[ନଟରାଜ ସ୍ତୋତ୍ରଂ] ᐈ Nataraja Stotram (Patanjali Krutam) Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Nataraja Stotram (Patanjali Krutam) Lyrics In Oriya/Odia

ଚରଣଶୃଂଗରହିତ ଶ୍ରୀ ନଟରାଜ ସ୍ତୋତ୍ରଂ

ସଦଂଚିତ-ମୁଦଂଚିତ ନିକୁଂଚିତ ପଦଂ ଝଲଝଲଂ-ଚଲିତ ମଂଜୁ କଟକଂ ।
ପତଂଜଲି ଦୃଗଂଜନ-ମନଂଜନ-ମଚଂଚଲପଦଂ ଜନନ ଭଂଜନ କରମ୍ ।
କଦଂବରୁଚିମଂବରଵସଂ ପରମମଂବୁଦ କଦଂବ କଵିଡଂବକ ଗଲମ୍
ଚିଦଂବୁଧି ମଣିଂ ବୁଧ ହୃଦଂବୁଜ ରଵିଂ ପର ଚିଦଂବର ନଟଂ ହୃଦି ଭଜ ॥ 1 ॥

ହରଂ ତ୍ରିପୁର ଭଂଜନ-ମନଂତକୃତକଂକଣ-ମଖଂଡଦଯ-ମଂତରହିତଂ
ଵିରିଂଚିସୁରସଂହତିପୁରଂଧର ଵିଚିଂତିତପଦଂ ତରୁଣଚଂଦ୍ରମକୁଟମ୍ ।
ପରଂ ପଦ ଵିଖଂଡିତଯମଂ ଭସିତ ମଂଡିତତନୁଂ ମଦନଵଂଚନ ପରଂ
ଚିରଂତନମମୁଂ ପ୍ରଣଵସଂଚିତନିଧିଂ ପର ଚିଦଂବର ନଟଂ ହୃଦି ଭଜ ॥ 2 ॥

ଅଵଂତମଖିଲଂ ଜଗଦଭଂଗ ଗୁଣତୁଂଗମମତଂ ଧୃତଵିଧୁଂ ସୁରସରିତ୍-
ତରଂଗ ନିକୁରୁଂବ ଧୃତି ଲଂପଟ ଜଟଂ ଶମନଦଂଭସୁହରଂ ଭଵହରମ୍ ।
ଶିଵଂ ଦଶଦିଗଂତର ଵିଜୃଂଭିତକରଂ କରଲସନ୍ମୃଗଶିଶୁଂ ପଶୁପତିଂ
ହରଂ ଶଶିଧନଂଜଯପତଂଗନଯନଂ ପର ଚିଦଂବର ନଟଂ ହୃଦି ଭଜ ॥ 3 ॥

ଅନଂତନଵରତ୍ନଵିଲସତ୍କଟକକିଂକିଣିଝଲଂ ଝଲଝଲଂ ଝଲରଵଂ
ମୁକୁଂଦଵିଧି ହସ୍ତଗତମଦ୍ଦଲ ଲଯଧ୍ଵନିଧିମିଦ୍ଧିମିତ ନର୍ତନ ପଦମ୍ ।
ଶକୁଂତରଥ ବର୍ହିରଥ ନଂଦିମୁଖ ଭୃଂଗିରିଟିସଂଘନିକଟଂ ଭଯହରମ୍
ସନଂଦ ସନକ ପ୍ରମୁଖ ଵଂଦିତ ପଦଂ ପର ଚିଦଂବର ନଟଂ ହୃଦି ଭଜ ॥ 4 ॥

ଅନଂତମହସଂ ତ୍ରିଦଶଵଂଦ୍ଯ ଚରଣଂ ମୁନି ହୃଦଂତର ଵସଂତମମଲମ୍
କବଂଧ ଵିଯଦିଂଦ୍ଵଵନି ଗଂଧଵହ ଵହ୍ନିମଖ ବଂଧୁରଵିମଂଜୁ ଵପୁଷମ୍ ।
ଅନଂତଵିଭଵଂ ତ୍ରିଜଗଦଂତର ମଣିଂ ତ୍ରିନଯନଂ ତ୍ରିପୁର ଖଂଡନ ପରମ୍
ସନଂଦ ମୁନି ଵଂଦିତ ପଦଂ ସକରୁଣଂ ପର ଚିଦଂବର ନଟଂ ହୃଦି ଭଜ ॥ 5 ॥

