[કેતુ કવચમ્] ᐈ Ketu Kavacham Lyrics In Gujarati Pdf

Ketu Kavacham Lyrics In Gujarati

ધ્યાનં
કેતું કરાલવદનં ચિત્રવર્ણં કિરીટિનમ્ ।
પ્રણમામિ સદા કેતું ધ્વજાકારં ગ્રહેશ્વરમ્ ॥ 1 ॥

। અથ કેતુ કવચમ્ ।

ચિત્રવર્ણઃ શિરઃ પાતુ ભાલં ધૂમ્રસમદ્યુતિઃ ।
પાતુ નેત્રે પિંગલાક્ષઃ શ્રુતી મે રક્તલોચનઃ ॥ 2 ॥

ઘ્રાણં પાતુ સુવર્ણાભશ્ચિબુકં સિંહિકાસુતઃ ।
પાતુ કંઠં ચ મે કેતુઃ સ્કંધૌ પાતુ ગ્રહાધિપઃ ॥ 3 ॥

હસ્તૌ પાતુ સુરશ્રેષ્ઠઃ કુક્ષિં પાતુ મહાગ્રહઃ ।
સિંહાસનઃ કટિં પાતુ મધ્યં પાતુ મહાસુરઃ ॥ 4 ॥

ઊરૂ પાતુ મહાશીર્ષો જાનુની મેઽતિકોપનઃ ।
પાતુ પાદૌ ચ મે ક્રૂરઃ સર્વાંગં નરપિંગલઃ ॥ 5 ॥

ફલશ્રુતિઃ
ય ઇદં કવચં દિવ્યં સર્વરોગવિનાશનમ્ ।
સર્વશત્રુવિનાશં ચ ધારણાદ્વિજયી ભવેત્ ॥ 6 ॥

॥ ઇતિ શ્રીબ્રહ્માંડપુરાણે કેતુકવચં સંપૂર્ણમ્ ॥

********

Leave a Comment