[శ్రీ గురుగీతా ప్రథమోధ్యాయః] ᐈ Sri Guru Gita Chapter 1 Lyrics In Telugu Pdf

Sri Guru Gita Chapter 1 Lyrics In Telugu

శ్రీగురుభ్యో నమః ।
హరిః ఓమ్ ।

ధ్యానం
హంసాభ్యాం పరివృత్తపత్రకమలైర్దివ్యైర్జగత్కారణం
విశ్వోత్కీర్ణమనేకదేహనిలయం స్వచ్ఛందమానందకమ్ ।
ఆద్యంతైకమఖండచిద్ఘనరసం పూర్ణం హ్యనంతం శుభం
ప్రత్యక్షాక్షరవిగ్రహం గురుపదం ధ్యాయేద్విభుం శాశ్వతమ్ ॥

అథ ప్రథమోఽధ్యాయః ॥

అచింత్యావ్యక్తరూపాయ నిర్గుణాయ గణాత్మనే ।
సమస్తజగదాధారమూర్తయే బ్రహ్మణే నమః ॥ 1 ॥

ఋషయ ఊచుః ।
సూత సూత మహాప్రాజ్ఞ నిగమాగమపారగ ।
గురుస్వరూపమస్మాకం బ్రూహి సర్వమలాపహమ్ ॥ 2 ॥

యస్య శ్రవణమాత్రేణ దేహీ దుఃఖాద్విముచ్యతే ।
యేన మార్గేణ మునయః సర్వజ్ఞత్వం ప్రపేదిరే ॥ 3 ॥

యత్ప్రాప్య న పునర్యాతి నరః సంసారబంధనమ్ ।
తథావిధం పరం తత్త్వం వక్తవ్యమధునా త్వయా ॥ 4 ॥

గుహ్యాద్గుహ్యతమం సారం గురుగీతా విశేషతః ।
త్వత్ప్రసాదాచ్చ శ్రోతవ్యా తత్సర్వం బ్రూహి సూత నః ॥ 5 ॥

ఇతి సంప్రార్థితః సూతో మునిసంఘైర్ముహుర్ముహుః ॥

కుతూహలేన మహతా ప్రోవాచ మధురం వచః ॥ 6 ॥

సూత ఉవాచ ।
శ్రుణుధ్వం మునయః సర్వే శ్రద్ధయా పరయా ముదా ।
వదామి భవరోగఘ్నీం గీతాం మాతృస్వరూపిణీమ్ ॥ 7 ॥

పురా కైలాసశిఖరే సిద్ధగంధర్వసేవితే ।
తత్ర కల్పలతాపుష్పమందిరేఽత్యంతసుందరే ॥ 8 ॥

వ్యాఘ్రాజినే సమాసీనం శుకాదిమునివందితమ్ ।
బోధయంతం పరం తత్త్వం మధ్యే మునిగణే క్వచిత్ ॥ 9 ॥

ప్రణమ్రవదనా శశ్వన్నమస్కుర్వంతమాదరాత్ ।
దృష్ట్వా విస్మయమాపన్న పార్వతీ పరిపృచ్ఛతి ॥ 10 ॥

పార్వత్యువాచ ।
ఓం నమో దేవ దేవేశ పరాత్పర జగద్గురో ।
త్వాం నమస్కుర్వతే భక్త్యా సురాసురనరాః సదా ॥ 11 ॥

విధివిష్ణుమహేంద్రాద్యైర్వంద్యః ఖలు సదా భవాన్ ।
నమస్కరోషి కస్మై త్వం నమస్కారాశ్రయః కిల ॥ 12 ॥

దృష్ట్వైతత్కర్మ విపులమాశ్చర్య ప్రతిభాతి మే ।
కిమేతన్న విజానేఽహం కృపయా వద మే ప్రభో ॥ 13 ॥

భగవన్ సర్వధర్మజ్ఞ వ్రతానాం వ్రతనాయకమ్ ।
బ్రూహి మే కృపయా శంభో గురుమాహాత్మ్యముత్తమమ్ ॥ 14 ॥

