[સાંઈ બાબા- ષેજ્ આરતિ] ᐈ Sai Baba Shej Aarti Lyrics In Gujarati Pdf

Sai Baba Shej Aarti Lyrics In Gujarati Pdf

શ્રી સચ્ચિદાનંદ સમર્ધ સદ્ગુરુ સાયિનાધ મહરાજ્ કી જૈ.

ઓવાળુ આરતી માઝ્યા સદ્ગુરુનાધા માઝ્યા સાયિનાધા।
પાંચાહી તત્ત્વંચા દીપ લાવિલા આતા
નિર્ગુણાતીસ્ધતિ કૈસી આકારા આલીબાબા આકારા આલી
સર્વાઘટિ ભરૂની ઉરલીસાયિમાવુલી
ઓવાળુ આરતી માઝ્યા સદ્ગુરુનાધા માઝ્યા સાયિનાધા।
પાંચાહી તત્ત્વંચા દીપ લાવિલા આતા
રજતમ સત્ત્વ તિઘે માયાપ્રસવલીબાબામાયા પ્રસવલી
માયેચિયે પોટીકૈસી માયા ઉદ્ભવલી
ઓવાળુ આરતી માઝ્યા સદ્ગુરુનાધા માઝ્યા સાયિનાધા।
પાંચાહી તત્ત્વંચા દીપ લાવિલા આતા
સપ્તસાગરીકૈસા ખેળ્ મંડીલા બાબા ખેળ્ મંડીલા
ખેળૂનિયા ખેળ અવઘા વિસ્તારકેલા
ઓવાળુ આરતી માઝ્યા સદ્ગુરુનાધા માઝ્યા સાયિનાધા।
પાંચાહી તત્ત્વંચા દીપ લાવિલા આતા
બ્રહ્માંડેચી રચનાકૈસી દાખવિલીડોલા બાબાદાખવિલીડોલા
તુકાહ્મણે માઝા સ્વામી કૃપાળૂ ભોળા
ઓવાળુ આરતી માઝ્યા સદ્ગુરુનાધા માઝ્યા સાયિનાધા।
પાંચાહી તત્ત્વાંચાદીપલાવિલા આતા
લોપલેજ્ઞાન જગી હિતનેણતિકોણિ
અવતારા પાંડુરંગા નામઠેવિલેજ્ઞાની
આરતિજ્ઞાનરાજા મહા કૈવલ્ય તેજ
સેવિતિસાધુ સંતા મનુવેદલામાઝા આરતીજ્ઞાનરાજા..
કનકચે તાટકરી ઉભ્યગોપિકનારી
નારદ તુંબુરહો સામગાયનકરી
આરતીજ્ઞાનરાજા મહાકૈવલ્યતેજા
સેવિતિસાધુ સંતા મનુવેદલામાઝા આરતીજ્ઞાનરાજા..
પગટ ગુહ્યબોલે વિશ્વબ્રહ્મચિકેલે
રામજનાર્ધનિ (પા)સાયિ મસ્તકઠેવિલે
આરતિ જ્ઞાનરાજા મહકૈવલ્ય તાજા
સેવિતિસાધુ સંતા મનુવેદલામાઝા આરતીજ્ઞાનરાજા..
આરતિ તુકરામા સ્વામી સદ્ગુરુ ધામા
સચ્ચિદાનંદમૂર્તી પાયિદાખવિ આહ્મા
આરતિતુકરામા…
રાઘવે સાગરાતા પાષાણતારિલે
તૈસે તુકો બાચે અભંગ રક્ષીલે
રતિ તુકરામા સ્વામી સદ્ગુરુ ધામા
સચ્ચિદાનંદમૂર્તી પાયિદાખવિ આહ્મા
આરતિતુકરામા…
તૂનેકિત તુલ નેસી બ્રહ્મતુકાસિ​​આલે
હ્મણોનિ રામેશ્વરે ચરણિ મસ્તકઠેવિલે
આરતિ તુકરામા સ્વામી સદ્ગુરુ ધામા
