[ஸ்ரீ குரு கீதா] ᐈ Sri Guru Gita Chapter 2 Lyrics In Tamil Pdf

Sri Guru Gita Chapter 2 Lyrics In Tamil

அத2 த்3விதீயோத்4யாய: ॥

த்4யானஂ ஶ்ருணு மஹாதே3வி ஸர்வானந்த3ப்ரதா3யகம் ।
ஸர்வஸௌக்2யகரஂ சைவ பு4க்திமுக்திப்ரதா3யகம் ॥ 1௦9 ॥

ஶ்ரீமத்பரம் ப்3ரஹ்ம கு3ருஂ ஸ்மராமி
ஶ்ரீமத்பரம் ப்3ரஹ்ம கு3ரும் பஜ4ாமி ।
ஶ்ரீமத்பரம் ப்3ரஹ்ம கு3ருஂ வதா3மி
ஶ்ரீமத்பரம் ப்3ரஹ்ம கு3ருஂ நமாமி ॥ 11௦ ॥

ப்3ரஹ்மானந்தஂ3 பரமஸுக2தஂ3 கேவலஂ ஜ்ஞானமூர்திம்
த்3வன்த்3வாதீதம் க33னஸத்3ருஶஂ தத்த்வமஸ்யாதி3லக்ஷ்யம் ।
ஏகஂ நித்யஂ விமலமசலஂ ஸர்வதீ4ஸாக்ஷிபூ4தம்
பா4வாதீதஂ த்ரிகு3ணரஹிதஂ ஸத்3கு3ருஂ தஂ நமாமி ॥ 111 ॥

ஹ்ருத3ம்பு3ஜே கர்ணிகமத்4யஸம்ஸ்தே2
ஸிம்ஹாஸனே ஸம்ஸ்தி2ததி3வ்யமூர்திம் ।
த்4யாயேத்3கு3ருஂ சன்த்3ரகலாப்ரகாஶம்
ஸச்சித்ஸுகா2பீ4ஷ்டவரம் த3தா4னம் ॥ 112 ॥

ஶ்வேதாம்ப3ரஂ ஶ்வேதவிலேபபுஷ்பம்
முக்தாவிபூ4ஷஂ முதி3தம் த்3வினேத்ரம் ।
வாமாங்கபீட2ஸ்தி2ததி3வ்யஶக்திம்
மன்த3ஸ்மிதஂ பூர்ணக்ருபானிதா4னம் ॥ 113 ॥

ஆனந்த3மானந்த3கரஂ ப்ரஸன்னம்
ஜ்ஞானஸ்வரூபஂ நிஜபா4வயுக்தம் ।
யோகீ3ன்த்3ரமீட்3யம் ப4வரோக3வைத்3யம்
ஶ்ரீமத்3கு3ருஂ நித்யமஹஂ நமாமி ॥ 114 ॥

வன்தே3 கு3ரூணாஂ சரணாரவின்த3ம்
ஸன்த3ர்ஶிதஸ்வாத்மஸுகா2வபோ3தே4 ।
ஜனஸ்ய யே ஜாங்க3லிகாயமானே
ஸம்ஸாரஹாலாஹலமோஹஶான்த்யை ॥ 115 ॥

யஸ்மின் ஸ்ருஷ்டிஸ்தி2தித்4வம்ஸனிக்3ரஹானுக்3ரஹாத்மகம் ।
க்ருத்யஂ பஞ்சவிதஂ4 ஶஶ்வத் பா4ஸதே தம் கு3ரும் பஜ4ேத் ॥ 116 ॥

பாதா3ப்3ஜே ஸர்வஸம்ஸாரதா3வகாலானலஂ ஸ்வகே ।
ப்3ரஹ்மரன்த்4ரே ஸ்தி2தாம்போ4ஜமத்4யஸ்தஂ2 சன்த்3ரமண்ட3லம் ॥ 117 ॥

அகதா2தி3த்ரிரேகா2ப்3ஜே ஸஹஸ்ரத3ல்த3மண்ட3லே ।
ஹம்ஸபார்ஶ்வத்ரிகோணே ச ஸ்மரேத்தன்மத்4யக3ம் கு3ரும் ॥ 118 ॥

நித்யஂ ஶுத்3தஂ4 நிராபா4ஸஂ நிராகாரஂ நிரஞ்ஜனம் ।
நித்யபோ3தஂ4 சிதா3னந்த3ம் கு3ரும் ப்3ரஹ்ம நமாம்யஹம் ॥ 119 ॥

