[સાંઈ બાબા- ધૂપ આરતી] ᐈ Sai Baba Dhoop Aarti Lyrics In Gujarati Pdf

Sai Baba Dhoop Aarti Lyrics In Gujarati

શ્રી સચ્ચિદાનંદ સદ્ગુરુ સાયિનાધ મહરાજ્ કી જૈ.

આરતિ સાયિબાબા સૌખ્ય દાતાર જીવ
ચરણ રજતાલી દ્યાવા દાસાવિસાવા
ભક્તાવિસાવા આરતિસાયિબાબા

જાળુનિય અનંગ સસ્વરૂપિરાહેદંગ
મુમૂક્ષ જનદાવિ નિજડોળા શ્રીરંગ
ડોળા શ્રીરંગ આરતિસાયિબાબા

જયમનિ જૈસાભાવ તય તૈસા અનુભવ
દાવિસિ દયાઘના ઐસિ તુઝીહિમાવ
તુઝીહિમાવા આરતિસાયિબાબા

તુમચેનામ દ્યાતા હરે સંસ્કૃતિ વ્યધા
અગાધતવકરણિ માર્ગ દાવિસિ અનાધા
દાવિસિ અનાધા આરતિ સાયિબાબા

કલિયુગિ અવતારા સદ્ગુણ પરબ્રહ્મા સાચાર
અવતીર્ણ ઝૂલાસે સ્વામી દત્ત દિગંબર
દત્ત દિગંબર આરતિ સાયિબાબા

આઠાદિવસા ગુરુવારી ભક્ત કરીતિવારી
પ્રભુપદ પહાવયા ભવભય નિવારી
ભયનિવારી આરતિ સાયિબાબા

માઝાનિજ દ્રવ્યઠેવ તવ ચરણરજસેવા
માગણે હેચિ​​આતા તુહ્મા દેવાદિદેવા
દેવાદિદેવ આરતિસાયિબાબા

ઇચ્છિતા દીનચાતક નિર્મલ તોયનિજસૂખ
પાજવે માધવાયા સંભાળ અપૂળિબાક
અપૂળિબાક આરતિસાયિબાબા
સૌખ્યદાતાર જીવા ચરણ રજતાળી દ્યાવાદાસા
વિસાવા ભક્તાવિસાવા આરતિ સાયિબાબા

2. અભંગ્

શિરિડિ માઝે પંડરીપુર સાયિબાબારમાવર
બાબારમાવર – સાયિબાબારમાવર
શુદ્દભક્તિ ચંદ્રભાગા – ભાવપુંડલીકજાગા
પુંડલીક જાગા – ભાવપુંડલીકજાગા
યાહો યાહો અવઘેજન। કરૂબાબાન્સી વંદન
સાયિસી વંદન। કરૂબાબાન્સી વંદન॥
ગણૂહ્મણે બાબાસાયિ। દાવપાવ માઝે આયી
પાવમાઝે આયી દાવપાવ માઝેયા​​ઈ

3. નમનં

ઘાલીન લોટાંગણ,વંદીન ચરણ
ડોલ્યાની પાહીન રૂપતુઝે।
પ્રેમે આલિંગન,આનંદે પૂજિન
ભાવે ઓવાળીન હ્મણે નામા॥

ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ
ત્વમેવ બંધુશ્ચ સખા ત્વમેવ
ત્વમેવ વિદ્યા દ્રવિણં ત્વમેવ
ત્વમેવ સર્વં મમદેવદેવ

કાયેન વાચા મનસેંદ્રિયૈર્વા
બુદ્ધ્યાત્મનાવા પ્રકૃતે સ્વભાવાત્
કરોમિ યદ્યત્સકલં પરસ્મૈ
નારાયણાયેતિ સમર્પયામી

અચ્યુતંકેશવં રામનારાયણં
કૃષ્ણદામોદરં વાસુદેવં હરિં
શ્રીધરં માધવં ગોપિકાવલ્લભં
જાનકીનાયકં રામચંદ્રં ભજે

4. નામ સ્મરણં

હરેરામ હરેરામ રામરામ હરે હરે
હરેકૃષ્ણ હરેકૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે ॥શ્રી ગુરુદેવદત્ત

5. નમસ્કારાષ્ટકં

અનંતા તુલાતે કસેરે સ્તવાવે
અનંતા તુલાતે કસેરે નમાવે
અનંતામુખાચા શિણે શેષ ગાત
નમસ્કાર સાષ્ટાંગ શ્રીસાયિનાધા

સ્મરાવેમનીત્વત્પદા નિત્યભાવે
ઉરાવેતરી ભક્તિસાઠી સ્વભાવે
તરાવે જગા તારુનીમાયા તાતા
નમસ્કાર સાષ્ટાંગ શ્રીસાયિનાધા

