി രക്ഷിംചെദന്
നിന്നേ നിഷ്ഠ ഭജിംചെദ ന്നിരുപമോന്നിദ്രപ്രമോദംബു നാ
കെന്നംഡബ്ബെഡു നംതകാലമിംക നേനിട്ലുന്ന നേമയ്യെഡിം?
ജിന്നംബുച്ചക നന്നു നേലുകൊലവേ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 33 ॥

ചാവം ഗാലമു ചേരുവൌ ടെറിംഗിയും ജാലിംപംഗാ ലേക ന
ന്നെവൈദ്യുംഡു ചികിത്സം ബ്രോവംഗലംഡോ യേമംദു രക്ഷിംചുനോ
ഏ വേല്പുല് കൃപംജൂതുരോ യനുചു നിന്നിംതൈനം ജിംതിംപംഡാ
ജീവച്ഛ്രാധ്ധമും ജേസികൊന്ന യതിയുന് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 34 ॥

ദിനമും ജിത്തമുലോ സുവര്ണമുഖരീ തീരപ്രദേശാമ്രകാ
നനമധ്യോപല വേദികാഗ്രമുന നാനംദംബുനം ബംകജാ
നനനിഷ്ഥ ന്നുനും ജൂഡം ഗന്നനദിവോ സൌഖ്യംബു ലക്ഷ്മീവിലാ
സിനിമായാനടനല് സുഖംബു ലഗുനേ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 35 ॥

ആലംചു ന്മെഡം ഗട്ടി ദാനികി നവത്യശ്രേണിം ഗല്പിംചി ത
ദ്ഭാലവ്രാതമു നിച്ചിപുച്ചുടനു സംബംധംബു ഗാവിംചി യാ
മാലര്മംബുന ബാംധവം ബനെഡി പ്രേമം ഗൊംദറം ദ്രിപ്പംഗാം
സീലന്സീല യമര്ചിന ട്ലൊസംഗിതോ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 36 ॥

തനുവേ നിത്യമുഗാ നൊനര്ചു മദിലേദാ ചച്ചി ജന്മിംപകും
ഡ നുപായംബു ഘടിംപു മാഗതുല രെംട ന്നേര്പു ലേകുന്ന ലേ
ദനി നാകിപ്പുഡ ചെപ്പു ചേയംഗല കാര്യംബുന്ന സംസേവം ജേ
സി നിനും ഗാംചെദംഗാക കാലമുനനോ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 37 ॥

പദുനാല്ഗേലെ മഹായുഗംബു ലൊക ഭൂപാലുംഡു; ചെല്ലിംചെ ന
യ്യുദയാസ്താചലസംധി നാജ്ഞ നൊകം ഡായുഷ്മംതുംഡൈ വീരിയ
ഭ്യുദയം ബെവ്വരു ചെപ്പംഗാ വിനരൊ യല്പുല്മത്തുലൈ യേല ച
ച്ചെദരോ രാജുല മംചു നക്കടകടാ! ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 38 ॥

രാജന്നംതനെ പോവുനാ കൃപയു ധര്മംബാഭിജാത്യംബു വി
ദ്യാജാതക്ഷമ സത്യഭാഷണമു വിദ്വന്മിത്രസംരക്ഷയുന്
സൌഗന്യംബു കൃതംബെറുംഗടയു വിശ്വാസംബു ഗാകുന്ന ദു
ര്ബീജശ്രേഷ്ഥുലു ഗാം ഗതംബു ഗലദേ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 39 ॥

മുനു നീചേ നപവര്ഗരാജ്യപദവീ മൂര്ധാഭിഷേകംബു ഗാം
ചിന പുണ്യാത്മുലു നേനു നൊക്കസരിവോ ചിംതിംചി ചൂഡംഗ നെ
ട്ലനിനം ഗീടഫണീംദ്രപോതമദവേ ദംഡോഗ്രഹിംസാവിചാ
രിനി ഗാംഗാം നിനു ഗാനംഗാക മദിലോ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 40 ॥

പവമാനാശനഭൂഷണപ്രകരമുന് ഭദ്രേഭചര്മംബു നാ-
ടവികത്വംബും പ്രിയംബുലൈ ഭുഗഹശുംഡാലാതവീചാരുലന്
ഭവദുഃഖംബുലം ബാപു ടൊപ്പും ജെലംദിംബാടിംചി കൈവല്യമി-
ച്ചി വിനോദിംചുട കേമി കാരണമയാ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 41 ॥

അമരസ്ത്രീല രമിംചിനം ജെഡദു മോഹം ബിംതയുന് ബ്രഹ്മപ-
ട്ടമു സിധ്ധിംചിന നാസ ദീറദു നിരൂഢക്രോധമുന് സര്വലോ-
കമുല ന്മ്രിംഗിന മാന ദിംദും ഗല സൌ-ഖ്യം ബൊല്ല നീസേവം ജേ-
സി മഹാപാതകവാരിരാശിം ഗഡതുന് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 42 ॥

ചനുവാരിം ഗനി യേദ്ചുവാരു ജമുംഡാ സത്യംബുഗാ വത്തു മേ
മനുമാനംബിംക ലേദു നമ്മമനി താരാവേല നാരേവുനന്
മുനുംഗംബോവുചു ബാസ സേയുട സുമീ മുമ്മാടികിം ജൂഡഗാം
ജെനടു ല്ഗാനരു ദീനിഭാവമിദിവോ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 43 ॥

