[ନାରାଯଣ ସୂକ୍ତମ୍] ᐈ Narayana Suktam Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Narayana Suktam Lyrics In Oriya/Odia

ଓଂ ସ॒ହ ନା॑ଵଵତୁ । ସ॒ହ ନୌ॑ ଭୁନକ୍ତୁ । ସ॒ହ ଵୀ॒ର୍ଯଂ॑ କରଵାଵହୈ ।
ତେ॒ଜ॒ସ୍ଵିନା॒ଵଧୀ॑ତମସ୍ତୁ॒ ମା ଵି॑ଦ୍ଵିଷା॒ଵହୈ᳚ ॥
ଓଂ ଶାଂତିଃ॒ ଶାଂତିଃ॒ ଶାଂତିଃ॑ ॥

ଓଂ ॥ ସ॒ହ॒ସ୍ର॒ଶୀର୍॑ଷଂ ଦେ॒ଵଂ॒ ଵି॒ଶ୍ଵାକ୍ଷଂ॑ ଵି॒ଶ୍ଵଶଂ॑ଭୁଵମ୍ ।
ଵିଶ୍ଵଂ॑ ନା॒ରାଯ॑ଣଂ ଦେ॒ଵ॒ମ॒କ୍ଷରଂ॑ ପର॒ମଂ ପଦମ୍ ।

ଵି॒ଶ୍ଵତଃ॒ ପର॑ମାନ୍ନି॒ତ୍ଯଂ॒ ଵି॒ଶ୍ଵଂ ନା॑ରାଯ॒ଣଗ୍-ମ୍ ହ॑ରିମ୍ ।
ଵିଶ୍ଵ॑ମେ॒ଵେଦଂ ପୁରୁ॑ଷ॒-ସ୍ତଦ୍ଵିଶ୍ଵ-ମୁପ॑ଜୀଵତି ।

ପତିଂ॒ ଵିଶ୍ଵ॑ସ୍ଯା॒ତ୍ମେଶ୍ଵ॑ର॒ଗ୍-ମ୍॒ ଶାଶ୍ଵ॑ତଗ୍-ମ୍ ଶି॒ଵ-ମ॑ଚ୍ଯୁତମ୍ ।
ନା॒ରାଯ॒ଣଂ ମ॑ହାଜ୍ଞେ॒ଯଂ॒ ଵି॒ଶ୍ଵାତ୍ମା॑ନଂ ପ॒ରାଯ॑ଣମ୍ ।

ନା॒ରାଯ॒ଣପ॑ରୋ ଜ୍ଯୋ॒ତି॒ରା॒ତ୍ମା ନା॑ରାଯ॒ଣଃ ପ॑ରଃ ।
ନା॒ରାଯ॒ଣପରଂ॑ ବ୍ର॒ହ୍ମ॒ ତତ୍ତ୍ଵଂ ନା॑ରାଯ॒ଣଃ ପ॑ରଃ ।

ନା॒ରାଯ॒ଣପ॑ରୋ ଧ୍ଯା॒ତା॒ ଧ୍ଯା॒ନଂ ନା॑ରାଯ॒ଣଃ ପ॑ରଃ ।
ଯଚ୍ଚ॑ କିଂ॒ଚିଜ୍ଜଗତ୍ସ॒ର୍ଵଂ॒ ଦୃ॒ଶ୍ଯତେ᳚ ଶ୍ରୂଯ॒ତେଽପି॑ ଵା ॥

ଅଂତ॑ର୍ବ॒ହିଶ୍ଚ॑ ତତ୍ସ॒ର୍ଵଂ॒ ଵ୍ଯା॒ପ୍ଯ ନା॑ରାଯ॒ଣଃ ସ୍ଥି॑ତଃ ।
ଅନଂତ॒ମଵ୍ଯଯଂ॑ କ॒ଵିଗ୍-ମ୍ ସ॑ମୁ॒ଦ୍ରେଂଽତଂ॑ ଵି॒ଶ୍ଵଶଂ॑ଭୁଵମ୍ ।

ପ॒ଦ୍ମ॒କୋ॒ଶ-ପ୍ର॑ତୀକା॒ଶ॒ଗ୍-ମ୍॒ ହୃ॒ଦଯଂ॑ ଚାପ୍ଯ॒ଧୋମୁ॑ଖମ୍ ।
ଅଧୋ॑ ନି॒ଷ୍ଟ୍ଯା ଵି॑ତସ୍ଯାଂ॒ତେ॒ ନା॒ଭ୍ଯାମୁ॑ପରି॒ ତିଷ୍ଠ॑ତି ।