વસે જોસદા દાવયા સંતલીલા
દિસે આજ્ઞ લોકા પરી જોજનાલા
પરી અંતરી જ્ઞાનકૈવલ્ય દાતા
નમસ્કાર સાષ્ટાંગ શ્રીસાયિનાધા

ભરાલધલા જન્મહા માન વાચા
નરાસાર્ધકા સાધનીભૂત સાચા
ધરૂસાયિ પ્રેમા ગળાયા અહંતા
નમસ્કાર સાષ્ટાંગ શ્રીસાયિનાધા

ધરાવે કરીસાન અલ્પજ્ઞ બાલા
કરાવે અહ્માધન્યચુંભોનિગાલા
મુખીઘાલ પ્રેમેખરાગ્રાસ અતા
નમસ્કાર સાષ્ટાંગ શ્રીસાયિનાધા

સુરા દીક જ્યાંચ્યા પદાવંદિતાતિ
શુકાદીક જાતે સમાનત્વદેતી
પ્રયાગાદિ તીર્ધે પદીનમ્રહોતા
નમસ્કાર સાષ્ટાંગ શ્રીસાયિનાધા

તુઝ્યાજ્યાપદા પાહતા ગોપબાલી
સદારંગલી ચિત્સ્વરૂપી મિળાલી
કરીરાસક્રીડા સવે કૃષ્ણનાધા
નમસ્કાર સાષ્ટાંગ શ્રીસાયિનાધા

તુલામાગતો માગણે એકધ્યાવે
કરાજોડિતો દીન અત્યંત ભાવે
ભવીમોહનીરાજ હાતારિ આતા
નમસ્કાર સાષ્ટાંગ શ્રીસાયિનાધા

6. પ્રાર્થન

ઐસા યે​​ઈબા! સાયિ દિગંબરા
અક્ષયરૂપ અવતારા । સર્વહિ વ્યાપક તૂ
શ્રુતિસારા, અનસૂયાત્રિકુમારા(બાબાયે) મહારાજે ઈબા
કાશીસ્નાન જપ પ્રતિદિવસી કોલ્હાપુર ભિક્ષેસી નિર્મલ નદિ તુંગા
જલપ્રાસી, નિદ્રામાહુરદેશી ઐસા યે યીબા

ઝોળીલોંબતસે વામકરી ત્રિશૂલ ઢમરૂધારિ
ભક્તાવરદસદા સુખકારી, દેશીલ મુક્તીચારી ઐસા યે યીબા

પાયિપાદુકા જપમાલા કમંડલૂમૃગછાલા
ધારણ કરિશીબા નાગજટા, મુકુટ શોભતોમાથા ઐસા યે યીબા

તત્પર તુઝ્યાયા જેધ્યાની અક્ષયત્વાંચેસદની
લક્ષ્મીવાસકરી દિનરજની, રક્ષસિસંકટ વારુનિ ઐસા યે યીબા

યાપરિધ્યાન તુઝે ગુરુરાયા દૃશ્યકરી નયનાયા
પૂર્ણાનંદ સુખે હીકાયા, લાવિસિહરિ ગુણગાયા
ઐસા યે યીબા સાયિ દિગંબર અક્ષય રૂપ અવતારા
સર્વહિવ્યાપક તૂ, શ્રુતિસારા અનસૂયાત્રિ કુમારા(બાબાયે) મહારાજે ઈબા

7. સાયિ મહિમા સ્તોત્રં

સદાસત્સ્વરૂપં ચિદાનંદકંદં
જગત્સંભવસ્ધાન સંહાર હેતું
સ્વભક્તેચ્છયા માનુષં દર્શયંતં
નમામીશ્વરં સદ્ગુરું સાયિનાથં

ભવધ્વાંત વિધ્વંસ માર્તાંડમીડ્યં
મનોવાગતીતં મુનિર્ ધ્યાન ગમ્યં
જગદ્વ્યાપકં નિર્મલં નિર્ગુણં ત્વાં
નમામીશ્વરં સદ્ગુરું સાયિનાથં

ભવાંભોદિ મગ્નાર્ધિતાનાં જનાનાં
સ્વપાદાશ્રિતાનાં સ્વભક્તિ પ્રિયાણાં
સમુદ્દારણાર્ધં કલૌ સંભવંતં
નમામીશ્વરં સદ્ગુરું સાયિનાથં

સદાનિંબ વૃક્ષસ્યમુલાધિ વાસાત્
સુધાસ્રાવિણં તિક્ત મપ્ય પ્રિયંતં
તરું કલ્પ વૃક્ષાધિકં સાધયંતં
નમામીશ્વરં સદ્ગુરું સાયિનાથં