ഭവദുഃഖംബുലു രാജകീടമുല നേബ്രാര്ധിംചിനം ബായുനേ
ഭവദംഘ്രിസ്തുതിചേതംഗാക വിലസദ്ബാലക്ഷുധാക്ലേശദു
ഷ്ടവിധുല്മാനുനെ ചൂഡ മേംകമെഡചംടംദല്ലി കാരുണ്യദ്ബ
ഷ്ഥിവിശേഷംബുന നിച്ചി ചംടംബലെ നോ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 44 ॥

പവി പുഷ്പംബഗു നഗ്നി മംചഗു നകൂപാരംബു ഭൂമീസ്ഥലം
ബവു ശത്രും ഡതിമിത്രുംഡൌ വിഷമു ദിവ്യാഹാരമൌ നെന്നംഗാ
നവനീമംഡലിലോപലന് ശിവ ശിവേ ത്യാഭാഷണോല്ലാസികിന്
ശിവ നീ നാമമു സര്വവശ്യകരമൌ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 45 ॥

ലേവോ കാനലം ഗംധമൂലഫലമുല് ലേവോ ഗുഹല് തോയമുല്
ലേവോ യേറുലം ബല്ലവാസ്തരണമുല് ലേവോ സദാ യാത്മലോ
ലേവോ നീവു വിരക്തുല ന്മനുപ ജാലിം ബൊംദി ഭൂപാലുരന്
സേവല് സേയംഗം ബോദു രേലൊകൊ ജനുല് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 46 ॥

മുനു നേം ബുട്ടിന പുട്ടു ലെന്നി ഗലവോ മോഹംബുചേ നംദുംജേ
സിന കര്മംബുല പ്രോവു ലെന്നി ഗലവോ ചിംതിംചിനന് ഗാന നീ
ജനനംബേ യനി യുന്ന വാഡ നിദിയേ ചാലിംപവേ നിന്നും ഗൊ
ല്ചിന പുണ്യംബുനകും ഗൃപാരതുംഡവൈ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 47 ॥

തനു വെംദാക ധരിത്രി നുംഡു നനു നംദാകന് മഹാരോഗദീ
പനദുഃഖാദുലം ബൊംദകുംഡ നനുകംപാദൃഷ്ടി വീക്ഷിംചി യാ
വെനുകന് നീപദപദ്മമുല് ദലംചുചുന് വിശ്വപ്രപംചംബും ബാ
സിന ചിത്തംബുന നുംഡംജേയംഗദവേ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 48 ॥

മലഭൂയിഷ്ട മനോജധാമമു സുഷുമ്നാദ്വാരമോ യാരു കും
ഡലിയോ പാദകരാക്ഷിയുഗ്മംബുലു ഷട്കംജംബുലോ മോമു ദാ
ജലജംബോ നിടലംബു ചംദ്രകലയോ സംഗംബു യോഗംബൊ ഗാ
സിലി സേവിംതുരു കാംതലന് ഭുവി ജനുല് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 49 ॥

ജലകംബുല് രസമുല് പ്രസൂനമുലു വാചാബംധമുല് വാദ്യമു
ല്കലശബ്ധധ്വനു ലംചിതാംബര മലംകാരംബു ദീപ്തു ല്മെറും
ഗുലു നൈവേദ്യമു മാധുരീ മഹിമഗാം ഗൊല്തുന്നിനുന് ഭക്തിരം
ജില ദിവ്യാര്ചന ഗൂര്ചി നേര്ചിന ക്രിയന് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 50 ॥

ഏലീല ന്നുതിയിംപവച്ചു നുപമോത്പ്രേക്ഷാധ്വനിവ്യംഗ്യശ
ബ്ധാലംകാരവിശേഷഭാഷല കലഭ്യംബൈന നീരൂപമും
ജാലുംജാലും ഗവിത്വമുല്നിലുചുനേ സത്യംബു വര്ണിംചുചോ
ചീ! ലജ്ജിംപരുഗാക മാദൃശകവുല് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 51 ॥

പാലും ബുവ്വയും ബെട്ടെദം ഗുഡുവരാ പാപന്ന രാ യന്ന ലേ
ലേലെമ്മന്ന നരംടിപംഡ്ലും ഗൊനി തേലേകുന്ന നേനൊല്ലനം
ടേ ലാലിംപരേ തല്ലിദംഡ്രുലപു ഡട്ലേ തെച്ചി വാത്സല്യ ല
ക്ഷ്മീലീലാവചനംബുലം ഗുഡുപരാ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 52 ॥

കലലംചുന് ശകുനംബുലംചു ഗ്രഹയോഗം ബംചു സാമുദ്രികം
ബു ലടംചും ദെവുലംചു ദിഷ്ട്മനുചുന് ഭൂതംബുലംചു ന്വിഷാ
ദുലടംചു ന്നിമിഷാര്ധ ജീവനമുലംചും ബ്രീതിം ബുട്ടിംചി യീ
സിലുഗുല് പ്രാണുലകെന്നി ചേസിതിവയാ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 53 ॥

