[ସାୟି ବାବା- ଧୂପ୍ ଆରତି] ᐈ Sai Baba Dhoop Aarti Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Sai Baba Dhoop Aarti Lyrics In Oriya/Odia

ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନଂଦ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାୟିନାଧ ମହରାଜ୍ କୀ ଜୈ.

ଆରତି ସାୟିବାବା ସୌଖ୍ୟ ଦାତାର ଜୀଵ
ଚରଣ ରଜତାଲୀ ଦ୍ୟାଵା ଦାସାଵିସାଵା
ଭକ୍ତାଵିସାଵା ଆରତିସାୟିବାବା

ଜାଳୁନିୟ ଅନଂଗ ସସ୍ଵରୂପିରାହେଦଂଗ
ମୁମୂକ୍ଷ ଜନଦାଵି ନିଜଡୋଳା ଶ୍ରୀରଂଗ
ଡୋଳା ଶ୍ରୀରଂଗ ଆରତିସାୟିବାବା

ଜୟମନି ଜୈସାଭାଵ ତୟ ତୈସା ଅନୁଭଵ
ଦାଵିସି ଦୟାଘନା ଐସି ତୁଝୀହିମାଵ
ତୁଝୀହିମାଵା ଆରତିସାୟିବାବା

ତୁମଚେନାମ ଦ୍ୟାତା ହରେ ସଂସ୍କୃତି ଵ୍ୟଧା
ଅଗାଧତଵକରଣି ମାର୍ଗ ଦାଵିସି ଅନାଧା
ଦାଵିସି ଅନାଧା ଆରତି ସାୟିବାବା

କଲିୟୁଗି ଅଵତାରା ସଦ୍ଗୁଣ ପରବ୍ରହ୍ମା ସାଚାର
ଅଵତୀର୍ଣ ଝୂଲାସେ ସ୍ଵାମୀ ଦତ୍ତ ଦିଗଂବର
ଦତ୍ତ ଦିଗଂବର ଆରତି ସାୟିବାବା

ଆଠାଦିଵସା ଗୁରୁଵାରୀ ଭକ୍ତ କରୀତିଵାରୀ
ପ୍ରଭୁପଦ ପହାଵୟା ଭଵଭୟ ନିଵାରୀ
ଭୟନିଵାରୀ ଆରତି ସାୟିବାବା

ମାଝାନିଜ ଦ୍ରଵ୍ୟଠେଵ ତଵ ଚରଣରଜସେଵା
ମାଗଣେ ହେଚି​ଆତା ତୁହ୍ମା ଦେଵାଦିଦେଵା
ଦେଵାଦିଦେଵ ଆରତିସାୟିବାବା

ଇଚ୍ଛିତା ଦୀନଚାତକ ନିର୍ମଲ ତୋୟନିଜସୂଖ
ପାଜଵେ ମାଧଵାୟା ସଂଭାଳ ଅପୂଳିବାକ
ଅପୂଳିବାକ ଆରତିସାୟିବାବା
ସୌଖ୍ୟଦାତାର ଜୀଵା ଚରଣ ରଜତାଳୀ ଦ୍ୟାଵାଦାସା
ଵିସାଵା ଭକ୍ତାଵିସାଵା ଆରତି ସାୟିବାବା

2. ଅଭଂଗ୍

ଶିରିଡି ମାଝେ ପଂଡରୀପୁର ସାୟିବାବାରମାଵର
ବାବାରମାଵର – ସାୟିବାବାରମାଵର
ଶୁଦ୍ଦଭକ୍ତି ଚଂଦ୍ରଭାଗା – ଭାଵପୁଂଡଲୀକଜାଗା
ପୁଂଡଲୀକ ଜାଗା – ଭାଵପୁଂଡଲୀକଜାଗା
ୟାହୋ ୟାହୋ ଅଵଘେଜନ। କରୂବାବାନ୍ସୀ ଵଂଦନ
ସାୟିସୀ ଵଂଦନ। କରୂବାବାନ୍ସୀ ଵଂଦନ॥
ଗଣୂହ୍ମଣେ ବାବାସାୟି। ଦାଵପାଵ ମାଝେ ଆୟୀ
ପାଵମାଝେ ଆୟୀ ଦାଵପାଵ ମାଝେୟା​ଈ

