[ଶ୍ରୀ କାଳ ହସ୍ତୀଶ୍ଵର ଶତକମ୍] ᐈ Shree Kaala Hastiswara Satakam Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Shree Kaala Hastiswara Satakam Lyrics In Oriya/Odia

ଶ୍ରୀଵିଦ୍ଯୁତ୍କଲିତାଽଜଵଂଜଵମହା-ଜୀମୂତପାପାଂବୁଧା-
ରାଵେଗଂବୁନ ମନ୍ମନୋବ୍ଜସମୁଦୀ-ର୍ଣତ୍ଵଂବୁ~ଂ ଗୋଲ୍ପୋଯିତିନ୍ ।
ଦେଵା! ମୀ କରୁଣାଶରତ୍ସମଯମିଂ-ତେ~ଂ ଜାଲୁ~ଂ ଜିଦ୍ଭାଵନା-
ସେଵଂ ଦାମରତଂପରୈ ମନିଯେଦନ୍- ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 1 ॥

ଵାଣୀଵଲ୍ଲଭଦୁର୍ଲଭଂବଗୁ ଭଵଦ୍ଦ୍ଵାରଂବୁନ ନ୍ନିଲ୍ଚି ନି
ର୍ଵାଣଶ୍ରୀ~ଂ ଜେ଱ପଟ୍ଟ~ଂ ଜୂଚିନ ଵିଚାରଦ୍ରୋହମୋ ନିତ୍ଯ କ
ଳ୍ଯାଣକ୍ରୀଡଲ~ଂ ବାସି ଦୁର୍ଦଶଲପା ଲୈ ରାଜଲୋକାଧମ
ଶ୍ରେଣୀଦ୍ଵାରମୁ ଦୂ଱~ଂଜେସି ତିପୁଡୋ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 2 ॥

ଅଂତା ମିଧ୍ଯ ତଲଂଚି ଚୂଚିନ ନରୁଂ ଡଟ୍ଲୌ ଟେ଱ିଂଗିନ୍ ସଦା
କାଂତ ଲ୍ପୁତ୍ରୁଲୁ ନର୍ଧମୁନ୍ ତନୁଵୁ ନି କ୍କଂବଂଚୁ ମୋହାର୍ଣଵ
ଚିଭ୍ରାଂତିଂ ଜେଂଦି ଜରିଂଚୁ ଗାନି ପରମାର୍ଧଂବୈନ ନୀଯଂଦୁ~ଂ ଦା~ଂ
ଜିଂତାକଂତଯୁ ଜିଂତ ନିଲ୍ପ~ଂଡୁଗଦା ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 3 ॥

ନୀ ନା ସଂଦୋଡ~ଂବାଟୁମାଟ ଵିନୁମା ନୀଚେତ ଜୀତଂବୁ ନେ~ଂ
ଗାନିଂ ବଟ୍ଟକ ସଂତତଂବୁ ମଦି ଵେଡ୍କଂ ଗୋଲ୍ତୁ ନଂତସ୍ସପ
ତ୍ନାନୀକଂବୁନ କୋପ୍ପଗିଂପକୁମୁ ନନ୍ନାପାଟୀଯେ ଚାଲୁ~ଂ ଦେ
ଜୀନୋଲ୍ଲଂ ଗରି ନୋଲ୍ଲ ନୋଲ୍ଲ ସିରୁଲନ୍ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 4 ॥

ଭଵକେଲୀମଦିରାମଦଂବୁନ ମହା ପାପାତ୍ମୁ~ଂଡୈ ଵୀଡୁ ନ
ନ୍ନୁ ଵିଵେକିଂପ~ଂ ଡଟଂଚୁ ନେନୁ ନରକାର୍ଣୋରାଶିପାଲୈନ~ଂ ବ
ଟ୍ଟଵୁ; ବାଲୁଂଡୋକଚୋଟ ନାଟତମିତୋଡ ନ୍ନୂତ~ଂ ଗୂଲଂଗ~ଂ ଦଂ
ଡ୍ରି ଵିଚାରିଂପକ ଯୁଂଡୁନା କଟକଟା ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 5 ॥

ସ୍ଵାମିଦ୍ରୋହମୁ~ଂ ଜେସି ଯେନୋକନି ଗୋଲ୍ଵଂବୋତିନୋ କାକ ନେ
ନୀମାଟ ନ୍ଵିନନୋଲ୍ଲକୁଂଡିତିନୋ ନିନ୍ନେ ଦିକ୍କୁଗା~ଂ ଜୂଡନୋ
ଯେମୀ ଇଟ୍ଟିଵୃଧାପରାଧିନଗୁ ନନ୍ନୀ ଦୁଃଖଵାରାଶିଵୀ
ଚୀ ମଧ୍ଯଂବୁନ ମୁଂଚି ଯୁଂପଦଗୁନା ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 6 ॥

ଦିଵିଜକ୍ଷ୍ମା ରୁହ ଧେନୁ ରତ୍ନ ଘନଭୂତି ପ୍ରସ୍ଫୁରଦ୍ରତ୍ନସା
ନୁଵୁ ନୀ ଵିଲ୍ଲୁ ନିଧୀଶ୍ଵରୁଂଡୁ ସଖୁ~ଂ ଡର୍ଣୋରାଶିକନ୍ଯାଵିଭୁଂ
ଡୁଵିଶେଷାର୍ଚକୁ~ଂ ଡିଂକ ନୀକେନ ଘନୁଂଡୁଂ ଗଲ୍ଗୁନେ ନୀଵୁ ଚୂ
ଚି ଵିଚାରିଂପଵୁ ଲେମି ନେଵ୍ଵ~ଂଡୁଡୁପୁନ୍ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 7 ॥

ନୀତୋ ଯୁଧ୍ଧମୁ ଚେଯ ନୋ~ଂପ~ଂ ଗଵିତା ନିର୍ମାଣଶକ୍ତି ନ୍ନିନୁଂ
ବ୍ରୀତୁଂଜେଯଗଲେନୁ ନୀକୋ଱କୁ ଦଂଡ୍ରିଂଜଂପଗା~ଂଜାଲ ନା
ଚେତନ୍ ରୋକଟ ନିନ୍ନୁମୋତ୍ତଵେ଱ତୁଂଜୀକାକୁ ନାଭକ୍ତି ଯେ
ରୀତିନ୍ନାକି~ଂକ ନିନ୍ନୁ ଜୂଡଗଲୁଗନ୍ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 8 ॥

ଆଲୁଂବିଡ୍ଡଲୁ ଦଲ୍ଲିଦଂଡ୍ରୁଲୁ ଧନଂବଂଚୁ ନ୍ମହାବଂଧନଂ
ବେଲା ନାମେଡ ଗଟ୍ଟିନାଡଵିକ ନିନ୍ନେଵେଳ~ଂ ଜିଂତିଂତୁ ନି
ର୍ମୂଲଂବୈନ ମନଂବୁଲୋ ନେଗଡୁ ଦୁର୍ମୋହାବ୍ଧିଲୋ~ଂ ଗ୍ରୁଂକି ଯୀ
ଶୀଲାମାଲପୁ ଜିଂତ ନେଟ୍ଲୁଡିପେଦୋ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 9 ॥

ନିପ୍ପୈ ପାତକତୂଲଶୈଲ ମଡଚୁନ୍ ନୀନାମମୁନ୍ ମାନଵୁଲ୍
ତପ୍ପନ୍ ଦଵ୍ଵୁଲ ଵିନ୍ନ ନଂତକ ଭୁଜାଦର୍ପୋଦ୍ଧତକ୍ଲେଶମୁଲ୍
ତପ୍ପୁଂଦାରୁନୁ ମୁକ୍ତୁ ଲୌଦୁ ରଵି ଶାସ୍ତ୍ରଂବୁଲ୍ମହାପଂଡିତୁଲ୍
ଚେପ୍ପଂଗା ଦମକିଂକ ଶଂକ ଵଲେନା ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 10 ॥

ଵୀଡେଂବବ୍ବିନ ଯପ୍ପୁଡୁଂ ଦମ ନୁତୁଲ୍ ଵିନ୍ନପ୍ପୁଡୁଂବୋଟ୍ଟଲୋ~ଂ
ଗୂଡୁନ୍ନପ୍ପୁଡୁ ଶ୍ରୀଵିଲାସମୁଲୁ ପୈକୋନ୍ନପ୍ପୁଡୁଂ ଗାଯକୁଲ୍
ପାଡଂଗ ଵିନୁନପ୍ପୁଡୁନ୍ ଜେଲ~ଂଗୁ ଦଂଭପ୍ରାଯଵିଶ୍ରାଣନ
କ୍ରୀଡାସକ୍ତୁଲ ନେମି ଚେପ୍ପଵଲେନୋ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 11 ॥

ନିନୁ ସେଵିଂପଗ ନାପଦଲ୍ ଵୋଡମନୀ ନିତ୍ଯୋତ୍ସଵଂ ବବ୍ବନୀ
ଜନମାତ୍ରୁଂଡନନୀ ମହାତ୍ମୁ ଡନନୀ ସଂସାରମୋହଂବୁ ପୈ
କୋନନୀ ଜ୍ଞାନମୁ ଗଲ୍ଗନୀ ଗ୍ରହଗନୁଲ୍ ଗୁଂଦିଂପନୀ ମେଲୁଵ
ଚ୍ଚିନ ରାନୀ ଯଵି ନାକୁ ଭୂଷଣମୁଲୋ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 12 ॥

ଏ ଵେଦଂବୁ ବଠିଂଚେ ଲୂତ ଭୁଜଂଗଂ ବେଶାସ୍ତ୍ରମୁଲ୍ସୂଚେ ଦା
ନେ ଵିଦ୍ଯାଭ୍ଯସନଂବୋନର୍ଚେ~ଂ ଗରି ଚେଂଚେମଂତ୍ର ମୂହିଂଚେ ବୋ
ଧାଵିର୍ଭାଵନିଦାନମୁଲ୍ ଚଦୁଵୁଲଯ୍ଯା! କାଵୁ! ମୀପାଦସଂ
ସେଵାସକ୍ତିଯେ କାକ ଜଂତୁତତିକିନ୍ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 13 ॥

କାଯଲ୍ ଗାଚେ ଵଧୂନଖାଗ୍ରମୁଲଚେ ଗାଯଂବୁ ଵକ୍ଷୋଜମୁଲ୍
ରାଯନ୍ ରାପଡେ ଱ୋମ୍ମୁ ମନ୍ମଧ ଵିହାରକ୍ଲେଶଵିଭ୍ରାଂତିଚେ
ବ୍ରାଯଂ ବାଯେନୁ ବଟ୍ଟଗଟ୍ଟେ ଦଲଚେପ୍ପନ୍ ରୋତ ସଂସାରମେ~ଂ
ଜେଯଂଜାଲ ଵିରକ୍ତୁ~ଂ ଜେଯ~ଂଗଦଵେ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 14 ॥

ନିନ୍ନେରୂପମୁଗା ଭଜିଂତୁ ମଦିଲୋ ନୀରୂପୁ ମୋକାଲୋ ସ୍ତ୍ରୀ
ଚନ୍ନୋ କୁଂଚମୁ ମେକପେଂଟିକଯୋ ଯୀ ସଂଦେହମୁଲ୍ମାନ୍ପି ନା
କନ୍ନାର ନ୍ଭଵଦୀଯମୂର୍ତି ସଗୁଣା କାରଂବୁଗା ଜୂପଵେ
ଚିନ୍ନୀରେଜଵିହାରମତ୍ତମଧୁପା ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 15 ॥

