[સાયિ બાબા- કાકડ આરતિ] ᐈ Sai Baba Kakad Aarti Lyrics In Gujarati Pdf

Sai Baba Kakad Aarti Lyrics In Gujarati

શ્રી સચ્ચિદાનંદ સમર્ધ સદ્ગુરુ સાયિનાધ મહરાજ્ કી જૈ.

1. જોડૂ નિયાકરચરણિ ઠેવિલામાધા
પરિસાવી વિનંતી માઝી પંડરીનાધા
અસોનસો ભાવા​​આલો – તૂઝિયાઠાયા
ક્રુપાદ્રુષ્ટિપાહે મજકડે – સદ્ગુરૂરાયા
અખંડિત અસાવે​​ઇસે – વાટતેપાયી
તુકાહ્મણે દેવામાઝી વેડીવાકુડી
નામે ભવપાS હાતિ – આપુલ્યાતોડી

2.ઉઠાપાંડુરંગા અતા પ્રભાત સમયો પાતલા ।
વૈષ્ણવાંચા મેળા ગરુડ-પારી દાટલા ॥
ગરૂડાપારા પાસુની મહા દ્વારા પર્યંતા ।
સુરવરાંચી માંદી ઉભી જોડૂનિ હાત્
શુકસનકાદિક નારદતુંબર ભક્તાંચ્યાકોટી
ત્રિશૂલઢમરૂ ઘે​​ઉનિ ઉભા ગિરિજેચાપતી
કલિયુગીચા ભક્તાનામા ઉભાકીર્તની
પાઠીમાગે ઉભીડોલા લાવુનિ​​ઉ​​આજની

3.ઉઠા ઉઠા શ્રીસાયિનાધગુરુચરણકમલ દાવા
આધિવ્યાદિ ભવતાપ વારુની તારા જડજીવા
ગેલીતુહ્મા સોડુ નિયાભવ તમર રજનીવિલયા
પરિહી અઙ્યાનાસી તમચી ભુલવિયોગમાયા
શક્તિન અહ્માયત્કિંચિત્ હી તિ જલાસારાયા
તુહ્મીચ્ તીતેસારુનિ દાવા મુખજનતારાયા
અજ્ઞાની અહ્મીકિતિ તવ વર્ણાવીતવધોરવી
તીવર્ણિતાભા ગલે બહુવદનિશેષ વિધકવી
સક્રુપહો​​ઉનિ મહિમાતુમચા તુહ્મીચવદવાવા
આદિવ્યાધિભવ તાપવારુનિ તારાજડજીવા
ઉઠા ઉઠા શ્રીસાયિનાધગુરુચરણકમલ દાવા
આદિવ્યાધિભવ તાપવારુનિ તારાજડજીવા
ભક્તમનિસદ્ભાવ ધરુનિજે તુહ્મા​​અનુસરલે
ધ્યાયાસ્તવતે દર્શ્નતુમચે દ્વારિ ઉબેઠેલે
ધ્યાનસ્ધા તુહ્માસ પાહુની મન અમુચેઘેલે
ઉખડુનીનેત્રકમલા દીનબંધૂરમાકાંતા
પાહિબાક્રુપાદ્રુસ્ટી બાલકાજસી માતા
રંજવીમધુરવાણી હરિતાપ્ સાયિનાધા
અહ્મિચ્ અપુલેકરિયાસ્તવતુજકષ્ટવિતોદેવા
સહનકરિશિલે ઇકુવિદ્યાવી ભેટ્ ક્રુષ્ણદાવા
ઉઠા ઉઠા શ્રીસાયિનાધગુરુચરણકમલ દાવા
આદિવ્યાધિ ભવતાપવારુનિ તારાજડજીવા

