[મન સ્વતંત્ર્ય ભારત] ᐈ Mana Swatantra Bharat Lyrics In Gujarati Pdf

Mana Swatantra Bharat Lyrics In Gujarati

મન સ્વતંત્ર્ય ભારત કેતનમુનેત્તિ નડુવરા
કટિ બિગિંચિ રિપુધાટિનિ કાલ રાચિ નિલુવરા ॥

આર્ધિક સમતા ઘંટિક અલ્લદિગો મ્રોગેનુરા
અંદરમોક કુટુંબમૈ આનંદમુ કનવલેરા ॥

મતસમૈક્યતા નિનાદમે મનકુ બલમુરા
ગતચરિત્ર તલચિ જગદ્~હિતમુ નેડુ કનુમુરા ॥

ઉદયોજ્વલ ભાસ્કર કિરણોદંચિતમુરા નભં
ભુવન માનવાભ્યુદય વિજયમદે મનકુ શુભમ્ ॥

********

Leave a Comment