3. ନମନଂ

ଘାଲୀନ ଲୋଟାଂଗଣ,ଵଂଦୀନ ଚରଣ
ଡୋଲ୍ୟାନୀ ପାହୀନ ରୂପତୁଝେ।
ପ୍ରେମେ ଆଲିଂଗନ,ଆନଂଦେ ପୂଜିନ
ଭାଵେ ଓଵାଳୀନ ହ୍ମଣେ ନାମା॥

ତ୍ଵମେଵ ମାତା ଚ ପିତା ତ୍ଵମେଵ
ତ୍ଵମେଵ ବଂଧୁଶ୍ଚ ସଖା ତ୍ଵମେଵ
ତ୍ଵମେଵ ଵିଦ୍ୟା ଦ୍ରଵିଣଂ ତ୍ଵମେଵ
ତ୍ଵମେଵ ସର୍ଵଂ ମମଦେଵଦେଵ

କାୟେନ ଵାଚା ମନସେଂଦ୍ରିୟୈର୍ଵା
ବୁଦ୍ଧ୍ୟାତ୍ମନାଵା ପ୍ରକୃତେ ସ୍ଵଭାଵାତ୍
କରୋମି ୟଦ୍ୟତ୍ସକଲଂ ପରସ୍ମୈ
ନାରାୟଣାୟେତି ସମର୍ପୟାମୀ

ଅଚ୍ୟୁତଂକେଶଵଂ ରାମନାରାୟଣଂ
କୃଷ୍ଣଦାମୋଦରଂ ଵାସୁଦେଵଂ ହରିଂ
ଶ୍ରୀଧରଂ ମାଧଵଂ ଗୋପିକାଵଲ୍ଲଭଂ
ଜାନକୀନାୟକଂ ରାମଚଂଦ୍ରଂ ଭଜେ

4. ନାମ ସ୍ମରଣଂ

ହରେରାମ ହରେରାମ ରାମରାମ ହରେ ହରେ
ହରେକୃଷ୍ଣ ହରେକୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହରେ ହରେ ॥ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେଵଦତ୍ତ

5. ନମସ୍କାରାଷ୍ଟକଂ

ଅନଂତା ତୁଲାତେ କସେରେ ସ୍ତଵାଵେ
ଅନଂତା ତୁଲାତେ କସେରେ ନମାଵେ
ଅନଂତାମୁଖାଚା ଶିଣେ ଶେଷ ଗାତ
ନମସ୍କାର ସାଷ୍ଟାଂଗ ଶ୍ରୀସାୟିନାଧା

ସ୍ମରାଵେମନୀତ୍ଵତ୍ପଦା ନିତ୍ୟଭାଵେ
ଉରାଵେତରୀ ଭକ୍ତିସାଠୀ ସ୍ଵଭାଵେ
ତରାଵେ ଜଗା ତାରୁନୀମାୟା ତାତା
ନମସ୍କାର ସାଷ୍ଟାଂଗ ଶ୍ରୀସାୟିନାଧା

ଵସେ ଜୋସଦା ଦାଵୟା ସଂତଲୀଲା
ଦିସେ ଆଜ୍ଞ ଲୋକା ପରୀ ଜୋଜନାଲା
ପରୀ ଅଂତରୀ ଜ୍ଞାନକୈଵଲ୍ୟ ଦାତା
ନମସ୍କାର ସାଷ୍ଟାଂଗ ଶ୍ରୀସାୟିନାଧା

ଭରାଲଧଲା ଜନ୍ମହା ମାନ ଵାଚା
ନରାସାର୍ଧକା ସାଧନୀଭୂତ ସାଚା
ଧରୂସାୟି ପ୍ରେମା ଗଳାୟା ଅହଂତା
ନମସ୍କାର ସାଷ୍ଟାଂଗ ଶ୍ରୀସାୟିନାଧା

ଧରାଵେ କରୀସାନ ଅଲ୍ପଜ୍ଞ ବାଲା
କରାଵେ ଅହ୍ମାଧନ୍ୟଚୁଂଭୋନିଗାଲା
ମୁଖୀଘାଲ ପ୍ରେମେଖରାଗ୍ରାସ ଅତା
ନମସ୍କାର ସାଷ୍ଟାଂଗ ଶ୍ରୀସାୟିନାଧା

