[ഓം ജയ ജഗദീശ ഹരേ] ᐈ Om Jai Jagdish Hare Aarti In Malayalam Pdf

Om Jai Jagdish Hare Aarti In Malayalam

ഓം ജയ ജഗദീശ ഹരേ
സ്വാമീ ജയ ജഗദീശ ഹരേ
ഭക്ത ജനോം കേ സംകട,
ദാസ ജനോം കേ സംകട,
ക്ഷണ മേം ദൂര കരേ,
ഓം ജയ ജഗദീശ ഹരേ ॥ 1 ॥

ജോ ധ്യാവേ ഫല പാവേ,
ദുഖ ബിനസേ മന കാ
സ്വാമീ ദുഖ ബിനസേ മന കാ
സുഖ സമ്മതി ഘര ആവേ,
സുഖ സമ്മതി ഘര ആവേ,
കഷ്ട മിടേ തന കാ
ഓം ജയ ജഗദീശ ഹരേ ॥ 2 ॥

മാത പിതാ തുമ മേരേ,
ശരണ ഗഹൂം മൈം കിസകീ
സ്വാമീ ശരണ ഗഹൂം മൈം കിസകീ .
തുമ ബിന ഔര ന ദൂജാ,
തുമ ബിന ഔര ന ദൂജാ,
ആസ കരൂം മൈം ജിസകീ
ഓം ജയ ജഗദീശ ഹരേ ॥ 3 ॥

തുമ പൂരണ പരമാത്മാ,
തുമ അംതരയാമീ
സ്വാമീ തുമ അംതരയാമീ
പരാബ്രഹ്മ പരമേശ്വര,
പരാബ്രഹ്മ പരമേശ്വര,
തുമ സബ കേ സ്വാമീ
ഓം ജയ ജഗദീശ ഹരേ ॥ 4 ॥

തുമ കരുണാ കേ സാഗര,
തുമ പാലനകര്താ
സ്വാമീ തുമ പാലനകര്താ,
മൈം മൂരഖ ഖല കാമീ
മൈം സേവക തുമ സ്വാമീ,
കൃപാ കരോ ഭര്താര
ഓം ജയ ജഗദീശ ഹരേ ॥ 5 ॥

തുമ ഹോ ഏക അഗോചര,
സബകേ പ്രാണപതി,
സ്വാമീ സബകേ പ്രാണപതി,
കിസ വിധ മിലൂം ദയാമയ,
കിസ വിധ മിലൂം ദയാമയ,
തുമകോ മൈം കുമതി
ഓം ജയ ജഗദീശ ഹരേ ॥ 6 ॥

ദീനബംധു ദുഖഹര്താ,
ഠാകുര തുമ മേരേ,
സ്വാമീ തുമ രമേരേ
അപനേ ഹാഥ ഉഠാവോ,
അപനീ ശരണ ലഗാവോ
ദ്വാര പഡ്ക്ഷാ തേരേ
ഓം ജയ ജഗദീശ ഹരേ ॥ 7 ॥

വിഷയ വികാര മിടാവോ,
പാപ ഹരോ ദേവാ,
സ്വാമീ പാപ ഹരോ ദേവാ,
ശ്രദ്ധാ ഭക്തി ബഢാവോ,
ശ്രദ്ധാ ഭക്തി ബഢാവോ,
സംതന കീ സേവാ
ഓം ജയ ജഗദീശ ഹരേ ॥ 8 ॥

********

Leave a Comment