[ರಾಮ ಸಭ] ᐈ Rama Sabha Lyrics In Kannada Pdf

Rama Sabha Lyrics In Kannada

ರಾಜಸಭ, ರಘು ರಾಮಸಭ
ಸೀತಾ ಕಾಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಭ ।
ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಮುಲರಯು ಸಭ
ಪರಮಪದಂಬುನು ಒಸಗು ಸಭ ॥ (ರಾಜಸಭ)

ವೇದಾಂತುಲಕೇ ಜ್ಞಾನ ಸಭ
ವಿಪ್ರವರುಲಕೇ ದಾನ ಸಭ ।
ದುರ್ಜನುಲಕು ವಿರೋಧಿ ಸಭ
ಸಜ್ಜನುಲಕು ಸಂತೋಷ ಸಭ ॥ (ರಾಜಸಭ)

ಸುರಲು, ಅಸುರುಲು ಕೊಲಚು ಸಭ
ಅಮರುಲು, ರುದ್ರುಲು ಪೊಗಡು ಸಭ ।
ವೆರುವಕ ಹರಿವಿಲ್ಲು ವಿರಚು ಸಭ
ಜನಕುನಿ ಮದಿ ಮೆಪ್ಪಿಂಚು ಸಭ ॥ (ರಾಜಸಭ)

ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಮುಲೊಸಗು ಸಭ
ಸೃಷ್ಟಿ ರಹಿತುಲೈ ನಿಲಚು ಸಭ ।
ಉತ್ತಮ ಪುರುಷುಲ ಮುಕ್ತಿ ಸಭ
ಚಿತ್ತ ವಿಶ್ರಾಂತಿನೊಸಗು ಸಭ ॥ (ರಾಜಸಭ)

ಗಂ-ಧರ್ವುಲು ಗಾನಮು ಚೇಯು ಸಭ
ರಂ-ಭಾದುಲು ನಾಟ್ಯಮುಲಾಡು ಸಭ ।
ಪುಷ್ಪ ವರ್ಷಮುಲು ಕುರಿಯು ಸಭ
ಪೂಜ್ಯುಲೈನ ಮುನುಲುಂಡು ಸಭ ॥ (ರಾಜಸಭ)

********

Leave a Comment