[પ્રિયં ભારતમ્] ᐈ Priyam Bharatam Lyrics In Gujarati Pdf

Priyam Bharatam Lyrics In Gujarati

પ્રકૃત્યા સુરમ્યં વિશાલં પ્રકામં
સરિત્તારહારૈઃ લલામં નિકામમ્ ।
હિમાદ્રિર્લલાટે પદે ચૈવ સિંધુઃ
પ્રિયં ભારતં સર્વથા દર્શનીયમ્ ॥ 1 ॥

ધનાનાં નિધાનં ધરાયાં પ્રધાનં
ઇદં ભારતં દેવલોકેન તુલ્યમ્ ।
યશો યસ્ય શુભ્રં વિદેશેષુ ગીતં
પ્રિયં ભારતં તત્ સદા પૂજનીયમ્ ॥ 2 ॥

અનેકે પ્રદેશાઃ અનેકે ચ વેષાઃ
અનેકાનિ રુપાણિ ભાષા અનેકાઃ ।
પરં યત્ર સર્વે વયં ભારતીયાઃ
પ્રિયં ભારતં તત્ સદા રક્ષણીયમ્ ॥ 3 ॥

વયં ભારતીયાઃ સ્વદેશં નમામઃ
પરં ધર્મમેકં સદા માનયામઃ ।
તદર્થં ધનં જીવનં ચાર્પયામ
પ્રિયં ભારતં મે સદા વંદનીયમ્ ॥ 4 ॥

રચન: ડા. ચંદ્રભાનુ ત્રિપાઠી

********

Leave a Comment