[ଲଲିତା ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର] ᐈ Lalita Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Lalita Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Oriya/Odia

ଓଂ ରଜତାଚଲ ଶୃଂଗାଗ୍ର ମଧ୍ଯସ୍ଥାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ହିମାଚଲ ମହାଵଂଶ ପାଵନାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଶଂକରାର୍ଧାଂଗ ସୌଂଦର୍ଯ ଶରୀରାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଲସନ୍ମରକତ ସ୍ଵଚ୍ଚ ଵିଗ୍ରହାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ମହାତିଶଯ ସୌଂଦର୍ଯ ଲାଵଣ୍ଯାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଶଶାଂକଶେଖର ପ୍ରାଣଵଲ୍ଲଭାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ସଦା ପଂଚଦଶାତ୍ମୈକ୍ଯ ସ୍ଵରୂପାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଵଜ୍ରମାଣିକ୍ଯ କଟକ କିରୀଟାଯୈ ନମଃ
ଓଂ କସ୍ତୂରୀ ତିଲକୋଲ୍ଲାସିତ ନିଟଲାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଭସ୍ମରେଖାଂକିତ ଲସନ୍ମସ୍ତକାଯୈ ନମଃ ॥ 10 ॥
ଓଂ ଵିକଚାଂଭୋରୁହଦଳ ଲୋଚନାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଶରଚ୍ଚାଂପେଯ ପୁଷ୍ପାଭ ନାସିକାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଲସତ୍କାଂଚନ ତାଟଂକ ଯୁଗଳାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ମଣିଦର୍ପଣ ସଂକାଶ କପୋଲାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ତାଂବୂଲପୂରିତସ୍ମେର ଵଦନାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ସୁପକ୍ଵଦାଡିମୀବୀଜ ଵଦନାଯୈ ନମଃ
ଓଂ କଂବୁପୂଗ ସମଚ୍ଛାଯ କଂଧରାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ସ୍ଥୂଲମୁକ୍ତାଫଲୋଦାର ସୁହାରାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଗିରୀଶବଦ୍ଦମାଂଗଳ୍ଯ ମଂଗଳାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ପଦ୍ମପାଶାଂକୁଶ ଲସତ୍କରାବ୍ଜାଯୈ ନମଃ ॥ 20 ॥
ଓଂ ପଦ୍ମକୈରଵ ମଂଦାର ସୁମାଲିନ୍ଯୈ ନମଃ
ଓଂ ସୁଵର୍ଣ କୁଂଭଯୁଗ୍ମାଭ ସୁକୁଚାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ରମଣୀଯଚତୁର୍ଭାହୁ ସଂଯୁକ୍ତାଯୈ ନମଃ
ଓଂ କନକାଂଗଦ କେଯୂର ଭୂଷିତାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ବୃହତ୍ସୌଵର୍ଣ ସୌଂଦର୍ଯ ଵସନାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ବୃହନ୍ନିତଂବ ଵିଲସଜ୍ଜଘନାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ସୌଭାଗ୍ଯଜାତ ଶୃଂଗାର ମଧ୍ଯମାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଦିଵ୍ଯଭୂଷଣସଂଦୋହ ରଂଜିତାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ପାରିଜାତଗୁଣାଧିକ୍ଯ ପଦାବ୍ଜାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ସୁପଦ୍ମରାଗସଂକାଶ ଚରଣାଯୈ ନମଃ ॥ 30 ॥
ଓଂ କାମକୋଟି ମହାପଦ୍ମ ପୀଠସ୍ଥାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀକଂଠନେତ୍ର କୁମୁଦ ଚଂଦ୍ରିକାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ସଚାମର ରମାଵାଣୀ ଵିରାଜିତାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଭକ୍ତ ରକ୍ଷଣ ଦାକ୍ଷିଣ୍ଯ କଟାକ୍ଷାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଭୂତେଶାଲିଂଗନୋଧ୍ବୂତ ପୁଲକାଂଗ୍ଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଅନଂଗଭଂଗଜନ କାପାଂଗ ଵୀକ୍ଷଣାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମୋପେଂଦ୍ର ଶିରୋରତ୍ନ ରଂଜିତାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଶଚୀମୁଖ୍ଯାମରଵଧୂ ସେଵିତାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଲୀଲାକଲ୍ପିତ ବ୍ରହ୍ମାଂଡମଂଡଲାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଅମୃତାଦି ମହାଶକ୍ତି ସଂଵୃତାଯୈ ନମଃ ॥ 40 ॥
