[രാമ സഭ] ᐈ Rama Sabha Lyrics In Malayalam Pdf

Rama Sabha Lyrics In Malayalam

രാജസഭ, രഘു രാമസഭ
സീതാ കാംത കല്യാണ സഭ ।
അരിഷഡ്വര്ഗമുലരയു സഭ
പരമപദംബുനു ഒസഗു സഭ ॥ (രാജസഭ)

വേദാംതുലകേ ജ്ഞാന സഭ
വിപ്രവരുലകേ ദാന സഭ ।
ദുര്ജനുലകു വിരോധി സഭ
സജ്ജനുലകു സംതോഷ സഭ ॥ (രാജസഭ)

സുരലു, അസുരുലു കൊലചു സഭ
അമരുലു, രുദ്രുലു പൊഗഡു സഭ ।
വെരുവക ഹരിവില്ലു വിരചു സഭ
ജനകുനി മദി മെപ്പിംചു സഭ ॥ (രാജസഭ)

ഭക്തി ജ്ഞാനമുലൊസഗു സഭ
സൃഷ്ടി രഹിതുലൈ നിലചു സഭ ।
ഉത്തമ പുരുഷുല മുക്തി സഭ
ചിത്ത വിശ്രാംതിനൊസഗു സഭ ॥ (രാജസഭ)

ഗം-ധര്വുലു ഗാനമു ചേയു സഭ
രം-ഭാദുലു നാട്യമുലാഡു സഭ ।
പുഷ്പ വര്ഷമുലു കുരിയു സഭ
പൂജ്യുലൈന മുനുലുംഡു സഭ ॥ (രാജസഭ)

********

Leave a Comment