ଜ୍ଵା॒ଲ॒ମା॒ଲାକୁ॑ଲଂ ଭା॒ତୀ॒ ଵି॒ଶ୍ଵସ୍ଯା॑ଯତ॒ନଂ ମ॑ହତ୍ ।
ସଂତ॑ତଗ୍-ମ୍ ଶି॒ଲାଭି॑ସ୍ତୁ॒ ଲଂବ॑ତ୍ଯାକୋଶ॒ସନ୍ନି॑ଭମ୍ ।

ତସ୍ଯାଂତେ॑ ସୁଷି॒ରଗ୍-ମ୍ ସୂ॒କ୍ଷ୍ମଂ ତସ୍ମିନ୍᳚ ସ॒ର୍ଵଂ ପ୍ରତି॑ଷ୍ଠିତମ୍ ।
ତସ୍ଯ॒ ମଧ୍ଯେ॑ ମ॒ହାନ॑ଗ୍ନି-ର୍ଵି॒ଶ୍ଵାର୍ଚି॑-ର୍ଵି॒ଶ୍ଵତୋ॑ମୁଖଃ ।

ସୋଽଗ୍ର॑ଭୁ॒ଗ୍ଵିଭ॑ଜଂତି॒ଷ୍ଠ॒-ନ୍ନାହା॑ରମଜ॒ରଃ କ॒ଵିଃ ।
ତି॒ର୍ଯ॒ଗୂ॒ର୍ଧ୍ଵମ॑ଧଶ୍ଶା॒ଯୀ॒ ର॒ଶ୍ମଯ॑ସ୍ତସ୍ଯ॒ ସଂତ॑ତା ।

ସଂ॒ତା॒ପଯ॑ତି ସ୍ଵଂ ଦେ॒ହମାପା॑ଦତଲ॒ମସ୍ତ॑କଃ ।
ତସ୍ଯ॒ ମଧ୍ଯେ॒ ଵହ୍ନି॑ଶିଖା ଅ॒ଣୀଯୋ᳚ର୍ଧ୍ଵା ଵ୍ଯ॒ଵସ୍ଥି॑ତଃ ।

ନୀ॒ଲତୋ॑-ଯଦ॑ମଧ୍ଯ॒ସ୍ଥା॒-ଦ୍ଵି॒ଧ୍ଯୁଲ୍ଲେ॑ଖେଵ॒ ଭାସ୍ଵ॑ରା ।
ନୀ॒ଵାର॒ଶୂକ॑ଵତ୍ତ॒ନ୍ଵୀ॒ ପୀ॒ତା ଭା᳚ସ୍ଵତ୍ଯ॒ଣୂପ॑ମା ।

ତସ୍ଯାଃ᳚ ଶିଖା॒ଯା ମ॑ଧ୍ଯେ ପ॒ରମା᳚ତ୍ମା ଵ୍ଯ॒ଵସ୍ଥି॑ତଃ ।
ସ ବ୍ରହ୍ମ॒ ସ ଶିଵଃ॒ ସ ହରିଃ॒ ସେଂଦ୍ରଃ॒ ସୋଽକ୍ଷ॑ରଃ ପର॒ମଃ ସ୍ଵ॒ରାଟ୍ ॥

ଋତଗ୍-ମ୍ ସ॒ତ୍ଯଂ ପ॑ରଂ ବ୍ର॒ହ୍ମ॒ ପୁ॒ରୁଷଂ॑ କୃଷ୍ଣ॒ପିଂଗ॑ଲମ୍ ।
ଊ॒ର୍ଧ୍ଵରେ॑ତଂ ଵି॑ରୂପା॒କ୍ଷଂ॒ ଵି॒ଶ୍ଵରୂ॑ପାଯ॒ ଵୈ ନମୋ॒ ନମଃ॑ ॥

ଓଂ ନା॒ରା॒ଯ॒ଣାଯ॑ ଵି॒ଦ୍ମହେ॑ ଵାସୁଦେ॒ଵାଯ॑ ଧୀମହି ।
ତନ୍ନୋ॑ ଵିଷ୍ଣୁଃ ପ୍ରଚୋ॒ଦଯା᳚ତ୍ ॥

ଓଂ ଶାଂତିଃ॒ ଶାଂତିଃ॒ ଶାଂତିଃ॑ ॥

********

Leave a Comment