[ಶ್ರೀ ಗುರುಗೀತಾ] ᐈ Sri Guru Gita Chapter 1 Lyrics In Kannada Pdf

Sri Guru Gita Chapter 1 Lyrics In Kannada

ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ।
ಹರಿಃ ಓಮ್ ।

ಧ್ಯಾನಂ
ಹಂಸಾಭ್ಯಾಂ ಪರಿವೃತ್ತಪತ್ರಕಮಲೈರ್ದಿವ್ಯೈರ್ಜಗತ್ಕಾರಣಂ
ವಿಶ್ವೋತ್ಕೀರ್ಣಮನೇಕದೇಹನಿಲಯಂ ಸ್ವಚ್ಛಂದಮಾನಂದಕಮ್ ।
ಆದ್ಯಂತೈಕಮಖಂಡಚಿದ್ಘನರಸಂ ಪೂರ್ಣಂ ಹ್ಯನಂತಂ ಶುಭಂ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಕ್ಷರವಿಗ್ರಹಂ ಗುರುಪದಂ ಧ್ಯಾಯೇದ್ವಿಭುಂ ಶಾಶ್ವತಮ್ ॥

ಅಥ ಪ್ರಥಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಅಚಿಂತ್ಯಾವ್ಯಕ್ತರೂಪಾಯ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ಗಣಾತ್ಮನೇ ।
ಸಮಸ್ತಜಗದಾಧಾರಮೂರ್ತಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ॥ 1 ॥

ಋಷಯ ಊಚುಃ ।
ಸೂತ ಸೂತ ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞ ನಿಗಮಾಗಮಪಾರಗ ।
ಗುರುಸ್ವರೂಪಮಸ್ಮಾಕಂ ಬ್ರೂಹಿ ಸರ್ವಮಲಾಪಹಮ್ ॥ 2 ॥

ಯಸ್ಯ ಶ್ರವಣಮಾತ್ರೇಣ ದೇಹೀ ದುಃಖಾದ್ವಿಮುಚ್ಯತೇ ।
ಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಮುನಯಃ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಂ ಪ್ರಪೇದಿರೇ ॥ 3 ॥

ಯತ್ಪ್ರಾಪ್ಯ ನ ಪುನರ್ಯಾತಿ ನರಃ ಸಂಸಾರಬಂಧನಮ್ ।
ತಥಾವಿಧಂ ಪರಂ ತತ್ತ್ವಂ ವಕ್ತವ್ಯಮಧುನಾ ತ್ವಯಾ ॥ 4 ॥

ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತಮಂ ಸಾರಂ ಗುರುಗೀತಾ ವಿಶೇಷತಃ ।
ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾಚ್ಚ ಶ್ರೋತವ್ಯಾ ತತ್ಸರ್ವಂ ಬ್ರೂಹಿ ಸೂತ ನಃ ॥ 5 ॥

ಇತಿ ಸಂಪ್ರಾರ್ಥಿತಃ ಸೂತೋ ಮುನಿಸಂಘೈರ್ಮುಹುರ್ಮುಹುಃ ॥

ಕುತೂಹಲೇನ ಮಹತಾ ಪ್ರೋವಾಚ ಮಧುರಂ ವಚಃ ॥ 6 ॥

ಸೂತ ಉವಾಚ ।
ಶ್ರುಣುಧ್ವಂ ಮುನಯಃ ಸರ್ವೇ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಪರಯಾ ಮುದಾ ।
ವದಾಮಿ ಭವರೋಗಘ್ನೀಂ ಗೀತಾಂ ಮಾತೃಸ್ವರೂಪಿಣೀಮ್ ॥ 7 ॥

ಪುರಾ ಕೈಲಾಸಶಿಖರೇ ಸಿದ್ಧಗಂಧರ್ವಸೇವಿತೇ ।
ತತ್ರ ಕಲ್ಪಲತಾಪುಷ್ಪಮಂದಿರೇಽತ್ಯಂತಸುಂದರೇ ॥ 8 ॥

ವ್ಯಾಘ್ರಾಜಿನೇ ಸಮಾಸೀನಂ ಶುಕಾದಿಮುನಿವಂದಿತಮ್ ।
ಬೋಧಯಂತಂ ಪರಂ ತತ್ತ್ವಂ ಮಧ್ಯೇ ಮುನಿಗಣೇ ಕ್ವಚಿತ್ ॥ 9 ॥

ಪ್ರಣಮ್ರವದನಾ ಶಶ್ವನ್ನಮಸ್ಕುರ್ವಂತಮಾದರಾತ್ ।
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ವಿಸ್ಮಯಮಾಪನ್ನ ಪಾರ್ವತೀ ಪರಿಪೃಚ್ಛತಿ ॥ 10 ॥

ಪಾರ್ವತ್ಯುವಾಚ ।
ಓಂ ನಮೋ ದೇವ ದೇವೇಶ ಪರಾತ್ಪರ ಜಗದ್ಗುರೋ ।
ತ್ವಾಂ ನಮಸ್ಕುರ್ವತೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸುರಾಸುರನರಾಃ ಸದಾ ॥ 11 ॥

