[மா தெலுகு3 தல்லிகி மல்லெ பூத3ண்ட3] ᐈ Maa Telugu Talliki Malle Poodanda Lyrics In Tamil Pdf

Maa Telugu Talliki Malle Poodanda Lyrics In Tamil

மா தெலுகு3 தல்லிகி மல்லெபூத3ண்ட3
மா கன்ன தல்லிகி மங்க3ல்தா3ரதுலு
கடு3புலோ ப3ங்கா3ரு கனுசூபுலோ கருண
சிருனவ்வுலோ ஸிருலு தொ3ரலிஞ்சு மாதல்லி

3ல க3லா கோ3தா3ரி கத3லி போதுண்டேனு
பி3ர பி3ரா க்ருஷ்ணம்ம பருகு3லிடு3துண்டேனு
3ங்கா3ரு பண்டலே பண்டு3தாயி
முரிபால முத்யாலு தொ3ரலுதாயி

அமராவதீ நக3ர அபுரூப ஶில்பாலு
த்யாக3ய்ய கொ3ன்துலோ தாராடு3 நாதா3லு
திக்கய்ய கலமுலோ திய்யன்த3னாலு
நித்யமை, நிகி2லமை நிலசியுண்டே3தா3

ருத்3ரம்ம பு4ஜ ஶக்தி, மல்லம்ம பதி ப4க்தி
திம்மருஸு தீ4யுக்தி, க்ருஷ்ணராயல கீர்தி
மா செவுலு ரிங்கு3மனி மாரும்ரோகே3தா3
நீ ஆடலே ஆடு3தாம், நீ பாடலே பாடு3தாம்

ஜை தெலுகு3 தல்லீ! ஜை தெலுகு3 தல்லீ!

********

Leave a Comment