[શ્રી કાળ હસ્તીશ્વર શતકમ્] ᐈ Shree Kaala Hastiswara Satakam Lyrics In Gujarati Pdf

Shree Kaala Hastiswara Satakam Lyrics In Gujarati

શ્રીવિદ્યુત્કલિતાઽજવંજવમહા-જીમૂતપાપાંબુધા-
રાવેગંબુન મન્મનોબ્જસમુદી-ર્ણત્વંબુ~ં ગોલ્પોયિતિન્ ।
દેવા! મી કરુણાશરત્સમયમિં-તે~ં જાલુ~ં જિદ્ભાવના-
સેવં દામરતંપરૈ મનિયેદન્- શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 1 ॥

વાણીવલ્લભદુર્લભંબગુ ભવદ્દ્વારંબુન ન્નિલ્ચિ નિ
ર્વાણશ્રી~ં જે઱પટ્ટ~ં જૂચિન વિચારદ્રોહમો નિત્ય ક
ળ્યાણક્રીડલ~ં બાસિ દુર્દશલપા લૈ રાજલોકાધમ
શ્રેણીદ્વારમુ દૂ઱~ંજેસિ તિપુડો શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 2 ॥

અંતા મિધ્ય તલંચિ ચૂચિન નરું ડટ્લૌ ટે઱િંગિન્ સદા
કાંત લ્પુત્રુલુ નર્ધમુન્ તનુવુ નિ ક્કંબંચુ મોહાર્ણવ
ચિભ્રાંતિં જેંદિ જરિંચુ ગાનિ પરમાર્ધંબૈન નીયંદુ~ં દા~ં
જિંતાકંતયુ જિંત નિલ્પ~ંડુગદા શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 3 ॥

ની ના સંદોડ~ંબાટુમાટ વિનુમા નીચેત જીતંબુ ને~ં
ગાનિં બટ્ટક સંતતંબુ મદિ વેડ્કં ગોલ્તુ નંતસ્સપ
ત્નાનીકંબુન કોપ્પગિંપકુમુ નન્નાપાટીયે ચાલુ~ં દે
જીનોલ્લં ગરિ નોલ્લ નોલ્લ સિરુલન્ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 4 ॥

ભવકેલીમદિરામદંબુન મહા પાપાત્મુ~ંડૈ વીડુ ન
ન્નુ વિવેકિંપ~ં ડટંચુ નેનુ નરકાર્ણોરાશિપાલૈન~ં બ
ટ્ટવુ; બાલુંડોકચોટ નાટતમિતોડ ન્નૂત~ં ગૂલંગ~ં દં
ડ્રિ વિચારિંપક યુંડુના કટકટા શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 5 ॥

સ્વામિદ્રોહમુ~ં જેસિ યેનોકનિ ગોલ્વંબોતિનો કાક ને
નીમાટ ન્વિનનોલ્લકુંડિતિનો નિન્ને દિક્કુગા~ં જૂડનો
યેમી ઇટ્ટિવૃધાપરાધિનગુ નન્ની દુઃખવારાશિવી
ચી મધ્યંબુન મુંચિ યુંપદગુના શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 6 ॥

દિવિજક્ષ્મા રુહ ધેનુ રત્ન ઘનભૂતિ પ્રસ્ફુરદ્રત્નસા
નુવુ ની વિલ્લુ નિધીશ્વરુંડુ સખુ~ં ડર્ણોરાશિકન્યાવિભું
ડુવિશેષાર્ચકુ~ં ડિંક નીકેન ઘનુંડું ગલ્ગુને નીવુ ચૂ
ચિ વિચારિંપવુ લેમિ નેવ્વ~ંડુડુપુન્ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 7 ॥

નીતો યુધ્ધમુ ચેય નો~ંપ~ં ગવિતા નિર્માણશક્તિ ન્નિનું
બ્રીતુંજેયગલેનુ નીકો઱કુ દંડ્રિંજંપગા~ંજાલ ના
ચેતન્ રોકટ નિન્નુમોત્તવે઱તુંજીકાકુ નાભક્તિ યે
રીતિન્નાકિ~ંક નિન્નુ જૂડગલુગન્ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 8 ॥

આલુંબિડ્ડલુ દલ્લિદંડ્રુલુ ધનંબંચુ ન્મહાબંધનં
બેલા નામેડ ગટ્ટિનાડવિક નિન્નેવેળ~ં જિંતિંતુ નિ
ર્મૂલંબૈન મનંબુલો નેગડુ દુર્મોહાબ્ધિલો~ં ગ્રુંકિ યી
શીલામાલપુ જિંત નેટ્લુડિપેદો શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 9 ॥

નિપ્પૈ પાતકતૂલશૈલ મડચુન્ નીનામમુન્ માનવુલ્
તપ્પન્ દવ્વુલ વિન્ન નંતક ભુજાદર્પોદ્ધતક્લેશમુલ્
તપ્પુંદારુનુ મુક્તુ લૌદુ રવિ શાસ્ત્રંબુલ્મહાપંડિતુલ્
ચેપ્પંગા દમકિંક શંક વલેના શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 10 ॥

વીડેંબબ્બિન યપ્પુડું દમ નુતુલ્ વિન્નપ્પુડુંબોટ્ટલો~ં
ગૂડુન્નપ્પુડુ શ્રીવિલાસમુલુ પૈકોન્નપ્પુડું ગાયકુલ્
પાડંગ વિનુનપ્પુડુન્ જેલ~ંગુ દંભપ્રાયવિશ્રાણન
ક્રીડાસક્તુલ નેમિ ચેપ્પવલેનો શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 11 ॥

નિનુ સેવિંપગ નાપદલ્ વોડમની નિત્યોત્સવં બબ્બની
જનમાત્રુંડનની મહાત્મુ ડનની સંસારમોહંબુ પૈ
કોનની જ્ઞાનમુ ગલ્ગની ગ્રહગનુલ્ ગુંદિંપની મેલુવ
ચ્ચિન રાની યવિ નાકુ ભૂષણમુલો શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 12 ॥

એ વેદંબુ બઠિંચે લૂત ભુજંગં બેશાસ્ત્રમુલ્સૂચે દા
ને વિદ્યાભ્યસનંબોનર્ચે~ં ગરિ ચેંચેમંત્ર મૂહિંચે બો
ધાવિર્ભાવનિદાનમુલ્ ચદુવુલય્યા! કાવુ! મીપાદસં
સેવાસક્તિયે કાક જંતુતતિકિન્ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 13 ॥

કાયલ્ ગાચે વધૂનખાગ્રમુલચે ગાયંબુ વક્ષોજમુલ્
રાયન્ રાપડે ઱ોમ્મુ મન્મધ વિહારક્લેશવિભ્રાંતિચે
બ્રાયં બાયેનુ બટ્ટગટ્ટે દલચેપ્પન્ રોત સંસારમે~ં
જેયંજાલ વિરક્તુ~ં જેય~ંગદવે શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 14 ॥

નિન્નેરૂપમુગા ભજિંતુ મદિલો નીરૂપુ મોકાલો સ્ત્રી
ચન્નો કુંચમુ મેકપેંટિકયો યી સંદેહમુલ્માન્પિ ના
કન્નાર ન્ભવદીયમૂર્તિ સગુણા કારંબુગા જૂપવે
ચિન્નીરેજવિહારમત્તમધુપા શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 15 ॥

