[Navaratna Malika Stotram] ᐈ Lyrics In English Pdf

Navaratna Malika Stotram Lyrics In English

haaranoopurakireetakumdalavibhooshhitaavayavashobhineem
kaaraneshavaramaulikotiparikalpyamaanapadapeethikaam ।
kaalakaalaphanipaashabaanadhanuramkushaamarunamekhalaam
phaalabhootilakalocanaam manasi bhaavayaami paradevataam ॥ 1 ॥

gamdhasaaraghanasaaracaarunavanaagavallirasavaasineem
saamdhyaraagamadhuraadharaabharanasumdaraananashucismitaam ।
mamdharaayatavilocanaamamalabaalacamdrakrritashekhareem
imdiraaramanasodareem manasi bhaavayaami paradevataam ॥ 2 ॥

smeracaarumukhamamdalaam vimalagamdalambimanimamdalaam
haaradaamaparishobhamaanakucabhaarabheerutanumadhyamaam ।
veeragarvaharanoopuraam vividhakaaraneshavarapeethikaam
maaravairisahacaarineem manasi bhaavayaami paradevataam ॥ 3 ॥

bhooribhaaradharakumdaleemdramanibaddhabhoovalayapeethikaam
vaariraashimanimekhalaavalayavahnimamdalashareerineem ।
vaarisaaravahakumdalaam gaganashekhareem ca paramaatmikaam
caarucamdravilocanaam manasi bhaavayaami paradevataam ॥ 4 ॥

kumdalatrividhakonamamdalavihaarashhaddalasamullasa-
tpumdareekamukhabhedineem ca pracamdabhaanubhaasamujjvalaam ।
mamdalemduparivaahitaamrritataramgineemarunaroopineem
mamdalaamtamanideepikaam manasi bhaavayaami paradevataam ॥ 5 ॥

vaaranaananamayooravaahamukhadaahavaaranapayodharaam
caaranaadisurasumdareecikurashekareekrritapadaambujaam ।
kaaranaadhipatipamcakaprakrritikaaranaprathamamaatrrikaam
vaaranaamtamukhapaaranaam manasi bhaavayaami paradevataam ॥ 6 ॥

padmakaamtipadapaanipallavapayodharaananasaroruhaam
padmaraagamanimekhalaavalayaneevishobhitanitambineem ।
padmasambhavasadaashivaamtamayapamcaratnapadapeethikaam
padmineem pranavaroopineem manasi bhaavayaami paradevataam ॥ 7 ॥

aagamapranavapeethikaamamalavarnamamgalashareerineem
aagamaavayavashobhineemakhilavedasaarakrritashekhareem ।
moolamamtramukhamamdalaam muditanaadabimdunavayauvanaam
maatrrikaam tripurasumdareem manasi bhaavayaami paradevataam ॥ 8 ॥

kaalikaatimirakumtalaamtaghanabhrrimgamamgalaviraajineem
coolikaashikharamaalikaavalayamallikaasurabhisaurabhaam ।
vaalikaamadhuragamdamamdalamanoharaananasaroruhaam
kaalikaamakhilanaayikaam manasi bhaavayaami paradevataam ॥ 9 ॥

nityameva niyamena jalpataam – bhuktimuktiphaladaamabheeshhtadaam ।
shamkarena racitaam sadaa japennaamaratnanavaratnamaalikaam ॥ 10 ॥

********

Leave a Comment