[Medha Suktam] ᐈ Lyrics In English With PDF

Medha Suktam Lyrics In English

taittireeyaaranyakam – 4, prapaathakah – 10, anuvaakah – 41-44

om yashchanda”’saamrrishhabho vishvaroo”’pah । chandobhyo.adhyamrritaa”””thsambabhoova”’ । sa mendro”’ medhayaa””” sprrinotu । amrrita”’sya devadhaara”’no bhooyaasam । sharee”’ram me vicha”’rshhanam । jihvaa me madhu”’mattamaa । karnaa”””bhyaam bhoorivishru”’vam । brahma”’nah kosho”’.asi medhayaa pi”’hitah । shrutam me”’ gopaaya ॥

om shaantih shaantih shaanti”’h ॥

om medhaadevee jushhamaa”’naa na aagaa”””dvishvaachee”’ bhadraa su”’manasya maa”’naa । tvayaa jushhtaa”’ nudamaa”’naa duruktaa”””n brrihadva”’dema vidathe”’ suveeraa”””h । tvayaa jushhta”’ rrishhirbha”’vati devi tvayaa brahmaa”’.a.agatashree”’ruta tvayaa””” । tvayaa jushhta”’shchitram vi”’ndate vasu saa no”’ jushhasva dravi”’no na medhe ॥

medhaam ma imdro”’ dadaatu medhaam devee sara”’svatee । medhaam me”’ ashvinaa”’vubhaa-vaadha”’ttaam pushhka”’rasrajaa । apsaraasu”’ cha yaa medhaa ga”’mdharveshhu”’ cha yanmana”’h । daivee”””m medhaa sara”’svatee saa maa”””m medhaa surabhi”’rjushhataag svaahaa””” ॥

aamaa”””m medhaa surabhi”’rvishvaroo”’paa hira”’nyavarnaa jaga”’tee jagamyaa । oorja”’svatee paya”’saa pinva”’maanaa saa maa”””m medhaa supratee”’kaa jushhantaam ॥

mayi”’ medhaam mayi”’ prajaam mayyagnistejo”’ dadhaatu mayi”’ medhaam mayi”’ prajaam mayeemdra”’ imdriyam da”’dhaatu mayi”’ medhaam mayi”’ prajaam mayi sooryo bhraajo”’ dadhaatu ॥

om hamsa hamsaaya”’ vidmahe”’ paramahamsaaya”’ dheemahi । tanno”’ hamsah prachodayaa”””t ॥

om shaantih shaantih shaanti”’h ॥

********

Also Read:

Leave a Comment