ವಿಧಿವಿಷ್ಣುಮಹೇಂದ್ರಾದ್ಯೈರ್ವಂದ್ಯಃ ಖಲು ಸದಾ ಭವಾನ್ ।
ನಮಸ್ಕರೋಷಿ ಕಸ್ಮೈ ತ್ವಂ ನಮಸ್ಕಾರಾಶ್ರಯಃ ಕಿಲ ॥ 12 ॥

ದೃಷ್ಟ್ವೈತತ್ಕರ್ಮ ವಿಪುಲಮಾಶ್ಚರ್ಯ ಪ್ರತಿಭಾತಿ ಮೇ ।
ಕಿಮೇತನ್ನ ವಿಜಾನೇಽಹಂ ಕೃಪಯಾ ವದ ಮೇ ಪ್ರಭೋ ॥ 13 ॥

ಭಗವನ್ ಸರ್ವಧರ್ಮಜ್ಞ ವ್ರತಾನಾಂ ವ್ರತನಾಯಕಮ್ ।
ಬ್ರೂಹಿ ಮೇ ಕೃಪಯಾ ಶಂಭೋ ಗುರುಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಮುತ್ತಮಮ್ ॥ 14 ॥

ಕೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಭೋ ಸ್ವಾಮಿನ್ ದೇಹೀ ಬ್ರಹ್ಮಮಯೋ ಭವೇತ್ ।
ತತ್ಕೃಪಾಂ ಕುರು ಮೇ ಸ್ವಾಮಿನ್ ನಮಾಮಿ ಚರಣೌ ತವ ॥ 15 ॥

ಇತಿ ಸಂಪ್ರಾರ್ಥಿತಃ ಶಶ್ವನ್ಮಹಾದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ಆನಂದಭರಿತಃ ಸ್ವಾಂತೇ ಪಾರ್ವತೀಮಿದಮಬ್ರವೀತ್ ॥ 16 ॥

ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಉವಾಚ ।
ನ ವಕ್ತವ್ಯಮಿದಂ ದೇವಿ ರಹಸ್ಯಾತಿರಹಸ್ಯಕಮ್ ।
ನ ಕಸ್ಯಾಪಿ ಪುರಾ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ತ್ವದ್ಭಕ್ತ್ಯರ್ಥಂ ವದಾಮಿ ತತ್ ॥ 17 ॥

ಮಮ ರೂಪಾಽಸಿ ದೇವಿ ತ್ವಮತಸ್ತತ್ಕಥಯಾಮಿ ತೇ ।
ಲೋಕೋಪಕಾರಕಃ ಪ್ರಶ್ನೋ ನ ಕೇನಾಪಿ ಕೃತಃ ಪುರಾ ॥ 18 ॥

ಯಸ್ಯ ದೇವೇ ಪರಾ ಭಕ್ತಿರ್ಯಥಾ ದೇವೇ ತಥಾ ಗುರೌ ।
ತಸ್ಯೈತೇ ಕಥಿತಾ ಹ್ಯರ್ಥಾಃ ಪ್ರಕಾಶಂತೇ ಮಹಾತ್ಮನಃ ॥ 19 ॥

ಯೋ ಗುರುಃ ಸ ಶಿವಃ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ಯಃ ಶಿವಃ ಸ ಗುರುಃ ಸ್ಮೃತಃ ।
ವಿಕಲ್ಪಂ ಯಸ್ತು ಕುರ್ವೀತ ಸ ನರೋ ಗುರುತಲ್ಪಗಃ ॥ 20 ॥

ದುರ್ಲಭಂ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ತಚ್ಛೃಣುಷ್ವ ವದಾಮ್ಯಹಮ್ ।
ಗುರುಬ್ರಹ್ಮ ವಿನಾ ನಾನ್ಯಃ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ವರಾನನೇ ॥ 21 ॥

ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಪುರಾಣಾನಿ ಚೇತಿಹಾಸಾದಿಕಾನಿ ಚ ।
ಮಂತ್ರಯಂತ್ರಾದಿವಿದ್ಯಾನಾಂ ಮೋಹನೋಚ್ಚಾಟನಾದಿಕಮ್ ॥ 22 ॥

ಶೈವಶಾಕ್ತಾಗಮಾದೀನಿ ಹ್ಯನ್ಯೇ ಚ ಬಹವೋ ಮತಾಃ ।
ಅಪಭ್ರಂಶಾಃ ಸಮಸ್ತಾನಾಂ ಜೀವಾನಾಂ ಭ್ರಾಂತಚೇತಸಾಮ್ ॥ 23 ॥

ಜಪಸ್ತಪೋ ವ್ರತಂ ತೀರ್ಥಂ ಯಜ್ಞೋ ದಾನಂ ತಥೈವ ಚ ।
ಗುರುತತ್ತ್ವಮವಿಜ್ಞಾಯ ಸರ್ವಂ ವ್ಯರ್ಥಂ ಭವೇತ್ಪ್ರಿಯೇ ॥ 24 ॥

ಗುರುಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನೋ ನಾನ್ಯತ್ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ವರಾನನೇ ।
ತಲ್ಲಾಭಾರ್ಥಂ ಪ್ರಯತ್ನಸ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಶ್ಚ ಮನೀಷಿಭಿಃ ॥ 25 ॥

ಗೂಢಾವಿದ್ಯಾ ಜಗನ್ಮಾಯಾ ದೇಹಶ್ಚಾಜ್ಞಾನಸಂಭವಃ ।
ವಿಜ್ಞಾನಂ ಯತ್ಪ್ರಸಾದೇನ ಗುರುಶಬ್ದೇನ ಕಥ್ಯತೇ ॥ 26 ॥

ಯದಂಘ್ರಿಕಮಲದ್ವಂದ್ವಂ ದ್ವಂದ್ವತಾಪನಿವಾರಕಮ್ ।
ತಾರಕಂ ಭವಸಿಂಧೋಶ್ಚ ತಂ ಗುರುಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 27 ॥

ದೇಹೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಭವೇದ್ಯಸ್ಮಾತ್ ತ್ವತ್ಕೃಪಾರ್ಥಂ ವದಾಮಿ ತತ್ ।
ಸರ್ವಪಾಪವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ಶ್ರೀಗುರೋಃ ಪಾದಸೇವನಾತ್ ॥ 28 ॥

ಸರ್ವತೀರ್ಥಾವಗಾಹಸ್ಯ ಸಂಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಫಲಂ ನರಃ ।
ಗುರೋಃ ಪಾದೋದಕಂ ಪೀತ್ವಾ ಶೇಷಂ ಶಿರಸಿ ಧಾರಯನ್ ॥ 29 ॥

ಶೋಷಣಂ ಪಾಪಪಂಕಸ್ಯ ದೀಪನಂ ಜ್ಞಾನತೇಜಸಃ ।
ಗುರೋಃ ಪಾದೋದಕಂ ಸಮ್ಯಕ್ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಕಮ್ ॥ 30 ॥

ಅಜ್ಞಾನಮೂಲಹರಣಂ ಜನ್ಮಕರ್ಮನಿವಾರಕಮ್ ।
ಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಗುರೋಃ ಪಾದೋದಕಂ ಪಿಬೇತ್ ॥ 31 ॥

ಗುರುಪಾದೋದಕಂ ಪಾನಂ ಗುರೋರುಚ್ಛಿಷ್ಟಭೋಜನಮ್ ।
ಗುರುಮೂರ್ತೇಃ ಸದಾ ಧ್ಯಾನಂ ಗುರೋರ್ನಾಮ ಸದಾ ಜಪಃ ॥ 32 ॥

ಸ್ವದೇಶಿಕಸ್ಯೈವ ಚ ನಾಮಕೀರ್ತನಂ
ಭವೇದನಂತಸ್ಯ ಶಿವಸ್ಯ ಕೀರ್ತನಮ್ ।
ಸ್ವದೇಶಿಕಸ್ಯೈವ ಚ ನಾಮಚಿಂತನಂ
ಭವೇದನಂತಸ್ಯ ಶಿವಸ್ಯ ಚಿಂತನಮ್ ॥ 33 ॥

ಯತ್ಪಾದಾಂಬುಜರೇಣುರ್ವೈ ಕೋಽಪಿ ಸಂಸಾರವಾರಿಧೌ ।
ಸೇತುಬಂಧಾಯತೇ ನಾಥಂ ದೇಶಿಕಂ ತಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ॥ 34 ॥

ಯದನುಗ್ರಹಮಾತ್ರೇಣ ಶೋಕಮೋಹೌ ವಿನಶ್ಯತಃ ।
ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀದೇಶಿಕೇಂದ್ರಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ॥ 35 ॥

ಯಸ್ಮಾದನುಗ್ರಹಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಮಹದಜ್ಞಾನಮುತ್ಸೃಜೇತ್ ।
ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀದೇಶಿಕೇಂದ್ರಾಯ ನಮಶ್ಚಾಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧಯೇ ॥ 36 ॥

ಕಾಶೀಕ್ಷೇತ್ರಂ ನಿವಾಸಶ್ಚ ಜಾಹ್ನವೀ ಚರಣೋದಕಮ್ ।
ಗುರುರ್ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತಾರಕಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಶ್ಚಯಃ ॥ 37 ॥

ಗುರುಸೇವಾ ಗಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ದೇಹಃ ಸ್ಯಾದಕ್ಷಯೋ ವಟಃ ।
ತತ್ಪಾದಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಂ ಸ್ಯಾತ್ ತತ್ರ ದತ್ತಮನಸ್ತತಮ್ ॥ 38 ॥