ନିନୁ ନାଵା~ଂକିଲି ଗାଵୁମଂଟିନୋ ମରୁନ୍ନୀଲାକାଭ୍ରାଂତି~ଂ ଗୁଂ
ଟେନ ପୋମ୍ମଂଟିନୋ ଯେଂଗିଲିଚ୍ଚି ତିନୁ ତିଂଟେ~ଂଗାନି କାଦଂଟିନୋ
ନିନୁ ନେମ୍ମିଂଦଗ ଵିଶ୍ଵସିଂଚୁସୁଜନାନୀକଂବୁ ରକ୍ଷିଂପ~ଂଜେ
ସିନ ନାଵିନ୍ନପମେଲ ଗୈକୋନଵଯା ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 16 ॥

଱ାଲନ୍ ଱ୁଵ୍ଵଗ~ଂ ଜେତୁଲାଡଵୁ କୁମାରା! ରମ୍ମୁ ରମ୍ମଂଚୁନେ~ଂ
ଜାଲନ୍ ଜଂପଂଗ ନେତ୍ରମୁ ଂଦିଵିଯଂଗାଶକ୍ତୁଂଡନେ~ଂ ଗାନୁ ନା
ଶୀଲଂ ବେମନି ଚେପ୍ପନୁନ୍ନଦି~ଂକ ନୀ ଚିତ୍ତଂବୁ ନା ଭାଗ୍ଯମୋ
ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀପତିସେଵିତାଂଘ୍ରିଯୁଗଳା! ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 17 ॥

ରାଜୁଲ୍ ମତ୍ତୁଲୁ ଵାରିସେଵ ନରକପ୍ରାଯଂବୁ ଵାରିଚ୍ଚୁନଂ
ଭୋଜାକ୍ଷୀଚତୁରଂତଯାନତୁରଗୀ ଭୂଷାଦୁ ଲାତ୍ମଵ୍ଯଧା
ବୀଜଂବୁଲ୍ ତଦପେକ୍ଷ ଚାଲୁ ମରିତୃପ୍ତିଂ ବୋଂଦିତିନ୍ ଜ୍ଞାନଲ
କ୍ଷ୍ମୀଜାଗ୍ରତ୍ପରିଣାମ ମିମ୍ମୁ ଦଯତୋ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 18 ॥

ନୀରୂପଂବୁ ଦଲଂପ~ଂଗା~ଂ ଦୁଦମୋଦଲ୍ ନେଗାନ ନୀଵୈନଚୋ
ରାରା ରମ୍ମନି ଯଂଚୁ~ଂ ଜେପ୍ପଵୁ ପୃଧାରଂଭଂବୁ ଲିଂକେଟିକିନ୍!
ନୀର ନ୍ମୁଂପୁମୁ ପାଲ ମୁଂପୁ ମି~ଂକ ନିନ୍ନେ ନମ୍ମିନା~ଂଡଂ ଜୁମୀ
ଶ୍ରୀରାମାର୍ଚିତ ପାଦପଦ୍ମଯୁଗଳା ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 19 ॥

ନୀକୁ ନ୍ମାଂସମୁ ଵାଂଛଯେନି କ଱ଵା ନୀଚେତ ଲେଡୁଂଡ~ଂଗା~ଂ
ଜୋକୈନଟ୍ଟି କୁଠାରମୁଂଡ ନନଲ ଜ୍ଯୋତୁଂଡ ନୀରୁଂଡ~ଂଗା
ବାକଂ ବୋପ୍ପ ଘଟିଂଚି ଚେତିପୁନୁକନ୍ ଭକ୍ଷିଂପକାବୋଯଚେ~ଂ
ଜେକୋଂ ଟେଂଗିଲିମାଂସମିଟ୍ଲୁ ଦଗୁନା ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 20 ॥

ରାଜୈ ଦୁଷ୍କୃତି~ଂ ଜେଂଦେ~ଂ ଜଂଦୁରୁଂଡୁ ରାରାଜୈ କୁବେରୁଂଡୁ ଦୃ
ଗ୍ରାଜୀଵଂବୁନ~ଂ ଗାଂଚେ ଦୁଃଖମୁ କୁରୁକ୍ଷ୍ମାପାଲୁ~ଂ ଡାମାଟନେ
ଯାଜିଂ ଗୂଲେ ସମସ୍ତବଂଧୁଵୁଲତୋ ନା ରାଜଶବ୍ଧଂବୁ ଚୀ
ଛୀ ଜନ୍ମାଂତରମଂଦୁ ନୋଲ୍ଲନୁଜୁମୀ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 21 ॥

ରାଜର୍ଧାତୁ~ଂଡୈନଚୋ ନେଚଟ ଧର୍ମଂବୁଂଡୁ ନେରୀତି ନା
ନାଜାତିକ୍ରିଯ ଲେର୍ପଡୁନ୍ ସୁଖମୁ ମାନ୍ଯଶ୍ରେଣି କେଟ୍ଲବ୍ବୁ ରୂ
ପାଜୀଵାଳିକି ନେଦି ଦିକ୍କୁ ଧୃତିନୀ ଭକ୍ତୁଲ୍ ଭଵତ୍ପାଦନୀ
ରେଜଂବୁଲ୍ ଭଜିଯିଂତୁ ରେତେ଱~ଂଗୁନନ୍ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 22 ॥

ତର~ଂଗଲ୍ ପିପ୍ପଲପତ୍ରମୁଲ୍ ମେ଱~ଂଗୁ ଟଦ୍ଦଂବୁଲ୍ ମରୁଦ୍ଦୀପମୁଲ୍
କରିକର୍ଣାଂତମୁ ଲେଂଡମାଵୁଲ ତତୁଲ୍ ଖଦ୍ଯୋତ୍କୀଟପ୍ରଭଲ୍
ସୁରଵୀଧୀଲିଖିତାକ୍ଷରଂବୁ ଲସୁଵୁଲ୍ ଜ୍ଯୋତ୍ସ୍ନାପଃପିଂଡମୁଲ୍
ସିରୁଲଂଦେଲ ମଦାଂଧୁଲୌଦୁରୁ ଜନୁଲ୍ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 23 ॥

ନିନ୍ନୁନ୍ନମ୍ମିନ ରୀତି ନମ୍ମ ନୋରୁଲନ୍ ନୀକନ୍ନ ନାକେନ୍ନଲେ
ରନ୍ନଳମ୍ମୁଲୁ ତଲ୍ଲିଦଂଡ୍ରୁଲୁ ଗୁରୁଂଦାପତ୍ସହାଯୁଂଦୁ ନା
ଯନ୍ନା! ଯେନ୍ନଡୁ ନନ୍ନୁ ସଂସ୍କୃତିଵିଷାଦାଂଭୋଧି ଦାଟିଂଚି ଯ
ଛ୍ଚିନ୍ନାନଂଦସୁଖାବ୍ଧି~ଂ ଦେଲ୍ଚେଦୋ କଦେ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 24 ॥

ନୀ ପଂଚଂ ବଡିଯୁଂଡଗା~ଂ ଗଲିଗିନନ୍ ଭିକ୍ଷାନ୍ନମେ ଚାଲୁ ନ୍
କ୍ଷେପଂ ବବ୍ବିନ ରାଜକୀଟମୁଲ ନେସେଵିଂପ୍~ଂଗାନୋପ ନା
ଶାପାଶଂବୁଲ~ଂ ଜୁଟ୍ଟି ତ୍ରିପ୍ପକୁମୁ ସଂସାରାର୍ଧମୈ ବଂଟୁଗା~ଂ
ଜେପଟ୍ଟଂ ଦଯ ଗଲ୍ଗେନେନି ମଦିଲୋ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 25 ॥

ନୀ ପେରୁନ୍ ଭଵଦଂଘ୍ରିତୀର୍ଧମୁ ଭଵନ୍ନିଷ୍ଠ୍ଯୂତ ତାଂବୂଲମୁନ୍
ନୀ ପଳ୍ଲେଂବୁ ପ୍ରସାଦମୁଂ ଗୋନିକଦା ନେ ବିଡ୍ଡନୈନା~ଂଡ ନ
ନ୍ନୀପାଟିଂ ଗରୁଣିଂପୁ ମୋ~ଂପ ନି~ଂକ ନୀନେଵ୍ଵାରିକିଂ ବିଡ୍ଡଗା~ଂ
ଜେପଟ୍ଟଂ ଦଗୁ~ଂ ବଟ୍ଟି ମାନ~ଂ ଦଗଦୋ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 26 ॥

ଅମ୍ମା ଯଯ୍ଯ ଯଟଂଚୁ ନେଵ୍ଵରିନି ନେନନ୍ନନ୍ଶିଵା! ନିନ୍ନୁନେ
ସୁମ୍ମୀ! ନୀ ମଦି~ଂ ଦଲ୍ଲିଦଂଡ୍ରୁଲନଟଂଚୁ ନ୍ଜୂଡ~ଂଗା~ଂବୋକୁ ନା
କିମ୍ମୈ~ଂ ଦଲ୍ଲିଯୁ~ଂ ଦଂଡ୍ରିଯୁନ୍ ଗୁରୁ~ଂଡୁ ନୀଵେ କାକ ସଂସାରପୁଂ
ଜିମ୍ମଂଜୀକଂଟି ଗପ୍ପିନ ନ୍ଗଡଵୁ ନନ୍ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 27 ॥

କୋଡୁକୁଲ୍ ପୁଟ୍ଟ ରଟଂଚୁ ନେଡ୍ତୁ ରଵିଵେକୁଲ୍ ଜୀଵନଭ୍ରାଂତୁଲୈ
କୋଡୁକୁଲ୍ ପୁଟ୍ଟରେ କୌରଵେଂଦ୍ରୁନ କନେକୁଲ୍ ଵାରିଚେ ନେଗତୁଲ୍
ଵଡସେଂ ବୁତ୍ରୁଲୁ ଲେନି ଯା ଶୁକୁନକୁନ୍ ବାଟିଲ୍ଲେନେ ଦୁର୍ଗତୁଲ୍!
ଚେଡୁନେ ମୋକ୍ଷପଦଂ ମପୁତ୍ରକୁନକୁନ୍ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 28 ॥

ଗ୍ରହଦୋଷଂବୁଲୁ ଦୁର୍ନିମିତ୍ତମୁଲୁ ନୀକଳ୍ଯାଣନାମଂବୁ ପ୍ର
ତ୍ଯହମୁଂ ବେର୍କୋନୁତ୍ତମୋତ୍ତମୁଲ ବାଧଂବେଟ୍ଟଗାନୋପୁନେ?
ଦହନୁଂ ଗପ୍ପଂଗଂଜାଲୁନେ ଶଲଭସଂତାନଂବୁ ନୀ ସେଵ~ଂ ଜେ
ସି ହତକ୍ଲେସୁଲୁ ଗାରୁଗାକ ମନୁଜୁଲ୍ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 29 ॥