ସୁରା ଦୀକ ଜ୍ୟାଂଚ୍ୟା ପଦାଵଂଦିତାତି
ଶୁକାଦୀକ ଜାତେ ସମାନତ୍ଵଦେତୀ
ପ୍ରୟାଗାଦି ତୀର୍ଧେ ପଦୀନମ୍ରହୋତା
ନମସ୍କାର ସାଷ୍ଟାଂଗ ଶ୍ରୀସାୟିନାଧା

ତୁଝ୍ୟାଜ୍ୟାପଦା ପାହତା ଗୋପବାଲୀ
ସଦାରଂଗଲୀ ଚିତ୍ସ୍ଵରୂପୀ ମିଳାଲୀ
କରୀରାସକ୍ରୀଡା ସଵେ କୃଷ୍ଣନାଧା
ନମସ୍କାର ସାଷ୍ଟାଂଗ ଶ୍ରୀସାୟିନାଧା

ତୁଲାମାଗତୋ ମାଗଣେ ଏକଧ୍ୟାଵେ
କରାଜୋଡିତୋ ଦୀନ ଅତ୍ୟଂତ ଭାଵେ
ଭଵୀମୋହନୀରାଜ ହାତାରି ଆତା
ନମସ୍କାର ସାଷ୍ଟାଂଗ ଶ୍ରୀସାୟିନାଧା

6. ପ୍ରାର୍ଥନ

ଐସା ୟେ​ଈବା! ସାୟି ଦିଗଂବରା
ଅକ୍ଷୟରୂପ ଅଵତାରା । ସର୍ଵହି ଵ୍ୟାପକ ତୂ
ଶ୍ରୁତିସାରା, ଅନସୂୟାତ୍ରିକୁମାରା(ବାବାୟେ) ମହାରାଜେ ଈବା
କାଶୀସ୍ନାନ ଜପ ପ୍ରତିଦିଵସୀ କୋଲ୍ହାପୁର ଭିକ୍ଷେସୀ ନିର୍ମଲ ନଦି ତୁଂଗା
ଜଲପ୍ରାସୀ, ନିଦ୍ରାମାହୁରଦେଶୀ ଐସା ୟେ ୟୀବା

ଝୋଳୀଲୋଂବତସେ ଵାମକରୀ ତ୍ରିଶୂଲ ଢମରୂଧାରି
ଭକ୍ତାଵରଦସଦା ସୁଖକାରୀ, ଦେଶୀଲ ମୁକ୍ତୀଚାରୀ ଐସା ୟେ ୟୀବା

ପାୟିପାଦୁକା ଜପମାଲା କମଂଡଲୂମୃଗଛାଲା
ଧାରଣ କରିଶୀବା ନାଗଜଟା, ମୁକୁଟ ଶୋଭତୋମାଥା ଐସା ୟେ ୟୀବା

ତତ୍ପର ତୁଝ୍ୟାୟା ଜେଧ୍ୟାନୀ ଅକ୍ଷୟତ୍ଵାଂଚେସଦନୀ
ଲକ୍ଷ୍ମୀଵାସକରୀ ଦିନରଜନୀ, ରକ୍ଷସିସଂକଟ ଵାରୁନି ଐସା ୟେ ୟୀବା

ୟାପରିଧ୍ୟାନ ତୁଝେ ଗୁରୁରାୟା ଦୃଶ୍ୟକରୀ ନୟନାୟା
ପୂର୍ଣାନଂଦ ସୁଖେ ହୀକାୟା, ଲାଵିସିହରି ଗୁଣଗାୟା
ଐସା ୟେ ୟୀବା ସାୟି ଦିଗଂବର ଅକ୍ଷୟ ରୂପ ଅଵତାରା
ସର୍ଵହିଵ୍ୟାପକ ତୂ, ଶ୍ରୁତିସାରା ଅନସୂୟାତ୍ରି କୁମାରା(ବାବାୟେ) ମହାରାଜେ ଈବା