ଓଂ ଏକାପତ୍ର ସାମ୍ରାଜ୍ଯଦାଯିକାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ସନକାଦି ସମାରାଧ୍ଯ ପାଦୁକାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଦେଵର୍ଷଭିସ୍ତୂଯମାନ ଵୈଭଵାଯୈ ନମଃ
ଓଂ କଲଶୋଦ୍ଭଵ ଦୁର୍ଵାସ ପୂଜିତାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ମତ୍ତେଭଵକ୍ତ୍ର ଷଡ୍ଵକ୍ତ୍ର ଵତ୍ସଲାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଚକ୍ରରାଜ ମହାଯଂତ୍ର ମଧ୍ଯଵର୍ଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଚିଦଗ୍ନିକୁଂଡସଂଭୂତ ସୁଦେହାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଶଶାଂକଖଂଡସଂଯୁକ୍ତ ମକୁଟାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ମତ୍ତହଂସଵଧୂ ମଂଦଗମନାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଵଂଦାରୁଜନସଂଦୋହ ଵଂଦିତାଯୈ ନମଃ ॥ 50 ॥
ଓଂ ଅଂତର୍ମୁଖ ଜନାନଂଦ ଫଲଦାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ପତିଵ୍ରତାଂଗନାଭୀଷ୍ଟ ଫଲଦାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଅଵ୍ଯାଜକରୁଣାପୂରପୂରିତାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ନିତାଂତ ସଚ୍ଚିଦାନଂଦ ସଂଯୁକ୍ତାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ସହସ୍ରସୂର୍ଯ ସଂଯୁକ୍ତ ପ୍ରକାଶାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ରତ୍ନଚିଂତାମଣି ଗୃହମଧ୍ଯସ୍ଥାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ହାନିଵୃଦ୍ଧି ଗୁଣାଧିକ୍ଯ ରହିତାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ମହାପଦ୍ମାଟଵୀମଧ୍ଯ ନିଵାସାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଜାଗ୍ରତ୍ ସ୍ଵପ୍ନ ସୁଷୁପ୍ତୀନାଂ ସାକ୍ଷିଭୂତ୍ଯୈ ନମଃ
ଓଂ ମହାପାପୌଘପାପାନାଂ ଵିନାଶିନ୍ଯୈ ନମଃ ॥ 60 ॥
ଓଂ ଦୁଷ୍ଟଭୀତି ମହାଭୀତି ଭଂଜନାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ସମସ୍ତ ଦେଵଦନୁଜ ପ୍ରେରକାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ସମସ୍ତ ହୃଦଯାଂଭୋଜ ନିଲଯାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଅନାହତ ମହାପଦ୍ମ ମଂଦିରାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ସହସ୍ରାର ସରୋଜାତ ଵାସିତାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ପୁନରାଵୃତ୍ତିରହିତ ପୁରସ୍ଥାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଵାଣୀ ଗାଯତ୍ରୀ ସାଵିତ୍ରୀ ସନ୍ନୁତାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ରମାଭୂମିସୁତାରାଧ୍ଯ ପଦାବ୍ଜାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଲୋପାମୁଦ୍ରାର୍ଚିତ ଶ୍ରୀମଚ୍ଚରଣାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ସହସ୍ରରତି ସୌଂଦର୍ଯ ଶରୀରାଯୈ ନମଃ ॥ 70 ॥