ଅଡୁଗଂମୋନିକ ନନ୍ଯମାର୍ଗରତୁଲଂବ୍ରାଣାଵନୋତ୍ସାହିନୈ
ଯଡୁଗଂବୋଯିନ ମୋଦୁ ନୀଦୁ ପଦପଦ୍ମାରାଧକଶ୍ରେଣିଯୁ
ନ୍ନେଡକୁ ନ୍ନିନ୍ନୁ ଭଜିଂପଂଗା~ଂଗନିଯୁ ନାକେଲା ପରାପେକ୍ଷ କୋ
ରେଡି ଦିଂକେମି ଭଵତ୍ପ୍ରସାଦମେ ତଗୁନ୍ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 30 ॥

ମଦମାତଂଗମୁ ଲଂଦଲଂବୁଲ ହରୁଲ୍ ମାଣିକ୍ଯମୁ ଲ୍ପଲ୍ଲକୁଲ୍
ମୁଦିତଲ୍ ଚିତ୍ରଦୁକୂଲମୁ ଲ୍ପରିମଳଂବୁ ଲ୍ମୋକ୍ଷମୀ~ଂଜାଲୁନେ?
ମଦିଲୋ ଵୀନି ନପେକ୍ଷସେସି ନୃପଧାମଦ୍ଵାରଦେଶଂବୁ~ଂ ଗା
ଚି ଦିନଂବୁଲ୍ ଵୃଧପୁତ୍ତୁରଜ୍ଞୁଲକଟା ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 31 ॥

ରୋସୀ ରୋଯଦୁ କାମିନୀଜନୁଲ ତାରୁଣ୍ଯୋରୁସୌଖ୍ଯଂବୁଲନ୍
ପାସୀ ପାଯରୁ ପୁତ୍ରମିତ୍ରଜନ ସଂପଦ୍ଭ୍ରାଂତି ଵାଂଛାଲତଲ୍
କୋସୀ କୋଯଦୁ ନାମନଂ ବକଟ ନୀକୁଂ ବ୍ରୀତିଗା ସତ୍ କ୍ରିଯଲ୍
ଚେସୀ ଚେଯଦୁ ଦୀନି ତ୍ରୁଳ୍ଳଣପଵେ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 32 ॥

ଏନ୍ନେଳ୍ଳୁଂଦୁ ନେମି ଗଂଦୁ ନି~ଂକନେନେଵ୍ଵାରି ରକ୍ଷିଂଚେଦନ୍
ନିନ୍ନେ ନିଷ୍ଠ ଭଜିଂଚେଦ ନ୍ନିରୁପମୋନ୍ନିଦ୍ରପ୍ରମୋଦଂବୁ ନା
କେନ୍ନଂଡବ୍ବେଡୁ ନଂତକାଲମି~ଂକ ନେନିଟ୍ଲୁନ୍ନ ନେମଯ୍ଯେଡିଂ?
ଜିନ୍ନଂବୁଚ୍ଚକ ନନ୍ନୁ ନେଲୁକୋଲଵେ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 33 ॥

ଚାଵଂ ଗାଲମୁ ଚେରୁଵୌ ଟେ଱ି~ଂଗିଯୁଂ ଜାଲିଂପ~ଂଗା ଲେକ ନ
ନ୍ନେଵୈଦ୍ଯୁଂଡୁ ଚିକିତ୍ସ~ଂ ବ୍ରୋଵ~ଂଗଲ~ଂଡୋ ଯେମଂଦୁ ରକ୍ଷିଂଚୁନୋ
ଏ ଵେଲ୍ପୁଲ୍ କୃପ~ଂଜୂତୁରୋ ଯନୁଚୁ ନିନ୍ନିଂତୈନ~ଂ ଜିଂତିଂପ~ଂଡା
ଜୀଵଚ୍ଛ୍ରାଧ୍ଧମୁ~ଂ ଜେସିକୋନ୍ନ ଯତିଯୁନ୍ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 34 ॥

ଦିନମୁଂ ଜିତ୍ତମୁଲୋ ସୁଵର୍ଣମୁଖରୀ ତୀରପ୍ରଦେଶାମ୍ରକା
ନନମଧ୍ଯୋପଲ ଵେଦିକାଗ୍ରମୁନ ନାନଂଦଂବୁନଂ ବଂକଜା
ନନନିଷ୍ଥ ନ୍ନୁନୁ~ଂ ଜୂଡ~ଂ ଗନ୍ନନଦିଵୋ ସୌଖ୍ଯଂବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଵିଲା
ସିନିମାଯାନଟନଲ୍ ସୁଖଂବୁ ଲଗୁନେ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 35 ॥

ଆଲଂଚୁ ନ୍ମେଡ~ଂ ଗଟ୍ଟି ଦାନିକି ନଵତ୍ଯଶ୍ରେଣି~ଂ ଗଲ୍ପିଂଚି ତ
ଦ୍ଭାଲଵ୍ରାତମୁ ନିଚ୍ଚିପୁଚ୍ଚୁଟନୁ ସଂବଂଧଂବୁ ଗାଵିଂଚି ଯା
ମାଲର୍ମଂବୁନ ବାଂଧଵଂ ବନେଡି ପ୍ରେମଂ ଗୋଂଦ଱ଂ ଦ୍ରିପ୍ପ~ଂଗା~ଂ
ସୀଲନ୍ସୀଲ ଯମର୍ଚିନ ଟ୍ଲୋସ~ଂଗିତୋ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 36 ॥

ତନୁଵେ ନିତ୍ଯମୁଗା ନୋନର୍ଚୁ ମଦିଲେଦା ଚଚ୍ଚି ଜନ୍ମିଂପକୁଂ
ଡ ନୁପାଯଂବୁ ଘଟିଂପୁ ମାଗତୁଲ ରେଂଟ ନ୍ନେର୍ପୁ ଲେକୁନ୍ନ ଲେ
ଦନି ନାକିପ୍ପୁଡ ଚେପ୍ପୁ ଚେଯ~ଂଗଲ କାର୍ଯଂବୁନ୍ନ ସଂସେଵ~ଂ ଜେ
ସି ନିନୁଂ ଗାଂଚେଦ~ଂଗାକ କାଲମୁନନୋ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 37 ॥

ପଦୁନାଲ୍ଗେଲେ ମହାଯୁଗଂବୁ ଲୋକ ଭୂପାଲୁଂଡୁ; ଚେଲ୍ଲିଂଚେ ନ
ଯ୍ଯୁଦଯାସ୍ତାଚଲସଂଧି ନାଜ୍ଞ ନୋକ~ଂ ଡାଯୁଷ୍ମଂତୁଂଡୈ ଵୀରିଯ
ଭ୍ଯୁଦଯଂ ବେଵ୍ଵରୁ ଚେପ୍ପ~ଂଗା ଵିନରୋ ଯଲ୍ପୁଲ୍ମତ୍ତୁଲୈ ଯେଲ ଚ
ଚ୍ଚେଦରୋ ରାଜୁଲ ମଂଚୁ ନକ୍କଟକଟା! ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 38 ॥

ରାଜନ୍ନଂତନେ ପୋଵୁନା କୃପଯୁ ଧର୍ମଂବାଭିଜାତ୍ଯଂବୁ ଵି
ଦ୍ଯାଜାତକ୍ଷମ ସତ୍ଯଭାଷଣମୁ ଵିଦ୍ଵନ୍ମିତ୍ରସଂରକ୍ଷଯୁନ୍
ସୌଗନ୍ଯଂବୁ କୃତଂବେ଱ୁଂଗଟଯୁ ଵିଶ୍ଵାସଂବୁ ଗାକୁନ୍ନ ଦୁ
ର୍ବୀଜଶ୍ରେଷ୍ଥୁଲୁ ଗା~ଂ ଗତଂବୁ ଗଲଦେ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 39 ॥

ମୁନୁ ନୀଚେ ନପଵର୍ଗରାଜ୍ଯପଦଵୀ ମୂର୍ଧାଭିଷେକଂବୁ ଗାଂ
ଚିନ ପୁଣ୍ଯାତ୍ମୁଲୁ ନେନୁ ନୋକ୍କସରିଵୋ ଚିଂତିଂଚି ଚୂଡଂଗ ନେ
ଟ୍ଲନିନଂ ଗୀଟଫଣୀଂଦ୍ରପୋତମଦଵେ ଦଂଡୋଗ୍ରହିଂସାଵିଚା
ରିନି ଗାଂଗା~ଂ ନିନୁ ଗାନ~ଂଗାକ ମଦିଲୋ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 40 ॥

ପଵମାନାଶନଭୂଷଣପ୍ରକରମୁନ୍ ଭଦ୍ରେଭଚର୍ମଂବୁ ନା-
ଟଵିକତ୍ଵଂବୁ~ଂ ପ୍ରିଯଂବୁଲୈ ଭୁଗହଶୁଂଡାଲାତଵୀଚାରୁଲନ୍
ଭଵଦୁଃଖଂବୁଲ~ଂ ବାପୁ ଟୋପ୍ପୁ~ଂ ଜେଲ~ଂଦିଂବାଟିଂଚି କୈଵଲ୍ଯମି-
ଚ୍ଚି ଵିନୋଦିଂଚୁଟ କେମି କାରଣମଯା ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 41 ॥

ଅମରସ୍ତ୍ରୀଲ ରମିଂଚିନଂ ଜେଡଦୁ ମୋହଂ ବିଂତଯୁନ୍ ବ୍ରହ୍ମପ-
ଟ୍ଟମୁ ସିଧ୍ଧିଂଚିନ ନାସ ଦୀ଱ଦୁ ନିରୂଢକ୍ରୋଧମୁନ୍ ସର୍ଵଲୋ-
କମୁଲ ନ୍ମ୍ରିଂଗିନ ମାନ ଦିଂଦୁ~ଂ ଗଲ ସୌ-ଖ୍ଯଂ ବୋଲ୍ଲ ନୀସେଵ~ଂ ଜେ-
ସି ମହାପାତକଵାରିରାଶି~ଂ ଗଡତୁନ୍ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 42 ॥

ଚନୁଵାରିଂ ଗନି ଯେଦ୍ଚୁଵାରୁ ଜମୁ~ଂଡା ସତ୍ଯଂବୁଗା ଵତ୍ତୁ ମେ
ମନୁମାନଂବି~ଂକ ଲେଦୁ ନମ୍ମମନି ତାରାଵେଳ ନାରେଵୁନନ୍
ମୁନୁ~ଂଗଂବୋଵୁଚୁ ବାସ ସେଯୁଟ ସୁମୀ ମୁମ୍ମାଟିକିଂ ଜୂଡଗା~ଂ
ଜେନଟୁ ଲ୍ଗାନରୁ ଦୀନିଭାଵମିଦିଵୋ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 43 ॥

ଭଵଦୁଃଖଂବୁଲୁ ରାଜକୀଟମୁଲ ନେବ୍ରାର୍ଧିଂଚିନଂ ବାଯୁନେ
ଭଵଦଂଘ୍ରିସ୍ତୁତିଚେତ~ଂଗାକ ଵିଲସଦ୍ବାଲକ୍ଷୁଧାକ୍ଲେଶଦୁ
ଷ୍ଟଵିଧୁଲ୍ମାନୁନେ ଚୂଡ ମେ~ଂକମେଡଚଂଟଂଦଲ୍ଲି କାରୁଣ୍ଯଦ୍ବ
ଷ୍ଥିଵିଶେଷଂବୁନ ନିଚ୍ଚି ଚଂଟ~ଂବଲେ ନୋ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 44 ॥

