[പ്രിയം ഭാരതമ്] ᐈ Priyam Bharatam Lyrics In Malayalam Pdf

Priyam Bharatam Lyrics In Malayalam

പ്രകൃത്യാ സുരമ്യം വിശാലം പ്രകാമം
സരിത്താരഹാരൈഃ ലലാമം നികാമമ് ।
ഹിമാദ്രിര്ലലാടേ പദേ ചൈവ സിംധുഃ
പ്രിയം ഭാരതം സര്വഥാ ദര്ശനീയമ് ॥ 1 ॥

ധനാനാം നിധാനം ധരായാം പ്രധാനം
ഇദം ഭാരതം ദേവലോകേന തുല്യമ് ।
യശോ യസ്യ ശുഭ്രം വിദേശേഷു ഗീതം
പ്രിയം ഭാരതം തത് സദാ പൂജനീയമ് ॥ 2 ॥

അനേകേ പ്രദേശാഃ അനേകേ ച വേഷാഃ
അനേകാനി രുപാണി ഭാഷാ അനേകാഃ ।
പരം യത്ര സര്വേ വയം ഭാരതീയാഃ
പ്രിയം ഭാരതം തത് സദാ രക്ഷണീയമ് ॥ 3 ॥

വയം ഭാരതീയാഃ സ്വദേശം നമാമഃ
പരം ധര്മമേകം സദാ മാനയാമഃ ।
തദര്ഥം ധനം ജീവനം ചാര്പയാമ
പ്രിയം ഭാരതം മേ സദാ വംദനീയമ് ॥ 4 ॥

രചന: ഡാ. ചംദ്രഭാനു ത്രിപാഠീ

********

Leave a Comment