തലമീംദം ഗുസുമപ്രസാദ മലികസ്ഥാനംബുപൈ ഭൂതിയുന്
ഗലസീമംബുന ദംഡ നാസികതുദന് ഗംധപ്രസാരംബു ലോ
പല നൈവേദ്യമും ജേര്ചു നേ മനുജം ഡാഭക്തുംഡു നീകെപ്പുഡും
ജെലികാഡൈ വിഹരിംചു രൌപ്യഗിരിപൈ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 54 ॥

ആലും ബിഡ്ഡലു മിത്രുലുന് ഹിതുലു നിഷ്ടര്ധംബു ലീനേര്തുരേ
വേല ന്വാരി ഭജിംപം ജാലിപഡ കാവിര്ഭൂത മോദംബുനം
ഗാലംബെല്ല സുഖംബു നീകു നിംക ഭക്തശ്രേണി രക്ഷിംപകേ
ശ്രീലെവ്വാരികിം ഗൂഡംബെട്ടെദവയാ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 55 ॥

സുലഭുല്മൂര്ഖു ലനുത്തമോത്തമുല രാജുല്ഗല്ഗിയേവേല ന
ന്നലംതലബെട്ടിന നീ പദാബ്ധമുലം ബായംജാല നേമിച്ചിനം
ഗലധൌതാചല മേലു ടംബുനിധിലോം ഗാപുംഡു ടബ്ജംബു പൈം
ജെലുവൊപ്പുന് സുഖിയിംപം ഗാംചുട സുമീ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 56 ॥

കലധൌതാദ്രിയു നസ്ഥിമാലികയു ഗോഗംധര്വമുന് ബുന്കയും
ബുലിതോലു ന്ഭസിതംബും ബാംപതൊദവുല് പോകുംഡം ദോംബുട്ലകൈ
തൊലി നേവാരലതോഡം ബുട്ടക കലാദുല്ഗല്ഗെ മേലയ്യെനാ
സിലുവുലൂരമുചേസികൊം ടെറിംഗിയേ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 57 ॥

ശ്രുതുലഭ്യാസമുചേസി ശാസ്ത്രഗരിമല് ശോധിംചി തത്ത്വംബുലന്
മതി നൂഹിംചി ശരീര മസ്ഥിരമു ബ്രഹ്മംബെന്ന സത്യംബു ഗാം
ചിതി മംചുന് സഭലന് വൃധാവചനമു ല്ചെപ്പംഗനേ കാനി നി
ര്ജിതചിത്തസ്ഥിര സൌഖ്യമുല് ദെലിയരോ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 58 ॥

ഗതി നീവംചു ഭജിംചുവാര ലപവര്ഗം ബൊംദഗാനേല സം
തതമും ഗൂടികിനൈ ചരിംപ വിനലേദാ ‘യായു രന്നം പ്രയ
ച്ഛതി’ യംചുന്മൊറവെട്ടഗാ ശ്രുതുലു സംസാരാംധകാരാഭി ദൂ
ഷിതദുര്മാര്ഗുല് ഗാനം ഗാനംബഡവോ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 59 ॥

രതിരാ ജുദ്ധതി മീറ നൊക്കപരി ഗോരാജാശ്വുനി ന്നൊത്തം ബോ
നതം ഡാദര്പകു വേഗ നൊത്ത ഗവയം ബാംബോതുനും ദാംകി യു
ഗ്രതം ബോരാഡംഗനുന്ന യുന്നഡിമി ലേംഗല്വോലെ ശോകാനല
സ്ഥിതിപാലൈ മൊറപെട്ടുനന് മനുപവേ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 60 ॥

അംതാ സംശയമേ ശരീരഘടനംബംതാ വിചാരംബെ ലോ
നംതാ ദുഃഖപരംപരാനിവിതമെ മേനംതാ ഭയഭ്രാംതമേ
യംതാനംതശരീരശോഷണമെ ദുര്വ്യാപാരമേ ദേഹികിന്
ജിംതന് നിന്നും ദലംചി പൊംദരു നരുല് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 61 ॥

സംതോഷിംചിതിനിം ജാലുംജാലു രതിരാജദ്വാരസൌഖ്യംബുലന്
ശാംതിന് ബൊംദിതിം ജാലുംജാലു ബഹുരാജദ്വാരസൌഖ്യംബുലന്
ശാംതിം ബൊംദെദം ജൂപു ബ്രഹ്മപദരാജദ്വാരസൌഖ്യംബു നി
ശ്ചിംതന് ശാംതുംഡ നൌദു നീ കരുണചേ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 62 ॥

സ്തോത്രം ബന്യുലം ജേയനൊല്ലനി വ്രതസ്ഥുല്വോലെ വേസംബുതോം
ബുത്രീ പുത്ര കലത്ര രക്ഷണ കലാബുധ്ധിന് നൃപാലാ(അ)ധമന്
ബാത്രം ബംചു ഭജിംപംബോദു രിതിയുന് ഭാഷ്യംബെ യിവ്വാരിചാ
രിത്രം ബെന്നംഡു മെച്ച നെംച മദിലോ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 63 ॥

അകലംകസ്ഥിതി നില്പി നാഡ മനു ഘംടാ(ആ)രാവമുന് ബിംദുദീ
പകലാശ്രേണി വിവേകസാധനമുലൊപ്പന് ബൂനി യാനംദതാ
രകദുര്ഗാടവിലോ മനോമൃഗമുഗര്വസ്ഫൂര്തി വാരിംചുവാ
രികിംഗാ വീഡു ഭവോഗ്രബംധലതികല് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 64 ॥