ପଵି ପୁଷ୍ପଂବଗୁ ନଗ୍ନି ମଂଚଗୁ ନକୂପାରଂବୁ ଭୂମୀସ୍ଥଲଂ
ବଵୁ ଶତ୍ରୁଂ ଡତିମିତ୍ରୁ~ଂଡୌ ଵିଷମୁ ଦିଵ୍ଯାହାରମୌ ନେନ୍ନ~ଂଗା
ନଵନୀମଂଡଲିଲୋପଲନ୍ ଶିଵ ଶିଵେ ତ୍ଯାଭାଷଣୋଲ୍ଲାସିକିନ୍
ଶିଵ ନୀ ନାମମୁ ସର୍ଵଵଶ୍ଯକରମୌ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 45 ॥

ଲେଵୋ କାନଲ~ଂ ଗଂଧମୂଲଫଲମୁଲ୍ ଲେଵୋ ଗୁହଲ୍ ତୋଯମୁଲ୍
ଲେଵୋ ଯେ଱ୁଲ~ଂ ବଲ୍ଲଵାସ୍ତରଣମୁଲ୍ ଲେଵୋ ସଦା ଯାତ୍ମଲୋ
ଲେଵୋ ନୀଵୁ ଵିରକ୍ତୁଲ ନ୍ମନୁପ ଜାଲିଂ ବୋଂଦି ଭୂପାଲୁରନ୍
ସେଵଲ୍ ସେଯ~ଂଗ~ଂ ବୋଦୁ ରେଲୋକୋ ଜନୁଲ୍ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 46 ॥

ମୁନୁ ନେ~ଂ ବୁଟ୍ଟିନ ପୁଟ୍ଟୁ ଲେନ୍ନି ଗଲଵୋ ମୋହଂବୁଚେ ନଂଦୁ~ଂଜେ
ସିନ କର୍ମଂବୁଲ ପ୍ରୋଵୁ ଲେନ୍ନି ଗଲଵୋ ଚିଂତିଂଚିନନ୍ ଗାନ ନୀ
ଜନନଂବେ ଯନି ଯୁନ୍ନ ଵାଡ ନିଦିଯେ ଚାଲିଂପଵେ ନିନ୍ନୁ~ଂ ଗୋ
ଲ୍ଚିନ ପୁଣ୍ଯଂବୁନକୁଂ ଗୃପାରତୁ~ଂଡଵୈ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 47 ॥

ତନୁ ଵେଂଦାକ ଧରିତ୍ରି ନୁଂଡୁ ନନୁ ନଂଦାକନ୍ ମହାରୋଗଦୀ
ପନଦୁଃଖାଦୁଲ~ଂ ବୋଂଦକୁଂଡ ନନୁକଂପାଦୃଷ୍ଟି ଵୀକ୍ଷିଂଚି ଯା
ଵେନୁକନ୍ ନୀପଦପଦ୍ମମୁଲ୍ ଦଲ~ଂଚୁଚୁନ୍ ଵିଶ୍ଵପ୍ରପଂଚଂବୁ~ଂ ବା
ସିନ ଚିତ୍ତଂବୁନ ନୁଂଡ~ଂଜେଯଂଗଦଵେ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 48 ॥

ମଲଭୂଯିଷ୍ଟ ମନୋଜଧାମମୁ ସୁଷୁମ୍ନାଦ୍ଵାରମୋ ଯାରୁ କୁଂ
ଡଲିଯୋ ପାଦକରାକ୍ଷିଯୁଗ୍ମଂବୁଲୁ ଷଟ୍କଂଜଂବୁଲୋ ମୋମୁ ଦା
ଜଲଜଂବୋ ନିଟଲଂବୁ ଚଂଦ୍ରକଳଯୋ ସଂଗଂବୁ ଯୋଗଂବୋ ଗା
ସିଲି ସେଵିଂତୁରୁ କାଂତଲନ୍ ଭୁଵି ଜନୁଲ୍ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 49 ॥

ଜଲକଂବୁଲ୍ ରସମୁଲ୍ ପ୍ରସୂନମୁଲୁ ଵାଚାବଂଧମୁଲ୍ ଵାଦ୍ଯମୁ
ଲ୍କଲଶବ୍ଧଧ୍ଵନୁ ଲଂଚିତାଂବର ମଲଂକାରଂବୁ ଦୀପ୍ତୁ ଲ୍ମେ଱ୁଂ
ଗୁଲୁ ନୈଵେଦ୍ଯମୁ ମାଧୁରୀ ମହିମଗା~ଂ ଗୋଲ୍ତୁନ୍ନିନୁନ୍ ଭକ୍ତିରଂ
ଜିଲ ଦିଵ୍ଯାର୍ଚନ ଗୂର୍ଚି ନେର୍ଚିନ କ୍ରିଯନ୍ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 50 ॥

ଏଲୀଲ ନ୍ନୁତିଯିଂପଵଚ୍ଚୁ ନୁପମୋତ୍ପ୍ରେକ୍ଷାଧ୍ଵନିଵ୍ଯଂଗ୍ଯଶ
ବ୍ଧାଲଂକାରଵିଶେଷଭାଷଲ କଲଭ୍ଯଂବୈନ ନୀରୂପମୁଂ
ଜାଲୁ~ଂଜାଲୁ~ଂ ଗଵିତ୍ଵମୁଲ୍ନିଲୁଚୁନେ ସତ୍ଯଂବୁ ଵର୍ଣିଂଚୁଚୋ
ଚୀ! ଲଜ୍ଜିଂପରୁଗାକ ମାଦୃଶକଵୁଲ୍ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 51 ॥

ପାଲୁଂ ବୁଵ୍ଵଯୁ~ଂ ବେଟ୍ଟେଦଂ ଗୁଡୁଵରା ପାପନ୍ନ ରା ଯନ୍ନ ଲେ
ଲେଲେମ୍ମନ୍ନ ନରଂଟିପଂଡ୍ଲୁ~ଂ ଗୋନି ତେଲେକୁନ୍ନ ନେନୋଲ୍ଲନଂ
ଟେ ଲାଲିଂପରେ ତଲ୍ଲିଦଂଡ୍ରୁଲପୁ ଡଟ୍ଲେ ତେଚ୍ଚି ଵାତ୍ସଲ୍ଯ ଲ
କ୍ଷ୍ମୀଲୀଲାଵଚନଂବୁଲଂ ଗୁଡୁପରା ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 52 ॥

କଲଲଂଚୁନ୍ ଶକୁନଂବୁଲଂଚୁ ଗ୍ରହଯୋଗଂ ବଂଚୁ ସାମୁଦ୍ରିକଂ
ବୁ ଲଟଂଚୁଂ ଦେଵୁଲଂଚୁ ଦିଷ୍ଟ୍ମନୁଚୁନ୍ ଭୂତଂବୁଲଂଚୁ ନ୍ଵିଷା
ଦୁଲଟଂଚୁ ନ୍ନିମିଷାର୍ଧ ଜୀଵନମୁଲଂଚୁଂ ବ୍ରୀତି~ଂ ବୁଟ୍ଟିଂଚି ଯୀ
ସିଲୁଗୁଲ୍ ପ୍ରାଣୁଲକେନ୍ନି ଚେସିତିଵଯା ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 53 ॥

ତଲମୀ~ଂଦଂ ଗୁସୁମପ୍ରସାଦ ମଲିକସ୍ଥାନଂବୁପୈ ଭୂତିଯୁନ୍
ଗଳସୀମଂବୁନ ଦଂଡ ନାସିକତୁଦନ୍ ଗଂଧପ୍ରସାରଂବୁ ଲୋ
ପଲ ନୈଵେଦ୍ଯମୁ~ଂ ଜେର୍ଚୁ ନେ ମନୁଜ୍~ଂ ଡାଭକ୍ତୁଂଡୁ ନୀକେପ୍ପୁଡୁଂ
ଜେଲିକାଡୈ ଵିହରିଂଚୁ ରୌପ୍ଯଗିରିପୈ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 54 ॥

ଆଲୁଂ ବିଡ୍ଡଲୁ ମିତ୍ରୁଲୁନ୍ ହିତୁଲୁ ନିଷ୍ଟର୍ଧଂବୁ ଲୀନେର୍ତୁରେ
ଵେଳ ନ୍ଵାରି ଭଜିଂପ~ଂ ଜାଲିପଡ କାଵିର୍ଭୂତ ମୋଦଂବୁନଂ
ଗାଲଂବେଲ୍ଲ ସୁଖଂବୁ ନୀକୁ ନି~ଂକ ଭକ୍ତଶ୍ରେଣି ରକ୍ଷିଂପକେ
ଶ୍ରୀଲେଵ୍ଵାରିକି~ଂ ଗୂଡଂବେଟ୍ଟେଦଵଯା ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 55 ॥

ସୁଲଭୁଲ୍ମୂର୍ଖୁ ଲନୁତ୍ତମୋତ୍ତମୁଲ ରାଜୁଲ୍ଗଲ୍ଗିଯେଵେଳ ନ
ନ୍ନଲଂତଲବେଟ୍ଟିନ ନୀ ପଦାବ୍ଧମୁଲ~ଂ ବାଯଂଜାଲ ନେମିଚ୍ଚିନଂ
ଗଲଧୌତାଚଲ ମେଲୁ ଟଂବୁନିଧିଲୋ~ଂ ଗାପୁଂଡୁ ଟବ୍ଜଂବୁ ପୈ~ଂ
ଜେଲୁଵୋପ୍ପୁନ୍ ସୁଖିଯିଂପ~ଂ ଗାଂଚୁଟ ସୁମୀ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 56 ॥

କଲଧୌତାଦ୍ରିଯୁ ନସ୍ଥିମାଲିକଯୁ ଗୋଗଂଧର୍ଵମୁନ୍ ବୁନ୍କଯୁଂ
ବୁଲିତୋଲୁ ନ୍ଭସିତଂବୁ~ଂ ବା~ଂପତୋଦଵୁଲ୍ ପୋକୁଂଡ~ଂ ଦୋ~ଂବୁଟ୍ଲକୈ
ତୋଲି ନେଵାରଲତୋଡ~ଂ ବୁଟ୍ଟକ କଳାଦୁଲ୍ଗଲ୍ଗେ ମେଲଯ୍ଯେନା
ସିଲୁଵୁଳୂରମୁଚେସିକୋଂ ଟେ଱ିଂଗିଯେ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 57 ॥

ଶ୍ରୁତୁଲଭ୍ଯାସମୁଚେସି ଶାସ୍ତ୍ରଗରିମଲ୍ ଶୋଧିଂଚି ତତ୍ତ୍ଵଂବୁଲନ୍
ମତି ନୂହିଂଚି ଶରୀର ମସ୍ଥିରମୁ ବ୍ରହ୍ମଂବେନ୍ନ ସତ୍ଯଂବୁ ଗାଂ
ଚିତି ମଂଚୁନ୍ ସଭଲନ୍ ଵୃଧାଵଚନମୁ ଲ୍ଚେପ୍ପଂଗନେ କାନି ନି
ର୍ଜିତଚିତ୍ତସ୍ଥିର ସୌଖ୍ଯମୁଲ୍ ଦେଲିଯରୋ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 58 ॥