ಗುರುಮೂರ್ತಿಂ ಸ್ಮರೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಗುರೋರ್ನಾಮ ಸದಾ ಜಪೇತ್ ।
ಗುರೋರಾಜ್ಞಾಂ ಪ್ರಕುರ್ವೀತ ಗುರೋರನ್ಯಂ ನ ಭಾವಯೇತ್ ॥ 39 ॥

ಗುರುವಕ್ತ್ರೇ ಸ್ಥಿತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ಯತೇ ತತ್ಪ್ರಸಾದತಃ ।
ಗುರೋರ್ಧ್ಯಾನಂ ಸದಾ ಕುರ್ಯಾತ್ ಕುಲಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಪತಿಂ ಯಥಾ ॥ 40 ॥

ಸ್ವಾಶ್ರಮಂ ಚ ಸ್ವಜಾತಿಂ ಚ ಸ್ವಕೀರ್ತಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಮ್ ।
ಏತತ್ಸರ್ವಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಗುರುಮೇವ ಸಮಾಶ್ರಯೇತ್ ॥ 41 ॥

ಅನನ್ಯಾಶ್ಚಿಂತಯಂತೋ ಯೇ ಸುಲಭಂ ಪರಮಂ ಸುಖಮ್ ।
ತಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವಪ್ರಯತ್ನೇನ ಗುರೋರಾರಾಧನಂ ಕುರು ॥ 42 ॥

ಗುರುವಕ್ತ್ರೇ ಸ್ಥಿತಾ ವಿದ್ಯಾ ಗುರುಭಕ್ತ್ಯಾ ಚ ಲಭ್ಯತೇ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇ ಸ್ಫುಟವಕ್ತಾರೋ ದೇವರ್ಷಿಪಿತೃಮಾನವಾಃ ॥ 43 ॥

ಗುಕಾರಶ್ಚಾಂಧಕಾರೋ ಹಿ ರುಕಾರಸ್ತೇಜ ಉಚ್ಯತೇ ।
ಅಜ್ಞಾನಗ್ರಾಸಕಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರೇವ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 44 ॥

ಗುಕಾರಶ್ಚಾಂಧಕಾರಸ್ತು ರುಕಾರಸ್ತನ್ನಿರೋಧಕೃತ್ ।
ಅಂಧಕಾರವಿನಾಶಿತ್ವಾದ್ಗುರುರಿತ್ಯಭಿಧೀಯತೇ ॥

ಗುಕಾರೋ ಭವರೋಗಃ ಸ್ಯಾತ್ ರುಕಾರಸ್ತನ್ನಿರೋಧಕೃತ್ ।
ಭವರೋಗಹರತ್ವಾಚ್ಚ ಗುರುರಿತ್ಯಭಿಧೀಯತೇ ॥ 45 ॥

ಗುಕಾರಶ್ಚ ಗುಣಾತೀತೋ ರೂಪಾತೀತೋ ರುಕಾರಕಃ ।
ಗುಣರೂಪವಿಹೀನತ್ವಾತ್ ಗುರುರಿತ್ಯಭಿಧೀಯತೇ ॥ 46 ॥

ಗುಕಾರಃ ಪ್ರಥಮೋ ವರ್ಣೋ ಮಾಯಾದಿಗುಣಭಾಸಕಃ ।
ರುಕಾರೋಽಸ್ತಿ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾಯಾಭ್ರಾಂತಿವಿಮೋಚಕಮ್ ॥ 47 ॥

ಏವಂ ಗುರುಪದಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ದೇವಾನಾಮಪಿ ದುರ್ಲಭಮ್ ।
ಹಾಹಾಹೂಹೂಗಣೈಶ್ಚೈವ ಗಂಧರ್ವಾದ್ಯೈಶ್ಚ ಪೂಜಿತಮ್ ॥ 48 ॥

ಧ್ರುವಂ ತೇಷಾಂ ಚ ಸರ್ವೇಷಾಂ ನಾಸ್ತಿ ತತ್ತ್ವಂ ಗುರೋಃ ಪರಮ್ ।
ಗುರೋರಾರಾಧನಂ ಕುರ್ಯಾತ್ ಸ್ವಜೀವತ್ವಂ ನಿವೇದಯೇತ್ ॥ 49 ॥

ಆಸನಂ ಶಯನಂ ವಸ್ತ್ರಂ ವಾಹನಂ ಭೂಷಣಾದಿಕಮ್ ।
ಸಾಧಕೇನ ಪ್ರದಾತವ್ಯಂ ಗುರುಸಂತೋಷಕಾರಣಮ್ ॥ 50 ॥

ಕರ್ಮಣಾ ಮನಸಾ ವಾಚಾ ಸರ್ವದಾಽಽರಾಧಯೇದ್ಗುರುಮ್ ।
ದೀರ್ಘದಂಡಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನಿರ್ಲಜ್ಜೋ ಗುರುಸನ್ನಿಧೌ ॥ 51 ॥

