[நவது3ர்கா3 ஸ்தொத்ரம்] ᐈ Navadurga Stotram Lyrics In Tamil Pdf

Navadurga Stotram Tamil Lyrics

ஈஶ்வர உவாச ।

ஶ்ருணு தே3வி ப்ரவக்ஷ்யாமி கவசம் ஸர்வஸித்3தி43ம் ।
படி2த்வா பாட2யித்வா ச நரோ முச்யேத ஸங்கடாத் ॥ 1 ॥

அஜ்ஞாத்வா கவசம் தே3வி து3ர்கா3மன்த்ரம் ச யோ ஜபேத் ।
ந சாப்னோதி ப2லம் தஸ்ய பரம் ச நரகம் வ்ரஜேத் ॥ 2 ॥

உமாதே3வீ ஶிர: பாது லலாடே ஶூலதா4ரிணீ ।
சக்ஷுஷீ கே2சரீ பாது கர்ணௌ சத்வரவாஸினீ ॥ 3 ॥

ஸுக3ன்தா4 நாஸிகம் பாது வத3னம் ஸர்வதா4ரிணீ ।
ஜிஹ்வாம் ச சண்டி3காதே3வீ க்3ரீவாம் ஸௌப4த்3ரிகா ததா2 ॥ 4 ॥

அஶோகவாஸினீ சேதோ த்3வௌ பா3ஹூ வஜ்ரதா4ரிணீ ।
ஹ்ருத3யம் லலிதாதே3வீ உத3ரம் ஸிம்ஹவாஹினீ ॥ 5 ॥

கடிம் ப43வதீ தே3வீ த்3வாவூரூ வின்த்4யவாஸினீ ।
மஹாப3லா ச ஜங்கே4 த்3வே பாதௌ3 பூ4தலவாஸினீ ॥ 6 ॥

ஏவம் ஸ்தி2தாஸி தே3வி த்வம் த்ரைலோக்யே ரக்ஷணாத்மிகா ।
ரக்ஷ மாம் ஸர்வகா3த்ரேஷு து3ர்கே3 தே3வி நமோஸ்து தே ॥ 7 ॥

********

Leave a Comment