ഒകയര്ധംബു നിന്നു നേ നഡുഗംഗാ നൂഹിംചി നെട്ലൈനം ബൊ
മ്മു കവിത്വംബുലു നാകും ജെംദനിവി യേമോ യംടിവാ നാദുജി
ഹ്വകു നൈസര്ഗിക കൃത്യ മിംതിയ സുമീ പ്രാര്ധിംചുടേ കാദു കോ
രികല ന്നിന്നുനുഗാന നാകു വശമാ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 65 ॥

ശുകമുല് കിംശുകപുഷ്പമുല് ഗനി ഫലസ്തോമം ബടംചുന്സമു
ത്സുകതം ദേരംഗം ബോവു നച്ചട മഹാ ദുഃഖംബു സിദ്ധിംചും; ഗ
ര്മകലാഭാഷലകെല്ലം ബ്രാപുലഗു ശാസ്ത്രംബു ല്വിലോകിംചുവാ
രികി നിത്യത്വമനീഷ ദൂരമഗുംജൂ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 66 ॥

ഒകരിം ജംപി പദസ്ഥുലൈ ബ്രതുകം ദാമൊക്കൊക്ക രൂഹിംതുരേ
ലൊകൊ താമെന്നംഡും ജാവരോ തമകും ബോവോ സംപദല് പുത്രമി
ത്രകലത്രാദുലതോഡ നിത്യ സുഖമംദം ഗംദുരോ യുന്നവാ
രികി ലേദോ മൃതി യെന്നംഡും ഗടകട ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 67 ॥

നീ കാരുണ്യമും ഗല്ഗിനട്ടി നരും ഡേനീചാലയംബുല ജൊരം
ഡേകാര്പണ്യപു മാടലാഡ നരുഗം ഡെവ്വാരിതോ വേഷമുല്
ഗൈകോഡേ മതമുല് ഭജിംപം ഡിലനേകഷ്ടപ്രകാരംബുലന്
ജീകാകൈ ചെഡിപോംദു ജീവനദശന് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 68 ॥

ജ്ഞാതുല് ദ്രോഹംബു വാംഡ്രു സേയുകപടേര്യാദി ക്രിയാദോഷമുല്
മാതംഡ്രാന സഹിംപരാദു പ്രതികര്മംബിംചുകേ ജേയഗാം
ബോതേ ദോസമു ഗാന മാനി യതിനൈ പോംഗോരിനന് സര്വദാ
ചേതഃക്രോധമു മാന ദെട്ലു നഡുതുന് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 69 ॥

ചദുവുല് നേര്ചിന പംഡിതാധമുലു സ്വേച്ഛാഭാഷണക്രീഡലന്
വദരന് സംശയഭീകരാടവുലം ദ്രോവലപ്പി വര്തിംപംഗാ
മദനക്രോധകിരാതുലംദും ഗനി ഭീമപ്രൌഢിചേം ദാംകിനം
ജെദരും ജിത്തമു ചിത്തഗിംപംഗദവേ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 70 ॥

രോസിം ദേംടിദി രോംത ദേംടിദി മനൊ രോഗസ്ഥുംഡൈ ദേഹി താം
ബൂസിംദേംടിദി പൂംത ലേംടിവി മദാ(അ)പൂതംബു ലീ ദേഹമുല്
മൂസിംദേംടിദി മൂംതലേംടിവി സദാമൂഢത്വമേ കാനി താം
ജേസിംദേംടിദി ചേംതലേംടിവി വൃധാ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 71 ॥

ശ്രീ ശൈലേശു ഭജിംതുനോ യഭവുംഗാംചീ നാധു സേവിംതുനോ
കാശീവല്ലഭും ഗൊല്വംബോദുനൊ മഹാ കാലേശും ബൂജിംതുനോ
നാശീലം ബണുവൈന മേരു വനുചുന് രക്ഷിംപവേ നീ കൃപാ
ശ്രീ ശൃംഗാരവിലാസഹാസമുലചേ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 72 ॥

അയവാരൈ ചരിയിംപവച്ചും ദന പാദാം(അ)ഭോജതീര്ധംബുലന്
ദയതോം ഗൊമ്മനവച്ചു സേവകുനി യര്ധപ്രാണദേഹാദുല
ന്നിയു നാ സൊമ്മനവച്ചുംഗാനി സിരുലന്നിംദിംചി നിന്നാത്മനി
ഷ്ക്രിയതം ഗാനംഗരാദു പംഡിതുലകുന് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 73 ॥

മായാ(അ) ജാംഡകരംഡകോടിം ബൊഡിഗാമര്ധിംചിരോ വിക്രമാ(അ)
ജേയും ഗായജും ജംപിരോ കപടലക്ഷ്മീ മോഹമും ബാസിരോ
യായുര്ദയഭുജംഗമൃത്യുവു നനായാസംബുനന് ഗെല്ചിരോ
ശ്രേയോദായക് ലൌദു രെട്ടു ലിതരുല് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 74 ॥