4.ઉઠા ઉઠા પાડુરંગા આતા – દર્શનદ્યાસકળા
ઝૂલા અરુણોદયાસરલી-નિદ્રેચેવેળા
સંતસાધૂમુની અવઘે ઝૂલેતીગોળા
સોડાશેજે સુખ્ આતા બહુજામુખકમલા
રંગમંડપે મહાદ્વારી ઝૂલીસેદાટી
મન ઉ તાવીળરૂપ પહવયાદ્રુષ્ટી
રાયિરખુમાબાયિ તુહ્માયે ઊદ્યાદયા
શેજે હાલવુની જાગે કારાદેવરાયા
ગરૂડ હનુમંત હુભે પાહાતીવાટ્
સ્વર્ગીચે સુરવરઘે ઉનિ આલેભોભાટ્
ઝૂલે મુક્ત દ્વારા લાભ્ ઝૂલારોકડા
વિષ્ણુદાસ્ નામ ઉભા ઘે ઉનિકાકડ

5.ઘે​​ઉનિયા પંચારતી કરૂબાબાસી આરતી
ઉઠા​​ઉઠાહો બાંધવ ઓવાળુ હરમાધવ
કરૂનિયા સ્ધિરામન પાહુગંભીરાહેધ્યાન
ક્રુષ્ણનાધા દત્તસાયિ જાડોચિત્ત તુઝેપાયી
કાકડ આરતી કરીતો! સાયિનાધ દેવા
ચિન્મયરૂપ દાખવી ઘે ઉનિ! બાલકલઘુ સેવા ॥કા॥

