[കേതു കവചമ്] ᐈ Ketu Kavacham Lyrics In Malayalam Pdf

Ketu Kavacham Lyrics In Malayalam

ധ്യാനം
കേതും കരാലവദനം ചിത്രവര്ണം കിരീടിനമ് ।
പ്രണമാമി സദാ കേതും ധ്വജാകാരം ഗ്രഹേശ്വരമ് ॥ 1 ॥

। അഥ കേതു കവചമ് ।

ചിത്രവര്ണഃ ശിരഃ പാതു ഭാലം ധൂമ്രസമദ്യുതിഃ ।
പാതു നേത്രേ പിംഗലാക്ഷഃ ശ്രുതീ മേ രക്തലോചനഃ ॥ 2 ॥

ഘ്രാണം പാതു സുവര്ണാഭശ്ചിബുകം സിംഹികാസുതഃ ।
പാതു കംഠം ച മേ കേതുഃ സ്കംധൌ പാതു ഗ്രഹാധിപഃ ॥ 3 ॥

ഹസ്തൌ പാതു സുരശ്രേഷ്ഠഃ കുക്ഷിം പാതു മഹാഗ്രഹഃ ।
സിംഹാസനഃ കടിം പാതു മധ്യം പാതു മഹാസുരഃ ॥ 4 ॥

ഊരൂ പാതു മഹാശീര്ഷോ ജാനുനീ മേഽതികോപനഃ ।
പാതു പാദൌ ച മേ ക്രൂരഃ സര്വാംഗം നരപിംഗലഃ ॥ 5 ॥

ഫലശ്രുതിഃ
യ ഇദം കവചം ദിവ്യം സര്വരോഗവിനാശനമ് ।
സര്വശത്രുവിനാശം ച ധാരണാദ്വിജയീ ഭവേത് ॥ 6 ॥

॥ ഇതി ശ്രീബ്രഹ്മാംഡപുരാണേ കേതുകവചം സംപൂര്ണമ് ॥

********

Leave a Comment