ചവിഗാം ജൂഡ വിനംഗ മൂര്കൊനം ദനൂസംഘര്ഷണാസ്വാദമൊം
ദ വിനിര്മിംചെദ വേല ജംതുവുല നേതത്ക്രീഡലേ പാതക
വ്യവഹാരംബലു സേയുനേമിടികി മായാവിദ്യചേ ബ്രൊദ്ദുപു
ച്ചി വിനോദിംപംഗ ദീന നേമി ഫലമോ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 75 ॥

വെനുകം ജേസിന ഘോരദുര്ദശലു ഭാവിംപംഗ രോംതയ്യെഡുന്
വെനുകന് മുംദട വച്ചു ദുര്മരണമുല് വീക്ഷിംപ ഭീതയ്യെഡുന്
നനു നേംജൂഡഗ നാവിധുലലംചിയുന് നാകേ ഭയം ബയ്യെഡും
ജെനകുംജീംകടിയായെം ഗാലമുനകുന് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 76 ॥

പരിശീലിംചിതി മംത്രതംത്രമുലു ചെപ്പ ന്വിംടി സാംഖ്യാദിയോ
ഗ രഹസ്യംബുലു വേദ ശാസ്ത്രമുലു വക്കാണിംചിതിന് ശംകവോ
ദരയം ഗുമ്മഡികായലോനി യവഗിംജംതൈന നമ്മിചംചി സു
സ്ഥിരവിജ്ഞാനമു ത്രോവം ജെപ്പംഗദവേ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 77 ॥

മൊദലം ജേസിനവാരി ധര്മമുലു നിര്മൂലംബുഗാം ജേസി ദു
ര്മദുലൈ യിപ്പുഡു വാരെ ധര്മമു ലൊനര്പം ദമ്മു ദൈവംബു ന
വ്വഡെ രാനുന്ന ദുരാത്മുലെല്ല ദമത്രോവം ബോവരേ ഏല ചേ
സെദരോ മീംദു ദലംചിചൂഡ കധമുല് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 78 ॥

കാസംതൈന സുഖം ബൊനര്ചുനൊ മനഃകാമംബു ലീഡേര്ചുനോ
വീസംബൈനനു വെംടവച്ചുനൊ ജഗദ്വിഖ്യാതിം ഗാവിംചുനോ
ദോസംബു ല്ബെഡം ബൊപുനോ വലസിനംദോഡ്തോ മിമും ജൂപുനോ
ഛീ! സംസാരദുരാശ യേലുദുപവോ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 79 ॥

ഒകപൂംടിംചുക കൂഡ തക്കുവഗുനേ നോര്വംഗലേം ഡെംഡകോ
പക നീഡന്വെദകും ജലിം ജഡിചി കുംപട്ലെത്തുകോംജൂചു വാ
നകു നിംഡിംഡ്ലുനു ദൂറു നീതനുവു ദീനന്വച്ചു സൌഖ്യംബു രോ
സി കഡാസിംപരുഗാക മര്ത്വുലകട ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 80 ॥

കേദാരാദിസമസ്തതീര്ധമുലു കോര്മിംജൂഡം ബോനേംടികിന്
ഗാഡാ മുംഗിലി വാരണാസി! കഡുപേ കൈലാസശൈലംബു മീ
പാദധ്യാനമു സംഭവിംചുനപുഡേ ഭാവിംപ നജ്ഞാനല
ക്ഷ്മീദാരിദ്ര്യുലു ഗാരെ ലോകു ലകടാ! ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 81 ॥

തമകൊം ബൊപ്പം ബരാംഗനാജനപര ദ്രവ്യംബുലന് മ്രുച്ചിലം
ഗ മഹോദ്യോഗമു സേയനെമ്മനമുദൊംഗം ബട്ടി വൈരാഗ്യപാ
ശമുലം ജുട്ടി ബിഗിമംചി നീദുചരണ സ്തംഭംജുനം ഗട്ടിവൈ
ചി മുദം ബെപ്പുഡും ഗല്ഗംജേയ ഗഡവേ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 82 ॥

വേധം ദിട്ടഗരാദുഗാനി ഭുവിലോ വിദ്വാംസുലംജേയ നേ
ലാ ധീചാതുരിം ജേസെം ജേസിന ഗുലാമാപാടനേ പോക ക്ഷു
ദ്ബാധാദുല് ഗലിഗിംപനേല യദി കൃത്യംബൈന ദുര്മാര്ഗുലം
ജീ! ധാത്രീശുലം ജേയനേംടി കകടാ! ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 83 ॥

പുഡമി ന്നിന്നൊക ബില്വപത്രമുനനേം ബൂജിംചി പുണ്യംബുനും
ബഡയന്നേരക പെക്കുദൈവമുലകും ബപ്പുല് പ്രസാദംബുലം
ഗുഡുമുല് ദോസെലു സാരെസത്തുലഡുകുല് ഗുഗ്ഗില്ലുനും ബേട്ടുചും
ജെഡി യെംദും ഗൊറഗാകപോദു രകടാ! ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 84 ॥

വിത്തജ്ഞാനമു പാദു ചിത്തമു ഭവാവേശംബു രക്ഷാംബുവുല്
മത്തത്വംബു തദംകുരം ഐനൃതമുല് മാറാകു ലത്യംതദു
ദ്വൃത്തുല് പുവ്വുലും ബംഡ്ലു മന്മധമുഖാ വിര്ഭൂതദോഷംബുലും
ജിത്താധ്യുന്നതനിംബഭൂജമുനകുന് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 85 ॥