નિનુ નાવા~ંકિલિ ગાવુમંટિનો મરુન્નીલાકાભ્રાંતિ~ં ગું
ટેન પોમ્મંટિનો યેંગિલિચ્ચિ તિનુ તિંટે~ંગાનિ કાદંટિનો
નિનુ નેમ્મિંદગ વિશ્વસિંચુસુજનાનીકંબુ રક્ષિંપ~ંજે
સિન નાવિન્નપમેલ ગૈકોનવયા શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 16 ॥

઱ાલન્ ઱ુવ્વગ~ં જેતુલાડવુ કુમારા! રમ્મુ રમ્મંચુને~ં
જાલન્ જંપંગ નેત્રમુ ંદિવિયંગાશક્તુંડને~ં ગાનુ ના
શીલં બેમનિ ચેપ્પનુન્નદિ~ંક ની ચિત્તંબુ ના ભાગ્યમો
શ્રીલક્ષ્મીપતિસેવિતાંઘ્રિયુગળા! શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 17 ॥

રાજુલ્ મત્તુલુ વારિસેવ નરકપ્રાયંબુ વારિચ્ચુનં
ભોજાક્ષીચતુરંતયાનતુરગી ભૂષાદુ લાત્મવ્યધા
બીજંબુલ્ તદપેક્ષ ચાલુ મરિતૃપ્તિં બોંદિતિન્ જ્ઞાનલ
ક્ષ્મીજાગ્રત્પરિણામ મિમ્મુ દયતો શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 18 ॥

નીરૂપંબુ દલંપ~ંગા~ં દુદમોદલ્ નેગાન નીવૈનચો
રારા રમ્મનિ યંચુ~ં જેપ્પવુ પૃધારંભંબુ લિંકેટિકિન્!
નીર ન્મુંપુમુ પાલ મુંપુ મિ~ંક નિન્ને નમ્મિના~ંડં જુમી
શ્રીરામાર્ચિત પાદપદ્મયુગળા શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 19 ॥

નીકુ ન્માંસમુ વાંછયેનિ ક઱વા નીચેત લેડુંડ~ંગા~ં
જોકૈનટ્ટિ કુઠારમુંડ નનલ જ્યોતુંડ નીરુંડ~ંગા
બાકં બોપ્પ ઘટિંચિ ચેતિપુનુકન્ ભક્ષિંપકાબોયચે~ં
જેકોં ટેંગિલિમાંસમિટ્લુ દગુના શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 20 ॥

રાજૈ દુષ્કૃતિ~ં જેંદે~ં જંદુરુંડુ રારાજૈ કુબેરુંડુ દૃ
ગ્રાજીવંબુન~ં ગાંચે દુઃખમુ કુરુક્ષ્માપાલુ~ં ડામાટને
યાજિં ગૂલે સમસ્તબંધુવુલતો ના રાજશબ્ધંબુ ચી
છી જન્માંતરમંદુ નોલ્લનુજુમી શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 21 ॥

રાજર્ધાતુ~ંડૈનચો નેચટ ધર્મંબુંડુ નેરીતિ ના
નાજાતિક્રિય લેર્પડુન્ સુખમુ માન્યશ્રેણિ કેટ્લબ્બુ રૂ
પાજીવાળિકિ નેદિ દિક્કુ ધૃતિની ભક્તુલ્ ભવત્પાદની
રેજંબુલ્ ભજિયિંતુ રેતે઱~ંગુનન્ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 22 ॥

તર~ંગલ્ પિપ્પલપત્રમુલ્ મે઱~ંગુ ટદ્દંબુલ્ મરુદ્દીપમુલ્
કરિકર્ણાંતમુ લેંડમાવુલ તતુલ્ ખદ્યોત્કીટપ્રભલ્
સુરવીધીલિખિતાક્ષરંબુ લસુવુલ્ જ્યોત્સ્નાપઃપિંડમુલ્
સિરુલંદેલ મદાંધુલૌદુરુ જનુલ્ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 23 ॥

નિન્નુન્નમ્મિન રીતિ નમ્મ નોરુલન્ નીકન્ન નાકેન્નલે
રન્નળમ્મુલુ તલ્લિદંડ્રુલુ ગુરુંદાપત્સહાયુંદુ ના
યન્ના! યેન્નડુ નન્નુ સંસ્કૃતિવિષાદાંભોધિ દાટિંચિ ય
છ્ચિન્નાનંદસુખાબ્ધિ~ં દેલ્ચેદો કદે શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 24 ॥

ની પંચં બડિયુંડગા~ં ગલિગિનન્ ભિક્ષાન્નમે ચાલુ ન્
ક્ષેપં બબ્બિન રાજકીટમુલ નેસેવિંપ્~ંગાનોપ ના
શાપાશંબુલ~ં જુટ્ટિ ત્રિપ્પકુમુ સંસારાર્ધમૈ બંટુગા~ં
જેપટ્ટં દય ગલ્ગેનેનિ મદિલો શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 25 ॥

ની પેરુન્ ભવદંઘ્રિતીર્ધમુ ભવન્નિષ્ઠ્યૂત તાંબૂલમુન્
ની પળ્લેંબુ પ્રસાદમું ગોનિકદા ને બિડ્ડનૈના~ંડ ન
ન્નીપાટિં ગરુણિંપુ મો~ંપ નિ~ંક નીનેવ્વારિકિં બિડ્ડગા~ં
જેપટ્ટં દગુ~ં બટ્ટિ માન~ં દગદો શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 26 ॥

અમ્મા યય્ય યટંચુ નેવ્વરિનિ નેનન્નન્શિવા! નિન્નુને
સુમ્મી! ની મદિ~ં દલ્લિદંડ્રુલનટંચુ ન્જૂડ~ંગા~ંબોકુ ના
કિમ્મૈ~ં દલ્લિયુ~ં દંડ્રિયુન્ ગુરુ~ંડુ નીવે કાક સંસારપું
જિમ્મંજીકંટિ ગપ્પિન ન્ગડવુ નન્ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 27 ॥

કોડુકુલ્ પુટ્ટ રટંચુ નેડ્તુ રવિવેકુલ્ જીવનભ્રાંતુલૈ
કોડુકુલ્ પુટ્ટરે કૌરવેંદ્રુન કનેકુલ્ વારિચે નેગતુલ્
વડસેં બુત્રુલુ લેનિ યા શુકુનકુન્ બાટિલ્લેને દુર્ગતુલ્!
ચેડુને મોક્ષપદં મપુત્રકુનકુન્ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 28 ॥

ગ્રહદોષંબુલુ દુર્નિમિત્તમુલુ નીકળ્યાણનામંબુ પ્ર
ત્યહમું બેર્કોનુત્તમોત્તમુલ બાધંબેટ્ટગાનોપુને?
દહનું ગપ્પંગંજાલુને શલભસંતાનંબુ ની સેવ~ં જે
સિ હતક્લેસુલુ ગારુગાક મનુજુલ્ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 29 ॥