6.કામક્રોધમદમત્સર આટુનિ કાકડકેલા
વૈરાગ્યાચે તૂવ્ કાઢુની મીતો બિજિવીલા
સાયિનાધગુરુ ભક્તિ જ્વલિને તોમીપેટવિલા
તદ્ર્વુત્તીજાળુની ગુરુને પ્રાકાશપાડિલા
દ્વૈતતમાનાસુનીમિળવી તત્સ્યરૂપિ જીવા
ચિન્મયરૂપદાખવી ઘે​​ઉનિબાલકલઘુ સેવા
કાકડ આરતીકરીતો સાયિનાધ દેવા
ચિન્મયારૂપદાખવી ઘે ઉનિ બાલકલઘુ સેવા
ભૂ ખેચર વ્યાપૂની અવઘે હ્રુત્કમલીરાહસી
તોચી દત્તદેવ શિરિડી રાહુનિ પાવસી
રાહુનિયેધે અન્યસ્રધહિ તૂ ભક્તાસ્તવધાવસી
નિરસુનિ યા સંકટાદાસા અનિભવ દાવીસી
નકલેત્વલ્લી લાહીકોણ્યા દેવાવા માનવા
ચિન્મયરૂપદાખવી ઘે ઉનિ બાલકઘુસેવા
કાકડ આરતીકરીતો સાયિનાધ દેવા
ચિન્મયરૂપદાખવી ઘે ઉનિ બાલકઘુસેવા
ત્વદૄશ્યદુંદુભિનેસારે અંબર્ હે કોંદલે
સગુણમૂર્તી પાહણ્યા આતુર જનશિરિડી આલે!
પ્રાશુનિ તદ્વચનામ્રુત અમુચેદેહબાન્ હરફલે
સોડુનિયાદુરભિમાન માનસ ત્વચ્ચરણિ વાહિલે
ક્રુપાકરુની સાયિમાવુલે દાનપદરિઘ્યાવા
ચિન્મયરૂપદાખવી ઘે ઉનિ બાલકઘુ સેવા
કાકડ આરતીકરીતો સાયિનાધ દેવા
ચિન્મયરૂપદાખવી ઘે ઉનિ બાલકઘુસેવા.
ભક્તીચિયા પોટીબોદ્ કાકડ જ્યોતી
પંચપ્રાણજીવે ભાવે ઓવાળુ આરતી
ઓવાળૂ આરતીમાઝ્યા પંડરીનાધા માઝ્યાસાયિનાધા
દોની કરજોડુનિચરણી ઠેવિલામાધા
કાયામહિમા વર્ણૂ આતા સાંગણેકીતી
કોટિબ્રહ્મ હત્યમુખ પાહતા જાતી
રાયીરખુમાબાયી ઉભ્યા દોઘીદોબાહી
માયૂરપિંચ ચામરેડાળીતિ સાયીંચ ઠાયિ
તુકાહ્મણે દીપઘે ઉનિ ઉન્મનીતશોભા
વિઠેવરી ઉબાદિસે લાવણ્યા ગાભા
ઉઠાસાદુસંતસાદા આપુલાલે હિતા
જા​​ઈલ્ જા​​ઈલ્ હનરદેહ મગકૈચા ભગવંત
ઉઠોનિયા પહટેબાબા ઉભા અસેવીટે
ચરણતયાંચેગોમટી અમ્રુત દ્રુષ્ટી અવલોકા
ઉઠા​​ઉઠા હોવેગેસીચલા જ​​ઊરા​​ઉળાસી
જલતિલપાતકાન્ ચ્યારાશી કાકડ આરતિદેખિલિયા
જાગેકરારુક્મિણીવરા દેવ અહેનિજસુરાન્ ત
વેગેલિંબલોણ્ કરા-દ્રુષ્ટિ હો ઈલ્ તયાસી
દારીબાજંત્રી વાજતી ડોલુ ડમામે ગર્જતી
હોતસેકાકડારતિ માઝ્યા સદ્ગુરુ રાયચી
સિંહનાધ શંખ બેરિ આનંદહોતોમહાદ્વારી
કેશવરાજ વિઠેવરી નામાચરણ વંદિતો
સાયિનાધ ગુરુમાઝે આયી
મજલા ઠાવા દ્યાવાપાયી
શ્રી સચ્ચિદાનંદ સદ્ગુરુ સાયિનાધ્ મહારાજ્ કી જૈ
દત્તરાજ ગુરુમાઝે આયી
મજલા ઠાવા દ્યાવાપાયી
સાયિનાધ ગુરુમાઝે આયી
મજલા ઠાવા દ્યાવાપાયી
પ્રભાત સમયીનભા શુભ રવી પ્રભાપાકલી
સ્મરે ગુરુ સદા અશાસમયીત્યાછળે નાકલી
હ્મણોનિકરજોડુનીકરુ અતાગુરૂ પ્રાર્ધના
સમર્ધ ગુરુસાયિનાધ પુરવી મનોવાસના
તમા નિરસિ ભાનુહગુરુહિ નાસિ અજ્ઞાનતા
પરંતુગુરુ ચીકરી નરવિહીકદી સામ્યતા
પુન્ હાતિમિર જન્મઘે ગુરુક્રુપેનિ અજ્ઞનના
સમર્ધ ગુરુસાયિનાધ પુરવી મનોવાસના
રવિ પ્રગટહો ઉનિ ત્વરિતઘાલ વી આલસા
તસાગુરુહિસોડવી સકલ દુષ્ક્રુતી લાલસા
હરોનિ અભિમાનહી જડવિ તત્પદીભાવના
સમર્ધ ગુરુસાયિનાધ પુરવી મનોવાસના
ગુરૂસિ ઉપમાદિસેવિધિ હરી હરાંચી​​ઉણી
કુઠોનિ મગ્ એ​​ઇતી કવનિ યા ઉગીપાહૂણિ
તુઝીચ ઉપમાતુલાબરવિશોભતે સજ્જના
સમર્ધ ગુરુસાયિનાધ પુરવી મનોવાસના
સમાધિ ઉતરોનિયા ગુરુચલામશીદીકડે
ત્વદીય વચનોક્તિતી મધુર વારિતીસોકડે
અજાતરિપુ સદ્ગુરો અખિલ પાતક ભંજના
સમર્ધ ગુરુસાયિનાધપુર વી મનોવાસના
અહાસુસમયાસિયા ગુરુ ઉઠોનિયા બૈસલે
વિલોકુનિ પદાશ્રિતા તદિય આપદે નાસિલે
આસાસુત કારિયા જગતિકોણીહી અન્યના
અસેબહુતશાહણા પરિનજ્યાગુરૂચીક્રુપા
નતત્ર્વહિત ત્યાકળેકરિતસે રિકામ્યા ગપા
જરીગુરુપદાધરનીસુદ્રુડ ભક્તિનેતોમના
સમર્ધ ગુરુસાયિનાધપુર વી મનોવાસના
ગુરોવિનતિ મીકરી હ્રુદય મંદિરી યાબસા
સમસ્ત જગ્ હે ગુરુસ્વરૂપચિ ઠસોમાનસા
ગડોસતત સત્કૃ​​અતીયતિહિદે જગત્પાવના
સમર્ધ ગુરુસાયિનાધપુર વી મનોવાસના