നീപൈം ഗാപ്യമു ചെപ്പുചുന്ന യതംഡുന്നീപദ്യമുല് വ്രാസിയി
മ്മാ പാഠംമൊനരിംതുനന്ന യതംഡുന് മംജുപ്രബംധംബു നി
ഷ്ടാപൂര്തിം ബഠിയിംചുചുന്ന യതംഡുന് സദ്ബാംധവുല് ഗാക ചീ
ചീ! പൃഷ്ഠാഗതബാംധവംബു നിജമാ! ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 86 ॥

സംപദ്ഗര്വമും ബാറംദ്രോലി രിപുലന് ജംകിംചി യാകാംക്ഷലന്
ദംപുല്വെട്ടി കലംകമു ല്നറകി ബംധക്ലേശദോഷംബുലം
ജിംപുല്സേസി വയോവിലാസമുലു സംക്ഷേപിംചി ഭൂതംബുലം
ജെംപല്വേയക നിന്നും ഗാനനഗുനാ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 87 ॥

രാജശ്രേണികി ദാസുലൈ സിരുലം ഗോരം ജേരംഗാ സൌഖ്യമോ
യീ ജന്മംബു തരിംപംജേയഗല മിമ്മേ പ്രൊദ്ദു സേവിംചു നി
ര്വ്യാജാചാരമു സൌഖ്യമോ തെലിയലേരൌ മാനവു ല്പാപരാ
ജീജാതാതിമദാംധബുദ്ധു ലഗുചുന് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 88 ॥

നിന്നം ജൂഡരൊ മൊന്നം ജൂഡരോ ജനുല് നിത്യംബു ജാവംഗ നാ
പന്നു ല്ഗന്നനിധാന മയ്യെഡി ധനഭ്രാംതിന് വിസര്ജിംപലേ
കുന്നാ രെന്നംഡു നിന്നു ഗംഡു രിക മര്ത്വുല് ഗൊല്വരേമോ നിനുന്
വിന്നം ബോവക യന്യദൈവരതുലന് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 89 ॥

നന്നേ യെനുംഗുതോലുദുപ്പടമു ബുവ്വാകാലകൂതംബു ചേ
ഗിന്നേ ബ്രഹ്മകപാല മുഗ്രമഗു ഭോഗേ കംഠഹാരംബു മേല്
നിന്നീലാഗുന നുംടയും ദെലിസിയുന് നീപാദപദ്മംബു ചേ
ര്ചെന് നാരയണും ഡെട്ലു മാനസമും ദാ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 90 ॥

ദ്വാരദ്വാരമുലംദും ജംചുകിജനവ്രാതംബു ദംഡംമുലന്
ദോരംത്സ്ഥലി ബഗ്ഗനം ബൊഡുചുചുന് ദുര്ഭാഷലാഡ ന്മറിന്
വാരിം ബ്രാര്ധനചേസി രാജുലകു സേവല്സേയംഗാംബോരുല
ക്ഷ്മീരാജ്യംബുനു ഗോരി നീമരിജനുല് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 91 ॥

ഊരൂരം ജനുലെല്ല ബിക്ഷ മിദരോയുംദം ഗുഹല്ഗല്ഗവോ
ചീരാനീകമു വീധുലം ദൊരുകരോ ശീതാമൃതസ്വച്ഛവാഃ
പൂരം ബേരുലം ബാറദോ തപസുലംബ്രോവംഗ നീവോപവോ
ചേരം ബോവുദുരേല രാഗുല ജനുല് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 92 ॥

ദയ ജൂഡുംഡനി ഗൊംദറാഡുദുരു നിത്യംബുന് നിനും ഗൊല്ചുചുന്
നിയമം ബെംതോ ഫലംബു നംതിയെകദാ നീവീയ പിംഡെംതോ അം
തിയകാ നിപ്പടിയും ദലംപനനു ബുദ്ധിം ജൂഡ; നേലബ്ബുനി
ഷ്ക്രിയതന് നിന്നു ഭജിംപ കിഷ്ടസുഖമുല് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 93 ॥

ആരാവം ബുദയിംചെം ദാരകമുഗ നാത്മാഭ്രവീധിന്മഹാ(അ)
കാരോകാരമകാരയുക്തമഗു നോംകാരാഭിധാനംബു ചെ
ന്നാരുന് വിശ്വ മനംഗം ദന്മഹിമചേ നാനാദബിംദുല് സുഖ
ശ്രീ രംജില്ലം ഗഡംഗു നീവദെ സുമീ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 94 ॥

നീഭക്തു ല്മദിവേല ഭംഗുല നിനുന്സേവിംബുചുന് വേഡംഗാ
ലോഭംബേടികി വാരി കോര്കുലു കൃപലുത്വംബുനം ദീര്മരാ
ദാ ഭവ്യംബും ദലംചി ചൂഡു പരമാര്ധം ബിച്ചി പൊമ്മന്ന നീ
ശ്രീ ഭാംഡരമുലോം ഗൊറംതപഡുനാ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 95 ॥