અડુગંમોનિક નન્યમાર્ગરતુલંબ્રાણાવનોત્સાહિનૈ
યડુગંબોયિન મોદુ નીદુ પદપદ્મારાધકશ્રેણિયુ
ન્નેડકુ ન્નિન્નુ ભજિંપંગા~ંગનિયુ નાકેલા પરાપેક્ષ કો
રેડિ દિંકેમિ ભવત્પ્રસાદમે તગુન્ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 30 ॥

મદમાતંગમુ લંદલંબુલ હરુલ્ માણિક્યમુ લ્પલ્લકુલ્
મુદિતલ્ ચિત્રદુકૂલમુ લ્પરિમળંબુ લ્મોક્ષમી~ંજાલુને?
મદિલો વીનિ નપેક્ષસેસિ નૃપધામદ્વારદેશંબુ~ં ગા
ચિ દિનંબુલ્ વૃધપુત્તુરજ્ઞુલકટા શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 31 ॥

રોસી રોયદુ કામિનીજનુલ તારુણ્યોરુસૌખ્યંબુલન્
પાસી પાયરુ પુત્રમિત્રજન સંપદ્ભ્રાંતિ વાંછાલતલ્
કોસી કોયદુ નામનં બકટ નીકું બ્રીતિગા સત્ ક્રિયલ્
ચેસી ચેયદુ દીનિ ત્રુળ્ળણપવે શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 32 ॥

એન્નેળ્ળુંદુ નેમિ ગંદુ નિ~ંકનેનેવ્વારિ રક્ષિંચેદન્
નિન્ને નિષ્ઠ ભજિંચેદ ન્નિરુપમોન્નિદ્રપ્રમોદંબુ ના
કેન્નંડબ્બેડુ નંતકાલમિ~ંક નેનિટ્લુન્ન નેમય્યેડિં?
જિન્નંબુચ્ચક નન્નુ નેલુકોલવે શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 33 ॥

ચાવં ગાલમુ ચેરુવૌ ટે઱િ~ંગિયું જાલિંપ~ંગા લેક ન
ન્નેવૈદ્યુંડુ ચિકિત્સ~ં બ્રોવ~ંગલ~ંડો યેમંદુ રક્ષિંચુનો
એ વેલ્પુલ્ કૃપ~ંજૂતુરો યનુચુ નિન્નિંતૈન~ં જિંતિંપ~ંડા
જીવચ્છ્રાધ્ધમુ~ં જેસિકોન્ન યતિયુન્ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 34 ॥

દિનમું જિત્તમુલો સુવર્ણમુખરી તીરપ્રદેશામ્રકા
નનમધ્યોપલ વેદિકાગ્રમુન નાનંદંબુનં બંકજા
નનનિષ્થ ન્નુનુ~ં જૂડ~ં ગન્નનદિવો સૌખ્યંબુ લક્ષ્મીવિલા
સિનિમાયાનટનલ્ સુખંબુ લગુને શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 35 ॥

આલંચુ ન્મેડ~ં ગટ્ટિ દાનિકિ નવત્યશ્રેણિ~ં ગલ્પિંચિ ત
દ્ભાલવ્રાતમુ નિચ્ચિપુચ્ચુટનુ સંબંધંબુ ગાવિંચિ યા
માલર્મંબુન બાંધવં બનેડિ પ્રેમં ગોંદ઱ં દ્રિપ્પ~ંગા~ં
સીલન્સીલ યમર્ચિન ટ્લોસ~ંગિતો શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 36 ॥

તનુવે નિત્યમુગા નોનર્ચુ મદિલેદા ચચ્ચિ જન્મિંપકું
ડ નુપાયંબુ ઘટિંપુ માગતુલ રેંટ ન્નેર્પુ લેકુન્ન લે
દનિ નાકિપ્પુડ ચેપ્પુ ચેય~ંગલ કાર્યંબુન્ન સંસેવ~ં જે
સિ નિનું ગાંચેદ~ંગાક કાલમુનનો શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 37 ॥

પદુનાલ્ગેલે મહાયુગંબુ લોક ભૂપાલુંડુ; ચેલ્લિંચે ન
ય્યુદયાસ્તાચલસંધિ નાજ્ઞ નોક~ં ડાયુષ્મંતુંડૈ વીરિય
ભ્યુદયં બેવ્વરુ ચેપ્પ~ંગા વિનરો યલ્પુલ્મત્તુલૈ યેલ ચ
ચ્ચેદરો રાજુલ મંચુ નક્કટકટા! શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 38 ॥

રાજન્નંતને પોવુના કૃપયુ ધર્મંબાભિજાત્યંબુ વિ
દ્યાજાતક્ષમ સત્યભાષણમુ વિદ્વન્મિત્રસંરક્ષયુન્
સૌગન્યંબુ કૃતંબે઱ુંગટયુ વિશ્વાસંબુ ગાકુન્ન દુ
ર્બીજશ્રેષ્થુલુ ગા~ં ગતંબુ ગલદે શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 39 ॥

મુનુ નીચે નપવર્ગરાજ્યપદવી મૂર્ધાભિષેકંબુ ગાં
ચિન પુણ્યાત્મુલુ નેનુ નોક્કસરિવો ચિંતિંચિ ચૂડંગ ને
ટ્લનિનં ગીટફણીંદ્રપોતમદવે દંડોગ્રહિંસાવિચા
રિનિ ગાંગા~ં નિનુ ગાન~ંગાક મદિલો શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 40 ॥

પવમાનાશનભૂષણપ્રકરમુન્ ભદ્રેભચર્મંબુ ના-
ટવિકત્વંબુ~ં પ્રિયંબુલૈ ભુગહશુંડાલાતવીચારુલન્
ભવદુઃખંબુલ~ં બાપુ ટોપ્પુ~ં જેલ~ંદિંબાટિંચિ કૈવલ્યમિ-
ચ્ચિ વિનોદિંચુટ કેમિ કારણમયા શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 41 ॥

અમરસ્ત્રીલ રમિંચિનં જેડદુ મોહં બિંતયુન્ બ્રહ્મપ-
ટ્ટમુ સિધ્ધિંચિન નાસ દી઱દુ નિરૂઢક્રોધમુન્ સર્વલો-
કમુલ ન્મ્રિંગિન માન દિંદુ~ં ગલ સૌ-ખ્યં બોલ્લ નીસેવ~ં જે-
સિ મહાપાતકવારિરાશિ~ં ગડતુન્ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 42 ॥

ચનુવારિં ગનિ યેદ્ચુવારુ જમુ~ંડા સત્યંબુગા વત્તુ મે
મનુમાનંબિ~ંક લેદુ નમ્મમનિ તારાવેળ નારેવુનન્
મુનુ~ંગંબોવુચુ બાસ સેયુટ સુમી મુમ્માટિકિં જૂડગા~ં
જેનટુ લ્ગાનરુ દીનિભાવમિદિવો શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 43 ॥

ભવદુઃખંબુલુ રાજકીટમુલ નેબ્રાર્ધિંચિનં બાયુને
ભવદંઘ્રિસ્તુતિચેત~ંગાક વિલસદ્બાલક્ષુધાક્લેશદુ
ષ્ટવિધુલ્માનુને ચૂડ મે~ંકમેડચંટંદલ્લિ કારુણ્યદ્બ
ષ્થિવિશેષંબુન નિચ્ચિ ચંટ~ંબલે નો શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 44 ॥