7. ସାୟି ମହିମା ସ୍ତୋତ୍ରଂ

ସଦାସତ୍ସ୍ଵରୂପଂ ଚିଦାନଂଦକଂଦଂ
ଜଗତ୍ସଂଭଵସ୍ଧାନ ସଂହାର ହେତୁଂ
ସ୍ଵଭକ୍ତେଚ୍ଛୟା ମାନୁଷଂ ଦର୍ଶୟଂତଂ
ନମାମୀଶ୍ଵରଂ ସଦ୍ଗୁରୁଂ ସାୟିନାଥଂ

ଭଵଧ୍ଵାଂତ ଵିଧ୍ଵଂସ ମାର୍ତାଂଡମୀଡ୍ୟଂ
ମନୋଵାଗତୀତଂ ମୁନିର୍ ଧ୍ୟାନ ଗମ୍ୟଂ
ଜଗଦ୍ଵ୍ୟାପକଂ ନିର୍ମଲଂ ନିର୍ଗୁଣଂ ତ୍ଵାଂ
ନମାମୀଶ୍ଵରଂ ସଦ୍ଗୁରୁଂ ସାୟିନାଥଂ

ଭଵାଂଭୋଦି ମଗ୍ନାର୍ଧିତାନାଂ ଜନାନାଂ
ସ୍ଵପାଦାଶ୍ରିତାନାଂ ସ୍ଵଭକ୍ତି ପ୍ରିୟାଣାଂ
ସମୁଦ୍ଦାରଣାର୍ଧଂ କଲୌ ସଂଭଵଂତଂ
ନମାମୀଶ୍ଵରଂ ସଦ୍ଗୁରୁଂ ସାୟିନାଥଂ

ସଦାନିଂବ ଵୃକ୍ଷସ୍ୟମୁଲାଧି ଵାସାତ୍
ସୁଧାସ୍ରାଵିଣଂ ତିକ୍ତ ମପ୍ୟ ପ୍ରିୟଂତଂ
ତରୁଂ କଲ୍ପ ଵୃକ୍ଷାଧିକଂ ସାଧୟଂତଂ
ନମାମୀଶ୍ଵରଂ ସଦ୍ଗୁରୁଂ ସାୟିନାଥଂ

ସଦାକଲ୍ପ ଵୃକ୍ଷସ୍ୟ ତସ୍ୟାଧିମୂଲେ
ଭଵଦ୍ଭାଵବୁଦ୍ଧ୍ୟା ସପର୍ୟାଦିସେଵାଂ
ନୃଣାଂ କୁର୍ଵତାଂ ଭୁକ୍ତି-ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦଂତଂ
ନମାମୀଶ୍ଵରଂ ସଦ୍ଗୁରୁଂ ସାୟିନାଥଂ

ଅନେକା ଶୃତା ତର୍କ୍ୟ ଲୀଲା ଵିଲାସୈ:
ସମା ଵିଷ୍କୃତେଶାନ ଭାସ୍ଵତ୍ର୍ପଭାଵଂ
ଅହଂଭାଵହୀନଂ ପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମଭାଵଂ
ନମାମୀଶ୍ଵରଂ ସଦ୍ଗୁରୁଂ ସାୟିନାଥଂ

ସତାଂ ଵିଶ୍ରମାରାମ ମେଵାଭିରାମଂ
ସଦାସଜ୍ଜନୈ ସଂସ୍ତୁତଂ ସନ୍ନମଦ୍ଭି:
ଜନାମୋଦଦଂ ଭକ୍ତ ଭଦ୍ର ପ୍ରଦଂତଂ
ନମାମୀଶ୍ଵରଂ ସଦ୍ଗୁରୁଂ ସାୟିନାଥଂ

ଅଜନ୍ମାଦ୍ୟମେକଂ ପରଂବ୍ରହ୍ମ ସାକ୍ଷାତ୍
ସ୍ଵୟଂ ସଂଭଵଂ ରାମମେଵାଵତୀର୍ଣଂ
ଭଵଦ୍ଦର୍ଶନାତ୍ସଂପୁନୀତ: ପ୍ରଭୋହଂ
ନମାମୀଶ୍ଵରଂ ସଦ୍ଗୁରୁଂ ସାୟିନାଥଂ