కేన మార్గేణ భో స్వామిన్ దేహీ బ్రహ్మమయో భవేత్ ।
తత్కృపాం కురు మే స్వామిన్ నమామి చరణౌ తవ ॥ 15 ॥

ఇతి సంప్రార్థితః శశ్వన్మహాదేవో మహేశ్వరః ।
ఆనందభరితః స్వాంతే పార్వతీమిదమబ్రవీత్ ॥ 16 ॥

శ్రీ మహాదేవ ఉవాచ ।
న వక్తవ్యమిదం దేవి రహస్యాతిరహస్యకమ్ ।
న కస్యాపి పురా ప్రోక్తం త్వద్భక్త్యర్థం వదామి తత్ ॥ 17 ॥

మమ రూపాఽసి దేవి త్వమతస్తత్కథయామి తే ।
లోకోపకారకః ప్రశ్నో న కేనాపి కృతః పురా ॥ 18 ॥

యస్య దేవే పరా భక్తిర్యథా దేవే తథా గురౌ ।
తస్యైతే కథితా హ్యర్థాః ప్రకాశంతే మహాత్మనః ॥ 19 ॥

యో గురుః స శివః ప్రోక్తో యః శివః స గురుః స్మృతః ।
వికల్పం యస్తు కుర్వీత స నరో గురుతల్పగః ॥ 20 ॥

దుర్లభం త్రిషు లోకేషు తచ్ఛృణుష్వ వదామ్యహమ్ ।
గురుబ్రహ్మ వినా నాన్యః సత్యం సత్యం వరాననే ॥ 21 ॥

వేదశాస్త్రపురాణాని చేతిహాసాదికాని చ ।
మంత్రయంత్రాదివిద్యానాం మోహనోచ్చాటనాదికమ్ ॥ 22 ॥

శైవశాక్తాగమాదీని హ్యన్యే చ బహవో మతాః ।
అపభ్రంశాః సమస్తానాం జీవానాం భ్రాంతచేతసామ్ ॥ 23 ॥

జపస్తపో వ్రతం తీర్థం యజ్ఞో దానం తథైవ చ ।
గురుతత్త్వమవిజ్ఞాయ సర్వం వ్యర్థం భవేత్ప్రియే ॥ 24 ॥

గురుబుద్ధ్యాత్మనో నాన్యత్ సత్యం సత్యం వరాననే ।
తల్లాభార్థం ప్రయత్నస్తు కర్తవ్యశ్చ మనీషిభిః ॥ 25 ॥

గూఢావిద్యా జగన్మాయా దేహశ్చాజ్ఞానసంభవః ।
విజ్ఞానం యత్ప్రసాదేన గురుశబ్దేన కథ్యతే ॥ 26 ॥

యదంఘ్రికమలద్వంద్వం ద్వంద్వతాపనివారకమ్ ।
తారకం భవసింధోశ్చ తం గురుం ప్రణమామ్యహమ్ ॥ 27 ॥

దేహీ బ్రహ్మ భవేద్యస్మాత్ త్వత్కృపార్థం వదామి తత్ ।
సర్వపాపవిశుద్ధాత్మా శ్రీగురోః పాదసేవనాత్ ॥ 28 ॥

సర్వతీర్థావగాహస్య సంప్రాప్నోతి ఫలం నరః ।
గురోః పాదోదకం పీత్వా శేషం శిరసి ధారయన్ ॥ 29 ॥

శోషణం పాపపంకస్య దీపనం జ్ఞానతేజసః ।
గురోః పాదోదకం సమ్యక్ సంసారార్ణవతారకమ్ ॥ 30 ॥

అజ్ఞానమూలహరణం జన్మకర్మనివారకమ్ ।
జ్ఞానవైరాగ్యసిద్ధ్యర్థం గురోః పాదోదకం పిబేత్ ॥ 31 ॥

గురుపాదోదకం పానం గురోరుచ్ఛిష్టభోజనమ్ ।
గురుమూర్తేః సదా ధ్యానం గురోర్నామ సదా జపః ॥ 32 ॥