પવિ પુષ્પંબગુ નગ્નિ મંચગુ નકૂપારંબુ ભૂમીસ્થલં
બવુ શત્રું ડતિમિત્રુ~ંડૌ વિષમુ દિવ્યાહારમૌ નેન્ન~ંગા
નવનીમંડલિલોપલન્ શિવ શિવે ત્યાભાષણોલ્લાસિકિન્
શિવ ની નામમુ સર્વવશ્યકરમૌ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 45 ॥

લેવો કાનલ~ં ગંધમૂલફલમુલ્ લેવો ગુહલ્ તોયમુલ્
લેવો યે઱ુલ~ં બલ્લવાસ્તરણમુલ્ લેવો સદા યાત્મલો
લેવો નીવુ વિરક્તુલ ન્મનુપ જાલિં બોંદિ ભૂપાલુરન્
સેવલ્ સેય~ંગ~ં બોદુ રેલોકો જનુલ્ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 46 ॥

મુનુ ને~ં બુટ્ટિન પુટ્ટુ લેન્નિ ગલવો મોહંબુચે નંદુ~ંજે
સિન કર્મંબુલ પ્રોવુ લેન્નિ ગલવો ચિંતિંચિનન્ ગાન ની
જનનંબે યનિ યુન્ન વાડ નિદિયે ચાલિંપવે નિન્નુ~ં ગો
લ્ચિન પુણ્યંબુનકું ગૃપારતુ~ંડવૈ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 47 ॥

તનુ વેંદાક ધરિત્રિ નુંડુ નનુ નંદાકન્ મહારોગદી
પનદુઃખાદુલ~ં બોંદકુંડ નનુકંપાદૃષ્ટિ વીક્ષિંચિ યા
વેનુકન્ નીપદપદ્મમુલ્ દલ~ંચુચુન્ વિશ્વપ્રપંચંબુ~ં બા
સિન ચિત્તંબુન નુંડ~ંજેયંગદવે શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 48 ॥

મલભૂયિષ્ટ મનોજધામમુ સુષુમ્નાદ્વારમો યારુ કું
ડલિયો પાદકરાક્ષિયુગ્મંબુલુ ષટ્કંજંબુલો મોમુ દા
જલજંબો નિટલંબુ ચંદ્રકળયો સંગંબુ યોગંબો ગા
સિલિ સેવિંતુરુ કાંતલન્ ભુવિ જનુલ્ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 49 ॥

જલકંબુલ્ રસમુલ્ પ્રસૂનમુલુ વાચાબંધમુલ્ વાદ્યમુ
લ્કલશબ્ધધ્વનુ લંચિતાંબર મલંકારંબુ દીપ્તુ લ્મે઱ું
ગુલુ નૈવેદ્યમુ માધુરી મહિમગા~ં ગોલ્તુન્નિનુન્ ભક્તિરં
જિલ દિવ્યાર્ચન ગૂર્ચિ નેર્ચિન ક્રિયન્ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 50 ॥

એલીલ ન્નુતિયિંપવચ્ચુ નુપમોત્પ્રેક્ષાધ્વનિવ્યંગ્યશ
બ્ધાલંકારવિશેષભાષલ કલભ્યંબૈન નીરૂપમું
જાલુ~ંજાલુ~ં ગવિત્વમુલ્નિલુચુને સત્યંબુ વર્ણિંચુચો
ચી! લજ્જિંપરુગાક માદૃશકવુલ્ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 51 ॥

પાલું બુવ્વયુ~ં બેટ્ટેદં ગુડુવરા પાપન્ન રા યન્ન લે
લેલેમ્મન્ન નરંટિપંડ્લુ~ં ગોનિ તેલેકુન્ન નેનોલ્લનં
ટે લાલિંપરે તલ્લિદંડ્રુલપુ ડટ્લે તેચ્ચિ વાત્સલ્ય લ
ક્ષ્મીલીલાવચનંબુલં ગુડુપરા શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 52 ॥

કલલંચુન્ શકુનંબુલંચુ ગ્રહયોગં બંચુ સામુદ્રિકં
બુ લટંચું દેવુલંચુ દિષ્ટ્મનુચુન્ ભૂતંબુલંચુ ન્વિષા
દુલટંચુ ન્નિમિષાર્ધ જીવનમુલંચું બ્રીતિ~ં બુટ્ટિંચિ યી
સિલુગુલ્ પ્રાણુલકેન્નિ ચેસિતિવયા શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 53 ॥

તલમી~ંદં ગુસુમપ્રસાદ મલિકસ્થાનંબુપૈ ભૂતિયુન્
ગળસીમંબુન દંડ નાસિકતુદન્ ગંધપ્રસારંબુ લો
પલ નૈવેદ્યમુ~ં જેર્ચુ ને મનુજ્~ં ડાભક્તુંડુ નીકેપ્પુડું
જેલિકાડૈ વિહરિંચુ રૌપ્યગિરિપૈ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 54 ॥

આલું બિડ્ડલુ મિત્રુલુન્ હિતુલુ નિષ્ટર્ધંબુ લીનેર્તુરે
વેળ ન્વારિ ભજિંપ~ં જાલિપડ કાવિર્ભૂત મોદંબુનં
ગાલંબેલ્લ સુખંબુ નીકુ નિ~ંક ભક્તશ્રેણિ રક્ષિંપકે
શ્રીલેવ્વારિકિ~ં ગૂડંબેટ્ટેદવયા શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 55 ॥

સુલભુલ્મૂર્ખુ લનુત્તમોત્તમુલ રાજુલ્ગલ્ગિયેવેળ ન
ન્નલંતલબેટ્ટિન ની પદાબ્ધમુલ~ં બાયંજાલ નેમિચ્ચિનં
ગલધૌતાચલ મેલુ ટંબુનિધિલો~ં ગાપુંડુ ટબ્જંબુ પૈ~ં
જેલુવોપ્પુન્ સુખિયિંપ~ં ગાંચુટ સુમી શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 56 ॥

કલધૌતાદ્રિયુ નસ્થિમાલિકયુ ગોગંધર્વમુન્ બુન્કયું
બુલિતોલુ ન્ભસિતંબુ~ં બા~ંપતોદવુલ્ પોકુંડ~ં દો~ંબુટ્લકૈ
તોલિ નેવારલતોડ~ં બુટ્ટક કળાદુલ્ગલ્ગે મેલય્યેના
સિલુવુળૂરમુચેસિકોં ટે઱િંગિયે શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 57 ॥

શ્રુતુલભ્યાસમુચેસિ શાસ્ત્રગરિમલ્ શોધિંચિ તત્ત્વંબુલન્
મતિ નૂહિંચિ શરીર મસ્થિરમુ બ્રહ્મંબેન્ન સત્યંબુ ગાં
ચિતિ મંચુન્ સભલન્ વૃધાવચનમુ લ્ચેપ્પંગને કાનિ નિ
ર્જિતચિત્તસ્થિર સૌખ્યમુલ્ દેલિયરો શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 58 ॥