સદાકલ્પ વૃક્ષસ્ય તસ્યાધિમૂલે
ભવદ્ભાવબુદ્ધ્યા સપર્યાદિસેવાં
નૃણાં કુર્વતાં ભુક્તિ-મુક્તિ પ્રદંતં
નમામીશ્વરં સદ્ગુરું સાયિનાથં

અનેકા શૃતા તર્ક્ય લીલા વિલાસૈ:
સમા વિષ્કૃતેશાન ભાસ્વત્ર્પભાવં
અહંભાવહીનં પ્રસન્નાત્મભાવં
નમામીશ્વરં સદ્ગુરું સાયિનાથં

સતાં વિશ્રમારામ મેવાભિરામં
સદાસજ્જનૈ સંસ્તુતં સન્નમદ્ભિ:
જનામોદદં ભક્ત ભદ્ર પ્રદંતં
નમામીશ્વરં સદ્ગુરું સાયિનાથં

અજન્માદ્યમેકં પરંબ્રહ્મ સાક્ષાત્
સ્વયં સંભવં રામમેવાવતીર્ણં
ભવદ્દર્શનાત્સંપુનીત: પ્રભોહં
નમામીશ્વરં સદ્ગુરું સાયિનાથં

શ્રીસાયિશ કૃપાનિધે ખિલનૃણાં સર્વાર્ધસિદ્દિપ્રદ
યુષ્મત્પાદરજ: પ્રભાવમતુલં ધાતાપિવક્તાક્ષમ:
સદ્ભક્ત્યાશ્શરણં કૃતાંજલિપુટ: સંપ્રાપ્તિતોસ્મિન્ પ્રભો
શ્રીમત્સાયિપરેશ પાદ કમલાન્ નાન્યચ્ચરણ્યંમમ

સાયિરૂપધર રાઘવોત્તમં
ભક્તકામ વિબુધ દ્રુમં પ્રભું
માયયોપહત ચિત્ત શુદ્ધયે
ચિંતયામ્યહ મહર્નિશં મુદા

શરત્સુધાંશં પ્રતિમં પ્રકાશં
કૃપાતપત્રં તવસાયિનાથ
ત્વદીયપાદાબ્જ સમાશ્રિતાનાં
સ્વચ્છાયયાતાપ મપાકરોતુ

ઉપાસનાદૈવત સાયિનાથ
સ્મવૈર્મ યોપાસનિ નાસ્તુતસ્ત્વં
રમેન્મનોમે તવપાદયુગ્મે
ભ્રુંગો યદાબ્જે મકરંદલુબ્ધ:

અનેકજન્માર્જિત પાપસંક્ષયો
ભવેદ્ભવત્પાદ સરોજ દર્શનાત્
ક્ષમસ્વ સર્વાનપરાધ પુંજકાન્
પ્રસીદ સાયિશ સદ્ગુરો દયાનિધે

શ્રીસાયિનાથ ચરણામૃત પૂર્ણચિત્તા
તત્પાદ સેવનરતા સ્સત તંચ ભક્ત્યા
સંસારજન્ય દુરિતૌઘ વિનિર્ગ તાસ્તે
કૈવલ્ય ધામ પરમં સમવાપ્નુવંતિ

સ્તોત્રમે તત્પઠેદ્ભક્ત્યા યોન્નરસ્તન્મનાસદા
સદ્ગુરો: સાયિનાથસ્ય કૃપાપાત્રં ભવેદ્ભવં

8. ગુરુ પ્રસાદ યાચનાદશકં

રુસોમમપ્રિયાંબિકા મજવરીપિતાહીરુસો
રુસોમમપ્રિયાંગના પ્રિયસુતાત્મજાહીરુસો
રુસોભગિનબંધુ હી સ્વશુર સાસુબાયિ રુસો
નદત્ત ગુરુસાયિમા મઝવરી કધીહી રુસો

પુસોન સુનભાયિત્યા મજન ભ્રાતૄજાયા પુસો
પુસોન પ્રિયસોયરે પ્રિયસગેનજ્ઞાતી પુસો
પુસો સુહૃદનાસખ સ્વજનનાપ્ત બંધૂ પુસો
પરીન ગુરુસાયિમા મઝવરી કધીહી રુસો

પુસોન અબલામુલે તરુણ વૃદ્દહી નાપુસો
પુસોન ગુરુથાકુટે મજન દોરસાને પુસો
પુસોનચબલે બુરે સુજનસાદુહીના પુસો
પરીન ગુરુસાયિમા મઝવરી કધીહી રુસો