స్వదేశికస్యైవ చ నామకీర్తనం
భవేదనంతస్య శివస్య కీర్తనమ్ ।
స్వదేశికస్యైవ చ నామచింతనం
భవేదనంతస్య శివస్య చింతనమ్ ॥ 33 ॥

యత్పాదాంబుజరేణుర్వై కోఽపి సంసారవారిధౌ ।
సేతుబంధాయతే నాథం దేశికం తముపాస్మహే ॥ 34 ॥

యదనుగ్రహమాత్రేణ శోకమోహౌ వినశ్యతః ।
తస్మై శ్రీదేశికేంద్రాయ నమోఽస్తు పరమాత్మనే ॥ 35 ॥

యస్మాదనుగ్రహం లబ్ధ్వా మహదజ్ఞానముత్సృజేత్ ।
తస్మై శ్రీదేశికేంద్రాయ నమశ్చాభీష్టసిద్ధయే ॥ 36 ॥

కాశీక్షేత్రం నివాసశ్చ జాహ్నవీ చరణోదకమ్ ।
గురుర్విశ్వేశ్వరః సాక్షాత్ తారకం బ్రహ్మనిశ్చయః ॥ 37 ॥

గురుసేవా గయా ప్రోక్తా దేహః స్యాదక్షయో వటః ।
తత్పాదం విష్ణుపాదం స్యాత్ తత్ర దత్తమనస్తతమ్ ॥ 38 ॥

గురుమూర్తిం స్మరేన్నిత్యం గురోర్నామ సదా జపేత్ ।
గురోరాజ్ఞాం ప్రకుర్వీత గురోరన్యం న భావయేత్ ॥ 39 ॥

గురువక్త్రే స్థితం బ్రహ్మ ప్రాప్యతే తత్ప్రసాదతః ।
గురోర్ధ్యానం సదా కుర్యాత్ కులస్త్రీ స్వపతిం యథా ॥ 40 ॥

స్వాశ్రమం చ స్వజాతిం చ స్వకీర్తిం పుష్టివర్ధనమ్ ।
ఏతత్సర్వం పరిత్యజ్య గురుమేవ సమాశ్రయేత్ ॥ 41 ॥

అనన్యాశ్చింతయంతో యే సులభం పరమం సుఖమ్ ।
తస్మాత్సర్వప్రయత్నేన గురోరారాధనం కురు ॥ 42 ॥

గురువక్త్రే స్థితా విద్యా గురుభక్త్యా చ లభ్యతే ।
త్రైలోక్యే స్ఫుటవక్తారో దేవర్షిపితృమానవాః ॥ 43 ॥

గుకారశ్చాంధకారో హి రుకారస్తేజ ఉచ్యతే ।
అజ్ఞానగ్రాసకం బ్రహ్మ గురురేవ న సంశయః ॥ 44 ॥

గుకారశ్చాంధకారస్తు రుకారస్తన్నిరోధకృత్ ।
అంధకారవినాశిత్వాద్గురురిత్యభిధీయతే ॥

గుకారో భవరోగః స్యాత్ రుకారస్తన్నిరోధకృత్ ।
భవరోగహరత్వాచ్చ గురురిత్యభిధీయతే ॥ 45 ॥

గుకారశ్చ గుణాతీతో రూపాతీతో రుకారకః ।
గుణరూపవిహీనత్వాత్ గురురిత్యభిధీయతే ॥ 46 ॥

గుకారః ప్రథమో వర్ణో మాయాదిగుణభాసకః ।
రుకారోఽస్తి పరం బ్రహ్మ మాయాభ్రాంతివిమోచకమ్ ॥ 47 ॥

ఏవం గురుపదం శ్రేష్ఠం దేవానామపి దుర్లభమ్ ।
హాహాహూహూగణైశ్చైవ గంధర్వాద్యైశ్చ పూజితమ్ ॥ 48 ॥

ధ్రువం తేషాం చ సర్వేషాం నాస్తి తత్త్వం గురోః పరమ్ ।
గురోరారాధనం కుర్యాత్ స్వజీవత్వం నివేదయేత్ ॥ 49 ॥