ଶ୍ରୀସାୟିଶ କୃପାନିଧେ ଖିଲନୃଣାଂ ସର୍ଵାର୍ଧସିଦ୍ଦିପ୍ରଦ
ୟୁଷ୍ମତ୍ପାଦରଜ: ପ୍ରଭାଵମତୁଲଂ ଧାତାପିଵକ୍ତାକ୍ଷମ:
ସଦ୍ଭକ୍ତ୍ୟାଶ୍ଶରଣଂ କୃତାଂଜଲିପୁଟ: ସଂପ୍ରାପ୍ତିତୋସ୍ମିନ୍ ପ୍ରଭୋ
ଶ୍ରୀମତ୍ସାୟିପରେଶ ପାଦ କମଲାନ୍ ନାନ୍ୟଚ୍ଚରଣ୍ୟଂମମ

ସାୟିରୂପଧର ରାଘଵୋତ୍ତମଂ
ଭକ୍ତକାମ ଵିବୁଧ ଦ୍ରୁମଂ ପ୍ରଭୁଂ
ମାୟୟୋପହତ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧୟେ
ଚିଂତୟାମ୍ୟହ ମହର୍ନିଶଂ ମୁଦା

ଶରତ୍ସୁଧାଂଶଂ ପ୍ରତିମଂ ପ୍ରକାଶଂ
କୃପାତପତ୍ରଂ ତଵସାୟିନାଥ
ତ୍ଵଦୀୟପାଦାବ୍ଜ ସମାଶ୍ରିତାନାଂ
ସ୍ଵଚ୍ଛାୟୟାତାପ ମପାକରୋତୁ

ଉପାସନାଦୈଵତ ସାୟିନାଥ
ସ୍ମଵୈର୍ମ ୟୋପାସନି ନାସ୍ତୁତସ୍ତ୍ଵଂ
ରମେନ୍ମନୋମେ ତଵପାଦୟୁଗ୍ମେ
ଭ୍ରୁଂଗୋ ୟଦାବ୍ଜେ ମକରଂଦଲୁବ୍ଧ:

ଅନେକଜନ୍ମାର୍ଜିତ ପାପସଂକ୍ଷୟୋ
ଭଵେଦ୍ଭଵତ୍ପାଦ ସରୋଜ ଦର୍ଶନାତ୍
କ୍ଷମସ୍ଵ ସର୍ଵାନପରାଧ ପୁଂଜକାନ୍
ପ୍ରସୀଦ ସାୟିଶ ସଦ୍ଗୁରୋ ଦୟାନିଧେ

ଶ୍ରୀସାୟିନାଥ ଚରଣାମୃତ ପୂର୍ଣଚିତ୍ତା
ତତ୍ପାଦ ସେଵନରତା ସ୍ସତ ତଂଚ ଭକ୍ତ୍ୟା
ସଂସାରଜନ୍ୟ ଦୁରିତୌଘ ଵିନିର୍ଗ ତାସ୍ତେ
କୈଵଲ୍ୟ ଧାମ ପରମଂ ସମଵାପ୍ନୁଵଂତି

ସ୍ତୋତ୍ରମେ ତତ୍ପଠେଦ୍ଭକ୍ତ୍ୟା ୟୋନ୍ନରସ୍ତନ୍ମନାସଦା
ସଦ୍ଗୁରୋ: ସାୟିନାଥସ୍ୟ କୃପାପାତ୍ରଂ ଭଵେଦ୍ଭଵଂ

8. ଗୁରୁ ପ୍ରସାଦ ୟାଚନାଦଶକଂ

ରୁସୋମମପ୍ରିୟାଂବିକା ମଜଵରୀପିତାହୀରୁସୋ
ରୁସୋମମପ୍ରିୟାଂଗନା ପ୍ରିୟସୁତାତ୍ମଜାହୀରୁସୋ
ରୁସୋଭଗିନବଂଧୁ ହୀ ସ୍ଵଶୁର ସାସୁବାୟି ରୁସୋ
ନଦତ୍ତ ଗୁରୁସାୟିମା ମଝଵରୀ କଧୀହୀ ରୁସୋ