ગતિ નીવંચુ ભજિંચુવાર લપવર્ગં બોંદગાનેલ સં
તતમું ગૂટિકિનૈ ચરિંપ વિનલેદા ‘યાયુ રન્નં પ્રય
ચ્છતિ’ યંચુન્મો઱વેટ્ટગા શ્રુતુલુ સંસારાંધકારાભિ દૂ
ષિતદુર્માર્ગુલ્ ગાન~ં ગાનંબડવો શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 59 ॥

રતિરા જુદ્ધતિ મી઱ નોક્કપરિ ગોરાજાશ્વુનિ ન્નોત્ત~ં બો
નત~ં ડાદર્પકુ વેગ નોત્ત ગવયં બાંબોતુનું દા~ંકિ યુ
ગ્રત~ં બોરાડંગનુન્ન યુન્નડિમિ લે~ંગલ્વોલે શોકાનલ
સ્થિતિપાલૈ મો઱પેટ્ટુનન્ મનુપવે શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 60 ॥

અંતા સંશયમે શરીરઘટનંબંતા વિચારંબે લો
નંતા દુઃખપરંપરાનિવિતમે મેનંતા ભયભ્રાંતમે
યંતાનંતશરીરશોષણમે દુર્વ્યાપારમે દેહિકિન્
જિંતન્ નિન્નુ~ં દલંચિ પોંદરુ નરુલ્ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 61 ॥

સંતોષિંચિતિનિ~ં જાલુંજાલુ રતિરાજદ્વારસૌખ્યંબુલન્
શાંતિન્ બોંદિતિ~ં જાલુ~ંજાલુ બહુરાજદ્વારસૌખ્યંબુલન્
શાંતિં બોંદેદ~ં જૂપુ બ્રહ્મપદરાજદ્વારસૌખ્યંબુ નિ
શ્ચિંતન્ શાંતુ~ંડ નૌદુ ની કરુણચે શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 62 ॥

સ્તોત્રં બન્યુલ~ં જેયનોલ્લનિ વ્રતસ્થુલ્વોલે વેસંબુતો~ં
બુત્રી પુત્ર કલત્ર રક્ષણ કળાબુધ્ધિન્ નૃપાલા(અ)ધમન્
બાત્રં બંચુ ભજિંપ~ંબોદુ રિતિયુન્ ભાષ્યંબે યિવ્વારિચા
રિત્રં બેન્ન~ંડુ મેચ્ચ નેંચ મદિલો શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 63 ॥

અકલંકસ્થિતિ નિલ્પિ નાડ મનુ ઘંટા(આ)રાવમુન્ બિંદુદી
પકળાશ્રેણિ વિવેકસાધનમુલોપ્પન્ બૂનિ યાનંદતા
રકદુર્ગાટવિલો મનોમૃગમુગર્વસ્ફૂર્તિ વારિંચુવા
રિકિ~ંગા વીડુ ભવોગ્રબંધલતિકલ્ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 64 ॥

ઓકયર્ધંબુ નિન્નુ ને નડુગ~ંગા નૂહિંચિ નેટ્લૈન~ં બો
મ્મુ કવિત્વંબુલુ નાકુ~ં જેંદનિવિ યેમો યંટિવા નાદુજિ
હ્વકુ નૈસર્ગિક કૃત્ય મિંતિય સુમી પ્રાર્ધિંચુટે કાદુ કો
રિકલ ન્નિન્નુનુગાન નાકુ વશમા શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 65 ॥

શુકમુલ્ કિંશુકપુષ્પમુલ્ ગનિ ફલસ્તોમં બટંચુન્સમુ
ત્સુકતં દેર~ંગ~ં બોવુ નચ્ચટ મહા દુઃખંબુ સિદ્ધિંચુ~ં; ગ
ર્મકળાભાષલકેલ્લ~ં બ્રાપુલગુ શાસ્ત્રંબુ લ્વિલોકિંચુવા
રિકિ નિત્યત્વમનીષ દૂરમગુ~ંજૂ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 66 ॥

ઓકરિં જંપિ પદસ્થુલૈ બ્રતુક~ં દામોક્કોક્ક રૂહિંતુરે
લોકો તામેન્ન~ંડુ~ં જાવરો તમકુ~ં બોવો સંપદલ્ પુત્રમિ
ત્રકળત્રાદુલતોડ નિત્ય સુખમંદં ગંદુરો યુન્નવા
રિકિ લેદો મૃતિ યેન્ન~ંડું ગટકટ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 67 ॥

ની કારુણ્યમુ~ં ગલ્ગિનટ્ટિ નરુ~ં ડેનીચાલયંબુલ જોરં
ડેકાર્પણ્યપુ માટલાડ નરુગં ડેવ્વારિતો વેષમુલ્
ગૈકોડે મતમુલ્ ભજિંપ~ં ડિલનેકષ્ટપ્રકારંબુલન્
જીકાકૈ ચેડિપો~ંદુ જીવનદશન્ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 68 ॥

જ્ઞાતુલ્ દ્રોહંબુ વાંડ્રુ સેયુકપટેર્યાદિ ક્રિયાદોષમુલ્
માતંડ્રાન સહિંપરાદુ પ્રતિકર્મંબિંચુકે જેયગા~ં
બોતે દોસમુ ગાન માનિ યતિનૈ પો~ંગોરિનન્ સર્વદા
ચેતઃક્રોધમુ માન દેટ્લુ નડુતુન્ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 69 ॥

ચદુવુલ્ નેર્ચિન પંડિતાધમુલુ સ્વેચ્છાભાષણક્રીડલન્
વદરન્ સંશયભીકરાટવુલં દ્રોવળપ્પિ વર્તિંપ~ંગા
મદનક્રોધકિરાતુલંદુ~ં ગનિ ભીમપ્રૌઢિચે~ં દા~ંકિનં
જેદરું જિત્તમુ ચિત્તગિંપ~ંગદવે શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 70 ॥

રોસિં દેંટિદિ રો~ંત દેંટિદિ મનો રોગસ્થુંડૈ દેહિ તા~ં
બૂસિંદેંટિદિ પૂ~ંત લેંટિવિ મદા(અ)પૂતંબુ લી દેહમુલ્
મૂસિંદેંટિદિ મૂ~ંતલેંટિવિ સદામૂઢત્વમે કાનિ તા~ં
જેસિંદેંટિદિ ચેંતલે~ંટિવિ વૃધા શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 71 ॥

શ્રી શૈલેશુ ભજિંતુનો યભવુંગાંચી નાધુ સેવિંતુનો
કાશીવલ્લભુ~ં ગોલ્વંબોદુનો મહા કાળેશુ~ં બૂજિંતુનો
નાશીલં બણુવૈન મેરુ વનુચુન્ રક્ષિંપવે ની કૃપા
શ્રી શૃંગારવિલાસહાસમુલચે શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 72 ॥

અયવારૈ ચરિયિંપવચ્ચુ~ં દન પાદાં(અ)ભોજતીર્ધંબુલન્
દયતો~ં ગોમ્મનવચ્ચુ સેવકુનિ યર્ધપ્રાણદેહાદુલ
ન્નિયુ ના સોમ્મનવચ્ચુ~ંગાનિ સિરુલન્નિંદિંચિ નિન્નાત્મનિ
ષ્ક્રિયતં ગાન~ંગરાદુ પંડિતુલકુન્ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 73 ॥

