[కేతు కవచం] ᐈ Ketu Kavacham Lyrics In Telugu Pdf

Ketu Kavacham Lyrics In Telugu

ధ్యానం
కేతుం కరాలవదనం చిత్రవర్ణం కిరీటినం ।
ప్రణమామి సదా కేతుం ధ్వజాకారం గ్రహేశ్వరం ॥ 1 ॥

। అథ కేతు కవచం ।

చిత్రవర్ణః శిరః పాతు భాలం ధూమ్రసమద్యుతిః ।
పాతు నేత్రే పింగలాక్షః శ్రుతీ మే రక్తలోచనః ॥ 2 ॥

ఘ్రాణం పాతు సువర్ణాభశ్చిబుకం సింహికాసుతః ।
పాతు కంఠం చ మే కేతుః స్కంధౌ పాతు గ్రహాధిపః ॥ 3 ॥

హస్తౌ పాతు సురశ్రేష్ఠః కుక్షిం పాతు మహాగ్రహః ।
సింహాసనః కటిం పాతు మధ్యం పాతు మహాసురః ॥ 4 ॥

ఊరూ పాతు మహాశీర్షో జానునీ మేఽతికోపనః ।
పాతు పాదౌ చ మే క్రూరః సర్వాంగం నరపింగలః ॥ 5 ॥

ఫలశ్రుతిః
య ఇదం కవచం దివ్యం సర్వరోగవినాశనం ।
సర్వశత్రువినాశం చ ధారణాద్విజయీ భవేత్ ॥ 6 ॥

॥ ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండపురాణే కేతుకవచం సంపూర్ణం ॥

********

Leave a Comment