ఆసనం శయనం వస్త్రం వాహనం భూషణాదికమ్ ।
సాధకేన ప్రదాతవ్యం గురుసంతోషకారణమ్ ॥ 50 ॥

కర్మణా మనసా వాచా సర్వదాఽఽరాధయేద్గురుమ్ ।
దీర్ఘదండం నమస్కృత్య నిర్లజ్జో గురుసన్నిధౌ ॥ 51 ॥

శరీరమింద్రియం ప్రాణమర్థస్వజనబాంధవాన్ ।
ఆత్మదారాదికం సర్వం సద్గురుభ్యో నివేదయేత్ ॥ 52 ॥

గురురేకో జగత్సర్వం బ్రహ్మవిష్ణుశివాత్మకమ్ ।
గురోః పరతరం నాస్తి తస్మాత్సంపూజయేద్గురుమ్ ॥ 53 ॥

సర్వశ్రుతిశిరోరత్నవిరాజితపదాంబుజమ్ ।
వేదాంతార్థప్రవక్తారం తస్మాత్ సంపూజయేద్గురుమ్ ॥ 54 ॥

యస్య స్మరణమాత్రేణ జ్ఞానముత్పద్యతే స్వయమ్ ।
స ఏవ సర్వసంపత్తిః తస్మాత్సంపూజయేద్గురుమ్ ॥ 55 ॥

[ పాఠభేదః
కృమికోటిభిరావిష్టం దుర్గంధమలమూత్రకమ్ ।
శ్లేష్మరక్తత్వచామాంసైర్నద్ధం చైతద్వరాననే ॥
]
కృమికోటిభిరావిష్టం దుర్గంధకులదూషితమ్ ।
అనిత్యం దుఃఖనిలయం దేహం విద్ధి వరాననే ॥ 56 ॥

సంసారవృక్షమారూఢాః పతంతి నరకార్ణవే ।
యస్తానుద్ధరతే సర్వాన్ తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 57 ॥

గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుర్గురుర్దేవో మహేశ్వరః ।
గురుస్సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 58 ॥

అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా ।
చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 59 ॥

అఖండమండలాకారం వ్యాప్తం యేన చరాచరమ్ ।
తత్పదం దర్శితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 60 ॥

స్థావరం జంగమం వ్యాప్తం యత్కించిత్సచరాచరమ్ ।
త్వం పదం దర్శితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 61 ॥

చిన్మయవ్యాపితం సర్వం త్రైలోక్యం సచరాచరమ్ ।
అసిత్వం దర్శితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 62 ॥

నిమిషాన్నిమిషార్ధాద్వా యద్వాక్యాద్వై విముచ్యతే ।
స్వాత్మానం శివమాలోక్య తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 63 ॥

చైతన్యం శాశ్వతం శాంతం వ్యోమాతీతం నిరంజనమ్ ।
నాదబిందుకళాతీతం తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 64 ॥

నిర్గుణం నిర్మలం శాంతం జంగమం స్థిరమేవ చ ।
వ్యాప్తం యేన జగత్సర్వం తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 65 ॥

స పితా స చ మే మాతా స బంధుః స చ దేవతా ।
సంసారమోహనాశాయ తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 66 ॥

యత్సత్త్వేన జగత్సత్త్వం యత్ప్రకాశేన భాతి తత్ ।
యదానందేన నందంతి తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 67 ॥

యస్మిన్ స్థితమిదం సర్వం భాతి యద్భానరూపతః ।
ప్రియం పుత్రాది యత్ప్రీత్యా తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 68 ॥

యేనేదం దర్శితం తత్త్వం చిత్తచైత్యాదికం తథా ।
జాగ్రత్స్వప్నసుషుప్త్యాది తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 69 ॥

యస్య జ్ఞానమిదం విశ్వం న దృశ్యం భిన్నభేదతః ।
సదైకరూపరూపాయ తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 70 ॥

యస్య జ్ఞాతం మతం తస్య మతం యస్య న వేద సః ।
అనన్యభావభావాయ తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 71 ॥

యస్మై కారణరూపాయ కార్యరూపేణ భాతి యత్ ।
కార్యకారణరూపాయ తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 72 ॥