ஸகலபு4வனஸ்ருஷ்டி: கல்பிதாஶேஷஸ்ருஷ்டி:
நிகி2லனிக3மத்3ருஷ்டி: ஸத்பதா3ர்தை2கஸ்ருஷ்டி: ।
அதத்33ணபரமேஷ்டி: ஸத்பதா3ர்தை2கத்3ருஷ்டி:
4வகு3ணபரமேஷ்டிர்மோக்ஷமார்கை3கத்3ருஷ்டி: ॥ 12௦ ॥

ஸகலபு4வனரங்க3ஸ்தா2பனாஸ்தம்ப4யஷ்டி:
ஸகருணரஸவ்ருஷ்டிஸ்தத்த்வமாலாஸமஷ்டி: ।
ஸகலஸமயஸ்ருஷ்டிஸ்ஸச்சிதா3னந்த3த்3ருஷ்டி:
நிவஸது மயி நித்யஂ ஶ்ரீகு3ரோர்தி3வ்யத்3ருஷ்டி: ॥ 121 ॥

ந கு3ரோரதி4கஂ ந கு3ரோரதி4கம்
ந கு3ரோரதி4கஂ ந கு3ரோரதி4கம் ।
ஶிவஶாஸனத: ஶிவஶாஸனத:
ஶிவஶாஸனத: ஶிவஶாஸனத: ॥ 122 ॥

இத3மேவ ஶிவஂ இத3மேவ ஶிவம்
இத3மேவ ஶிவஂ இத3மேவ ஶிவம் ।
ஹரிஶாஸனதோ ஹரிஶாஸனதோ
ஹரிஶாஸனதோ ஹரிஶாஸனத: ॥ 123 ॥

விதி3தஂ விதி3தஂ விதி3தஂ விதி3தம்
விஜனஂ விஜனஂ விஜனஂ விஜனம் ।
விதி4ஶாஸனதோ விதி4ஶாஸனதோ
விதி4ஶாஸனதோ விதி4ஶாஸனத: ॥ 124 ॥

ஏவம்வித4ம் கு3ரும் த்4யாத்வா ஜ்ஞானமுத்பத்3யதே ஸ்வயம் ।
ததா3 கு3ரூபதே3ஶேன முக்தோஹமிதி பா4வயேத் ॥ 125 ॥

கு3ரூபதி3ஷ்டமார்கே3ண மனஶ்ஶுத்3தி4ஂ து காரயேத் ।
அனித்யம் க2ண்ட3யேத்ஸர்வஂ யத்கிஞ்சிதா3த்மகோ3சரம் ॥ 126 ॥

ஜ்ஞேயஂ ஸர்வஂ ப்ரதீதஂ ச ஜ்ஞானஂ ச மன உச்யதே ।
ஜ்ஞானஂ ஜ்ஞேயஂ ஸமஂ குர்யான்னான்ய: பன்தா2 த்3விதீயக: ॥ 127 ॥

கிமத்ர ப3ஹுனோக்தேன ஶாஸ்த்ரகோடிஶதைரபி ।
து3ர்லபா4 சித்தவிஶ்ரான்தி: வினா கு3ருக்ருபாஂ பராம் ॥ 128 ॥

கருணாக2ட்33பாதேன சி2த்வா பாஶாஷ்டகஂ ஶிஶோ: ।
ஸம்யகா3னந்தஜ3னக: ஸத்3கு3ரு: ஸோபி4தீ4யதே ॥ 129 ॥

ஏவஂ ஶ்ருத்வா மஹாதே3வி கு3ருனின்தா3ஂ கரோதி ய: ।
ஸ யாதி நரகான் கோ4ரான் யாவச்சன்த்3ரதி3வாகரௌ ॥ 13௦ ॥

யாவத்கல்பான்தகோ தே3ஹஸ்தாவத்3தே3வி கு3ருஂ ஸ்மரேத் ।
கு3ருலோபோ ந கர்தவ்ய: ஸ்வச்ச2ன்தோ3 யதி3 வா ப4வேத் ॥ 131 ॥

ஹுங்காரேண ந வக்தவ்யஂ ப்ராஜ்ஞஶிஷ்யை: கதா3சன ।
கு3ரோரக்3ர ந வக்தவ்யமஸத்யஂ து கதா3சன ॥ 132 ॥

கு3ருஂ த்வங்க்ருத்ய ஹுங்க்ருத்ய கு3ருஸான்னித்4யபா4ஷண: ।
அரண்யே நிர்ஜலே தே3ஶே ஸம்ப4வேத்3 ப்3ரஹ்மராக்ஷஸ: ॥ 133 ॥

