[மன ஸ்வதன்த்ர்ய பா4ரத] ᐈ Mana Swatantra Bharat Lyrics In Tamil Pdf

Mana Swatantra Bharat Lyrics In Tamil

மன ஸ்வதன்த்ர்ய பா4ரத கேதனமுனெத்தி நடு3வரா
கடி பி3கி3ஞ்சி ரிபுதா4டினி கால ராசி நிலுவரா ॥

ஆர்தி4க ஸமதா க4ண்டிக அல்லதி3கோ3 ம்ரோகெ3னுரா
அன்த3ரமொக குடும்ப3மை ஆனந்த3மு கனவலெரா ॥

மதஸமைக்யதா நினாத3மே மனகு ப3லமுரா
3தசரித்ர தலசி ஜக3த்3~ஹிதமு நேடு3 கனுமுரா ॥

உத3யோஜ்வல பா4ஸ்கர கிரணோத3ஞ்சிதமுரா நப4ம்
பு4வன மானவாப்4யுத3ய விஜயமதே3 மனகு ஶுப4ம் ॥

********

Leave a Comment