[മന സ്വതംത്ര്യ ഭാരത] ᐈ Mana Swatantra Bharat Lyrics In Malayalam Pdf

Mana Swatantra Bharat Lyrics In Malayalam

മന സ്വതംത്ര്യ ഭാരത കേതനമുനെത്തി നഡുവരാ
കടി ബിഗിംചി രിപുധാടിനി കാല രാചി നിലുവരാ ॥

ആര്ധിക സമതാ ഘംടിക അല്ലദിഗോ മ്രോഗെനുരാ
അംദരമൊക കുടുംബമൈ ആനംദമു കനവലെരാ ॥

മതസമൈക്യതാ നിനാദമേ മനകു ബലമുരാ
ഗതചരിത്ര തലചി ജഗദ്~ഹിതമു നേഡു കനുമുരാ ॥

ഉദയോജ്വല ഭാസ്കര കിരണോദംചിതമുരാ നഭം
ഭുവന മാനവാഭ്യുദയ വിജയമദേ മനകു ശുഭമ് ॥

********

Leave a Comment