11.પ્રમેયા અષ્ટકાશીફડુનિ ગુરુવરા પ્રાર્ધિતીજેપ્રભાતિ
ત્યાંચેચિત્તાસિદેતો અખિલહરુનિયા ભ્રાંતિમિનિત્યશાંતિ
ઐસે હેસાયિનાધેકધુની સુચવિલે જેવિયાબાલકાશી
તેવિત્યાક્રુષ્ણપાયી નમુનિ સવિનયે અર્પિતો અષ્ટકાશી
શ્રી સચ્ચિદાનંદ સદ્ગુરુ સાયિનાધ્ મહારાજ્ કી જૈ

12.સાયિરહં નજર્ કરના બચ્ચોકાપાલન્ કરના
સાયિરહં નજર્ કરના બચ્ચોકાપાલન્ કરના
જાનાતુમને જગત્પ્રસારા સબહીઝૂટ્ જમાના
જાનાતુમને જગત્પ્રસારા સબહીઝૂટ્ જમાના
સાયિરહં નજર્ કરના બચ્ચોકાપાલન્ કરના
સાયિરહં નજર્ કરના બચ્ચોકાપાલન્ કરના
મૈ અંધાહૂબંદા આપકામુઝુસે પ્રભુદિખલાના
મૈ અંધાહૂબંદા આપકામુઝુસે પ્રભુદિખલાના
સાયિરહં નજર્ કરના બચ્ચોકાપાલન્ કરના
સાયિરહં નજર્ કરના બચ્ચોકાપાલન્ કરના
દાસગણૂકહે અબ્ ક્યાબોલૂ ધક્ ગયી મેરી રસના
દાસગણૂકહે અબ્ ક્યાબોલૂ ધક્ ગયી મેરી રસના
સાયિરહં નજર્ કરના બચ્ચોકાપાલન્ કરના
સાયિરહં નજર્ કરના બચ્ચોકાપાલન્ કરના
રાં નજર્ કરો , અબ્ મોરેસાયી
તુમબીન નહીમુઝે માબાપ્ ભાયી – રાં નજર્ કરો
મૈ અંધાહૂ બંદા તુમ્હારા – મૈ અંધાહૂ બંદા તુમ્હારા
મૈનાજાનૂ,મૈનાજાનૂ – મૈનાજાનૂ – અલ્લા​​ઇલાહિ
રાં નજર્ કરો રાં નજર્ કરો , અબ્ મોરેસાયી
તુમબીન નહીમુઝે માબાપ્ ભાયી – રાં નજર્ કરો
રાં નજર્ કરો રાં નજર્ કરો
ખાલી જમાના મૈને ગમાયા મૈને ગમાયા
સાધી​​અખિર્ કા સાધી​​અખિર્ આ – સાધી​​અખિર્ કા કીયાનકોયી
રાં નજર્ કરો રાં નજર્ કરો , અબ્ મોરેસાયી
તુમબીન નહીમુઝે માબાપ્ ભાયી
રાં નજર્ કરો રાં નજર્ કરો
અપ્ નેમસ્ જિદ્ કા જાડૂગનૂહૈ
અપ્ નેમસ્ જિદ્ કા જાડૂગનૂહૈ
માલિક્ હમારે માલિક્ હમારે
માલિક્ હમારે – તું બાબાસાયી
રાં નજર્ કરો રાં નજર્ કરો , અબ્ મોરેસાયી
રાં નજર્ કરો રાં નજર્ કરો