ଗତି ନୀଵଂଚୁ ଭଜିଂଚୁଵାର ଲପଵର୍ଗଂ ବୋଂଦଗାନେଲ ସଂ
ତତମୁଂ ଗୂଟିକିନୈ ଚରିଂପ ଵିନଲେଦା ‘ଯାଯୁ ରନ୍ନଂ ପ୍ରଯ
ଚ୍ଛତି’ ଯଂଚୁନ୍ମୋ଱ଵେଟ୍ଟଗା ଶ୍ରୁତୁଲୁ ସଂସାରାଂଧକାରାଭି ଦୂ
ଷିତଦୁର୍ମାର୍ଗୁଲ୍ ଗାନ~ଂ ଗାନଂବଡଵୋ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 59 ॥

ରତିରା ଜୁଦ୍ଧତି ମୀ଱ ନୋକ୍କପରି ଗୋରାଜାଶ୍ଵୁନି ନ୍ନୋତ୍ତ~ଂ ବୋ
ନତ~ଂ ଡାଦର୍ପକୁ ଵେଗ ନୋତ୍ତ ଗଵଯଂ ବାଂବୋତୁନୁଂ ଦା~ଂକି ଯୁ
ଗ୍ରତ~ଂ ବୋରାଡଂଗନୁନ୍ନ ଯୁନ୍ନଡିମି ଲେ~ଂଗଲ୍ଵୋଲେ ଶୋକାନଲ
ସ୍ଥିତିପାଲୈ ମୋ଱ପେଟ୍ଟୁନନ୍ ମନୁପଵେ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 60 ॥

ଅଂତା ସଂଶଯମେ ଶରୀରଘଟନଂବଂତା ଵିଚାରଂବେ ଲୋ
ନଂତା ଦୁଃଖପରଂପରାନିଵିତମେ ମେନଂତା ଭଯଭ୍ରାଂତମେ
ଯଂତାନଂତଶରୀରଶୋଷଣମେ ଦୁର୍ଵ୍ଯାପାରମେ ଦେହିକିନ୍
ଜିଂତନ୍ ନିନ୍ନୁ~ଂ ଦଲଂଚି ପୋଂଦରୁ ନରୁଲ୍ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 61 ॥

ସଂତୋଷିଂଚିତିନି~ଂ ଜାଲୁଂଜାଲୁ ରତିରାଜଦ୍ଵାରସୌଖ୍ଯଂବୁଲନ୍
ଶାଂତିନ୍ ବୋଂଦିତି~ଂ ଜାଲୁ~ଂଜାଲୁ ବହୁରାଜଦ୍ଵାରସୌଖ୍ଯଂବୁଲନ୍
ଶାଂତିଂ ବୋଂଦେଦ~ଂ ଜୂପୁ ବ୍ରହ୍ମପଦରାଜଦ୍ଵାରସୌଖ୍ଯଂବୁ ନି
ଶ୍ଚିଂତନ୍ ଶାଂତୁ~ଂଡ ନୌଦୁ ନୀ କରୁଣଚେ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 62 ॥

ସ୍ତୋତ୍ରଂ ବନ୍ଯୁଲ~ଂ ଜେଯନୋଲ୍ଲନି ଵ୍ରତସ୍ଥୁଲ୍ଵୋଲେ ଵେସଂବୁତୋ~ଂ
ବୁତ୍ରୀ ପୁତ୍ର କଲତ୍ର ରକ୍ଷଣ କଳାବୁଧ୍ଧିନ୍ ନୃପାଲା(ଅ)ଧମନ୍
ବାତ୍ରଂ ବଂଚୁ ଭଜିଂପ~ଂବୋଦୁ ରିତିଯୁନ୍ ଭାଷ୍ଯଂବେ ଯିଵ୍ଵାରିଚା
ରିତ୍ରଂ ବେନ୍ନ~ଂଡୁ ମେଚ୍ଚ ନେଂଚ ମଦିଲୋ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 63 ॥

ଅକଲଂକସ୍ଥିତି ନିଲ୍ପି ନାଡ ମନୁ ଘଂଟା(ଆ)ରାଵମୁନ୍ ବିଂଦୁଦୀ
ପକଳାଶ୍ରେଣି ଵିଵେକସାଧନମୁଲୋପ୍ପନ୍ ବୂନି ଯାନଂଦତା
ରକଦୁର୍ଗାଟଵିଲୋ ମନୋମୃଗମୁଗର୍ଵସ୍ଫୂର୍ତି ଵାରିଂଚୁଵା
ରିକି~ଂଗା ଵୀଡୁ ଭଵୋଗ୍ରବଂଧଲତିକଲ୍ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 64 ॥

ଓକଯର୍ଧଂବୁ ନିନ୍ନୁ ନେ ନଡୁଗ~ଂଗା ନୂହିଂଚି ନେଟ୍ଲୈନ~ଂ ବୋ
ମ୍ମୁ କଵିତ୍ଵଂବୁଲୁ ନାକୁ~ଂ ଜେଂଦନିଵି ଯେମୋ ଯଂଟିଵା ନାଦୁଜି
ହ୍ଵକୁ ନୈସର୍ଗିକ କୃତ୍ଯ ମିଂତିଯ ସୁମୀ ପ୍ରାର୍ଧିଂଚୁଟେ କାଦୁ କୋ
ରିକଲ ନ୍ନିନ୍ନୁନୁଗାନ ନାକୁ ଵଶମା ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 65 ॥

ଶୁକମୁଲ୍ କିଂଶୁକପୁଷ୍ପମୁଲ୍ ଗନି ଫଲସ୍ତୋମଂ ବଟଂଚୁନ୍ସମୁ
ତ୍ସୁକତଂ ଦେର~ଂଗ~ଂ ବୋଵୁ ନଚ୍ଚଟ ମହା ଦୁଃଖଂବୁ ସିଦ୍ଧିଂଚୁ~ଂ; ଗ
ର୍ମକଳାଭାଷଲକେଲ୍ଲ~ଂ ବ୍ରାପୁଲଗୁ ଶାସ୍ତ୍ରଂବୁ ଲ୍ଵିଲୋକିଂଚୁଵା
ରିକି ନିତ୍ଯତ୍ଵମନୀଷ ଦୂରମଗୁ~ଂଜୂ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 66 ॥

ଓକରିଂ ଜଂପି ପଦସ୍ଥୁଲୈ ବ୍ରତୁକ~ଂ ଦାମୋକ୍କୋକ୍କ ରୂହିଂତୁରେ
ଲୋକୋ ତାମେନ୍ନ~ଂଡୁ~ଂ ଜାଵରୋ ତମକୁ~ଂ ବୋଵୋ ସଂପଦଲ୍ ପୁତ୍ରମି
ତ୍ରକଳତ୍ରାଦୁଲତୋଡ ନିତ୍ଯ ସୁଖମଂଦଂ ଗଂଦୁରୋ ଯୁନ୍ନଵା
ରିକି ଲେଦୋ ମୃତି ଯେନ୍ନ~ଂଡୁଂ ଗଟକଟ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 67 ॥

ନୀ କାରୁଣ୍ଯମୁ~ଂ ଗଲ୍ଗିନଟ୍ଟି ନରୁ~ଂ ଡେନୀଚାଲଯଂବୁଲ ଜୋରଂ
ଡେକାର୍ପଣ୍ଯପୁ ମାଟଲାଡ ନରୁଗଂ ଡେଵ୍ଵାରିତୋ ଵେଷମୁଲ୍
ଗୈକୋଡେ ମତମୁଲ୍ ଭଜିଂପ~ଂ ଡିଲନେକଷ୍ଟପ୍ରକାରଂବୁଲନ୍
ଜୀକାକୈ ଚେଡିପୋ~ଂଦୁ ଜୀଵନଦଶନ୍ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 68 ॥

ଜ୍ଞାତୁଲ୍ ଦ୍ରୋହଂବୁ ଵାଂଡ୍ରୁ ସେଯୁକପଟେର୍ଯାଦି କ୍ରିଯାଦୋଷମୁଲ୍
ମାତଂଡ୍ରାନ ସହିଂପରାଦୁ ପ୍ରତିକର୍ମଂବିଂଚୁକେ ଜେଯଗା~ଂ
ବୋତେ ଦୋସମୁ ଗାନ ମାନି ଯତିନୈ ପୋ~ଂଗୋରିନନ୍ ସର୍ଵଦା
ଚେତଃକ୍ରୋଧମୁ ମାନ ଦେଟ୍ଲୁ ନଡୁତୁନ୍ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 69 ॥

ଚଦୁଵୁଲ୍ ନେର୍ଚିନ ପଂଡିତାଧମୁଲୁ ସ୍ଵେଚ୍ଛାଭାଷଣକ୍ରୀଡଲନ୍
ଵଦରନ୍ ସଂଶଯଭୀକରାଟଵୁଲଂ ଦ୍ରୋଵଳପ୍ପି ଵର୍ତିଂପ~ଂଗା
ମଦନକ୍ରୋଧକିରାତୁଲଂଦୁ~ଂ ଗନି ଭୀମପ୍ରୌଢିଚେ~ଂ ଦା~ଂକିନଂ
ଜେଦରୁଂ ଜିତ୍ତମୁ ଚିତ୍ତଗିଂପ~ଂଗଦଵେ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 70 ॥

ରୋସିଂ ଦେଂଟିଦି ରୋ~ଂତ ଦେଂଟିଦି ମନୋ ରୋଗସ୍ଥୁଂଡୈ ଦେହି ତା~ଂ
ବୂସିଂଦେଂଟିଦି ପୂ~ଂତ ଲେଂଟିଵି ମଦା(ଅ)ପୂତଂବୁ ଲୀ ଦେହମୁଲ୍
ମୂସିଂଦେଂଟିଦି ମୂ~ଂତଲେଂଟିଵି ସଦାମୂଢତ୍ଵମେ କାନି ତା~ଂ
ଜେସିଂଦେଂଟିଦି ଚେଂତଲେ~ଂଟିଵି ଵୃଧା ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 71 ॥

ଶ୍ରୀ ଶୈଲେଶୁ ଭଜିଂତୁନୋ ଯଭଵୁଂଗାଂଚୀ ନାଧୁ ସେଵିଂତୁନୋ
କାଶୀଵଲ୍ଲଭୁ~ଂ ଗୋଲ୍ଵଂବୋଦୁନୋ ମହା କାଳେଶୁ~ଂ ବୂଜିଂତୁନୋ
ନାଶୀଲଂ ବଣୁଵୈନ ମେରୁ ଵନୁଚୁନ୍ ରକ୍ଷିଂପଵେ ନୀ କୃପା
ଶ୍ରୀ ଶୃଂଗାରଵିଲାସହାସମୁଲଚେ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 72 ॥

ଅଯଵାରୈ ଚରିଯିଂପଵଚ୍ଚୁ~ଂ ଦନ ପାଦାଂ(ଅ)ଭୋଜତୀର୍ଧଂବୁଲନ୍
ଦଯତୋ~ଂ ଗୋମ୍ମନଵଚ୍ଚୁ ସେଵକୁନି ଯର୍ଧପ୍ରାଣଦେହାଦୁଲ
ନ୍ନିଯୁ ନା ସୋମ୍ମନଵଚ୍ଚୁ~ଂଗାନି ସିରୁଲନ୍ନିଂଦିଂଚି ନିନ୍ନାତ୍ମନି
ଷ୍କ୍ରିଯତଂ ଗାନ~ଂଗରାଦୁ ପଂଡିତୁଲକୁନ୍ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 73 ॥

