[କୀଲକ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍] ᐈ Keelak Stotram Lyrics In Oriya/Odia PDF

Keelak Stotram Oriya/Odia Lyrics

ଅସ୍ଯ ଶ୍ରୀ କୀଲକ ସ୍ତୋତ୍ର ମହା ମଂତ୍ରସ୍ଯ । ଶିଵ ଋଷିଃ । ଅନୁଷ୍ଟୁପ୍ ଛଂଦଃ । ମହାସରସ୍ଵତୀ ଦେଵତା । ମଂତ୍ରୋଦିତ ଦେଵ୍ଯୋ ବୀଜଂ । ନଵାର୍ଣୋ ମଂତ୍ରଶକ୍ତି।ଶ୍ରୀ ସପ୍ତ ଶତୀ ମଂତ୍ର ସ୍ତତ୍ଵଂ ସ୍ରୀ ଜଗଦଂବା ପ୍ରୀତ୍ଯର୍ଥେ ସପ୍ତଶତୀ ପାଠାଂଗତ୍ଵଏନ ଜପେ ଵିନିଯୋଗଃ ।

ଓଂ ନମଶ୍ଚଂଡିକାଯୈ
ମାର୍କଂଡେଯ ଉଵାଚ

ଓଂ ଵିଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନଦେହାଯ ତ୍ରିଵେଦୀ ଦିଵ୍ଯଚକ୍ଷୁଷେ ।
ଶ୍ରେଯଃ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମିତ୍ତାଯ ନମଃ ସୋମାର୍ଥ ଧାରିଣେ ॥1॥

ସର୍ଵମେତ ଦ୍ଵିଜାନୀଯାନ୍ମଂତ୍ରାଣାପି କୀଲକଂ ।
ସୋଽପି କ୍ଷେମମଵାପ୍ନୋତି ସତତଂ ଜାପ୍ଯ ତତ୍ପରଃ ॥2॥

ସିଦ୍ଧ୍ଯଂତୁଚ୍ଚାଟନାଦୀନି କର୍ମାଣି ସକଲାନ୍ଯପି ।
ଏତେନ ସ୍ତୁଵତାଂ ଦେଵୀଂ ସ୍ତୋତ୍ରଵୃଂଦେନ ଭକ୍ତିତଃ ॥3॥

ନ ମଂତ୍ରୋ ନୌଷଧଂ ତସ୍ଯ ନ କିଂଚି ଦପି ଵିଧ୍ଯତେ ।
ଵିନା ଜାପ୍ଯମ୍ ନ ସିଦ୍ଧ୍ଯେତ୍ତୁ ସର୍ଵ ମୁଚ୍ଚାଟନାଦିକମ୍ ॥4॥

ସମଗ୍ରାଣ୍ଯପି ସେତ୍ସ୍ଯଂତି ଲୋକଶଜ୍ଞ୍କା ମିମାଂ ହରଃ ।
କୃତ୍ଵା ନିମଂତ୍ରଯାମାସ ସର୍ଵ ମେଵ ମିଦଂ ଶୁଭମ୍ ॥5॥

ସ୍ତୋତ୍ରଂଵୈ ଚଂଡିକାଯାସ୍ତୁ ତଚ୍ଚ ଗୁହ୍ଯଂ ଚକାର ସଃ ।
ସମାପ୍ନୋତି ସପୁଣ୍ଯେନ ତାଂ ଯଥାଵନ୍ନିମଂତ୍ରଣାଂ ॥6॥

ସୋପିଽକ୍ଷେମ ମଵାପ୍ନୋତି ସର୍ଵ ମେଵ ନ ସଂଶଯଃ ।
କୃଷ୍ଣାଯାଂ ଵା ଚତୁର୍ଦଶ୍ଯାଂ ଅଷ୍ଟମ୍ଯାଂ ଵା ସମାହିତଃ॥6॥

ଦଦାତି ପ୍ରତିଗୃହ୍ଣାତି ନାନ୍ଯ ଥୈଷା ପ୍ରସୀଦତି ।
ଇତ୍ଥଂ ରୂପେଣ କୀଲେନ ମହାଦେଵେନ କୀଲିତମ୍। ॥8॥

ଯୋ ନିଷ୍କୀଲାଂ ଵିଧାଯୈନାଂ ଚଂଡୀଂ ଜପତି ନିତ୍ଯ ଶଃ ।
ସ ସିଦ୍ଧଃ ସ ଗଣଃ ସୋଽଥ ଗଂଧର୍ଵୋ ଜାଯତେ ଧ୍ରୁଵମ୍ ॥9॥

ନ ଚୈଵା ପାଟଵଂ ତସ୍ଯ ଭଯଂ କ୍ଵାପି ନ ଜାଯତେ ।
ନାପ ମୃତ୍ଯୁ ଵଶଂ ଯାତି ମୃତେଚ ମୋକ୍ଷମାପ୍ନୁଯାତ୍॥10॥

ଜ୍ଞାତ୍ଵାପ୍ରାରଭ୍ଯ କୁର୍ଵୀତ ହ୍ଯକୁର୍ଵାଣୋ ଵିନଶ୍ଯତି ।
ତତୋ ଜ୍ଞାତ୍ଵୈଵ ସଂପୂର୍ନଂ ଇଦଂ ପ୍ରାରଭ୍ଯତେ ବୁଧୈଃ ॥11॥

ସୌଭାଗ୍ଯାଦିଚ ଯତ୍କିଂଚିଦ୍ ଦୃଶ୍ଯତେ ଲଲନାଜନେ ।
ତତ୍ସର୍ଵଂ ତତ୍ପ୍ରସାଦେନ ତେନ ଜପ୍ଯମିଦଂ ଶୁଭଂ ॥12॥

ଶନୈସ୍ତୁ ଜପ୍ଯମାନେଽସ୍ମିନ୍ ସ୍ତୋତ୍ରେ ସଂପତ୍ତିରୁଚ୍ଚକୈଃ।
ଭଵତ୍ଯେଵ ସମଗ୍ରାପି ତତଃ ପ୍ରାରଭ୍ଯମେଵତତ୍ ॥13॥

ଐଶ୍ଵର୍ଯଂ ତତ୍ପ୍ରସାଦେନ ସୌଭାଗ୍ଯାରୋଗ୍ଯମେଵଚଃ ।
ଶତ୍ରୁହାନିଃ ପରୋ ମୋକ୍ଷଃ ସ୍ତୂଯତେ ସାନ କିଂ ଜନୈ ॥14॥

ଚଣ୍ଦିକାଂ ହୃଦଯେନାପି ଯଃ ସ୍ମରେତ୍ ସତତଂ ନରଃ ।
ହୃଦ୍ଯଂ କାମମଵାପ୍ନୋତି ହୃଦି ଦେଵୀ ସଦା ଵସେତ୍ ॥15॥

ଅଗ୍ରତୋଽମୁଂ ମହାଦେଵ କୃତଂ କୀଲକଵାରଣମ୍ ।
ନିଷ୍କୀଲଂଚ ତଥା କୃତ୍ଵା ପଠିତଵ୍ଯଂ ସମାହିତୈଃ ॥16॥

॥ ଇତି ଶ୍ରୀ ଭଗଵତୀ କୀଲକ ସ୍ତୋତ୍ରଂ ସମାପ୍ତଂ ॥

********

Leave a Comment