அத்3வைதம் பா4வயேன்னித்யஂ ஸர்வாவஸ்தா2ஸு ஸர்வதா3 ।
கதா3சித3பி நோ குர்யாத3த்3வைதம் கு3ருஸன்னிதௌ4 ॥ 134 ॥

த்3ருஶ்யவிஸ்ம்ருதிபர்யன்தஂ குர்யாத்3 கு3ருபதா3ர்சனம் ।
தாத்3ருஶஸ்யைவ கைவல்யஂ ந ச தத்3வ்யதிரேகிண: ॥ 135 ॥

அபி ஸம்பூர்ணதத்த்வஜ்ஞோ கு3ருத்யாகீ3 ப4வேத்3யதா3 ।
4வத்யேவ ஹி தஸ்யான்தகாலே விக்ஷேபமுத்கடம் ॥ 136 ॥

கு3ருகார்யஂ ந லங்கே4த நாப்ருஷ்ட்வா கார்யமாசரேத் ।
ந ஹ்யுத்திஷ்டே2த்3தி3ஶேனத்வா கு3ருஸத்3பா4வஶோபி4த: ॥ 137 ॥

கு3ரௌ ஸதி ஸ்வயம் தே3வி பரேஷாஂ து கதா3சன ।
உபதே3ஶஂ ந வை குர்யாத் ததா2 சேத்3ராக்ஷஸோ ப4வேத் ॥ 138 ॥

ந கு3ரோராஶ்ரமே குர்யாத் து3ஷ்பானஂ பரிஸர்பணம் ।
தீ3க்ஷா வ்யாக்2யா ப்ரபு4த்வாதி3 கு3ரோராஜ்ஞாஂ ந காரயேத் ॥ 139 ॥

நோபாஶ்ரயஂ ச பர்யகஂ ந ச பாத3ப்ரஸாரணம் ।
நாங்க3போ4கா3தி3கஂ குர்யான்ன லீலாமபராமபி ॥ 14௦ ॥

கு3ரூணாஂ ஸத3ஸத்3வாபி யது3க்தஂ தன்ன லங்க4யேத் ।
குர்வன்னாஜ்ஞாம் தி3வா ராத்ரௌ தா3ஸவன்னிவஸேத்3கு3ரோ ॥ 141 ॥

அத3த்தஂ ந கு3ரோர்த்3ரவ்யமுபபு4ஞ்ஜீத கர்ஹிசித் ।
3த்தே ச ரங்கவத்3க்3ராஹ்யஂ ப்ராணோப்யேதேன லப்4யதே ॥ 142 ॥

பாது3காஸனஶய்யாதி3 கு3ருணா யத3பீ4ஷ்டிதம் ।
நமஸ்குர்வீத தத்ஸர்வஂ பாதா3ப்4யாஂ ந ஸ்ப்ருஶேத் க்வசித் ॥ 143 ॥

3ச்ச2த: ப்ருஷ்ட2தோ க3ச்சே2த் கு3ருச்சா2யாஂ ந லங்க4யேத் ।
நோல்ப3ணம் தா4ரயேத்3வேஷஂ நாலங்காராம்ஸ்ததோல்ப3ணான் ॥ 144 ॥

கு3ருனின்தா3கரம் த்3ருஷ்ட்வா தா4வயேத32 வாஸயேத் ।
ஸ்தா2னஂ வா தத்பரித்யாஜ்யஂ ஜிஹ்வாச்சே2தா3க்ஷமோ யதி3 ॥ 145 ॥

நோச்சி2ஷ்டஂ கஸ்யசித்3தே3யம் கு3ரோராஜ்ஞாஂ ந ச த்யஜேத் ।
க்ருத்ஸ்னமுச்சி2ஷ்டமாதா3ய ஹவிரிவ ப4க்ஷயேத்ஸ்வயம் ॥ 146 ॥

நான்ருதஂ நாப்ரியஂ சைவ ந க3ர்வஂ நாபி வா ப3ஹு ।
ந நியோக3பரம் ப்3ரூயாத் கு3ரோராஜ்ஞாஂ விபா4வயேத் ॥ 147 ॥

ப்ரபோ4 தே3வகுலேஶானாஂ ஸ்வாமின் ராஜன் குலேஶ்வர ।
இதி ஸம்போ34னைர்பீ4தோ கு3ருபா4வேன ஸர்வதா3 ॥ 148 ॥