ମାଯା(ଅ) ଜାଂଡକରଂଡକୋଟି~ଂ ବୋଡିଗାମର୍ଧିଂଚିରୋ ଵିକ୍ରମା(ଅ)
ଜେଯୁଂ ଗାଯଜୁ~ଂ ଜଂପିରୋ କପଟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋହମୁଂ ବାସିରୋ
ଯାଯୁର୍ଦଯଭୁଜଂଗମୃତ୍ଯୁଵୁ ନନାଯାସଂବୁନନ୍ ଗେଲ୍ଚିରୋ
ଶ୍ରେଯୋଦାଯକ୍ ଲୌଦୁ ରେଟ୍ଟୁ ଲିତରୁଲ୍ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 74 ॥

ଚଵିଗା~ଂ ଜୂଡ ଵିନଂଗ ମୂର୍କୋନ~ଂ ଦନୂସଂଘର୍ଷଣାସ୍ଵାଦମୋଂ
ଦ ଵିନିର୍ମିଂଚେଦ ଵେଲ ଜଂତୁଵୁଲ ନେତତ୍କ୍ରୀଡଲେ ପାତକ
ଵ୍ଯଵହାରଂବଲୁ ସେଯୁନେମିଟିକି ମାଯାଵିଦ୍ଯଚେ ବ୍ରୋଦ୍ଦୁପୁ
ଚ୍ଚି ଵିନୋଦିଂପ~ଂଗ ଦୀନ ନେମି ଫଲମୋ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 75 ॥

ଵେନୁକଂ ଜେସିନ ଘୋରଦୁର୍ଦଶଲୁ ଭାଵିଂପଂଗ ରୋ~ଂତଯ୍ଯେଡୁନ୍
ଵେନୁକନ୍ ମୁଂଦଟ ଵଚ୍ଚୁ ଦୁର୍ମରଣମୁଲ୍ ଵୀକ୍ଷିଂପ ଭୀତଯ୍ଯେଡୁନ୍
ନନୁ ନେ~ଂଜୂଡଗ ନାଵିଧୁଳଲଂଚିଯୁନ୍ ନାକେ ଭଯଂ ବଯ୍ଯେଡୁଂ
ଜେନକୁଂଜୀ~ଂକଟିଯାଯେ~ଂ ଗାଲମୁନକୁନ୍ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 76 ॥

ପରିଶୀଲିଂଚିତି ମଂତ୍ରତଂତ୍ରମୁଲୁ ଚେପ୍ପ ନ୍ଵିଂଟି ସାଂଖ୍ଯାଦିଯୋ
ଗ ରହସ୍ଯଂବୁଲୁ ଵେଦ ଶାସ୍ତ୍ରମୁଲୁ ଵକ୍କାଣିଂଚିତିନ୍ ଶଂକଵୋ
ଦରଯଂ ଗୁମ୍ମଡିକାଯଲୋନି ଯଵଗିଂଜଂତୈନ ନମ୍ମିଚଂଚି ସୁ
ସ୍ଥିରଵିଜ୍ଞାନମୁ ତ୍ରୋଵ~ଂ ଜେପ୍ପ~ଂଗଦଵେ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 77 ॥

ମୋଦଲଂ ଜେସିନଵାରି ଧର୍ମମୁଲୁ ନିର୍ମୂଲଂବୁଗା~ଂ ଜେସି ଦୁ
ର୍ମଦୁଲୈ ଯିପ୍ପୁଡୁ ଵାରେ ଧର୍ମମୁ ଲୋନର୍ପଂ ଦମ୍ମୁ ଦୈଵଂବୁ ନ
ଵ୍ଵଡେ ରାନୁନ୍ନ ଦୁରାତ୍ମୁଲେଲ୍ଲ ଦମତ୍ରୋଵଂ ବୋଵରେ ଏଲ ଚେ
ସେଦରୋ ମୀ~ଂଦୁ ଦଲଂଚିଚୂଡ କଧମୁଲ୍ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 78 ॥

କାସଂତୈନ ସୁଖଂ ବୋନର୍ଚୁନୋ ମନଃକାମଂବୁ ଲୀଡେର୍ଚୁନୋ
ଵୀସଂବୈନନୁ ଵେଂଟଵଚ୍ଚୁନୋ ଜଗଦ୍ଵିଖ୍ଯାତି~ଂ ଗାଵିଂଚୁନୋ
ଦୋସଂବୁ ଲ୍ବେଡ~ଂ ବୋପୁନୋ ଵଲସିନଂଦୋଡ୍ତୋ ମିମୁଂ ଜୂପୁନୋ
ଛୀ! ସଂସାରଦୁରାଶ ଯେଲୁଦୁପଵୋ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 79 ॥

ଓକପୂ~ଂଟିଂଚୁକ କୂଡ ତକ୍କୁଵଗୁନେ ନୋର୍ଵଂଗଲେ~ଂ ଡେଂଡକୋ
ପକ ନୀଡନ୍ଵେଦକୁଂ ଜଲିଂ ଜଡିଚି କୁଂପଟ୍ଲେତ୍ତୁକୋ~ଂଜୂଚୁ ଵା
ନକୁ ନିଂଡିଂଡ୍ଲୁନୁ ଦୂ଱ୁ ନୀତନୁଵୁ ଦୀନନ୍ଵଚ୍ଚୁ ସୌଖ୍ଯଂବୁ ରୋ
ସି କଡାସିଂପରୁଗାକ ମର୍ତ୍ଵୁଲକଟ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 80 ॥

କେଦାରାଦିସମସ୍ତତୀର୍ଧମୁଲୁ କୋର୍ମିଂଜୂଡ~ଂ ବୋନେ~ଂଟିକିନ୍
ଗାଡା ମୁଂଗିଲି ଵାରଣାସି! କଡୁପେ କୈଲାସଶୈଲଂବୁ ମୀ
ପାଦଧ୍ଯାନମୁ ସଂଭଵିଂଚୁନପୁଡେ ଭାଵିଂପ ନଜ୍ଞାନଲ
କ୍ଷ୍ମୀଦାରିଦ୍ର୍ଯୁଲୁ ଗାରେ ଲୋକୁ ଲକଟା! ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 81 ॥

ତମକୋଂ ବୋପ୍ପ~ଂ ବରାଂଗନାଜନପର ଦ୍ରଵ୍ଯଂବୁଲନ୍ ମ୍ରୁଚ୍ଚିଲଂ
ଗ ମହୋଦ୍ଯୋଗମୁ ସେଯନେମ୍ମନମୁଦୋଂଗଂ ବଟ୍ଟି ଵୈରାଗ୍ଯପା
ଶମୁଲଂ ଜୁଟ୍ଟି ବିଗିମଂଚି ନୀଦୁଚରଣ ସ୍ତଂଭଂଜୁନଂ ଗଟ୍ଟିଵୈ
ଚି ମୁଦଂ ବେପ୍ପୁଡୁ~ଂ ଗଲ୍ଗ~ଂଜେଯ ଗଡଵେ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 82 ॥

ଵେଧଂ ଦିଟ୍ଟଗରାଦୁଗାନି ଭୁଵିଲୋ ଵିଦ୍ଵାଂସୁଲଂଜେଯ ନେ
ଲା ଧୀଚାତୁରି~ଂ ଜେସେ~ଂ ଜେସିନ ଗୁଲାମାପାଟନେ ପୋକ କ୍ଷୁ
ଦ୍ବାଧାଦୁଲ୍ ଗଲିଗିଂପନେଲ ଯଦି କୃତ୍ଯଂବୈନ ଦୁର୍ମାର୍ଗୁଲଂ
ଜୀ! ଧାତ୍ରୀଶୁଲ~ଂ ଜେଯନେ~ଂଟି କକଟା! ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 83 ॥

ପୁଡମି ନ୍ନିନ୍ନୋକ ବିଲ୍ଵପତ୍ରମୁନନେ~ଂ ବୂଜିଂଚି ପୁଣ୍ଯଂବୁନୁଂ
ବଡଯନ୍ନେରକ ପେକ୍କୁଦୈଵମୁଲକୁଂ ବପ୍ପୁଲ୍ ପ୍ରସାଦଂବୁଲଂ
ଗୁଡୁମୁଲ୍ ଦୋସେଲୁ ସାରେସତ୍ତୁଲଡୁକୁଲ୍ ଗୁଗ୍ଗିଳ୍ଳୁନୁଂ ବେଟ୍ଟୁଚୁଂ
ଜେଡି ଯେଂଦୁଂ ଗୋ଱ଗାକପୋଦୁ ରକଟା! ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 84 ॥

ଵିତ୍ତଜ୍ଞାନମୁ ପାଦୁ ଚିତ୍ତମୁ ଭଵାଵେଶଂବୁ ରକ୍ଷାଂବୁଵୁଲ୍
ମତ୍ତତ୍ଵଂବୁ ତଦଂକୁରଂ ଐନୃତମୁଲ୍ ମା଱ାକୁ ଲତ୍ଯଂତଦୁ
ଦ୍ଵୃତ୍ତୁଲ୍ ପୁଵ୍ଵୁଲୁ~ଂ ବଂଡ୍ଲୁ ମନ୍ମଧମୁଖା ଵିର୍ଭୂତଦୋଷଂବୁଲୁଂ
ଜିତ୍ତାଧ୍ଯୁନ୍ନତନିଂବଭୂଜମୁନକୁନ୍ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 85 ॥

ନୀପୈ~ଂ ଗାପ୍ଯମୁ ଚେପ୍ପୁଚୁନ୍ନ ଯତ~ଂଡୁନ୍ନୀପଦ୍ଯମୁଲ୍ ଵ୍ରାସିଯି
ମ୍ମା ପାଠଂମୋନରିଂତୁନନ୍ନ ଯତ~ଂଡୁନ୍ ମଂଜୁପ୍ରବଂଧଂବୁ ନି
ଷ୍ଟାପୂର୍ତିଂ ବଠିଯିଂଚୁଚୁନ୍ନ ଯତ~ଂଡୁନ୍ ସଦ୍ବାଂଧଵୁଲ୍ ଗାକ ଚୀ
ଚୀ! ପୃଷ୍ଠାଗତବାଂଧଵଂବୁ ନିଜମା! ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 86 ॥

ସଂପଦ୍ଗର୍ଵମୁ~ଂ ବା଱~ଂଦ୍ରୋଲି ରିପୁଲନ୍ ଜଂକିଂଚି ଯାକାଂକ୍ଷଲନ୍
ଦଂପୁଲ୍ଵେଟ୍ଟି କଳଂକମୁ ଲ୍ନ଱କି ବଂଧକ୍ଲେଶଦୋଷଂବୁଲଂ
ଜିଂପୁଲ୍ସେସି ଵଯୋଵିଲାସମୁଲୁ ସଂକ୍ଷେପିଂଚି ଭୂତଂବୁଲଂ
ଜେଂପଲ୍ଵେଯକ ନିନ୍ନୁ~ଂ ଗାନନଗୁନା ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 87 ॥

ରାଜଶ୍ରେଣିକି ଦାସୁଲୈ ସିରୁଲ~ଂ ଗୋରଂ ଜେରଂଗା ସୌଖ୍ଯମୋ
ଯୀ ଜନ୍ମଂବୁ ତରିଂପ~ଂଜେଯଗଲ ମିମ୍ମେ ପ୍ରୋଦ୍ଦୁ ସେଵିଂଚୁ ନି
ର୍ଵ୍ଯାଜାଚାରମୁ ସୌଖ୍ଯମୋ ତେଲିଯଲେରୌ ମାନଵୁ ଲ୍ପାପରା
ଜୀଜାତାତିମଦାଂଧବୁଦ୍ଧୁ ଲଗୁଚୁନ୍ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 88 ॥