ପୁସୋନ ସୁନଭାୟିତ୍ୟା ମଜନ ଭ୍ରାତୄଜାୟା ପୁସୋ
ପୁସୋନ ପ୍ରିୟସୋୟରେ ପ୍ରିୟସଗେନଜ୍ଞାତୀ ପୁସୋ
ପୁସୋ ସୁହୃଦନାସଖ ସ୍ଵଜନନାପ୍ତ ବଂଧୂ ପୁସୋ
ପରୀନ ଗୁରୁସାୟିମା ମଝଵରୀ କଧୀହୀ ରୁସୋ

ପୁସୋନ ଅବଲାମୁଲେ ତରୁଣ ଵୃଦ୍ଦହୀ ନାପୁସୋ
ପୁସୋନ ଗୁରୁଥାକୁଟେ ମଜନ ଦୋରସାନେ ପୁସୋ
ପୁସୋନଚବଲେ ବୁରେ ସୁଜନସାଦୁହୀନା ପୁସୋ
ପରୀନ ଗୁରୁସାୟିମା ମଝଵରୀ କଧୀହୀ ରୁସୋ

ଦୁସୋଚତୁରତ୍ତ୍ଵଵିତ୍ ଵିବୁଧ ପ୍ରାଜ୍ଞଜ୍ଞାନୀରୁସୋ
ରୁସୋ ହି ଵିଦୁ ସ୍ତ୍ରୀୟା କୁଶଲ ପଂଡିତାହୀରୁସୋ
ରୁସୋମହିପତୀୟତୀ ଭଜକତାପସୀହୀ ରୁସୋ
ନଦତ୍ତ ଗୁରୁସାୟିମା ମଝଵରୀ କଧୀହୀ ରୁସୋ

ରୁସୋକଵି​ଋଷି ମୁନୀ ଅନଘସିଦ୍ଦୟୋଗୀରୁସୋ
ରୁସୋହିଗୃହଦେଵତାତିକୁଲଗ୍ରାମଦେଵୀ ରୁସୋ
ରୁସୋଖଲପିଶାଚ୍ଚହୀ ମଲୀନଡାକିନୀ ହୀରୁସୋ
ନଦତ୍ତ ଗୁରୁସାୟିମା ମଝଵରୀ କଧୀହୀ ରୁସୋ

ରୁସୋମୃଗଖଗକୃମୀ ଅଖିଲଜୀଵଜଂତୂରୁସୋ
ରୁସୋ ଵିଟପପ୍ରସ୍ତରା ଅଚଲ ଆପଗାବ୍ଧୀରୁସୋ
ରୁସୋଖପଵନାଗ୍ନିଵାର୍ ଅଵନିପଂଚତତ୍ତ୍ଵେରୁସୋ
ନଦତ୍ତ ଗୁରୁସାୟିମା ମଝଵରୀ କଧୀହୀ ରୁସୋ

ରୁସୋ ଵିମଲକିନ୍ନରା ଅମଲୟକ୍ଷିଣୀହୀରୁସୋ
ରୁସୋଶଶିଖଗାଦିହୀ ଗଗନି ତାରକାହୀରୁସୋ
ରୁସୋ ଅମରରାଜହୀ ଅଦୟ ଧର୍ମରାଜା ରୁସୋ
ନଦତ୍ତ ଗୁରୁସାୟିମା ମଝଵରୀ କଧୀହୀ ରୁସୋ

ରୁସୋ ମନ ସରସ୍ଵତୀ ଚପଲଚିତ୍ତ ତୀହୀରୁସୋ
ରୁସୋଵପୁଦିଶାଖିଲାକଠିନକାଲତୋ ହୀରୁସୋ
ରୁସୋସକଲ ଵିଶ୍ଵହୀମୟିତୁ ବ୍ରହ୍ମଗୋଳଂରୁସୋ
ନଦତ୍ତ ଗୁରୁସାୟିମା ମଝଵରୀ କଧୀହୀ ରୁସୋ

ଵିମୂଡ ହ୍ମଣୁନି ହସୋ ମଜନମତ୍ସରାହୀ ରୁସୋ
ପଦାଭିରୁଚି ଉଳସୋ ଜନନକର୍ଧମୀନାଫସୋ
ନଦୁର୍ଗ ଦୃତିଚା ଧସୋ ଅଶିଵ ଭାଵ ମାଗେଖସୋ
ପ୍ରପଂଚି ମନହେରୁସୋ ଦୃଡଵିରକ୍ତିଚିତ୍ତୀଠସୋ

