[ലലിതാ പംച രത്നമ്] ᐈ Lalita Pancharatnam Lyrics In Malayalam Pdf

Lalita Pancharatnam Stotram Lyrics In Malayalam

പ്രാതഃ സ്മരാമി ലലിതാവദനാരവിംദം
ബിംബാധരം പൃഥുലമൌക്തികശോഭിനാസമ് ।
ആകര്ണദീര്ഘനയനം മണികുംഡലാഢ്യം
മംദസ്മിതം മൃഗമദോജ്ജ്വലഫാലദേശമ് ॥ 1 ॥

പ്രാതര്ഭജാമി ലലിതാഭുജകല്പവല്ലീം
രക്താംഗുളീയലസദംഗുളിപല്ലവാഢ്യാമ് ।
മാണിക്യഹേമവലയാംഗദശോഭമാനാം
പുംഡ്രേക്ഷുചാപകുസുമേഷുസൃണീര്ദധാനാമ് ॥ 2 ॥

പ്രാതര്നമാമി ലലിതാചരണാരവിംദം
ഭക്തേഷ്ടദാനനിരതം ഭവസിംധുപോതമ് ।
പദ്മാസനാദിസുരനായകപൂജനീയം
പദ്മാംകുശധ്വജസുദര്ശനലാംഛനാഢ്യമ് ॥ 3 ॥

പ്രാതഃ സ്തുവേ പരശിവാം ലലിതാം ഭവാനീം
ത്രയ്യംതവേദ്യവിഭവാം കരുണാനവദ്യാമ് ।
വിശ്വസ്യ സൃഷ്ടവിലയസ്ഥിതിഹേതുഭൂതാം
വിദ്യേശ്വരീം നിഗമവാങ്മമനസാതിദൂരാമ് ॥ 4 ॥

പ്രാതര്വദാമി ലലിതേ തവ പുണ്യനാമ
കാമേശ്വരീതി കമലേതി മഹേശ്വരീതി ।
ശ്രീശാംഭവീതി ജഗതാം ജനനീ പരേതി
വാഗ്ദേവതേതി വചസാ ത്രിപുരേശ്വരീതി ॥ 5 ॥

യഃ ശ്ലോകപംചകമിദം ലലിതാംബികായാഃ
സൌഭാഗ്യദം സുലലിതം പഠതി പ്രഭാതേ ।
തസ്മൈ ദദാതി ലലിതാ ഝടിതി പ്രസന്നാ
വിദ്യാം ശ്രിയം വിമലസൌഖ്യമനംതകീര്തിമ് ॥

********

Leave a Comment