முனிபி4: பன்னகை3ர்வாபி ஸுரைர்வா ஶாபிதோ யதி3 ।
காலம்ருத்யுப4யாத்3வாபி கு3ரு: ஸன்த்ராதி பார்வதி ॥ 149 ॥

அஶக்தா ஹி ஸுராத்3யாஶ்ச ஹ்யஶக்தா: முனயஸ்ததா2 ।
கு3ருஶாபோபபன்னஸ்ய ரக்ஷணாய ச குத்ரசித் ॥ 15௦ ॥

மன்த்ரராஜமித3ம் தே3வி கு3ருரித்யக்ஷரத்3வயம் ।
ஸ்ம்ருதிவேத3புராணானாஂ ஸாரமேவ ந ஸம்ஶய: ॥ 151 ॥

ஸத்காரமானபூஜார்த2ம் த3ண்ட3காஷயதா4ரண: ।
ஸ ஸன்ன்யாஸீ ந வக்தவ்ய: ஸன்ன்யாஸீ ஜ்ஞானதத்பர: ॥ 152 ॥

விஜானந்தி மஹாவாக்யம் கு3ரோஶ்சரண ஸேவயா ।
தே வை ஸன்ன்யாஸின: ப்ரோக்தா இதரே வேஷதா4ரிண: ॥ 153 ॥

[ பாட2பே4த:3 –
நித்யம் ப்3ரஹ்ம நிராகாரஂ நிர்கு3ணம் போ34யேத்பரம் ।
பா4ஸயன் ப்3ரஹ்மபா4வஂ ச தீ3போ தீ3பான்தரஂ யதா2 ॥
]
நித்யம் ப்3ரஹ்ம நிராகாரஂ நிர்கு3ணஂ ஸத்யசித்34னம் ।
ய: ஸாக்ஷாத்குருதே லோகே கு3ருத்வஂ தஸ்ய ஶோப4தே ॥ 154 ॥

கு3ருப்ரஸாத3த: ஸ்வாத்மன்யாத்மாராமனிரீக்ஷணாத் ।
ஸமதா முக்திமார்கே3ண ஸ்வாத்மஜ்ஞானஂ ப்ரவர்ததே ॥ 155 ॥

ஆப்3ரஹ்மஸ்தம்ப3பர்யன்தஂ பரமாத்மஸ்வரூபகம் ।
ஸ்தா2வரஂ ஜங்க3மஂ சைவ ப்ரணமாமி ஜக3ன்மயம் ॥ 156 ॥

வன்தே3ஹஂ ஸச்சிதா3னந்த3ம் பா4வாதீதஂ ஜக3த்3கு3ரும் ।
நித்யஂ பூர்ணஂ நிராகாரஂ நிர்கு3ணஂ ஸ்வாத்மஸம்ஸ்தி2தம் ॥ 157 ॥

பராத்பரதரம் த்4யாயேன்னித்யமானந்த3காரகம் ।
ஹ்ருத3யாகாஶமத்4யஸ்தஂ2 ஶுத்34ஸ்ப2டிகஸன்னிப4ம் ॥ 158 ॥

ஸ்பா2டிகே ஸ்பா2டிகஂ ரூபம் த3ர்பணே த3ர்பணோ யதா2 ।
ததா2த்மனி சிதா3காரமானந்தஂ3 ஸோஹமித்யுத ॥ 159 ॥

அங்கு3ஷ்ட2மாத்ரஂ புருஷம் த்4யாயேச்ச சின்மயஂ ஹ்ருதி3 ।
தத்ர ஸ்பு2ரதி யோ பா4வ: ஶ்ருணு தத்கத2யாமி தே ॥ 16௦ ॥

அஜோஹமமரோஹஂ ச அனாதி3னித4னோ ஹ்யஹம் ।
அவிகாரஶ்சிதா3னந்தோ3 ஹ்யணீயான்மஹதோ மஹான் ॥ 161 ॥

அபூர்வமபரஂ நித்யஂ ஸ்வயஞ்ஜ்யோதிர்னிராமயம் ।
விரஜஂ பரமாகாஶம் த்4ருவமானந்த3மவ்யயம் ॥ 162 ॥

அகோ3சரஂ ததா23ம்யஂ நாமரூபவிவர்ஜிதம் ।
நிஶ்ஶப்3தஂ3 து விஜானீயாத்ஸ்வபா4வாத்3ப்3ரஹ்ம பார்வதி ॥ 163 ॥

