[રામ સભ] ᐈ Rama Sabha Lyrics In Gujarati Pdf

Rama Sabha Lyrics In Gujarati

રાજસભ, રઘુ રામસભ
સીતા કાંત કલ્યાણ સભ ।
અરિષડ્વર્ગમુલરયુ સભ
પરમપદંબુનુ ઓસગુ સભ ॥ (રાજસભ)

વેદાંતુલકે જ્ઞાન સભ
વિપ્રવરુલકે દાન સભ ।
દુર્જનુલકુ વિરોધિ સભ
સજ્જનુલકુ સંતોષ સભ ॥ (રાજસભ)

સુરલુ, અસુરુલુ કોલચુ સભ
અમરુલુ, રુદ્રુલુ પોગડુ સભ ।
વેરુવક હરિવિલ્લુ વિરચુ સભ
જનકુનિ મદિ મેપ્પિંચુ સભ ॥ (રાજસભ)

ભક્તિ જ્ઞાનમુલોસગુ સભ
સૃષ્ટિ રહિતુલૈ નિલચુ સભ ।
ઉત્તમ પુરુષુલ મુક્તિ સભ
ચિત્ત વિશ્રાંતિનોસગુ સભ ॥ (રાજસભ)

ગં-ધર્વુલુ ગાનમુ ચેયુ સભ
રં-ભાદુલુ નાટ્યમુલાડુ સભ ।
પુષ્પ વર્ષમુલુ કુરિયુ સભ
પૂજ્યુલૈન મુનુલુંડુ સભ ॥ (રાજસભ)

********

Leave a Comment