ନିନ୍ନଂ ଜୂଡରୋ ମୋନ୍ନ~ଂ ଜୂଡରୋ ଜନୁଲ୍ ନିତ୍ଯଂବୁ ଜାଵଂଗ ନା
ପନ୍ନୁ ଲ୍ଗନ୍ନନିଧାନ ମଯ୍ଯେଡି ଧନଭ୍ରାଂତିନ୍ ଵିସର୍ଜିଂପଲେ
କୁନ୍ନା ରେନ୍ନ~ଂଡୁ ନିନ୍ନୁ ଗଂଡୁ ରିକ ମର୍ତ୍ଵୁଲ୍ ଗୋଲ୍ଵରେମୋ ନିନୁନ୍
ଵିନ୍ନଂ ବୋଵକ ଯନ୍ଯଦୈଵରତୁଲନ୍ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 89 ॥

ନନ୍ନେ ଯେନୁ~ଂଗୁତୋଲୁଦୁପ୍ପଟମୁ ବୁଵ୍ଵାକାଲକୂତଂବୁ ଚେ
ଗିନ୍ନେ ବ୍ରହ୍ମକପାଲ ମୁଗ୍ରମଗୁ ଭୋଗେ କଂଠହାରଂବୁ ମେଲ୍
ନିନ୍ନୀଲାଗୁନ ନୁଂଟଯୁଂ ଦେଲିସିଯୁନ୍ ନୀପାଦପଦ୍ମଂବୁ ଚେ
ର୍ଚେନ୍ ନାରଯଣୁ~ଂ ଡେଟ୍ଲୁ ମାନସମୁ~ଂ ଦା ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 90 ॥

ଦ୍ଵାରଦ୍ଵାରମୁଲଂଦୁ~ଂ ଜଂଚୁକିଜନଵ୍ରାତଂବୁ ଦଂଡଂମୁଲନ୍
ଦୋରଂତ୍ସ୍ଥଲି ବଗ୍ଗନଂ ବୋଡୁଚୁଚୁନ୍ ଦୁର୍ଭାଷଲାଡ ନ୍ମ଱ିନ୍
ଵାରିଂ ବ୍ରାର୍ଧନଚେସି ରାଜୁଲକୁ ସେଵଲ୍ସେଯ~ଂଗା~ଂବୋରୁଲ
କ୍ଷ୍ମୀରାଜ୍ଯଂବୁନୁ ଗୋରି ନୀମରିଜନୁଲ୍ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 91 ॥

ଊରୂରଂ ଜନୁଲେଲ୍ଲ ବିକ୍ଷ ମିଦରୋଯୁଂଦଂ ଗୁହଲ୍ଗଲ୍ଗଵୋ
ଚୀରାନୀକମୁ ଵୀଧୁଲଂ ଦୋରୁକରୋ ଶୀତାମୃତସ୍ଵଚ୍ଛଵାଃ
ପୂରଂ ବେରୁଲ~ଂ ବା଱ଦୋ ତପସୁଲଂବ୍ରୋଵଂଗ ନୀଵୋପଵୋ
ଚେରଂ ବୋଵୁଦୁରେଲ ରାଗୁଲ ଜନୁଲ୍ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 92 ॥

ଦଯ ଜୂଡୁଂଡନି ଗୋଂଦ଱ାଡୁଦୁରୁ ନିତ୍ଯଂବୁନ୍ ନିନୁଂ ଗୋଲ୍ଚୁଚୁନ୍
ନିଯମଂ ବେଂତୋ ଫଲଂବୁ ନଂତିଯେକଦା ନୀଵୀଯ ପିଂଡେଂତୋ ଅଂ
ତିଯକା ନିପ୍ପଟିଯୁଂ ଦଲଂପନନୁ ବୁଦ୍ଧିଂ ଜୂଡ; ନେଲବ୍ବୁନି
ଷ୍କ୍ରିଯତନ୍ ନିନ୍ନୁ ଭଜିଂପ କିଷ୍ଟସୁଖମୁଲ୍ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 93 ॥

ଆରାଵଂ ବୁଦଯିଂଚେ~ଂ ଦାରକମୁଗ ନାତ୍ମାଭ୍ରଵୀଧିନ୍ମହା(ଅ)
କାରୋକାରମକାରଯୁକ୍ତମଗୁ ନୋଂକାରାଭିଧାନଂବୁ ଚେ
ନ୍ନାରୁନ୍ ଵିଶ୍ଵ ମନଂଗ~ଂ ଦନ୍ମହିମଚେ ନାନାଦବିଂଦୁଲ୍ ସୁଖ
ଶ୍ରୀ ରଂଜିଲ୍ଲ~ଂ ଗଡଂଗୁ ନୀଵଦେ ସୁମୀ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 94 ॥

ନୀଭକ୍ତୁ ଲ୍ମଦିଵେଲ ଭଂଗୁଲ ନିନୁନ୍ସେଵିଂବୁଚୁନ୍ ଵେଡ~ଂଗା
ଲୋଭଂବେଟିକି ଵାରି କୋର୍କୁଲୁ କୃପଳୁତ୍ଵଂବୁନଂ ଦୀର୍ମରା
ଦା ଭଵ୍ଯଂବୁ~ଂ ଦଲଂଚି ଚୂଡୁ ପରମାର୍ଧଂ ବିଚ୍ଚି ପୋମ୍ମନ୍ନ ନୀ
ଶ୍ରୀ ଭାଂଡରମୁଲୋ~ଂ ଗୋ଱ଂତପଡୁନା ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 95 ॥

ମୋଦଲନ୍ଭକ୍ତୁଲକିଚ୍ଚିନା~ଂଡଵୁଗଦା ମୋକ୍ଷଂବୁ ନେ~ଂ ଡେମଯା
‘ମୁଦିଯଂଗା ମୁଦିଯଂଗ~ଂ ବୁଟ୍ଟୁ ଘନମୌ ମୋହଂବୁ ଲୋଭଂବୁ’ ନ
ନ୍ନଦି ସତ୍ଯଂବୁ କୃପଂ ଦଲଂପ ନୋକଵୁଣ୍ଯାତ୍ମୁଂଡୁ ନିନ୍ନାତ୍ମ ଗୋ
ଲ୍ଚି ଦିନଂବୁନ୍ ମୋ଱ଵେଟ୍ଟ~ଂଗା~ଂ ଗଟଗଟା! ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 96 ॥

କାଲଦ୍ଵାରକଵାଟବଂଧନମୁ ଦୁଷ୍କାଲ୍ପ୍ରମାଣକ୍ରିଯା
ଲୋଲାଜାଲକଚିତ୍ରଗୁପ୍ତମୁଖଵ ଲ୍ମୀକୋଗ୍ରଜିହ୍ଵାଦ୍ଭୁତ
ଵ୍ଯଳଵ୍ଯାଳଵିରୋଧି ମୃତ୍ଯୁମୁଖଦଂଷ୍ଟ୍ରା(ଅ)ହାର୍ଯ ଵଜ୍ରଂବୁ ଦି
କ୍ଚେଲାଲଂକୃତ! ନୀଦୁନାମ ମରଯନ୍ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 97 ॥

ପଦିଵେଲଲୈନନୁ ଲୋକକଂଟକୁଲଚେ~ଂ ବ୍ରାପ୍ରିଂଚୁ ସୌଖ୍ଯଂବୁ ନା
ମଦିକିଂ ବଥ୍ଯମୁ ଗାଦୁ ସର୍ଵମୁନକୁନ୍ ମଧ୍ଯସ୍ଥୁ~ଂଡୈ ସତ୍ଯଦା
ନଦଯାଦୁଲ୍ ଗଲ ରାଜୁ ନାକୋସ~ଂଗୁ ମେନଵ୍ଵାନି ନୀ ଯଟ୍ଲଚୂ
ଚି ଦିନଂବୁନ୍ ମୁଦମୋଂଦୁଦୁନ୍ ଗଡପଟନ୍ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 98 ॥

ତାତଲ୍ ତଲ୍ଲିଯୁ~ଂ ଦଂଡ୍ରିଯୁନ୍ ମ଱ିଯୁ~ଂ ବେଦ୍ଦଲ୍ ଚାଵଗା~ଂ ଜୂଡରୋ
ଭୀତିଂ ବୋଂଦ~ଂଗନେଲ ଚାଵୁନକୁ~ଂଗା~ଂ ବେଂଡ୍ଲାମୁବିଡ୍ଡଲ୍ ହିତ
ଵ୍ରାତଂବୁନ୍ ବଲଵିଂପ ଜଂତୁଵୁଲକୁନ୍ ଵାଲାଯମୈଯୁଂଡଂଗା~ଂ
ଜେତୋଵୀଧି ନରୁଂଡୁ ନିନ୍ଗୋଲୁଵ~ଂଡୋ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 99 ॥

ଜାତୁଲ୍ ସେପ୍ପୁଟ ସେଵସେଯୁଟ ମୃଷଲ୍ ସଂଧିଂଚୁ ଟନ୍ଯାଯଵି
ଖ୍ଯାତିଂ ବୋଂଦୁଟ କୋଂଡେକା~ଂଡଵୁଟ ହିଂସାରଂଭକୁଂଡୌଟ ମି
ଧ୍ଯାତାତ୍ପର୍ଯମୁଲାଡୁଟନ୍ନିଯୁ~ଂ ବରଦ୍ରଵ୍ଯଂବୁନାଶିଂଚି ଯୀ
ଶ୍ରୀ ତା ନେନ୍ନିଯୁଗଂବୁ ଲୁଂଡ~ଂଗଲଦୋ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 100 ॥

ଚେଡୁଗୁଲ୍ କୋଂଦ଱ୁ କୂଡି ଚେଯଂଗଂବନୁଲ୍ ଚୀକଟ୍ଲୁ ଦୂ଱ଂଗ~ଂ ମା
ଲ୍ପଡିତିଂ ଗାନ ଗ୍ରହିଂପରାନି ନିନୁ ନୋଲ୍ଲଂଜାଲ~ଂ ବୋମ୍ମଂଚୁ ନିଲ୍
ଵେଲଂଦ୍ରୋଚିନ~ଂ ଜୂରୁପଟ୍ଟୁକୋନି ନେ ଵ୍ରେଲାଡୁଦୁଂ ଗୋର୍କି~ଂ ଗୋ
ରେଡି ଯର୍ଧଂବୁଲୁ ନାକୁ ନେଲ ଯିଡଵୋ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 101 ॥

ଭସିତୋଦ୍ଧୂଳନଧୂସରାଂଗୁଲୁ ଜଟାଭାରୋତ୍ତମାଂଗୁଲ୍ ତପୋ
ଵ୍ଯସନମୁଲ୍ ସାଧିତପଂଚଵର୍ଣରସମୁଲ୍ ଵୈରାଗ୍ଯଵଂତୁଲ୍ ନିତାଂ
ତସୁଖସ୍ଵାଂତୁଲୁ ସତ୍ଯଭାଷଣଲୁ ନୁଦ୍ଯଦ୍ରତ୍ନରୁଦ୍ରାକ୍ଷରା
ଜିସମେତୁଲ୍ ତୁଦନେଵ୍ଵରୈନ ଗୋଲୁତୁନ୍ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 102 ॥