ଅଚିଂତ୍ଯମଲିଵୃଂଦ ରୁଚି ବଂଧୁରଗଲଂ କୁରିତ କୁଂଦ ନିକୁରୁଂବ ଧଵଲମ୍
ମୁକୁଂଦ ସୁର ଵୃଂଦ ବଲ ହଂତୃ କୃତ ଵଂଦନ ଲସଂତମହିକୁଂଡଲ ଧରମ୍ ।
ଅକଂପମନୁକଂପିତ ରତିଂ ସୁଜନ ମଂଗଲନିଧିଂ ଗଜହରଂ ପଶୁପତିମ୍
ଧନଂଜଯ ନୁତଂ ପ୍ରଣତ ରଂଜନପରଂ ପର ଚିଦଂବର ନଟଂ ହୃଦି ଭଜ ॥ 6 ॥

ପରଂ ସୁରଵରଂ ପୁରହରଂ ପଶୁପତିଂ ଜନିତ ଦଂତିମୁଖ ଷଣ୍ମୁଖମମୁଂ
ମୃଡଂ କନକ ପିଂଗଲ ଜଟଂ ସନକ ପଂକଜ ରଵିଂ ସୁମନସଂ ହିମରୁଚିମ୍ ।
ଅସଂଘମନସଂ ଜଲଧି ଜନ୍ମଗରଲଂ କଵଲଯଂତ ମତୁଲଂ ଗୁଣନିଧିମ୍
ସନଂଦ ଵରଦଂ ଶମିତମିଂଦୁ ଵଦନଂ ପର ଚିଦଂବର ନଟଂ ହୃଦି ଭଜ ॥ 7 ॥

ଅଜଂ କ୍ଷିତିରଥଂ ଭୁଜଂଗପୁଂଗଵଗୁଣଂ କନକ ଶୃଂଗି ଧନୁଷଂ କରଲସତ୍
କୁରଂଗ ପୃଥୁ ଟଂକ ପରଶୁଂ ରୁଚିର କୁଂକୁମ ରୁଚିଂ ଡମରୁକଂ ଚ ଦଧତଂ ।
ମୁକୁଂଦ ଵିଶିଖଂ ନମଦଵଂଧ୍ଯ ଫଲଦଂ ନିଗମ ଵୃଂଦ ତୁରଗଂ ନିରୁପମଂ
ସ ଚଂଡିକମମୁଂ ଝଟିତି ସଂହୃତପୁରଂ ପର ଚିଦଂବର ନଟଂ ହୃଦି ଭଜ ॥ 8 ॥

ଅନଂଗପରିପଂଥିନମଜଂ କ୍ଷିତି ଧୁରଂଧରମଲଂ କରୁଣଯଂତମଖିଲଂ
ଜ୍ଵଲଂତମନଲଂ ଦଧତମଂତକରିପୁଂ ସତତମିଂଦ୍ର ସୁରଵଂଦିତପଦମ୍ ।
ଉଦଂଚଦରଵିଂଦକୁଲ ବଂଧୁଶତ ବିଂବରୁଚି ସଂହତି ସୁଗଂଧି ଵପୁଷଂ
ପତଂଜଲି ନୁତଂ ପ୍ରଣଵ ପଂଜର ଶୁକଂ ପର ଚିଦଂବର ନଟଂ ହୃଦି ଭଜ ॥ 9 ॥

ଇତି ସ୍ତଵମମୁଂ ଭୁଜଗପୁଂଗଵ କୃତଂ ପ୍ରତିଦିନଂ ପଠତି ଯଃ କୃତମୁଖଃ
ସଦଃ ପ୍ରଭୁପଦ ଦ୍ଵିତଯଦର୍ଶନପଦଂ ସୁଲଲିତଂ ଚରଣ ଶୃଂଗ ରହିତମ୍ ।
ସରଃ ପ୍ରଭଵ ସଂଭଵ ହରିତ୍ପତି ହରିପ୍ରମୁଖ ଦିଵ୍ଯନୁତ ଶଂକରପଦଂ
ସ ଗଚ୍ଛତି ପରଂ ନ ତୁ ଜନୁର୍ଜଲନିଧିଂ ପରମଦୁଃଖଜନକଂ ଦୁରିତଦମ୍ ॥ 10 ॥

ଇତି ଶ୍ରୀ ପତଂଜଲିମୁନି ପ୍ରଣୀତଂ ଚରଣଶୃଂଗରହିତ ନଟରାଜ ସ୍ତୋତ୍ରଂ ସଂପୂର୍ଣମ୍ ॥

********

Leave a Comment