[கேது கவசம்] ᐈ Ketu Kavacham Lyrics In Tamil Pdf

Ketu Kavacham Lyrics In Tamil

த்4யானம்
கேதும் கராலவத3னம் சித்ரவர்ணம் கிரீடினம் ।
ப்ரணமாமி ஸதா3 கேதும் த்4வஜாகாரம் க்3ரஹேஶ்வரம் ॥ 1 ॥

। அத2 கேது கவசம் ।

சித்ரவர்ண: ஶிர: பாது பா4லம் தூ4ம்ரஸமத்3யுதி: ।
பாது நேத்ரே பிங்க3லாக்ஷ: ஶ்ருதீ மே ரக்தலோசன: ॥ 2 ॥

க்4ராணம் பாது ஸுவர்ணாப4ஶ்சிபு3கம் ஸிம்ஹிகாஸுத: ।
பாது கண்ட2ம் ச மே கேது: ஸ்கன்தௌ4 பாது க்3ரஹாதி4ப: ॥ 3 ॥

ஹஸ்தௌ பாது ஸுரஶ்ரேஷ்ட:2 குக்ஷிம் பாது மஹாக்3ரஹ: ।
ஸிம்ஹாஸன: கடிம் பாது மத்4யம் பாது மஹாஸுர: ॥ 4 ॥

ஊரூ பாது மஹாஶீர்ஷோ ஜானுனீ மேதிகோபன: ।
பாது பாதௌ3 ச மே க்ரூர: ஸர்வாங்க3ம் நரபிங்க3ல: ॥ 5 ॥

2லஶ்ருதி:
ய இத3ம் கவசம் தி3வ்யம் ஸர்வரோக3வினாஶனம் ।
ஸர்வஶத்ருவினாஶம் ச தா4ரணாத்3விஜயீ ப4வேத் ॥ 6 ॥

॥ இதி ஶ்ரீப்3ரஹ்மாண்ட3புராணே கேதுகவசம் ஸம்பூர்ணம் ॥

********

Leave a Comment