માયા(અ) જાંડકરંડકોટિ~ં બોડિગામર્ધિંચિરો વિક્રમા(અ)
જેયું ગાયજુ~ં જંપિરો કપટલક્ષ્મી મોહમું બાસિરો
યાયુર્દયભુજંગમૃત્યુવુ નનાયાસંબુનન્ ગેલ્ચિરો
શ્રેયોદાયક્ લૌદુ રેટ્ટુ લિતરુલ્ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 74 ॥

ચવિગા~ં જૂડ વિનંગ મૂર્કોન~ં દનૂસંઘર્ષણાસ્વાદમોં
દ વિનિર્મિંચેદ વેલ જંતુવુલ નેતત્ક્રીડલે પાતક
વ્યવહારંબલુ સેયુનેમિટિકિ માયાવિદ્યચે બ્રોદ્દુપુ
ચ્ચિ વિનોદિંપ~ંગ દીન નેમિ ફલમો શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 75 ॥

વેનુકં જેસિન ઘોરદુર્દશલુ ભાવિંપંગ રો~ંતય્યેડુન્
વેનુકન્ મુંદટ વચ્ચુ દુર્મરણમુલ્ વીક્ષિંપ ભીતય્યેડુન્
નનુ ને~ંજૂડગ નાવિધુળલંચિયુન્ નાકે ભયં બય્યેડું
જેનકુંજી~ંકટિયાયે~ં ગાલમુનકુન્ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 76 ॥

પરિશીલિંચિતિ મંત્રતંત્રમુલુ ચેપ્પ ન્વિંટિ સાંખ્યાદિયો
ગ રહસ્યંબુલુ વેદ શાસ્ત્રમુલુ વક્કાણિંચિતિન્ શંકવો
દરયં ગુમ્મડિકાયલોનિ યવગિંજંતૈન નમ્મિચંચિ સુ
સ્થિરવિજ્ઞાનમુ ત્રોવ~ં જેપ્પ~ંગદવે શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 77 ॥

મોદલં જેસિનવારિ ધર્મમુલુ નિર્મૂલંબુગા~ં જેસિ દુ
ર્મદુલૈ યિપ્પુડુ વારે ધર્મમુ લોનર્પં દમ્મુ દૈવંબુ ન
વ્વડે રાનુન્ન દુરાત્મુલેલ્લ દમત્રોવં બોવરે એલ ચે
સેદરો મી~ંદુ દલંચિચૂડ કધમુલ્ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 78 ॥

કાસંતૈન સુખં બોનર્ચુનો મનઃકામંબુ લીડેર્ચુનો
વીસંબૈનનુ વેંટવચ્ચુનો જગદ્વિખ્યાતિ~ં ગાવિંચુનો
દોસંબુ લ્બેડ~ં બોપુનો વલસિનંદોડ્તો મિમું જૂપુનો
છી! સંસારદુરાશ યેલુદુપવો શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 79 ॥

ઓકપૂ~ંટિંચુક કૂડ તક્કુવગુને નોર્વંગલે~ં ડેંડકો
પક નીડન્વેદકું જલિં જડિચિ કુંપટ્લેત્તુકો~ંજૂચુ વા
નકુ નિંડિંડ્લુનુ દૂ઱ુ નીતનુવુ દીનન્વચ્ચુ સૌખ્યંબુ રો
સિ કડાસિંપરુગાક મર્ત્વુલકટ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 80 ॥

કેદારાદિસમસ્તતીર્ધમુલુ કોર્મિંજૂડ~ં બોને~ંટિકિન્
ગાડા મુંગિલિ વારણાસિ! કડુપે કૈલાસશૈલંબુ મી
પાદધ્યાનમુ સંભવિંચુનપુડે ભાવિંપ નજ્ઞાનલ
ક્ષ્મીદારિદ્ર્યુલુ ગારે લોકુ લકટા! શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 81 ॥

તમકોં બોપ્પ~ં બરાંગનાજનપર દ્રવ્યંબુલન્ મ્રુચ્ચિલં
ગ મહોદ્યોગમુ સેયનેમ્મનમુદોંગં બટ્ટિ વૈરાગ્યપા
શમુલં જુટ્ટિ બિગિમંચિ નીદુચરણ સ્તંભંજુનં ગટ્ટિવૈ
ચિ મુદં બેપ્પુડુ~ં ગલ્ગ~ંજેય ગડવે શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 82 ॥

વેધં દિટ્ટગરાદુગાનિ ભુવિલો વિદ્વાંસુલંજેય ને
લા ધીચાતુરિ~ં જેસે~ં જેસિન ગુલામાપાટને પોક ક્ષુ
દ્બાધાદુલ્ ગલિગિંપનેલ યદિ કૃત્યંબૈન દુર્માર્ગુલં
જી! ધાત્રીશુલ~ં જેયને~ંટિ કકટા! શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 83 ॥

પુડમિ ન્નિન્નોક બિલ્વપત્રમુનને~ં બૂજિંચિ પુણ્યંબુનું
બડયન્નેરક પેક્કુદૈવમુલકું બપ્પુલ્ પ્રસાદંબુલં
ગુડુમુલ્ દોસેલુ સારેસત્તુલડુકુલ્ ગુગ્ગિળ્ળુનું બેટ્ટુચું
જેડિ યેંદું ગો઱ગાકપોદુ રકટા! શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 84 ॥

વિત્તજ્ઞાનમુ પાદુ ચિત્તમુ ભવાવેશંબુ રક્ષાંબુવુલ્
મત્તત્વંબુ તદંકુરં ઐનૃતમુલ્ મા઱ાકુ લત્યંતદુ
દ્વૃત્તુલ્ પુવ્વુલુ~ં બંડ્લુ મન્મધમુખા વિર્ભૂતદોષંબુલું
જિત્તાધ્યુન્નતનિંબભૂજમુનકુન્ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 85 ॥

નીપૈ~ં ગાપ્યમુ ચેપ્પુચુન્ન યત~ંડુન્નીપદ્યમુલ્ વ્રાસિયિ
મ્મા પાઠંમોનરિંતુનન્ન યત~ંડુન્ મંજુપ્રબંધંબુ નિ
ષ્ટાપૂર્તિં બઠિયિંચુચુન્ન યત~ંડુન્ સદ્બાંધવુલ્ ગાક ચી
ચી! પૃષ્ઠાગતબાંધવંબુ નિજમા! શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 86 ॥

સંપદ્ગર્વમુ~ં બા઱~ંદ્રોલિ રિપુલન્ જંકિંચિ યાકાંક્ષલન્
દંપુલ્વેટ્ટિ કળંકમુ લ્ન઱કિ બંધક્લેશદોષંબુલં
જિંપુલ્સેસિ વયોવિલાસમુલુ સંક્ષેપિંચિ ભૂતંબુલં
જેંપલ્વેયક નિન્નુ~ં ગાનનગુના શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 87 ॥