నానారూపమిదం విశ్వం న కేనాప్యస్తి భిన్నతా ।
కార్యకారణరూపాయ తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 73 ॥

జ్ఞానశక్తిసమారూఢతత్త్వమాలావిభూషిణే ।
భుక్తిముక్తిప్రదాత్రే చ తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 74 ॥

అనేకజన్మసంప్రాప్తకర్మబంధవిదాహినే ।
జ్ఞానానలప్రభావేన తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 75 ॥

శోషణం భవసింధోశ్చ దీపనం క్షరసంపదామ్ ।
గురోః పాదోదకం యస్య తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 76 ॥

న గురోరధికం తత్త్వం న గురోరధికం తపః ।
న గురోరధికం జ్ఞానం తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 77 ॥

మన్నాథః శ్రీజగన్నాథో మద్గురుః శ్రీజగద్గురుః ।
మమాఽఽత్మా సర్వభూతాత్మా తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 78 ॥

గురురాదిరనాదిశ్చ గురుః పరమదైవతమ్ ।
గురుమంత్రసమో నాస్తి తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 79 ॥

ఏక ఏవ పరో బంధుర్విషమే సముపస్థితే ।
గురుః సకలధర్మాత్మా తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 80 ॥

గురుమధ్యే స్థితం విశ్వం విశ్వమధ్యే స్థితో గురుః ।
గురుర్విశ్వం న చాన్యోఽస్తి తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 81 ॥

భవారణ్యప్రవిష్టస్య దిఙ్మోహభ్రాంతచేతసః ।
యేన సందర్శితః పంథాః తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 82 ॥

తాపత్రయాగ్నితప్తానామశాంతప్రాణినాం ముదే ।
గురురేవ పరా గంగా తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 83 ॥

[ పాఠభేదః
అజ్ఞానేనాహినా గ్రస్తాః ప్రాణినస్తాన్ చికిత్సకః ।
విద్యాస్వరూపో భగవాంస్తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥
]
అజ్ఞానసర్పదష్టానాం ప్రాణినాం కశ్చికిత్సకః ।
సమ్యగ్​జ్ఞానమహామంత్రవేదినం సద్గురు వినా ॥ 84 ॥

హేతవే జగతామేవ సంసారార్ణవసేతవే ।
ప్రభవే సర్వవిద్యానాం శంభవే గురవే నమః ॥ 85 ॥

ధ్యానమూలం గురోర్మూర్తిః పూజామూలం గురోః పదమ్ ।
మంత్రమూలం గురోర్వాక్యం ముక్తిమూలం గురోః కృపా ॥ 86 ॥

సప్తసాగరపర్యంతతీర్థస్నానఫలం తు యత్ ।
గురోః పాదోదబిందోశ్చ సహస్రాంశే న తత్ఫలమ్ ॥ 87 ॥

శివే రుష్టే గురుస్త్రాతా గురౌ రుష్టే న కశ్చన ।
లబ్ధ్వా కులగురుం సమ్యగ్గురుమేవ సమాశ్రయేత్ ॥ 88 ॥

మధులుబ్ధో యథా భృంగః పుష్పాత్పుష్పాంతరం వ్రజేత్ ।
జ్ఞానలుబ్ధస్తథా శిష్యో గురోర్గుర్వంతరం వ్రజేత్ ॥ 89 ॥

వందే గురుపదద్వంద్వం వాఙ్మనాతీతగోచరమ్ ।
శ్వేతరక్తప్రభాభిన్నం శివశక్త్యాత్మకం పరమ్ ॥ 90 ॥

గుకారం చ గుణాతీతం రూకారం రూపవర్జితమ్ ।
గుణాతీతమరూపం చ యో దద్యాత్స గురుః స్మృతః ॥ 91 ॥

అత్రినేత్రః శివః సాక్షాత్ ద్విబాహుశ్చ హరిః స్మృతః ।
యోఽచతుర్వదనో బ్రహ్మా శ్రీగురుః కథితః ప్రియే ॥ 92 ॥