யதா2 க3ன்த4ஸ்வபா4வத்வஂ கர்பூரகுஸுமாதி3ஷு ।
ஶீதோஷ்ணத்வஸ்வபா4வத்வஂ ததா2 ப்3ரஹ்மணி ஶாஶ்வதம் ॥ 164 ॥

யதா2 நிஜஸ்வபா4வேன குண்ட3லே கடகாத3ய: ।
ஸுவர்ணத்வேன திஷ்ட2ன்தி ததா2ஹம் ப்3ரஹ்ம ஶாஶ்வதம் ॥ 165 ॥

ஸ்வயஂ ததா2விதோ4 பூ4த்வா ஸ்தா2தவ்யஂ யத்ர குத்ர சித் ।
கீடோ ப்4ருங்க3 இவ த்4யானாத்3யதா2 ப4வதி தாத்3ருஶ: ॥ 166 ॥

கு3ருத்4யானஂ ததா2 க்ருத்வா ஸ்வயம் ப்3ரஹ்மமயோ ப4வேத் ।
பிண்டே3 பதே3 ததா2 ரூபே முக்தாஸ்தே நாத்ர ஸம்ஶய: ॥ 167 ॥

ஶ்ரீபார்வதீ உவாச ।
பிண்டஂ3 கிஂ து மஹாதே3வ பதஂ3 கிஂ ஸமுதா3ஹ்ருதம் ।
ரூபாதீதஂ ச ரூபஂ கிஂ ஏததா3க்2யாஹி ஶங்கர ॥ 168 ॥

ஶ்ரீமஹாதே3வ உவாச ।
பிண்டஂ3 குண்ட3லினீ ஶக்தி: பதஂ3 ஹம்ஸமுதா3ஹ்ருதம் ।
ரூபம் பி3ன்து3ரிதி ஜ்ஞேயஂ ரூபாதீதஂ நிரஞ்ஜனம் ॥ 169 ॥

பிண்டே3 முக்தா: பதே3 முக்தா ரூபே முக்தா வரானநே ।
ரூபாதீதே து யே முக்தாஸ்தே முக்தா நாத்ர ஸம்ஶய: ॥ 17௦ ॥

கு3ருர்த்4யானேனைவ நித்யம் தே3ஹீ ப்3ரஹ்மமயோ ப4வேத் ।
ஸ்தி2தஶ்ச யத்ர குத்ராபி முக்தோஸௌ நாத்ர ஸம்ஶய: ॥ 171 ॥

ஜ்ஞானஂ வைராக்3யமைஶ்வர்யஂ யஶஶ்ரீ: ஸ்வமுதா3ஹ்ருதம் ।
ஷட்3கு3ணைஶ்வர்யயுக்தோ ஹி ப43வான் ஶ்ரீகு3ரு: ப்ரியே ॥ 172 ॥

கு3ருஶ்ஶிவோ கு3ருர்தே3வோ கு3ருர்ப3ன்து4: ஶரீரிணாம் ।
கு3ருராத்மா கு3ருர்ஜீவோ கு3ரோரன்யன்ன வித்3யதே ॥ 173 ॥

ஏகாகீ நிஸ்ஸ்ப்ருஹ: ஶான்தஶ்சின்தாஸூயாதி3வர்ஜித: ।
பா3ல்யபா4வேன யோ பா4தி ப்3ரஹ்மஜ்ஞானீ ஸ உச்யதே ॥ 174 ॥

ந ஸுகஂ2 வேத3ஶாஸ்த்ரேஷு ந ஸுகஂ2 மன்த்ரயன்த்ரகே ।
கு3ரோ: ப்ரஸாதா33ன்யத்ர ஸுகஂ2 நாஸ்தி மஹீதலே ॥ 175 ॥

சார்வாகவைஷ்ணவமதே ஸுகஂ2 ப்ராபா4கரே ந ஹி ।
கு3ரோ: பாதா3ன்திகே யத்3வத்ஸுகஂ2 வேதா3ன்தஸம்மதம் ॥ 176 ॥

ந தத்ஸுகஂ2 ஸுரேன்த்3ரஸ்ய ந ஸுகஂ2 சக்ரவர்தினாம் ।
யத்ஸுகஂ2 வீதராக3ஸ்ய முனேரேகான்தவாஸின: ॥ 177 ॥

நித்யம் ப்3ரஹ்மரஸஂ பீத்வா த்ருப்தோ ய: பரமாத்மனி ।
இன்த்3ரஂ ச மன்யதே துச்சஂ2 ந்ருபாணாஂ தத்ர கா கதா2 ॥ 178 ॥