રાજશ્રેણિકિ દાસુલૈ સિરુલ~ં ગોરં જેરંગા સૌખ્યમો
યી જન્મંબુ તરિંપ~ંજેયગલ મિમ્મે પ્રોદ્દુ સેવિંચુ નિ
ર્વ્યાજાચારમુ સૌખ્યમો તેલિયલેરૌ માનવુ લ્પાપરા
જીજાતાતિમદાંધબુદ્ધુ લગુચુન્ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 88 ॥

નિન્નં જૂડરો મોન્ન~ં જૂડરો જનુલ્ નિત્યંબુ જાવંગ ના
પન્નુ લ્ગન્નનિધાન મય્યેડિ ધનભ્રાંતિન્ વિસર્જિંપલે
કુન્ના રેન્ન~ંડુ નિન્નુ ગંડુ રિક મર્ત્વુલ્ ગોલ્વરેમો નિનુન્
વિન્નં બોવક યન્યદૈવરતુલન્ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 89 ॥

નન્ને યેનુ~ંગુતોલુદુપ્પટમુ બુવ્વાકાલકૂતંબુ ચે
ગિન્ને બ્રહ્મકપાલ મુગ્રમગુ ભોગે કંઠહારંબુ મેલ્
નિન્નીલાગુન નુંટયું દેલિસિયુન્ નીપાદપદ્મંબુ ચે
ર્ચેન્ નારયણુ~ં ડેટ્લુ માનસમુ~ં દા શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 90 ॥

દ્વારદ્વારમુલંદુ~ં જંચુકિજનવ્રાતંબુ દંડંમુલન્
દોરંત્સ્થલિ બગ્ગનં બોડુચુચુન્ દુર્ભાષલાડ ન્મ઱િન્
વારિં બ્રાર્ધનચેસિ રાજુલકુ સેવલ્સેય~ંગા~ંબોરુલ
ક્ષ્મીરાજ્યંબુનુ ગોરિ નીમરિજનુલ્ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 91 ॥

ઊરૂરં જનુલેલ્લ બિક્ષ મિદરોયુંદં ગુહલ્ગલ્ગવો
ચીરાનીકમુ વીધુલં દોરુકરો શીતામૃતસ્વચ્છવાઃ
પૂરં બેરુલ~ં બા઱દો તપસુલંબ્રોવંગ નીવોપવો
ચેરં બોવુદુરેલ રાગુલ જનુલ્ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 92 ॥

દય જૂડુંડનિ ગોંદ઱ાડુદુરુ નિત્યંબુન્ નિનું ગોલ્ચુચુન્
નિયમં બેંતો ફલંબુ નંતિયેકદા નીવીય પિંડેંતો અં
તિયકા નિપ્પટિયું દલંપનનુ બુદ્ધિં જૂડ; નેલબ્બુનિ
ષ્ક્રિયતન્ નિન્નુ ભજિંપ કિષ્ટસુખમુલ્ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 93 ॥

આરાવં બુદયિંચે~ં દારકમુગ નાત્માભ્રવીધિન્મહા(અ)
કારોકારમકારયુક્તમગુ નોંકારાભિધાનંબુ ચે
ન્નારુન્ વિશ્વ મનંગ~ં દન્મહિમચે નાનાદબિંદુલ્ સુખ
શ્રી રંજિલ્લ~ં ગડંગુ નીવદે સુમી શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 94 ॥

નીભક્તુ લ્મદિવેલ ભંગુલ નિનુન્સેવિંબુચુન્ વેડ~ંગા
લોભંબેટિકિ વારિ કોર્કુલુ કૃપળુત્વંબુનં દીર્મરા
દા ભવ્યંબુ~ં દલંચિ ચૂડુ પરમાર્ધં બિચ્ચિ પોમ્મન્ન ની
શ્રી ભાંડરમુલો~ં ગો઱ંતપડુના શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 95 ॥

મોદલન્ભક્તુલકિચ્ચિના~ંડવુગદા મોક્ષંબુ ને~ં ડેમયા
‘મુદિયંગા મુદિયંગ~ં બુટ્ટુ ઘનમૌ મોહંબુ લોભંબુ’ ન
ન્નદિ સત્યંબુ કૃપં દલંપ નોકવુણ્યાત્મુંડુ નિન્નાત્મ ગો
લ્ચિ દિનંબુન્ મો઱વેટ્ટ~ંગા~ં ગટગટા! શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 96 ॥

કાલદ્વારકવાટબંધનમુ દુષ્કાલ્પ્રમાણક્રિયા
લોલાજાલકચિત્રગુપ્તમુખવ લ્મીકોગ્રજિહ્વાદ્ભુત
વ્યળવ્યાળવિરોધિ મૃત્યુમુખદંષ્ટ્રા(અ)હાર્ય વજ્રંબુ દિ
ક્ચેલાલંકૃત! નીદુનામ મરયન્ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 97 ॥

પદિવેલલૈનનુ લોકકંટકુલચે~ં બ્રાપ્રિંચુ સૌખ્યંબુ ના
મદિકિં બથ્યમુ ગાદુ સર્વમુનકુન્ મધ્યસ્થુ~ંડૈ સત્યદા
નદયાદુલ્ ગલ રાજુ નાકોસ~ંગુ મેનવ્વાનિ ની યટ્લચૂ
ચિ દિનંબુન્ મુદમોંદુદુન્ ગડપટન્ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 98 ॥

તાતલ્ તલ્લિયુ~ં દંડ્રિયુન્ મ઱િયુ~ં બેદ્દલ્ ચાવગા~ં જૂડરો
ભીતિં બોંદ~ંગનેલ ચાવુનકુ~ંગા~ં બેંડ્લામુબિડ્ડલ્ હિત
વ્રાતંબુન્ બલવિંપ જંતુવુલકુન્ વાલાયમૈયુંડંગા~ં
જેતોવીધિ નરુંડુ નિન્ગોલુવ~ંડો શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 99 ॥

જાતુલ્ સેપ્પુટ સેવસેયુટ મૃષલ્ સંધિંચુ ટન્યાયવિ
ખ્યાતિં બોંદુટ કોંડેકા~ંડવુટ હિંસારંભકુંડૌટ મિ
ધ્યાતાત્પર્યમુલાડુટન્નિયુ~ં બરદ્રવ્યંબુનાશિંચિ યી
શ્રી તા નેન્નિયુગંબુ લુંડ~ંગલદો શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 100 ॥

ચેડુગુલ્ કોંદ઱ુ કૂડિ ચેયંગંબનુલ્ ચીકટ્લુ દૂ઱ંગ~ં મા
લ્પડિતિં ગાન ગ્રહિંપરાનિ નિનુ નોલ્લંજાલ~ં બોમ્મંચુ નિલ્
વેલંદ્રોચિન~ં જૂરુપટ્ટુકોનિ ને વ્રેલાડુદું ગોર્કિ~ં ગો
રેડિ યર્ધંબુલુ નાકુ નેલ યિડવો શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 101 ॥

ભસિતોદ્ધૂળનધૂસરાંગુલુ જટાભારોત્તમાંગુલ્ તપો
વ્યસનમુલ્ સાધિતપંચવર્ણરસમુલ્ વૈરાગ્યવંતુલ્ નિતાં
તસુખસ્વાંતુલુ સત્યભાષણલુ નુદ્યદ્રત્નરુદ્રાક્ષરા
જિસમેતુલ્ તુદનેવ્વરૈન ગોલુતુન્ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 102 ॥