સચ્ચિદાનંદમૂર્તી પાયિદાખવિ આહ્મા
આરતિતુકરામા…
જૈજૈ સાયિનાધ આતા પહુડાવેમંદિરીહો
આળવિતો સપ્રેમે તુજલા આરતિGએ​​ઉનિકરીહો
રંજવિસી તૂ મધુરબોલુની માયાજશીનિજ મુલાહો
રંજવિસી તૂ મધુરબોલુની માયાજશીનિજ મુલાહો
ભોગિસિવ્યાદિતૂચ હરુ નિયાનિજસેવક દુ:ખલાહો
ભોગિસિવ્યાદિતૂચ હરુ નિયાનિજસેવક દુ:ખલાહો
દાવુનિભક્તવ્યસનહરિસી દર્શન દેશી ત્યાલાહો
દાવુનિભક્તવ્યસનહરિસી દર્શન દેશી ત્યાલાહો
ઝૂલે અસતિ કસ્ટ અતીશયાતુમચે યાદેહાલહો
જૈજૈસાયિનાધ આતાપહુડાવે મંદિરીહો
આળવિતો સપ્રેમે તુજલા આરતિGએ​​ઉનિકરીહો
જૈજૈસાયિનાધ આતાપહુડાવે મંદિરીહો
ક્ષમાશયન સુંદરિહિશોભા સુમનશેજત્યાવરીહો
ક્ષમાશયન સુંદરિહિશોભા સુમનશેજત્યાવરીહો
ઘ્યાવી દોડી ભક્ત જનાંચિ પૂજ અર્ચાકરીહો
ઘ્યાવી દોડી ભક્ત જનાંચિ પૂજ અર્ચાકરીહો
ઓવાળિતોપંચપ્રાણિજ્યોતિ સુમતીકરીહો
ઓવાળિતોપંચપ્રાણિજ્યોતિ સુમતીકરીહો
સેવાકિંકરભક્તિ પ્રીતિ અત્તરપરિમળવારિહો
જૈજૈસાયિનાધ આતા પહુડાવે મંદિરીહો
આળવિતો સપ્રેમે તુજલા આરતિઘે ઉનિકરીહો
જૈજૈસાયિનાધ આતા પહુડાવે મંદિરીહો
સોડુનિજાયા દુ:ખવાટતે બાબા(સાયિ) ત્વચ્ચરણાસીહો
સોડુનિજાયા દુ:ખવાટતે બાબા(સાયિ) ત્વચ્ચરણાસીહો
આજ્ઞેસ્તવહો અસીપ્રસાદઘે​​ઉનિ નિજસદનાસીહો
આજ્ઞેસ્તવહો અસીપ્રસાદઘે​​ઉનિ નિજસદનાસીહો
જાતો​​આતા યે ઉપુનરપિત્વચ્ચરણાચેપાશિહો
જાતો​​આતા યે ઉપુનરપિત્વચ્ચરણાચેપાશિહો
ઉઠવૂતુજલ સાયિમાવુલે નિજહિત સાદા યાસીહો
જૈજૈસાયિનાધ આતા પહુડાવે મંદિરીહો
આળવિતો સપ્રેમે તુજલા આરતિઘે ઉનિકરીહો
જૈજૈસાયિનાધ આતા પહુડાવે મંદિરીહો
આતાસ્વામી સુખેનિદ્રાકરા અવધૂતા બાબાકરાસાયિનાધા
ચિન્મયહે (નિજ) સુખદામ જાવુનિ પહુડા​​એકાંત
વૈરાગ્યાચા કુંચ ઘે​​ઉનિ ચૌક ઝૂડિલા બાબાચૌકઝૂડિલા
તયાવરી સુપ્રેમાચા શિડકાવાદિદલા
આતાસ્વામીસુખેનિદ્રાકરા અવદૂતાબાબાકરા સાયિનાધા
ચિન્મયહે સુખદામ જાવુનિ પહુડા​​એકાંત
પાયઘડ્યા ઘાતલ્ય સુંદર નવવિદા ભક્તી​​ઈત બાબાનવવિદા ભક્તી