14.તુજકાયદે​​ઉ સાવળ્ય મીભાયાતરિયો
તુજકાયદે​​ઉ સાવળ્ય મીભાયાતરિયો
મીદુબળિ બટિક નામ્યા ચિજાણ શ્રીહરી
મીદુબળિ બટિક નામ્યા ચિજાણ શ્રીહરી
ઉચ્ચિષ્ટ તુલાદેણેહિ ગોષ્ટ નાબરિ યો
ઉચ્ચિષ્ટ તુલાદેણેહિ ગોષ્ટ નાબરિ
તૂ જગન્નાધ્ તુજચે કશીરેભાકરિ
તૂ જગન્નાધ્ તુજચે કશીરેભાકરિ
નકો અંતમદીયા પાહૂ સખ્યાભગવંતા શ્રીકાંતા
મધ્યાહ્નરાત્રિ ઉલટોનિગે લિહિ આતા અણચિત્તા
જહો ઈલ્ તુઝૂરેકાકડા કિરા ઉળતરિયો
જહો ઈલ્ તુઝૂરેકાકડા કિરા ઉળતરિ
અણતીલ્ ભક્ત નૈવેદ્યહિ નાનાપરિ – અણતીલ્ ભક્ત નૈવેદ્યહિ નાનાપરી
તુજકાયદે​​ઉ મિભાયા તરિયો
યુજકાયદે​​ઉ સદ્ગુરુ મીભાયા તરી
મીદુબળિ બટિક નામ્યા ચિજાણ શ્રીહરી
મીદુબળિ બટિક નામ્યા ચિજાણ શ્રીહરી.
શ્રીસદ્ગુરુ બાબાસાયી હો – શ્રીસદ્ગુરુ બાબાસાયી
તુજવાચુનિ આશ્રયનાહીભૂતલી – તુજવાચુનિ આશ્રયનાહીભૂતલી
મી પાપિપતિતધીમંતા – મી પાપિપતિતધીમંતા
તારણેમલા ગુરુનાધા ઝુડકરી – તારણેમલા સાયિનાધા ઝુડકરી
તૂશાંતિક્ષમેચામેરૂ – તૂશાંતિક્ષમેચામેરૂ
તુમિ ભવાર્ણ વિચેતારૂ ગુરુવરા
તુમિ ભવાર્ણ વિચેતારૂ ગુરુવરા
ગુરુવરામજસિ પામરા અતા ઉદ્દરા
ત્વરિતલવલાહી ત્વરિત લલાહી
મીબુડતો ભવ ભય ડોહી ઉદ્દરા
શ્રી સદ્ગુરુ બાબાસાયી હો – શ્રી સદ્ગુરુ બાબાસાયી હો
તુજવાચુનિ આશ્રયનાહીભૂતલી
તુજવાચુનિ આશ્રયનાહીભૂતલી
શ્રી સચ્ચિદાનંદ સદ્ગુરુ સાયિનાધ્ મહારાજ્ કી જૈ
રાજાધિરાજયોગિરાજ પરબ્રહ્મ સાયિનાધ્ મહરાજ્
શ્રી સચ્ચિદાનંદ સદ્ગુરુ સાયિનાધ્ મહારાજ્ કી જૈ

********

Leave a Comment