[ಮನ ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಭಾರತ] ᐈ Mana Swatantra Bharat Lyrics In Kannada Pdf

Mana Swatantra Bharat Lyrics In Kannada

ಮನ ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಭಾರತ ಕೇತನಮುನೆತ್ತಿ ನಡುವರಾ
ಕಟಿ ಬಿಗಿಂಚಿ ರಿಪುಧಾಟಿನಿ ಕಾಲ ರಾಚಿ ನಿಲುವರಾ ॥

ಆರ್ಧಿಕ ಸಮತಾ ಘಂಟಿಕ ಅಲ್ಲದಿಗೋ ಮ್ರೋಗೆನುರಾ
ಅಂದರಮೊಕ ಕುಟುಂಬಮೈ ಆನಂದಮು ಕನವಲೆರಾ ॥

ಮತಸಮೈಕ್ಯತಾ ನಿನಾದಮೇ ಮನಕು ಬಲಮುರಾ
ಗತಚರಿತ್ರ ತಲಚಿ ಜಗದ್~ಹಿತಮು ನೇಡು ಕನುಮುರಾ ॥

ಉದಯೋಜ್ವಲ ಭಾಸ್ಕರ ಕಿರಣೋದಂಚಿತಮುರಾ ನಭಂ
ಭುವನ ಮಾನವಾಭ್ಯುದಯ ವಿಜಯಮದೇ ಮನಕು ಶುಭಮ್ ॥

********

Leave a Comment