[കാശീ വിശ്വനാഥാഷ്ടകമ്] ᐈ Kasi Vishwanathashtakam Lyrics In Malayalam Pdf

Kasi Vishwanathashtakam Lyrics In Malayalam

ഗംഗാ തരംഗ രമണീയ ജടാ കലാപം
ഗൌരീ നിരംതര വിഭൂഷിത വാമ ഭാഗം
നാരായണ പ്രിയമനംഗ മദാപഹാരം
വാരാണസീ പുരപതിം ഭജ വിശ്വനാധമ് ॥ 1 ॥

വാചാമഗോചരമനേക ഗുണ സ്വരൂപം
വാഗീശ വിഷ്ണു സുര സേവിത പാദ പദ്മം
വാമേണ വിഗ്രഹ വരേന കലത്രവംതം
വാരാണസീ പുരപതിം ഭജ വിശ്വനാധമ് ॥ 2 ॥

ഭൂതാദിപം ഭുജഗ ഭൂഷണ ഭൂഷിതാംഗം
വ്യാഘ്രാംജിനാം ബരധരം, ജടിലം, ത്രിനേത്രം
പാശാംകുശാഭയ വരപ്രദ ശൂലപാണിം
വാരാണസീ പുരപതിം ഭജ വിശ്വനാധമ് ॥ 3 ॥

സീതാംശു ശോഭിത കിരീട വിരാജമാനം
ബാലേക്ഷണാതല വിശോഷിത പംചബാണം
നാഗാധിപാ രചിത ബാസുര കര്ണ പൂരം
വാരാണസീ പുരപതിം ഭജ വിശ്വനാധമ് ॥ 4 ॥

പംചാനനം ദുരിത മത്ത മതംഗജാനാം
നാഗാംതകം ധനുജ പുംഗവ പന്നാഗാനാം
ദാവാനലം മരണ ശോക ജരാടവീനാം
വാരാണസീ പുരപതിം ഭജ വിശ്വനാധമ് ॥ 5 ॥

തേജോമയം സഗുണ നിര്ഗുണമദ്വിതീയം
ആനംദ കംദമപരാജിത മപ്രമേയം
നാഗാത്മകം സകല നിഷ്കലമാത്മ രൂപം
വാരാണസീ പുരപതിം ഭജ വിശ്വനാധമ് ॥ 6 ॥

ആശാം വിഹായ പരിഹൃത്യ പരശ്യ നിംദാം
പാപേ രഥിം ച സുനിവാര്യ മനസ്സമാധൌ
ആധായ ഹൃത്-കമല മധ്യ ഗതം പരേശം
വാരാണസീ പുരപതിം ഭജ വിശ്വനാധമ് ॥ 7 ॥

രാഗാധി ദോഷ രഹിതം സ്വജനാനുരാഗം
വൈരാഗ്യ ശാംതി നിലയം ഗിരിജാ സഹായം
മാധുര്യ ധൈര്യ സുഭഗം ഗരലാഭിരാമം
വാരാണസീ പുരപതിം ഭജ വിശ്വനാധമ് ॥ 8 ॥

വാരാണസീ പുര പതേ സ്ഥവനം ശിവസ്യ
വ്യാഖ്യാതം അഷ്ടകമിദം പഠതേ മനുഷ്യ
വിദ്യാം ശ്രിയം വിപുല സൌഖ്യമനംത കീര്തിം
സംപ്രാപ്യ ദേവ നിലയേ ലഭതേ ച മോക്ഷമ് ॥

വിശ്വനാധാഷ്ടകമിദം പുണ്യം യഃ പഠേഃ ശിവ സന്നിധൌ
ശിവലോകമവാപ്നോതി ശിവേനസഹ മോദതേ ॥

********

Leave a Comment