[ઓં જય જગદીશ હરે] ᐈ Om Jai Jagdish Hare Aarti In Gujarati Pdf

Om Jai Jagdish Hare Aarti In Gujarati

ઓં જય જગદીશ હરે
સ્વામી જય જગદીશ હરે
ભક્ત જનોં કે સંકટ,
દાસ જનોં કે સંકટ,
ક્ષણ મેં દૂર કરે,
ઓં જય જગદીશ હરે ॥ 1 ॥

જો ધ્યાવે ફલ પાવે,
દુખ બિનસે મન કા
સ્વામી દુખ બિનસે મન કા
સુખ સમ્મતિ ઘર આવે,
સુખ સમ્મતિ ઘર આવે,
કષ્ટ મિટે તન કા
ઓં જય જગદીશ હરે ॥ 2 ॥

માત પિતા તુમ મેરે,
શરણ ગહૂં મૈં કિસકી
સ્વામી શરણ ગહૂં મૈં કિસકી .
તુમ બિન ઔર ન દૂજા,
તુમ બિન ઔર ન દૂજા,
આસ કરૂં મૈં જિસકી
ઓં જય જગદીશ હરે ॥ 3 ॥

તુમ પૂરણ પરમાત્મા,
તુમ અંતરયામી
સ્વામી તુમ અંતરયામી
પરાબ્રહ્મ પરમેશ્વર,
પરાબ્રહ્મ પરમેશ્વર,
તુમ સબ કે સ્વામી
ઓં જય જગદીશ હરે ॥ 4 ॥

તુમ કરુણા કે સાગર,
તુમ પાલનકર્તા
સ્વામી તુમ પાલનકર્તા,
મૈં મૂરખ ખલ કામી
મૈં સેવક તુમ સ્વામી,
કૃપા કરો ભર્તાર
ઓં જય જગદીશ હરે ॥ 5 ॥

તુમ હો એક અગોચર,
સબકે પ્રાણપતિ,
સ્વામી સબકે પ્રાણપતિ,
કિસ વિધ મિલૂં દયામય,
કિસ વિધ મિલૂં દયામય,
તુમકો મૈં કુમતિ
ઓં જય જગદીશ હરે ॥ 6 ॥

દીનબંધુ દુખહર્તા,
ઠાકુર તુમ મેરે,
સ્વામી તુમ રમેરે
અપને હાથ ઉઠાવો,
અપની શરણ લગાવો
દ્વાર પડ્ક્ષા તેરે
ઓં જય જગદીશ હરે ॥ 7 ॥

વિષય વિકાર મિટાવો,
પાપ હરો દેવા,
સ્વામી પાપ હરો દેવા,
શ્રદ્ધા ભક્તિ બઢાવો,
શ્રદ્ધા ભક્તિ બઢાવો,
સંતન કી સેવા
ઓં જય જગદીશ હરે ॥ 8 ॥

********

Leave a Comment