જ્ઞાનાંચ્યાસમયાલાવુનિ ઉજલળ્યાજ્યોતી
આતાસ્વામી સુખે નિદ્રા કરા અવદૂતા બાબાકરા સાયિનાધ
ચિન્મયહે સુખદામ જાવુનિ પહુડા​​એકાંત
ભાવાર્ધાંચા મંચક હ્રુદયાકાશીટાંગિલા બાબા(હ્રુદયા) કાશીટાંગિલા
મનાચી સુમને કરુનીકેલે શેજેલા
આતાસ્વામી સુખે નિદ્રા કરા અવદૂતા બાબાકરા સાયિનાધ
ચિન્મયહે સુખદામ જાવુનિ પહુડા​​એકાંત
દ્વૈતાચે કપાટલાવુનિ એકત્રકેલે બાબા એકત્રકેલે
દુર્ભુદ્દીંચ્યા ગાંઠી સોડુનિ પડદેસોડિલે
આતાસ્વામી સુખે નિદ્રા કરા અવદૂતા બાબાકરા સાયિનાધ
ચિન્મયહે સુખદામ જાવુનિ પહુડા​​એકાંત
આશાતૃષ્ણ કલ્પનેચા સોડુનિ ગલબલા બાબાસોડુનિ ગલબલા
દયાક્ષમા શાંતિ દાસી ઉબ્યા સેવેલા
આતાસ્વામી સુખે નિદ્રા કરા અવદૂતા બાબાકરા સાયિનાધ
ચિન્મયહે સુખદામ જાવુનિ પહુડા​​એકાંત
અલક્ષ્ય ઉન્મનિ ઘે​​ઉનિ નાજુક દુશ્શાલા બાબા નાજુક દુશ્શાલા
નિરંજને સદ્ગુરુસ્વામી નિજવિલશેજેલા
આતાસ્વામી સુખે નિદ્રા કરા અવદૂતા બાબાકરા સાયિનાધ
ચિન્મયહે સુખદામ જાવુનિ પહુડા​​એકાંત
શ્રી ગુરુદેવદ્ત:
પાહેપ્રસાદાચિ વાટદ્યાવેદુ​​ઓનિયાતાટા
શેષાઘે​​ઉનિ જા ઈનતુમચે ઝૂલીયાબોજન
ઝૂલો આતા​​એકસવાતુહ્મ આળંવાવોદેવા
તુકાહ્મણે આતા ચિત્ત કરુનીરાહિલો નિશ્ચિત્
પાવલાપ્રસાદ​​આત વિઠોનિજવે બાબા આતાનિજવે
આપુલાતો શ્રમકળોયેતસેભાવે
આતાસ્વામી સુખે નિદ્રા કરા ગોપાલા બાબાસાયિદયાળા
પુરલેમનોરાધ જાતો આપુલેસ્ધળા
તુહ્મસી જાગવૂ આહ્મ​​આપુલ્યા ચાડા બાબા આપુલ્યાચાડા
શુભા શુભ કર્મેદોષ હરાવયાપીડા
અતાસ્વામી સુખે નિદ્રાકરાગોપાલા બાબાસાયિદયાળા
પુરલેમનોરાધ જાતો આપુલેસ્ધળા
તુકાહ્મણેધિદલે ઉચ્ચિષ્ટાચેભોજન (બાબા) ઉચ્ચિષ્ટાચે ભોજન
નાહિનિવડિલે અહ્મ આપુલ્યાભિન્ના
અતાસ્વામી સુખે નિદ્રાકરાગોપાલા બાબાસાયિદયાળા
પુરલેમનોરધજાતો આપુલેસ્ધલા
શ્રી સચ્ચિદાનંદ સદ્ગુરુ સાયિનાધ્ મહરાજ્ કિ જૈ
રાજાધિરાજ યોગિરાજ પરબ્રહ્મ શ્રીસાયિનાધામહરાજ્
શ્રી સચ્ચિદાનંદ સદ્ગુરુ સાયિનાધ્ મહરાજ્ કિ જૈ

********

Leave a Comment