മൊദലന്ഭക്തുലകിച്ചിനാംഡവുഗദാ മോക്ഷംബു നേം ഡേമയാ
‘മുദിയംഗാ മുദിയംഗം ബുട്ടു ഘനമൌ മോഹംബു ലോഭംബു’ ന
ന്നദി സത്യംബു കൃപം ദലംപ നൊകവുണ്യാത്മുംഡു നിന്നാത്മ ഗൊ
ല്ചി ദിനംബുന് മൊറവെട്ടംഗാം ഗടഗടാ! ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 96 ॥

കാലദ്വാരകവാടബംധനമു ദുഷ്കാല്പ്രമാണക്രിയാ
ലോലാജാലകചിത്രഗുപ്തമുഖവ ല്മീകോഗ്രജിഹ്വാദ്ഭുത
വ്യലവ്യാലവിരോധി മൃത്യുമുഖദംഷ്ട്രാ(അ)ഹാര്യ വജ്രംബു ദി
ക്ചേലാലംകൃത! നീദുനാമ മരയന് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 97 ॥

പദിവേലലൈനനു ലോകകംടകുലചേം ബ്രാപ്രിംചു സൌഖ്യംബു നാ
മദികിം ബഥ്യമു ഗാദു സര്വമുനകുന് മധ്യസ്ഥുംഡൈ സത്യദാ
നദയാദുല് ഗല രാജു നാകൊസംഗു മേനവ്വാനി നീ യട്ലചൂ
ചി ദിനംബുന് മുദമൊംദുദുന് ഗഡപടന് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 98 ॥

താതല് തല്ലിയും ദംഡ്രിയുന് മറിയും ബെദ്ദല് ചാവഗാം ജൂഡരോ
ഭീതിം ബൊംദംഗനേല ചാവുനകുംഗാം ബെംഡ്ലാമുബിഡ്ഡല് ഹിത
വ്രാതംബുന് ബലവിംപ ജംതുവുലകുന് വാലായമൈയുംഡംഗാം
ജേതോവീധി നരുംഡു നിന്ഗൊലുവംഡോ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 99 ॥

ജാതുല് സെപ്പുട സേവസേയുട മൃഷല് സംധിംചു ടന്യായവി
ഖ്യാതിം ബൊംദുട കൊംഡെകാംഡവുട ഹിംസാരംഭകുംഡൌട മി
ധ്യാതാത്പര്യമുലാഡുടന്നിയും ബരദ്രവ്യംബുനാശിംചി യീ
ശ്രീ താ നെന്നിയുഗംബു ലുംഡംഗലദോ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 100 ॥

ചെഡുഗുല് കൊംദറു കൂഡി ചേയംഗംബനുല് ചീകട്ലു ദൂറംഗം മാ
ല്പഡിതിം ഗാന ഗ്രഹിംപരാനി നിനു നൊല്ലംജാലം ബൊമ്മംചു നില്
വെലംദ്രോചിനം ജൂരുപട്ടുകൊനി നേ വ്രേലാഡുദും ഗോര്കിം ഗോ
രെഡി യര്ധംബുലു നാകു നേല യിഡവോ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 101 ॥

ഭസിതോദ്ധൂലനധൂസരാംഗുലു ജടാഭാരോത്തമാംഗുല് തപോ
വ്യസനമുല് സാധിതപംചവര്ണരസമുല് വൈരാഗ്യവംതുല് നിതാം
തസുഖസ്വാംതുലു സത്യഭാഷണലു നുദ്യദ്രത്നരുദ്രാക്ഷരാ
ജിസമേതുല് തുദനെവ്വരൈന ഗൊലുതുന് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 102 ॥

ജലജശ്രീ ഗല മംചിനീല്ലു ഗലവാചത്രാതിലോ ബാപുരേ!
വെലിവാഡ ന്മറി ബാംപനില്ലുഗലദാവേസാലുഗാ നക്കടാ!
നലി നാ രെംഡു ഗുണംബു ലെംചി മദിലോ നന്നേമി രോയംഗ നീ
ചെലുവംബൈന ഗുണംബു ലെംചുകൊനവേ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 103 ॥

ഗഡിയല് രെംടികൊ മൂംടികോ ഗഡിയകോ കാദേനി നേംഡെല്ലിയോ
കഡ നേംഡാദികൊ യെന്നംഡോ യെറും ഗ മീകായംബു ലീഭൂമിപൈം
ബഡഗാ നുന്നവി ധര്മമാര്ഗമൊകടിം ബാടിംപ രീ മാനവുല്
ചെഡുഗുല് നീപദഭക്തിയും ദെലിയരോ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 104 ॥

ക്ഷിതിലോ ദൊഡ്ഡതുരംഗസാമജമു ലേചിത്രമ്മു ലാംദോലികാ
തതു ലേ ലെക്ക വിലാസിനീജനസുവസ്രവ്രാത ഭൂഷാകലാ
പതനൂജാദിക മേമിദുര്ലഭമു നീ പാദമ്മു ലര്ചിംചുചോ
ജിതപംകേരുഹപാദപദ്മയുഗലാ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 105 ॥

സലിലമ്മുല് ജുഖുകപ്രമാണ മൊക പുഷ്മമ്മുന് ഭവന്മൌലി നി
ശ്ചലബക്തിപ്രപത്തിചേ നരുംഡു പൂജല് സേയംഗാ ധന്യുംഡൌ
നില ഗംഗാജലചംദ്രഖംഡമുല ദാനിംദും ദുദിം ഗാംചു നീ
ചെലുവം ബംതയു നീ മഹത്ത്വ മിദിഗാ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 106 ॥