ಶರೀರಮಿಂದ್ರಿಯಂ ಪ್ರಾಣಮರ್ಥಸ್ವಜನಬಾಂಧವಾನ್ ।
ಆತ್ಮದಾರಾದಿಕಂ ಸರ್ವಂ ಸದ್ಗುರುಭ್ಯೋ ನಿವೇದಯೇತ್ ॥ 52 ॥

ಗುರುರೇಕೋ ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾತ್ಮಕಮ್ ।
ಗುರೋಃ ಪರತರಂ ನಾಸ್ತಿ ತಸ್ಮಾತ್ಸಂಪೂಜಯೇದ್ಗುರುಮ್ ॥ 53 ॥

ಸರ್ವಶ್ರುತಿಶಿರೋರತ್ನವಿರಾಜಿತಪದಾಂಬುಜಮ್ ।
ವೇದಾಂತಾರ್ಥಪ್ರವಕ್ತಾರಂ ತಸ್ಮಾತ್ ಸಂಪೂಜಯೇದ್ಗುರುಮ್ ॥ 54 ॥

ಯಸ್ಯ ಸ್ಮರಣಮಾತ್ರೇಣ ಜ್ಞಾನಮುತ್ಪದ್ಯತೇ ಸ್ವಯಮ್ ।
ಸ ಏವ ಸರ್ವಸಂಪತ್ತಿಃ ತಸ್ಮಾತ್ಸಂಪೂಜಯೇದ್ಗುರುಮ್ ॥ 55 ॥

[ ಪಾಠಭೇದಃ
ಕೃಮಿಕೋಟಿಭಿರಾವಿಷ್ಟಂ ದುರ್ಗಂಧಮಲಮೂತ್ರಕಮ್ ।
ಶ್ಲೇಷ್ಮರಕ್ತತ್ವಚಾಮಾಂಸೈರ್ನದ್ಧಂ ಚೈತದ್ವರಾನನೇ ॥
]
ಕೃಮಿಕೋಟಿಭಿರಾವಿಷ್ಟಂ ದುರ್ಗಂಧಕುಲದೂಷಿತಮ್ ।
ಅನಿತ್ಯಂ ದುಃಖನಿಲಯಂ ದೇಹಂ ವಿದ್ಧಿ ವರಾನನೇ ॥ 56 ॥

ಸಂಸಾರವೃಕ್ಷಮಾರೂಢಾಃ ಪತಂತಿ ನರಕಾರ್ಣವೇ ।
ಯಸ್ತಾನುದ್ಧರತೇ ಸರ್ವಾನ್ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 57 ॥

ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣುರ್ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ಗುರುಸ್ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 58 ॥

ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯಾ ।
ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 59 ॥

ಅಖಂಡಮಂಡಲಾಕಾರಂ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಯೇನ ಚರಾಚರಮ್ ।
ತತ್ಪದಂ ದರ್ಶಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಸ್ಥಾವರಂ ಜಂಗಮಂ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ಸಚರಾಚರಮ್ ।
ತ್ವಂ ಪದಂ ದರ್ಶಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 61 ॥

ಚಿನ್ಮಯವ್ಯಾಪಿತಂ ಸರ್ವಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಸಚರಾಚರಮ್ ।
ಅಸಿತ್ವಂ ದರ್ಶಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 62 ॥

ನಿಮಿಷಾನ್ನಿಮಿಷಾರ್ಧಾದ್ವಾ ಯದ್ವಾಕ್ಯಾದ್ವೈ ವಿಮುಚ್ಯತೇ ।
ಸ್ವಾತ್ಮಾನಂ ಶಿವಮಾಲೋಕ್ಯ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 63 ॥

ಚೈತನ್ಯಂ ಶಾಶ್ವತಂ ಶಾಂತಂ ವ್ಯೋಮಾತೀತಂ ನಿರಂಜನಮ್ ।
ನಾದಬಿಂದುಕಳಾತೀತಂ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 64 ॥

ನಿರ್ಗುಣಂ ನಿರ್ಮಲಂ ಶಾಂತಂ ಜಂಗಮಂ ಸ್ಥಿರಮೇವ ಚ ।
ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಯೇನ ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 65 ॥

ಸ ಪಿತಾ ಸ ಚ ಮೇ ಮಾತಾ ಸ ಬಂಧುಃ ಸ ಚ ದೇವತಾ ।
ಸಂಸಾರಮೋಹನಾಶಾಯ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 66 ॥

ಯತ್ಸತ್ತ್ವೇನ ಜಗತ್ಸತ್ತ್ವಂ ಯತ್ಪ್ರಕಾಶೇನ ಭಾತಿ ತತ್ ।
ಯದಾನಂದೇನ ನಂದಂತಿ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 67 ॥

ಯಸ್ಮಿನ್ ಸ್ಥಿತಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಭಾತಿ ಯದ್ಭಾನರೂಪತಃ ।
ಪ್ರಿಯಂ ಪುತ್ರಾದಿ ಯತ್ಪ್ರೀತ್ಯಾ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 68 ॥

