[ராம ஸப4] ᐈ Rama Sabha Lyrics In Tamil Pdf

Rama Sabha Lyrics In Tamil

ராஜஸப,4 ரகு4 ராமஸப4
ஸீதா கான்த கல்யாண ஸப4 ।
அரிஷட்3வர்க3முலரயு ஸப4
பரமபத3ம்பு3னு ஒஸகு3 ஸப4 ॥ (ராஜஸப)4

வேதா3ன்துலகே ஜ்ஞான ஸப4
விப்ரவருலகே தா3ன ஸப4 ।
து3ர்ஜனுலகு விரோதி4 ஸப4
ஸஜ்ஜனுலகு ஸன்தோஷ ஸப4 ॥ (ராஜஸப)4

ஸுரலு, அஸுருலு கொலசு ஸப4
அமருலு, ருத்3ருலு பொக3டு3 ஸப4 ।
வெருவக ஹரிவில்லு விரசு ஸப4
ஜனகுனி மதி3 மெப்பிஞ்சு ஸப4 ॥ (ராஜஸப)4

4க்தி ஜ்ஞானமுலொஸகு3 ஸப4
ஸ்ருஷ்டி ரஹிதுலை நிலசு ஸப4 ।
உத்தம புருஷுல முக்தி ஸப4
சித்த விஶ்ரான்தினொஸகு3 ஸப4 ॥ (ராஜஸப)4

3ம்-த4ர்வுலு கா3னமு சேயு ஸப4
ரம்-பா4து3லு நாட்யமுலாடு3 ஸப4 ।
புஷ்ப வர்ஷமுலு குரியு ஸப4
பூஜ்யுலைன முனுலுண்டு3 ஸப4 ॥ (ராஜஸப)4

********

Leave a Comment