જલજશ્રી ગલ મંચિનીળ્ળુ ગલવાચત્રાતિલો બાપુરે!
વેલિવાડ ન્મ઱િ બા~ંપનિલ્લુગલદાવેસાલુગા નક્કટા!
નલિ ના રેંડુ ગુણંબુ લેંચિ મદિલો નન્નેમિ રોયંગ ની
ચેલુવંબૈન ગુણંબુ લેંચુકોનવે શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 103 ॥

ગડિયલ્ રેંટિકો મૂ~ંટિકો ગડિયકો કાદેનિ ને~ંડેલ્લિયો
કડ ને~ંડાદિકો યેન્ન~ંડો યે઱ુ~ં ગ મીકાયંબુ લીભૂમિપૈ~ં
બડગા નુન્નવિ ધર્મમાર્ગમોકટિં બાટિંપ રી માનવુલ્
ચેડુગુલ્ નીપદભક્તિયું દેલિયરો શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 104 ॥

ક્ષિતિલો દોડ્ડતુરંગસામજમુ લેચિત્રમ્મુ લાંદોળિકા
તતુ લે લેક્ક વિલાસિનીજનસુવસ્રવ્રાત ભૂષાકલા
પતનૂજાદિક મેમિદુર્લભમુ ની પાદમ્મુ લર્ચિંચુચો
જિતપંકેરુહપાદપદ્મયુગળા શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 105 ॥

સલિલમ્મુલ્ જુખુકપ્રમાણ મોક પુષ્મમ્મુન્ ભવન્મૌળિ નિ
શ્ચલબક્તિપ્રપત્તિચે નરુ~ંડુ પૂજલ્ સેય~ંગા ધન્યુ~ંડૌ
નિલ ગંગાજલચંદ્રખંડમુલ દાનિંદું દુદિં ગાંચુ ની
ચેલુવં બંતયુ ની મહત્ત્વ મિદિગા શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 106 ॥

તમનેત્રદ્યુતિ~ં દામે ચૂડ સુખમૈતાદાત્મ્યમુન્ ગૂર્પ~ંગા
વિમલમ્મુલ્ કમલાભમુલ્ જિતલસદ્વિદ્યુલ્લતાલાસ્યમુલ્
સુમનોબાણજયપ્રદમ્મુલનુચુન્ જૂચુન્ જનંબૂનિહા
રિમૃગાક્ષીનિવહમ્મુકન્નુગવલન્ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 107 ॥

પટવદ્રજ્જુભુજંગવદ્રજતવિ ભ્રાંતિસ્ફુરચ્છુક્તિવ
દ્ઘટવચ્ચંદ્રશિલાજપાકુસુમરુ ક્સાંગત્યવત્તંચુવા
ક્પટિમલ્ નેર્તુરુ ચિત્સુખં બનુભવિંપન્ લેક દુર્મેધનુલ્
ચિટુકન્નં દલપોય~ંજૂતુ રધમુલ્ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 108 ॥

નિનુ નિંદિંચિન દક્ષુપૈ~ં દેગવો વાણીનાધુ શાસિંપવો
ચનુના ની પાદપદ્મસેવકુલ~ં દુચ્છં બાડુ દુર્માર્ગુલં
બેનુપન્ નીકુનુ નીદુભક્તતતિકિન્ ભેદંબુ ગાનંગ વ
ચ્ચેનો લેકુંડિન નૂ઱કુંડગલવા શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 109 ॥

કરિદૈત્યુન્ બોરિગોન્ન શૂલમુ ક(રા)રગ્ર(સ્થ)સ્તંબુ ગાદો રતી
શ્વરુનિન્ ગાલ્ચિન ફાલલોચનશિખા વર્ગંબુ ચલ્લા઱ેનો
પરનિંદાપરુલન્ વધિંપ વિદિયુન્ ભાષ્યંબે વારેમિ ચે
સિરિ નીકુન્ બરમોપકાર મરયન્ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 110 ॥

દુરમુન્ દુર્ગમુ રાયબારમુ મ઱િન્ દોંગર્મમુન્ વૈદ્યમુન્
નરનાધાશ્રય મોડબેરમુનુ બેન્મંત્રંબુ સિદ્ધિંચિનન્
અરયન્ દોડ્ડફલંબુ ગલ્ગુનદિગા કાકાર્યમે તપ્પિનન્
સિરિયું બોવુનુ બ્રાણહાનિયુ નગુન્ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 111 ॥

તનયું ગાંચિ ધનંબુ નિંચિ દિવિજસ્થાનંબુ ગટ્ટિંચિ વિ
પ્રુન કુદ્વાહમુ જેસિ સત્કૃતિકિ~ં બાત્રુંડૈ તટાકંબુ ને
ર્પુન~ં દ્રવ્વિંચિ વનંબુ વેટ્ટિ મનની પોલેડુ નીસેવ~ં જે
સિન પુણ્યાત્મુ~ંડુ પોવુ લોકમુનકુન્ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 112 ॥

ક્ષિતિનાધોત્તમ! સત્કવીશ્વરુ~ંડ્ વચ્ચેન્ મિમ્મુલં જૂડ~ંગા
નત~ંડે મેટિ કવિત્વવૈખરિનિ સદ્યઃકાવ્યનિર્માત તત્
પ્રતિભ લ્મંચિનિ તિટ્ટુપદ્યમુલુ ચેપ્પું દાત~ંડૈનન્ મમું
ગ્રિતમે ચૂચેનુ બોમ્મટંચુ રધમુલ્ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 113 ॥

નીકું ગાનિ કવિત્વ મેવ્વરિકિ નેનીનંચુ મીદેત્તિતિન્
જેકોંટિન્ બિરુદંબુ કંકણમુ મુંજે~ં ગટ્ટિતિં બટ્ટિતિન્
લોકુલ્ મેચ્ચ વ્રતંબુ નાતનુવુ કીલુલ્ નેર્પુલું ગાવુ છી
છી કાલંબુલરીતિ દપ્પેડુ જુમી શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 114 ॥

નિચ્ચલ્ નિન્નુ ભજિંચિ ચિન્મયમહા નિર્વાણપીઠંબુ પૈ
રચ્ચલ્સેયક યાર્જવંબુ કુજન વ્રાતંબુચે~ં ગ્રાંગિ ભૂ
ભૃચ્ચંડાલુર~ં ગોલ્ચિ વારુ દનુ~ં ગોપિંમન્ બુધું ડાર્તુ~ંડૈ
ચિચ્ચારં જમુ રેલ્લ~ં જલ્લુકોનુનો શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 115 ॥

દંતંબુ લ્પડનપ્પુડે તનુવુનંદારૂઢિ યુન્નપ્પુડે
કાંતાસંઘમુ રોયનપ્પુડે જરક્રાંતંબુ ગાનપ્પુડે
વિતલ્મેન જરિંચનપ્પુડે કુરુલ્વેલ્લેલ્લ ગાનપ્પુડે
ચિંતિંપન્વલે નીપદાંબુજમુલન્ શ્રી કાળહસ્તીશ્વરા! ॥ 116 ॥

********

Leave a Comment