ಯೇನೇದಂ ದರ್ಶಿತಂ ತತ್ತ್ವಂ ಚಿತ್ತಚೈತ್ಯಾದಿಕಂ ತಥಾ ।
ಜಾಗ್ರತ್ಸ್ವಪ್ನಸುಷುಪ್ತ್ಯಾದಿ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 69 ॥

ಯಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಮಿದಂ ವಿಶ್ವಂ ನ ದೃಶ್ಯಂ ಭಿನ್ನಭೇದತಃ ।
ಸದೈಕರೂಪರೂಪಾಯ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 70 ॥

ಯಸ್ಯ ಜ್ಞಾತಂ ಮತಂ ತಸ್ಯ ಮತಂ ಯಸ್ಯ ನ ವೇದ ಸಃ ।
ಅನನ್ಯಭಾವಭಾವಾಯ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 71 ॥

ಯಸ್ಮೈ ಕಾರಣರೂಪಾಯ ಕಾರ್ಯರೂಪೇಣ ಭಾತಿ ಯತ್ ।
ಕಾರ್ಯಕಾರಣರೂಪಾಯ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 72 ॥

ನಾನಾರೂಪಮಿದಂ ವಿಶ್ವಂ ನ ಕೇನಾಪ್ಯಸ್ತಿ ಭಿನ್ನತಾ ।
ಕಾರ್ಯಕಾರಣರೂಪಾಯ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 73 ॥

ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಸಮಾರೂಢತತ್ತ್ವಮಾಲಾವಿಭೂಷಿಣೇ ।
ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾತ್ರೇ ಚ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 74 ॥

ಅನೇಕಜನ್ಮಸಂಪ್ರಾಪ್ತಕರ್ಮಬಂಧವಿದಾಹಿನೇ ।
ಜ್ಞಾನಾನಲಪ್ರಭಾವೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 75 ॥

ಶೋಷಣಂ ಭವಸಿಂಧೋಶ್ಚ ದೀಪನಂ ಕ್ಷರಸಂಪದಾಮ್ ।
ಗುರೋಃ ಪಾದೋದಕಂ ಯಸ್ಯ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 76 ॥

ನ ಗುರೋರಧಿಕಂ ತತ್ತ್ವಂ ನ ಗುರೋರಧಿಕಂ ತಪಃ ।
ನ ಗುರೋರಧಿಕಂ ಜ್ಞಾನಂ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 77 ॥

ಮನ್ನಾಥಃ ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥೋ ಮದ್ಗುರುಃ ಶ್ರೀಜಗದ್ಗುರುಃ ।
ಮಮಾಽಽತ್ಮಾ ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮಾ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 78 ॥

ಗುರುರಾದಿರನಾದಿಶ್ಚ ಗುರುಃ ಪರಮದೈವತಮ್ ।
ಗುರುಮಂತ್ರಸಮೋ ನಾಸ್ತಿ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 79 ॥

ಏಕ ಏವ ಪರೋ ಬಂಧುರ್ವಿಷಮೇ ಸಮುಪಸ್ಥಿತೇ ।
ಗುರುಃ ಸಕಲಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಗುರುಮಧ್ಯೇ ಸ್ಥಿತಂ ವಿಶ್ವಂ ವಿಶ್ವಮಧ್ಯೇ ಸ್ಥಿತೋ ಗುರುಃ ।
ಗುರುರ್ವಿಶ್ವಂ ನ ಚಾನ್ಯೋಽಸ್ತಿ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 81 ॥

ಭವಾರಣ್ಯಪ್ರವಿಷ್ಟಸ್ಯ ದಿಙ್ಮೋಹಭ್ರಾಂತಚೇತಸಃ ।
ಯೇನ ಸಂದರ್ಶಿತಃ ಪಂಥಾಃ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 82 ॥

ತಾಪತ್ರಯಾಗ್ನಿತಪ್ತಾನಾಮಶಾಂತಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಮುದೇ ।
ಗುರುರೇವ ಪರಾ ಗಂಗಾ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 83 ॥

[ ಪಾಠಭೇದಃ
ಅಜ್ಞಾನೇನಾಹಿನಾ ಗ್ರಸ್ತಾಃ ಪ್ರಾಣಿನಸ್ತಾನ್ ಚಿಕಿತ್ಸಕಃ ।
ವಿದ್ಯಾಸ್ವರೂಪೋ ಭಗವಾಂಸ್ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥
]
ಅಜ್ಞಾನಸರ್ಪದಷ್ಟಾನಾಂ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಕಶ್ಚಿಕಿತ್ಸಕಃ ।
ಸಮ್ಯಗ್​ಜ್ಞಾನಮಹಾಮಂತ್ರವೇದಿನಂ ಸದ್ಗುರು ವಿನಾ ॥ 84 ॥

ಹೇತವೇ ಜಗತಾಮೇವ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಸೇತವೇ ।
ಪ್ರಭವೇ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ಶಂಭವೇ ಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 85 ॥