തമനേത്രദ്യുതിം ദാമെ ചൂഡ സുഖമൈതാദാത്മ്യമുന് ഗൂര്പംഗാ
വിമലമ്മുല് കമലാഭമുല് ജിതലസദ്വിദ്യുല്ലതാലാസ്യമുല്
സുമനോബാണജയപ്രദമ്മുലനുചുന് ജൂചുന് ജനംബൂനിഹാ
രിമൃഗാക്ഷീനിവഹമ്മുകന്നുഗവലന് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 107 ॥

പടവദ്രജ്ജുഭുജംഗവദ്രജതവി ഭ്രാംതിസ്ഫുരച്ഛുക്തിവ
ദ്ഘടവച്ചംദ്രശിലാജപാകുസുമരു ക്സാംഗത്യവത്തംചുവാ
ക്പടിമല് നേര്തുരു ചിത്സുഖം ബനുഭവിംപന് ലേക ദുര്മേധനുല്
ചിടുകന്നം ദലപോയംജൂതു രധമുല് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 108 ॥

നിനു നിംദിംചിന ദക്ഷുപൈം ദെഗവൊ വാണീനാധു ശാസിംപവോ
ചനുനാ നീ പാദപദ്മസേവകുലം ദുച്ഛം ബാഡു ദുര്മാര്ഗുലം
ബെനുപന് നീകുനു നീദുഭക്തതതികിന് ഭേദംബു ഗാനംഗ വ
ച്ചെനൊ ലേകുംഡിന നൂറകുംഡഗലവാ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 109 ॥

കരിദൈത്യുന് ബൊരിഗൊന്ന ശൂലമു ക(രാ)രഗ്ര(സ്ഥ)സ്തംബു ഗാദോ രതീ
ശ്വരുനിന് ഗാല്ചിന ഫാലലോചനശിഖാ വര്ഗംബു ചല്ലാറെനോ
പരനിംദാപരുലന് വധിംപ വിദിയുന് ഭാഷ്യംബെ വാരേമി ചേ
സിരി നീകുന് ബരമോപകാര മരയന് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 110 ॥

ദുരമുന് ദുര്ഗമു രായബാരമു മറിന് ദൊംഗര്മമുന് വൈദ്യമുന്
നരനാധാശ്രയ മോഡബേരമുനു ബെന്മംത്രംബു സിദ്ധിംചിനന്
അരയന് ദൊഡ്ഡഫലംബു ഗല്ഗുനദിഗാ കാകാര്യമേ തപ്പിനന്
സിരിയും ബോവുനു ബ്രാണഹാനിയു നഗുന് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 111 ॥

തനയും ഗാംചി ധനംബു നിംചി ദിവിജസ്ഥാനംബു ഗട്ടിംചി വി
പ്രുന കുദ്വാഹമു ജേസി സത്കൃതികിം ബാത്രുംഡൈ തടാകംബു നേ
ര്പുനം ദ്രവ്വിംചി വനംബു വെട്ടി മനനീ പോലേഡു നീസേവം ജേ
സിന പുണ്യാത്മുംഡു പോവു ലോകമുനകുന് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 112 ॥

ക്ഷിതിനാധോത്തമ! സത്കവീശ്വരുംഡ് വച്ചെന് മിമ്മുലം ജൂഡംഗാ
നതംഡേ മേടി കവിത്വവൈഖരിനി സദ്യഃകാവ്യനിര്മാത തത്
പ്രതിഭ ല്മംചിനി തിട്ടുപദ്യമുലു ചെപ്പും ദാതംഡൈനന് മമും
ഗ്രിതമേ ചൂചെനു ബൊമ്മടംചു രധമുല് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 113 ॥

നീകും ഗാനി കവിത്വ മെവ്വരികി നേനീനംചു മീദെത്തിതിന്
ജേകൊംടിന് ബിരുദംബു കംകണമു മുംജേം ഗട്ടിതിം ബട്ടിതിന്
ലോകുല് മെച്ച വ്രതംബു നാതനുവു കീലുല് നേര്പുലും ഗാവു ഛീ
ഛീ കാലംബുലരീതി ദപ്പെഡു ജുമീ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 114 ॥

നിച്ചല് നിന്നു ഭജിംചി ചിന്മയമഹാ നിര്വാണപീഠംബു പൈ
രച്ചല്സേയക യാര്ജവംബു കുജന വ്രാതംബുചേം ഗ്രാംഗി ഭൂ
ഭൃച്ചംഡാലുരം ഗൊല്ചി വാരു ദനും ഗോപിംമന് ബുധും ഡാര്തുംഡൈ
ചിച്ചാരം ജമു രെല്ലം ജല്ലുകൊനുനോ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 115 ॥

ദംതംബു ല്പഡനപ്പുഡേ തനുവുനംദാരൂഢി യുന്നപ്പുഡേ
കാംതാസംഘമു രോയനപ്പുഡേ ജരക്രാംതംബു ഗാനപ്പുഡേ
വിതല്മേന ജരിംചനപ്പുഡെ കുരുല്വെല്ലെല്ല ഗാനപ്പുഡേ
ചിംതിംപന്വലെ നീപദാംബുജമുലന് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 116 ॥

********

Leave a Comment