[કાશી વિશ્વનાથાષ્ટકમ્] ᐈ Kasi Vishwanathashtakam Lyrics In Gujarati Pdf

Kasi Vishwanathashtakam Lyrics In Gujarati

ગંગા તરંગ રમણીય જટા કલાપં
ગૌરી નિરંતર વિભૂષિત વામ ભાગં
નારાયણ પ્રિયમનંગ મદાપહારં
વારાણસી પુરપતિં ભજ વિશ્વનાધં ॥ 1 ॥

વાચામગોચરમનેક ગુણ સ્વરૂપં
વાગીશ વિષ્ણુ સુર સેવિત પાદ પદ્મં
વામેણ વિગ્રહ વરેન કલત્રવંતં
વારાણસી પુરપતિં ભજ વિશ્વનાધં ॥ 2 ॥

ભૂતાદિપં ભુજગ ભૂષણ ભૂષિતાંગં
વ્યાઘ્રાંજિનાં બરધરં, જટિલં, ત્રિનેત્રં
પાશાંકુશાભય વરપ્રદ શૂલપાણિં
વારાણસી પુરપતિં ભજ વિશ્વનાધં ॥ 3 ॥

સીતાંશુ શોભિત કિરીટ વિરાજમાનં
બાલેક્ષણાતલ વિશોષિત પંચબાણં
નાગાધિપા રચિત બાસુર કર્ણ પૂરં
વારાણસી પુરપતિં ભજ વિશ્વનાધં ॥ 4 ॥

પંચાનનં દુરિત મત્ત મતંગજાનાં
નાગાંતકં ધનુજ પુંગવ પન્નાગાનાં
દાવાનલં મરણ શોક જરાટવીનાં
વારાણસી પુરપતિં ભજ વિશ્વનાધં ॥ 5 ॥

તેજોમયં સગુણ નિર્ગુણમદ્વિતીયં
આનંદ કંદમપરાજિત મપ્રમેયં
નાગાત્મકં સકલ નિષ્કળમાત્મ રૂપં
વારાણસી પુરપતિં ભજ વિશ્વનાધં ॥ 6 ॥

આશાં વિહાય પરિહૃત્ય પરશ્ય નિંદાં
પાપે રથિં ચ સુનિવાર્ય મનસ્સમાધૌ
આધાય હૃત્-કમલ મધ્ય ગતં પરેશં
વારાણસી પુરપતિં ભજ વિશ્વનાધં ॥ 7 ॥

રાગાધિ દોષ રહિતં સ્વજનાનુરાગં
વૈરાગ્ય શાંતિ નિલયં ગિરિજા સહાયં
માધુર્ય ધૈર્ય સુભગં ગરળાભિરામં
વારાણસી પુરપતિં ભજ વિશ્વનાધં ॥ 8 ॥

વારાણસી પુર પતે સ્થવનં શિવસ્ય
વ્યાખ્યાતં અષ્ટકમિદં પઠતે મનુષ્ય
વિદ્યાં શ્રિયં વિપુલ સૌખ્યમનંત કીર્તિં
સંપ્રાપ્ય દેવ નિલયે લભતે ચ મોક્ષં ॥

વિશ્વનાધાષ્ટકમિદં પુણ્યં યઃ પઠેઃ શિવ સન્નિધૌ
શિવલોકમવાપ્નોતિ શિવેનસહ મોદતે ॥

********

Leave a Comment