ಧ್ಯಾನಮೂಲಂ ಗುರೋರ್ಮೂರ್ತಿಃ ಪೂಜಾಮೂಲಂ ಗುರೋಃ ಪದಮ್ ।
ಮಂತ್ರಮೂಲಂ ಗುರೋರ್ವಾಕ್ಯಂ ಮುಕ್ತಿಮೂಲಂ ಗುರೋಃ ಕೃಪಾ ॥ 86 ॥

ಸಪ್ತಸಾಗರಪರ್ಯಂತತೀರ್ಥಸ್ನಾನಫಲಂ ತು ಯತ್ ।
ಗುರೋಃ ಪಾದೋದಬಿಂದೋಶ್ಚ ಸಹಸ್ರಾಂಶೇ ನ ತತ್ಫಲಮ್ ॥ 87 ॥

ಶಿವೇ ರುಷ್ಟೇ ಗುರುಸ್ತ್ರಾತಾ ಗುರೌ ರುಷ್ಟೇ ನ ಕಶ್ಚನ ।
ಲಬ್ಧ್ವಾ ಕುಲಗುರುಂ ಸಮ್ಯಗ್ಗುರುಮೇವ ಸಮಾಶ್ರಯೇತ್ ॥ 88 ॥

ಮಧುಲುಬ್ಧೋ ಯಥಾ ಭೃಂಗಃ ಪುಷ್ಪಾತ್ಪುಷ್ಪಾಂತರಂ ವ್ರಜೇತ್ ।
ಜ್ಞಾನಲುಬ್ಧಸ್ತಥಾ ಶಿಷ್ಯೋ ಗುರೋರ್ಗುರ್ವಂತರಂ ವ್ರಜೇತ್ ॥ 89 ॥

ವಂದೇ ಗುರುಪದದ್ವಂದ್ವಂ ವಾಙ್ಮನಾತೀತಗೋಚರಮ್ ।
ಶ್ವೇತರಕ್ತಪ್ರಭಾಭಿನ್ನಂ ಶಿವಶಕ್ತ್ಯಾತ್ಮಕಂ ಪರಮ್ ॥ 90 ॥

ಗುಕಾರಂ ಚ ಗುಣಾತೀತಂ ರೂಕಾರಂ ರೂಪವರ್ಜಿತಮ್ ।
ಗುಣಾತೀತಮರೂಪಂ ಚ ಯೋ ದದ್ಯಾತ್ಸ ಗುರುಃ ಸ್ಮೃತಃ ॥ 91 ॥

ಅತ್ರಿನೇತ್ರಃ ಶಿವಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದ್ವಿಬಾಹುಶ್ಚ ಹರಿಃ ಸ್ಮೃತಃ ।
ಯೋಽಚತುರ್ವದನೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಶ್ರೀಗುರುಃ ಕಥಿತಃ ಪ್ರಿಯೇ ॥ 92 ॥

ಅಯಂ ಮಯಾಂಜಲಿರ್ಬದ್ಧೋ ದಯಾಸಾಗರಸಿದ್ಧಯೇ ।
ಯದನುಗ್ರಹತೋ ಜಂತುಶ್ಚಿತ್ರಸಂಸಾರಮುಕ್ತಿಭಾಕ್ ॥ 93 ॥

ಶ್ರೀಗುರೋಃ ಪರಮಂ ರೂಪಂ ವಿವೇಕಚಕ್ಷುರಗ್ರತಃ ।
ಮಂದಭಾಗ್ಯಾ ನ ಪಶ್ಯಂತಿ ಅಂಧಾಃ ಸೂರ್ಯೋದಯಂ ಯಥಾ ॥ 94 ॥

ಕುಲಾನಾಂ ಕುಲಕೋಟೀನಾಂ ತಾರಕಸ್ತತ್ರ ತತ್​ಕ್ಷಣಾತ್ ।
ಅತಸ್ತಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ತ್ರಿಕಾಲಮಭಿವಾದಯೇತ್ ॥ 95 ॥

ಶ್ರೀನಾಥಚರಣದ್ವಂದ್ವಂ ಯಸ್ಯಾಂ ದಿಶಿ ವಿರಾಜತೇ ।
ತಸ್ಯಾಂ ದಿಶಿ ನಮಸ್ಕುರ್ಯಾತ್ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಪ್ರಿಯೇ ॥ 96 ॥

ಸಾಷ್ಟಾಂಗಪ್ರಣಿಪಾತೇನ ಸ್ತುವನ್ನಿತ್ಯಂ ಗುರುಂ ಭಜೇತ್ ।
ಭಜನಾತ್ ಸ್ಥೈರ್ಯಮಾಪ್ನೋತಿ ಸ್ವಸ್ವರೂಪಮಯೋ ಭವೇತ್ ॥ 97 ॥

ದೋರ್ಭ್ಯಾಂ ಪದ್ಭ್ಯಾಂ ಚ ಜಾನುಭ್ಯಾಮುರಸಾ ಶಿರಸಾ ದೃಶಾ ।
ಮನಸಾ ವಚಸಾ ಚೇತಿ ಪ್ರಣಾಮೋಽಷ್ಟಾಂಗ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 98 ॥