କୁଣାଚି ଘୃଣାନସୋନଚସ୍ପୃହକଶାଚୀ ଅସୋ
ସଦୈଵ ହୃଦୟା ଵସୋ ମନସିଦ୍ୟାନି ସାୟିଵସୋ
ପଦୀପ୍ରଣୟଵୋରସୋ ନିଖିଲ ଦୃଶ୍ୟ ବାବାଦିସୋ
ନଦତ୍ତ ଗୁରୁସାୟିମା ଉପରିୟାଚନେଲା ରୁସୋ

9. ମଂତ୍ର ପୁଷ୍ପଂ

ହରି ଓଂ ୟଜ୍ଞେନ ୟଜ୍ଞମୟଜଂତଦେଵା ସ୍ତାନିଧର୍ମାଣି
ପ୍ରଧମାନ୍ୟାସନ୍ । ତେହନାକଂ ମହିମାନ:ସ୍ସଚଂତ
ୟତ୍ରପୂର୍ଵେ ସାଧ୍ୟା ସ୍ସଂତି ଦେଵା:।
ଓଂ ରାଜାଧିରାଜାୟ ପସହ୍ୟସାହିନେ
ନମୋଵୟଂ ଵୈ ଶ୍ରଵଣାୟ କୁର୍ମହେ
ସମେକାମାନ୍ କାମକାମାୟ ମହ୍ୟଂ
କାମେଶ୍ଵରୋ ଵୈଶ୍ରଵଣୋ ଦଦାତୁ
କୁବେରାୟ ଵୈଶ୍ରଵଣାୟା ମହାରାଜାୟନମ:
ଓଂ ସ୍ଵସ୍ତୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଂ ଭୋଜ୍ୟଂ
ସ୍ଵାରାଜ୍ୟଂ ଵୈରାଜ୍ୟଂ ପାରମେଷ୍ଟ୍ୟଂରାଜ୍ୟଂ
ମହାରାଜ୍ୟ ମାଧିପତ୍ୟମୟଂ ସମଂତପର୍ୟା
ଈଶ୍ୟା ସ୍ସାର୍ଵଭୌମ ସ୍ସାର୍ଵା ୟୁଷାନ୍
ତାଦାପଦାର୍ଦାତ୍ ପ୍ରୁଧିଵ୍ୟୈସମୁଦ୍ର ପର୍ୟାଂତାୟା
ଏକରାଳ୍ଳିତି ତଦପ୍ୟେଷ ଶ୍ଲୋକୋବିଗୀତୋ ମରୁତ:
ପରିଵେଷ୍ଟୋରୋ ମରୁତ୍ତ ସ୍ୟାଵସନ୍ ଗ୍ରୁହେ
ଆଵିକ୍ଷିତସ୍ୟକାମ ପ୍ରେର୍ ଵିଶ୍ଵେଦେଵାସଭାସଦ ଇତି
ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଵାସୁଦେଵ ସଚ୍ଚିଦାନଂଦ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାୟିନାଧ୍ ମହାରାଜ୍ କି ଜୈ

କରଚରଣ କୃତଂ ଵାକ୍କାୟ ଜଂକର୍ମଜଂଵା
ଶ୍ରଵଣନୟନଜଂ ଵାମାନସଂଵା ପରାଧଂ
ଵିଦିତ ମଵିଦିତଂ ଵା ସର୍ଵମେତତ୍ କ୍ଷମସ୍ଵ
ଜୟଜୟ କରୁଣାବ୍ଧେ ଶ୍ରୀପ୍ରଭୋସାୟିନାଧ

ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନଂଦ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାୟିନାଧ୍ ମହରାଜ୍ କି ଜୈ
ରାଜାଧିରାଜ ୟୋଗିରାଜ ପରବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀସାୟିନାଧାମହରାଜ୍
ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନଂଦ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାୟିନାଧ୍ ମହରାଜ୍ କି ଜୈ

********

Leave a Comment