[ಮಾ ತೆಲುಗು ತಲ್ಲಿಕಿ ಮಲ್ಲೆ ಪೂದಂಡ] ᐈ Maa Telugu Talliki Malle Poodanda Lyrics In Kannada Pdf

Maa Telugu Talliki Malle Poodanda Lyrics In Kannada

ಮಾ ತೆಲುಗು ತಲ್ಲಿಕಿ ಮಲ್ಲೆಪೂದಂಡ
ಮಾ ಕನ್ನ ತಲ್ಲಿಕಿ ಮಂಗಳಾರತುಲು
ಕಡುಪುಲೋ ಬಂಗಾರು ಕನುಚೂಪುಲೋ ಕರುಣ
ಚಿರುನವ್ವುಲೋ ಸಿರುಲು ದೊರಲಿಂಚು ಮಾತಲ್ಲಿ

ಗಲ ಗಲಾ ಗೋದಾರಿ ಕದಲಿ ಪೋತುಂಟೇನು
ಬಿರ ಬಿರಾ ಕೃಷ್ಣಮ್ಮ ಪರುಗುಲಿಡುತುಂಟೇನು
ಬಂಗಾರು ಪಂಟಲೇ ಪಂಡುತಾಯಿ
ಮುರಿಪಾಲ ಮುತ್ಯಾಲು ದೊರಲುತಾಯಿ

ಅಮರಾವತೀ ನಗರ ಅಪುರೂಪ ಶಿಲ್ಪಾಲು
ತ್ಯಾಗಯ್ಯ ಗೊಂತುಲೋ ತಾರಾಡು ನಾದಾಲು
ತಿಕ್ಕಯ್ಯ ಕಲಮುಲೋ ತಿಯ್ಯಂದನಾಲು
ನಿತ್ಯಮೈ, ನಿಖಿಲಮೈ ನಿಲಚಿಯುಂಡೇದಾಕ

ರುದ್ರಮ್ಮ ಭುಜ ಶಕ್ತಿ, ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಪತಿ ಭಕ್ತಿ
ತಿಮ್ಮರುಸು ಧೀಯುಕ್ತಿ, ಕೃಷ್ಣರಾಯಲ ಕೀರ್ತಿ
ಮಾ ಚೆವುಲು ರಿಂಗುಮನಿ ಮಾರುಮ್ರೋಗೇದಾಕ
ನೀ ಆಟಲೇ ಆಡುತಾಂ, ನೀ ಪಾಟಲೇ ಪಾಡುತಾಂ

ಜೈ ತೆಲುಗು ತಲ್ಲೀ! ಜೈ ತೆಲುಗು ತಲ್ಲೀ!

********

Leave a Comment