ଜଲଜଶ୍ରୀ ଗଲ ମଂଚିନୀଳ୍ଳୁ ଗଲଵାଚତ୍ରାତିଲୋ ବାପୁରେ!
ଵେଲିଵାଡ ନ୍ମ଱ି ବା~ଂପନିଲ୍ଲୁଗଲଦାଵେସାଲୁଗା ନକ୍କଟା!
ନଲି ନା ରେଂଡୁ ଗୁଣଂବୁ ଲେଂଚି ମଦିଲୋ ନନ୍ନେମି ରୋଯଂଗ ନୀ
ଚେଲୁଵଂବୈନ ଗୁଣଂବୁ ଲେଂଚୁକୋନଵେ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 103 ॥

ଗଡିଯଲ୍ ରେଂଟିକୋ ମୂ~ଂଟିକୋ ଗଡିଯକୋ କାଦେନି ନେ~ଂଡେଲ୍ଲିଯୋ
କଡ ନେ~ଂଡାଦିକୋ ଯେନ୍ନ~ଂଡୋ ଯେ଱ୁ~ଂ ଗ ମୀକାଯଂବୁ ଲୀଭୂମିପୈ~ଂ
ବଡଗା ନୁନ୍ନଵି ଧର୍ମମାର୍ଗମୋକଟିଂ ବାଟିଂପ ରୀ ମାନଵୁଲ୍
ଚେଡୁଗୁଲ୍ ନୀପଦଭକ୍ତିଯୁଂ ଦେଲିଯରୋ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 104 ॥

କ୍ଷିତିଲୋ ଦୋଡ୍ଡତୁରଂଗସାମଜମୁ ଲେଚିତ୍ରମ୍ମୁ ଲାଂଦୋଳିକା
ତତୁ ଲେ ଲେକ୍କ ଵିଲାସିନୀଜନସୁଵସ୍ରଵ୍ରାତ ଭୂଷାକଲା
ପତନୂଜାଦିକ ମେମିଦୁର୍ଲଭମୁ ନୀ ପାଦମ୍ମୁ ଲର୍ଚିଂଚୁଚୋ
ଜିତପଂକେରୁହପାଦପଦ୍ମଯୁଗଳା ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 105 ॥

ସଲିଲମ୍ମୁଲ୍ ଜୁଖୁକପ୍ରମାଣ ମୋକ ପୁଷ୍ମମ୍ମୁନ୍ ଭଵନ୍ମୌଳି ନି
ଶ୍ଚଲବକ୍ତିପ୍ରପତ୍ତିଚେ ନରୁ~ଂଡୁ ପୂଜଲ୍ ସେଯ~ଂଗା ଧନ୍ଯୁ~ଂଡୌ
ନିଲ ଗଂଗାଜଲଚଂଦ୍ରଖଂଡମୁଲ ଦାନିଂଦୁଂ ଦୁଦିଂ ଗାଂଚୁ ନୀ
ଚେଲୁଵଂ ବଂତଯୁ ନୀ ମହତ୍ତ୍ଵ ମିଦିଗା ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 106 ॥

ତମନେତ୍ରଦ୍ଯୁତି~ଂ ଦାମେ ଚୂଡ ସୁଖମୈତାଦାତ୍ମ୍ଯମୁନ୍ ଗୂର୍ପ~ଂଗା
ଵିମଲମ୍ମୁଲ୍ କମଲାଭମୁଲ୍ ଜିତଲସଦ୍ଵିଦ୍ଯୁଲ୍ଲତାଲାସ୍ଯମୁଲ୍
ସୁମନୋବାଣଜଯପ୍ରଦମ୍ମୁଲନୁଚୁନ୍ ଜୂଚୁନ୍ ଜନଂବୂନିହା
ରିମୃଗାକ୍ଷୀନିଵହମ୍ମୁକନ୍ନୁଗଵଲନ୍ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 107 ॥

ପଟଵଦ୍ରଜ୍ଜୁଭୁଜଂଗଵଦ୍ରଜତଵି ଭ୍ରାଂତିସ୍ଫୁରଚ୍ଛୁକ୍ତିଵ
ଦ୍ଘଟଵଚ୍ଚଂଦ୍ରଶିଲାଜପାକୁସୁମରୁ କ୍ସାଂଗତ୍ଯଵତ୍ତଂଚୁଵା
କ୍ପଟିମଲ୍ ନେର୍ତୁରୁ ଚିତ୍ସୁଖଂ ବନୁଭଵିଂପନ୍ ଲେକ ଦୁର୍ମେଧନୁଲ୍
ଚିଟୁକନ୍ନଂ ଦଲପୋଯ~ଂଜୂତୁ ରଧମୁଲ୍ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 108 ॥

ନିନୁ ନିଂଦିଂଚିନ ଦକ୍ଷୁପୈ~ଂ ଦେଗଵୋ ଵାଣୀନାଧୁ ଶାସିଂପଵୋ
ଚନୁନା ନୀ ପାଦପଦ୍ମସେଵକୁଲ~ଂ ଦୁଚ୍ଛଂ ବାଡୁ ଦୁର୍ମାର୍ଗୁଲଂ
ବେନୁପନ୍ ନୀକୁନୁ ନୀଦୁଭକ୍ତତତିକିନ୍ ଭେଦଂବୁ ଗାନଂଗ ଵ
ଚ୍ଚେନୋ ଲେକୁଂଡିନ ନୂ଱କୁଂଡଗଲଵା ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 109 ॥

କରିଦୈତ୍ଯୁନ୍ ବୋରିଗୋନ୍ନ ଶୂଲମୁ କ(ରା)ରଗ୍ର(ସ୍ଥ)ସ୍ତଂବୁ ଗାଦୋ ରତୀ
ଶ୍ଵରୁନିନ୍ ଗାଲ୍ଚିନ ଫାଲଲୋଚନଶିଖା ଵର୍ଗଂବୁ ଚଲ୍ଲା଱େନୋ
ପରନିଂଦାପରୁଲନ୍ ଵଧିଂପ ଵିଦିଯୁନ୍ ଭାଷ୍ଯଂବେ ଵାରେମି ଚେ
ସିରି ନୀକୁନ୍ ବରମୋପକାର ମରଯନ୍ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 110 ॥

ଦୁରମୁନ୍ ଦୁର୍ଗମୁ ରାଯବାରମୁ ମ଱ିନ୍ ଦୋଂଗର୍ମମୁନ୍ ଵୈଦ୍ଯମୁନ୍
ନରନାଧାଶ୍ରଯ ମୋଡବେରମୁନୁ ବେନ୍ମଂତ୍ରଂବୁ ସିଦ୍ଧିଂଚିନନ୍
ଅରଯନ୍ ଦୋଡ୍ଡଫଲଂବୁ ଗଲ୍ଗୁନଦିଗା କାକାର୍ଯମେ ତପ୍ପିନନ୍
ସିରିଯୁଂ ବୋଵୁନୁ ବ୍ରାଣହାନିଯୁ ନଗୁନ୍ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 111 ॥

ତନଯୁଂ ଗାଂଚି ଧନଂବୁ ନିଂଚି ଦିଵିଜସ୍ଥାନଂବୁ ଗଟ୍ଟିଂଚି ଵି
ପ୍ରୁନ କୁଦ୍ଵାହମୁ ଜେସି ସତ୍କୃତିକି~ଂ ବାତ୍ରୁଂଡୈ ତଟାକଂବୁ ନେ
ର୍ପୁନ~ଂ ଦ୍ରଵ୍ଵିଂଚି ଵନଂବୁ ଵେଟ୍ଟି ମନନୀ ପୋଲେଡୁ ନୀସେଵ~ଂ ଜେ
ସିନ ପୁଣ୍ଯାତ୍ମୁ~ଂଡୁ ପୋଵୁ ଲୋକମୁନକୁନ୍ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 112 ॥

କ୍ଷିତିନାଧୋତ୍ତମ! ସତ୍କଵୀଶ୍ଵରୁ~ଂଡ୍ ଵଚ୍ଚେନ୍ ମିମ୍ମୁଲଂ ଜୂଡ~ଂଗା
ନତ~ଂଡେ ମେଟି କଵିତ୍ଵଵୈଖରିନି ସଦ୍ଯଃକାଵ୍ଯନିର୍ମାତ ତତ୍
ପ୍ରତିଭ ଲ୍ମଂଚିନି ତିଟ୍ଟୁପଦ୍ଯମୁଲୁ ଚେପ୍ପୁଂ ଦାତ~ଂଡୈନନ୍ ମମୁଂ
ଗ୍ରିତମେ ଚୂଚେନୁ ବୋମ୍ମଟଂଚୁ ରଧମୁଲ୍ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 113 ॥

ନୀକୁଂ ଗାନି କଵିତ୍ଵ ମେଵ୍ଵରିକି ନେନୀନଂଚୁ ମୀଦେତ୍ତିତିନ୍
ଜେକୋଂଟିନ୍ ବିରୁଦଂବୁ କଂକଣମୁ ମୁଂଜେ~ଂ ଗଟ୍ଟିତିଂ ବଟ୍ଟିତିନ୍
ଲୋକୁଲ୍ ମେଚ୍ଚ ଵ୍ରତଂବୁ ନାତନୁଵୁ କୀଲୁଲ୍ ନେର୍ପୁଲୁଂ ଗାଵୁ ଛୀ
ଛୀ କାଲଂବୁଲରୀତି ଦପ୍ପେଡୁ ଜୁମୀ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 114 ॥

ନିଚ୍ଚଲ୍ ନିନ୍ନୁ ଭଜିଂଚି ଚିନ୍ମଯମହା ନିର୍ଵାଣପୀଠଂବୁ ପୈ
ରଚ୍ଚଲ୍ସେଯକ ଯାର୍ଜଵଂବୁ କୁଜନ ଵ୍ରାତଂବୁଚେ~ଂ ଗ୍ରାଂଗି ଭୂ
ଭୃଚ୍ଚଂଡାଲୁର~ଂ ଗୋଲ୍ଚି ଵାରୁ ଦନୁ~ଂ ଗୋପିଂମନ୍ ବୁଧୁଂ ଡାର୍ତୁ~ଂଡୈ
ଚିଚ୍ଚାରଂ ଜମୁ ରେଲ୍ଲ~ଂ ଜଲ୍ଲୁକୋନୁନୋ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 115 ॥

ଦଂତଂବୁ ଲ୍ପଡନପ୍ପୁଡେ ତନୁଵୁନଂଦାରୂଢି ଯୁନ୍ନପ୍ପୁଡେ
କାଂତାସଂଘମୁ ରୋଯନପ୍ପୁଡେ ଜରକ୍ରାଂତଂବୁ ଗାନପ୍ପୁଡେ
ଵିତଲ୍ମେନ ଜରିଂଚନପ୍ପୁଡେ କୁରୁଲ୍ଵେଲ୍ଲେଲ୍ଲ ଗାନପ୍ପୁଡେ
ଚିଂତିଂପନ୍ଵଲେ ନୀପଦାଂବୁଜମୁଲନ୍ ଶ୍ରୀ କାଳହସ୍ତୀଶ୍ଵରା! ॥ 116 ॥

********

Leave a Comment