[નિર્વાણ દશકં] ᐈ Nirvana Dasakam Lyrics In Gujarati Pdf

Nirvana Dasakam Lyrics In Gujarati

ન ભૂમિર્ન તોયં ન તેજો ન વાયુઃ
ન ખં નેંદ્રિયં વા ન તેષાં સમૂહઃ
અનેકાંતિકત્વાત્સુષુપ્ત્યેકસિદ્ધઃ
તદેકોઽવશિષ્ટઃ શિવઃ કેવલોઽહમ્ ॥ 1 ॥

ન વર્ણા ન વર્ણાશ્રમાચારધર્મા
ન મે ધારણાધ્યાનયોગાદયોપિ
અનાત્માશ્રયાહં મમાધ્યાસહાના-
તદેકોઽવશિષ્ટઃ શિવઃ કેવલોઽહમ્ ॥ 2 ॥

ન માતા પિતા વા ન દેવા ન લોકા
ન વેદા ન યજ્ઞા ન તીર્થ બ્રુવંતિ
સુષુપ્તૌ નિરસ્તાતિશૂન્યાત્મકત્વા-
તદેકોઽવશિષ્ટઃ શિવઃ કેવલોઽહમ્ ॥ 3 ॥

ન સાંખ્યં ન શૈવં ન તત્પાંચરાત્રં
ન જૈનં ન મીમાંસકાદેર્મતં વા
વિશિષ્ટાનુભૂત્યા વિશુદ્ધાત્મકત્વા-
તદેકોઽવશિષ્ટઃ શિવઃ કેવલોઽહમ્ ॥ 4 ॥

ન ચોર્ધ્વં ન ચાધો ન ચાંતર્ન બાહ્યં
ન મધ્યં ન તિર્યન્ન પૂર્વાઽપરા દિક્
વિયદ્વ્યાપકત્વાદખંડૈકરૂપઃ
તદેકોઽવશિષ્ટઃ શિવઃ કેવલોઽહમ્ ॥ 5 ॥

ન શુક્લં ન કૃષ્ણં ન રક્તં ન પીતં
ન કુબ્જં ન પીનં ન હ્રસ્વં ન દીર્ઘં
અરૂપં તથા જ્યોતિરાકારકત્વા-
તદેકોઽવશિષ્ટઃ શિવઃ કેવલોઽહમ્ ॥ 6 ॥

ન શાસ્તા ન શાસ્ત્રં ન શિષ્યો ન શિક્ષા
ન ચ ત્વં ન ચાહં ન ચાયં પ્રપંચઃ
સ્વરૂપાવબોધી વિકલ્પાસહિષ્ણુઃ
તદેકોઽવશિષ્ટઃ શિવઃ કેવલોઽહમ્ ॥ 7 ॥

ન જાગ્રન્ન મે સ્વપ્નકો વા સુષુપ્તિઃ
ન વિશ્વો ન વા તૈજસઃ પાજ્ઞકો વા
અવિદ્યાત્મકત્વાત્ત્રયાણં તુરીયઃ
તદેકોઽવશિષ્ટઃ શિવઃ કેવલોઽહમ્ ॥ 8 ॥

અપિ વ્યાપકત્વાદ્ધિતત્વપ્રયોગા-
ત્સ્વતઃ સિદ્ધભાવાદનન્યાશ્રયત્વાત્
જગત્તુચ્છમેતત્સમસ્તં તદન્ય-
તદેકોઽવશિષ્ટઃ શિવઃ કેવલોઽહમ્ ॥ 9 ॥

ન ચૈકં તદન્યદ્દ્વિતીયં કુતઃ સ્યાત્
ન કેવલત્વં ન ચાકેવલત્વં
ન શૂન્યં ન ચાશૂન્યમદ્વૈતકત્વા-
કથં સર્વવેદાંતસિદ્ધિં બ્રવીમિ ॥ 10 ॥

********

Leave a Comment