દુસોચતુરત્ત્વવિત્ વિબુધ પ્રાજ્ઞજ્ઞાનીરુસો
રુસો હિ વિદુ સ્ત્રીયા કુશલ પંડિતાહીરુસો
રુસોમહિપતીયતી ભજકતાપસીહી રુસો
નદત્ત ગુરુસાયિમા મઝવરી કધીહી રુસો

રુસોકવિ​​ઋષિ મુની અનઘસિદ્દયોગીરુસો
રુસોહિગૃહદેવતાતિકુલગ્રામદેવી રુસો
રુસોખલપિશાચ્ચહી મલીનડાકિની હીરુસો
નદત્ત ગુરુસાયિમા મઝવરી કધીહી રુસો

રુસોમૃગખગકૃમી અખિલજીવજંતૂરુસો
રુસો વિટપપ્રસ્તરા અચલ આપગાબ્ધીરુસો
રુસોખપવનાગ્નિવાર્ અવનિપંચતત્ત્વેરુસો
નદત્ત ગુરુસાયિમા મઝવરી કધીહી રુસો

રુસો વિમલકિન્નરા અમલયક્ષિણીહીરુસો
રુસોશશિખગાદિહી ગગનિ તારકાહીરુસો
રુસો અમરરાજહી અદય ધર્મરાજા રુસો
નદત્ત ગુરુસાયિમા મઝવરી કધીહી રુસો

રુસો મન સરસ્વતી ચપલચિત્ત તીહીરુસો
રુસોવપુદિશાખિલાકઠિનકાલતો હીરુસો
રુસોસકલ વિશ્વહીમયિતુ બ્રહ્મગોળંરુસો
નદત્ત ગુરુસાયિમા મઝવરી કધીહી રુસો

વિમૂડ હ્મણુનિ હસો મજનમત્સરાહી રુસો
પદાભિરુચિ ઉળસો જનનકર્ધમીનાફસો
નદુર્ગ દૃતિચા ધસો અશિવ ભાવ માગેખસો
પ્રપંચિ મનહેરુસો દૃડવિરક્તિચિત્તીઠસો

કુણાચિ ઘૃણાનસોનચસ્પૃહકશાચી અસો
સદૈવ હૃદયા વસો મનસિદ્યાનિ સાયિવસો
પદીપ્રણયવોરસો નિખિલ દૃશ્ય બાબાદિસો
નદત્ત ગુરુસાયિમા ઉપરિયાચનેલા રુસો

9. મંત્ર પુષ્પં

હરિ ઓં યજ્ઞેન યજ્ઞમયજંતદેવા સ્તાનિધર્માણિ
પ્રધમાન્યાસન્ । તેહનાકં મહિમાન:સ્સચંત
યત્રપૂર્વે સાધ્યા સ્સંતિ દેવા:।
ઓં રાજાધિરાજાય પસહ્યસાહિને
નમોવયં વૈ શ્રવણાય કુર્મહે
સમેકામાન્ કામકામાય મહ્યં
કામેશ્વરો વૈશ્રવણો દદાતુ
કુબેરાય વૈશ્રવણાયા મહારાજાયનમ:
ઓં સ્વસ્તી સામ્રાજ્યં ભોજ્યં
સ્વારાજ્યં વૈરાજ્યં પારમેષ્ટ્યંરાજ્યં
મહારાજ્ય માધિપત્યમયં સમંતપર્યા
ઈશ્યા સ્સાર્વભૌમ સ્સાર્વા યુષાન્
તાદાપદાર્દાત્ પ્રુધિવ્યૈસમુદ્ર પર્યાંતાયા
એકરાળ્ળિતિ તદપ્યેષ શ્લોકોબિગીતો મરુત:
પરિવેષ્ટોરો મરુત્ત સ્યાવસન્ ગ્રુહે
આવિક્ષિતસ્યકામ પ્રેર્ વિશ્વેદેવાસભાસદ ઇતિ
શ્રી નારાયણવાસુદેવ સચ્ચિદાનંદ સદ્ગુરુ સાયિનાધ્ મહારાજ્ કિ જૈ

કરચરણ કૃતં વાક્કાય જંકર્મજંવા
શ્રવણનયનજં વામાનસંવા પરાધં
વિદિત મવિદિતં વા સર્વમેતત્ ક્ષમસ્વ
જયજય કરુણાબ્ધે શ્રીપ્રભોસાયિનાધ

શ્રી સચ્ચિદાનંદ સદ્ગુરુ સાયિનાધ્ મહરાજ્ કિ જૈ
રાજાધિરાજ યોગિરાજ પરબ્રહ્મ શ્રીસાયિનાધામહરાજ્
શ્રી સચ્ચિદાનંદ સદ્ગુરુ સાયિનાધ્ મહરાજ્ કિ જૈ

********

Leave a Comment