ತಸ್ಯೈ ದಿಶೇ ಸತತಮಂಜಲಿರೇಷ ನಿತ್ಯಂ
ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ಯತಾಂ ಮುಖರಿತೈರ್ಮಧುರೈಃ ಪ್ರಸೂನೈಃ ।
ಜಾಗರ್ತಿ ಯತ್ರ ಭಗವಾನ್ ಗುರುಚಕ್ರವರ್ತೀ
ವಿಶ್ವಸ್ಥಿತಿಪ್ರಳಯನಾಟಕನಿತ್ಯಸಾಕ್ಷೀ ॥ 99 ॥

ಅಭ್ಯಸ್ತೈಃ ಕಿಮು ದೀರ್ಘಕಾಲವಿಮಲೈರ್ವ್ಯಾಧಿಪ್ರದೈರ್ದುಷ್ಕರೈಃ
ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಶತೈರನೇಕಕರಣೈರ್ದುಃಖಾತ್ಮಕೈರ್ದುರ್ಜಯೈಃ ।
ಯಸ್ಮಿನ್ನಭ್ಯುದಿತೇ ವಿನಶ್ಯತಿ ಬಲೀ ವಾಯುಃ ಸ್ವಯಂ ತತ್​ಕ್ಷಣಾತ್
ಪ್ರಾಪ್ತುಂ ತತ್ಸಹಜಸ್ವಭಾವಮನಿಶಂ ಸೇವೇತ ಚೈಕಂ ಗುರುಮ್ ॥ 100 ॥

ಜ್ಞಾನಂ ವಿನಾ ಮುಕ್ತಿಪದಂ ಲಭ್ಯತೇ ಗುರುಭಕ್ತಿತಃ ।
ಗುರೋಸ್ಸಮಾನತೋ ನಾನ್ಯತ್ ಸಾಧನಂ ಗುರುಮಾರ್ಗಿಣಾಮ್ ॥ 101 ॥

ಯಸ್ಮಾತ್ಪರತರಂ ನಾಸ್ತಿ ನೇತಿ ನೇತೀತಿ ವೈ ಶ್ರುತಿಃ ।
ಮನಸಾ ವಚಸಾ ಚೈವ ಸತ್ಯಮಾರಾಧಯೇದ್ಗುರುಮ್ ॥ 102 ॥

ಗುರೋಃ ಕೃಪಾಪ್ರಸಾದೇನ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಮಹೇಶ್ವರಾಃ ।
ಸಾಮರ್ಥ್ಯಮಭಜನ್ ಸರ್ವೇ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತ್ಯಂತಕರ್ಮಣಿ ॥ 103 ॥

ದೇವಕಿನ್ನರಗಂಧರ್ವಾಃ ಪಿತೃಯಕ್ಷಾಸ್ತು ತುಂಬುರಃ ।
ಮುನಯೋಽಪಿ ನ ಜಾನಂತಿ ಗುರುಶುಶ್ರೂಷಣೇ ವಿಧಿಮ್ ॥ 104 ॥

ತಾರ್ಕಿಕಾಶ್ಛಾಂದಸಾಶ್ಚೈವ ದೈವಜ್ಞಾಃ ಕರ್ಮಠಾಃ ಪ್ರಿಯೇ ।
ಲೌಕಿಕಾಸ್ತೇ ನ ಜಾನಂತಿ ಗುರುತತ್ತ್ವಂ ನಿರಾಕುಲಮ್ ॥ 105 ॥

ಮಹಾಹಂಕಾರಗರ್ವೇಣ ತತೋವಿದ್ಯಾಬಲೇನ ಚ ।
ಭ್ರಮಂತಿ ಚಾಸ್ಮಿನ್ ಸಂಸಾರೇ ಘಟೀಯಂತ್ರಂ ಯಥಾ ಪುನಃ ॥ 106 ॥

ಯಜ್ಞಿನೋಽಪಿ ನ ಮುಕ್ತಾಃ ಸ್ಯುಃ ನ ಮುಕ್ತಾ ಯೋಗಿನಸ್ತಥಾ ।
ತಾಪಸಾ ಅಪಿ ನೋ ಮುಕ್ತಾ ಗುರುತತ್ತ್ವಾತ್ಪರಾಙ್ಮುಖಾಃ ॥ 107 ॥

ನ ಮುಕ್ತಾಸ್ತು ಚ ಗಂಧರ್ವಾಃ ಪಿತೃಯಕ್ಷಾಸ್ತು ಚಾರಣಾಃ ।
ಋಷಯಃ ಸಿದ್ಧದೇವಾದ್ಯಾ ಗುರುಸೇವಾಪರಾಙ್ಮುಖಾಃ ॥ 108 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಸ್ಕಂದಪುರಾಣೇ ಉತ್ತರಖಂಡೇ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಸಂವಾದೇ
ಶ್ರೀ ಗುರುಗೀತಾಯಾಂ ಪ್ರಥಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

********

Leave a Comment