అయం మయాంజలిర్బద్ధో దయాసాగరసిద్ధయే ।
యదనుగ్రహతో జంతుశ్చిత్రసంసారముక్తిభాక్ ॥ 93 ॥

శ్రీగురోః పరమం రూపం వివేకచక్షురగ్రతః ।
మందభాగ్యా న పశ్యంతి అంధాః సూర్యోదయం యథా ॥ 94 ॥

కులానాం కులకోటీనాం తారకస్తత్ర తత్​క్షణాత్ ।
అతస్తం సద్గురుం జ్ఞాత్వా త్రికాలమభివాదయేత్ ॥ 95 ॥

శ్రీనాథచరణద్వంద్వం యస్యాం దిశి విరాజతే ।
తస్యాం దిశి నమస్కుర్యాత్ భక్త్యా ప్రతిదినం ప్రియే ॥ 96 ॥

సాష్టాంగప్రణిపాతేన స్తువన్నిత్యం గురుం భజేత్ ।
భజనాత్ స్థైర్యమాప్నోతి స్వస్వరూపమయో భవేత్ ॥ 97 ॥

దోర్భ్యాం పద్భ్యాం చ జానుభ్యామురసా శిరసా దృశా ।
మనసా వచసా చేతి ప్రణామోఽష్టాంగ ఉచ్యతే ॥ 98 ॥

తస్యై దిశే సతతమంజలిరేష నిత్యం
ప్రక్షిప్యతాం ముఖరితైర్మధురైః ప్రసూనైః ।
జాగర్తి యత్ర భగవాన్ గురుచక్రవర్తీ
విశ్వస్థితిప్రళయనాటకనిత్యసాక్షీ ॥ 99 ॥

అభ్యస్తైః కిము దీర్ఘకాలవిమలైర్వ్యాధిప్రదైర్దుష్కరైః
ప్రాణాయామశతైరనేకకరణైర్దుఃఖాత్మకైర్దుర్జయైః ।
యస్మిన్నభ్యుదితే వినశ్యతి బలీ వాయుః స్వయం తత్​క్షణాత్
ప్రాప్తుం తత్సహజస్వభావమనిశం సేవేత చైకం గురుమ్ ॥ 100 ॥

జ్ఞానం వినా ముక్తిపదం లభ్యతే గురుభక్తితః ।
గురోస్సమానతో నాన్యత్ సాధనం గురుమార్గిణామ్ ॥ 101 ॥

యస్మాత్పరతరం నాస్తి నేతి నేతీతి వై శ్రుతిః ।
మనసా వచసా చైవ సత్యమారాధయేద్గురుమ్ ॥ 102 ॥

గురోః కృపాప్రసాదేన బ్రహ్మవిష్ణుమహేశ్వరాః ।
సామర్థ్యమభజన్ సర్వే సృష్టిస్థిత్యంతకర్మణి ॥ 103 ॥

దేవకిన్నరగంధర్వాః పితృయక్షాస్తు తుంబురః ।
మునయోఽపి న జానంతి గురుశుశ్రూషణే విధిమ్ ॥ 104 ॥

తార్కికాశ్ఛాందసాశ్చైవ దైవజ్ఞాః కర్మఠాః ప్రియే ।
లౌకికాస్తే న జానంతి గురుతత్త్వం నిరాకులమ్ ॥ 105 ॥

మహాహంకారగర్వేణ తతోవిద్యాబలేన చ ।
భ్రమంతి చాస్మిన్ సంసారే ఘటీయంత్రం యథా పునః ॥ 106 ॥

యజ్ఞినోఽపి న ముక్తాః స్యుః న ముక్తా యోగినస్తథా ।
తాపసా అపి నో ముక్తా గురుతత్త్వాత్పరాఙ్ముఖాః ॥ 107 ॥

న ముక్తాస్తు చ గంధర్వాః పితృయక్షాస్తు చారణాః ।
ఋషయః సిద్ధదేవాద్యా గురుసేవాపరాఙ్ముఖాః ॥ 108 ॥

ఇతి శ్రీస్కందపురాణే ఉత్తరఖండే ఉమామహేశ్వర సంవాదే
శ్రీ గురుగీతాయాం ప్రథమోఽధ్యాయః ॥

********

Leave a Comment