ଓଂ ଭାଵନାମାତ୍ର ସଂତୁଷ୍ଟ ହୃଦଯାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ସତ୍ଯସଂପୂର୍ଣ ଵିଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧିଦାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ତ୍ରିଲୋଚନ କୃତୋଲ୍ଲାସ ଫଲଦାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ସୁଧାବ୍ଧି ମଣିଦ୍ଵୀପ ମଧ୍ଯଗାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଦକ୍ଷାଧ୍ଵର ଵିନିର୍ଭେଦ ସାଧନାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀନାଥ ସୋଦରୀଭୂତ ଶୋଭିତାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଚଂଦ୍ରଶେଖର ଭକ୍ତାର୍ତି ଭଂଜନାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵୋପାଧି ଵିନିର୍ମୁକ୍ତ ଚୈତନ୍ଯାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ନାମପାରାଯଣାଭୀଷ୍ଟ ଫଲଦାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ତିରୋଧାନ ସଂକଲ୍ପାଯୈ ନମଃ ॥ 80 ॥
ଓଂ ଶ୍ରୀଷୋଡଶାକ୍ଷରି ମଂତ୍ର ମଧ୍ଯଗାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଅନାଦ୍ଯଂତ ସ୍ଵଯଂଭୂତ ଦିଵ୍ଯମୂର୍ତ୍ଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଭକ୍ତହଂସ ପରୀମୁଖ୍ଯ ଵିଯୋଗାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ମାତୃ ମଂଡଲ ସଂଯୁକ୍ତ ଲଲିତାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଭଂଡଦୈତ୍ଯ ମହସତ୍ତ୍ଵ ନାଶନାଯୈ ନମଃ
ଓଂ କ୍ରୂରଭଂଡ ଶିରଛ୍ଚେଦ ନିପୁଣାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଧାତ୍ର୍ଯଚ୍ଯୁତ ସୁରାଧୀଶ ସୁଖଦାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଚଂଡମୁଂଡନିଶୁଂଭାଦି ଖଂଡନାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ରକ୍ତାକ୍ଷ ରକ୍ତଜିହ୍ଵାଦି ଶିକ୍ଷଣାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ମହିଷାସୁରଦୋର୍ଵୀର୍ଯ ନିଗ୍ରହଯୈ ନମଃ ॥ 90 ॥
ଓଂ ଅଭ୍ରକେଶ ମହୋତ୍ସାହ କାରଣାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ମହେଶଯୁକ୍ତ ନଟନ ତତ୍ପରାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ନିଜଭର୍ତୃ ମୁଖାଂଭୋଜ ଚିଂତନାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଵୃଷଭଧ୍ଵଜ ଵିଜ୍ଞାନ ଭାଵନାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଜନ୍ମମୃତ୍ଯୁଜରାରୋଗ ଭଂଜନାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଵିଦେହମୁକ୍ତି ଵିଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧିଦାଯୈ ନମଃ
ଓଂ କାମକ୍ରୋଧାଦି ଷଡ୍ଵର୍ଗ ନାଶନାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ରାଜରାଜାର୍ଚିତ ପଦସରୋଜାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵଵେଦାଂତ ସଂସିଦ୍ଦ ସୁତତ୍ତ୍ଵାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀ ଵୀରଭକ୍ତ ଵିଜ୍ଞାନ ନିଧାନାଯୈ ନମଃ ॥ 100 ॥
ଓଂ ଆଶେଷ ଦୁଷ୍ଟଦନୁଜ ସୂଦନାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ସାକ୍ଷାଚ୍ଚ୍ରୀଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତି ମନୋଜ୍ଞାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ହଯମେଥାଗ୍ର ସଂପୂଜ୍ଯ ମହିମାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଦକ୍ଷପ୍ରଜାପତିସୁତ ଵେଷାଢ୍ଯାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ସୁମବାଣେକ୍ଷୁ କୋଦଂଡ ମଂଡିତାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ନିତ୍ଯଯୌଵନ ମାଂଗଲ୍ଯ ମଂଗଳାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ମହାଦେଵ ସମାଯୁକ୍ତ ଶରୀରାଯୈ ନମଃ
ଓଂ ମହାଦେଵ ରତ୍ଯୌତ୍ସୁକ୍ଯ ମହଦେଵ୍ଯୈ ନମଃ
ଓଂ ଚତୁର୍ଵିଂଶତଂତ୍ର୍ଯୈକ ରୂପାଯୈ ॥108 ॥

ଶ୍ରୀ ଲଲିତାଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାଵଳି ସଂପୂର୍ଣମ୍

********

Leave a Comment