யத: பரமகைவல்யம் கு3ருமார்கே3ண வை ப4வேத் ।
கு3ருப4க்திரத: கார்யா ஸர்வதா3 மோக்ஷகாங்க்ஷிபி4: ॥ 179 ॥

ஏக ஏவாத்3விதீயோஹம் கு3ருவாக்யேன நிஶ்சித: ।
ஏவமப்4யஸ்யதா நித்யஂ ந ஸேவ்யஂ வை வனான்தரம் ॥ 18௦ ॥

அப்4யாஸான்னிமிஷேணைவ ஸமாதி4மதி43ச்ச2தி ।
ஆஜன்மஜனிதஂ பாபஂ தத்​க்ஷணாதே3வ நஶ்யதி ॥ 181 ॥

கிமாவாஹனமவ்யக்தே வ்யாபகே கிஂ விஸர்ஜனம் ।
அமூர்தே ச கதஂ2 பூஜா கத2ம் த்4யானஂ நிராமயே ॥ 182 ॥

கு3ருர்விஷ்ணு: ஸத்த்வமயோ ராஜஸஶ்சதுரானந: ।
தாமஸோ ருத்3ரரூபேண ஸ்ருஜத்யவதி ஹன்தி ச ॥ 183 ॥

ஸ்வயம் ப்3ரஹ்மமயோ பூ4த்வா தத்பரஂ சாவலோகயேத் ।
பராத்பரதரஂ நான்யத் ஸர்வகஂ3 தன்னிராமயம் ॥ 184 ॥

தஸ்யாவலோகனஂ ப்ராப்ய ஸர்வஸங்க3விவர்ஜித: ।
ஏகாகீ நிஸ்ஸ்ப்ருஹ: ஶான்த: ஸ்தா2தவ்யஂ தத்ப்ரஸாத3த: ॥ 185 ॥

லப்3தஂ4 வாத2 ந லப்3தஂ4 வா ஸ்வல்பஂ வா ப3ஹுல்தஂ3 ததா2 ।
நிஷ்காமேனைவ போ4க்தவ்யஂ ஸதா3 ஸன்துஷ்டமானஸ: ॥ 186 ॥

ஸர்வஜ்ஞபத3மித்யாஹுர்தே3ஹீ ஸர்வமயோ பு4வி ।
ஸதா3னந்த:3 ஸதா3 ஶான்தோ ரமதே யத்ர குத்ர சித் ॥ 187 ॥

யத்ரைவ திஷ்ட2தே ஸோபி ஸ தே3ஶ: புண்யபா4ஜன: ।
முக்தஸ்ய லக்ஷணம் தே3வி தவாக்3ரே கதி2தஂ மயா ॥ 188 ॥

உபதே3ஶஸ்த்வயம் தே3வி கு3ருமார்கே3ண முக்தித:3 ।
கு3ருப4க்தி: ததா2த்யன்தா கர்தவ்யா வை மனீஷிபி4: ॥ 189 ॥

நித்யயுக்தாஶ்ரய: ஸர்வவேத3க்ருத்ஸர்வவேத3க்ருத் ।
ஸ்வபரஜ்ஞானதா3தா ச தஂ வன்தே3 கு3ருமீஶ்வரம் ॥ 19௦ ॥

யத்3யப்யதீ4தா நிக3மா: ஷட3ங்கா3 ஆக3மா: ப்ரியே ।
அத்4யாத்மாதீ3னி ஶாஸ்த்ராணி ஜ்ஞானஂ நாஸ்தி கு3ருஂ வினா ॥ 191 ॥

ஶிவபூஜாரதோ வாபி விஷ்ணுபூஜாரதோத2வா ।
கு3ருதத்த்வவிஹீனஶ்சேத்தத்ஸர்வஂ வ்யர்த2மேவ ஹி ॥ 192 ॥

ஶிவஸ்வரூபமஜ்ஞாத்வா ஶிவபூஜா க்ருதா யதி3 ।
ஸா பூஜா நாமமாத்ரஂ ஸ்யாச்சித்ரதீ3ப இவ ப்ரியே ॥ 193 ॥

ஸர்வஂ ஸ்யாத்ஸப2லஂ கர்ம கு3ருதீ3க்ஷாப்ரபா4வத: ।
கு3ருலாபா4த்ஸர்வலாபோ4 கு3ருஹீனஸ்து பா3லிஶ: ॥ 194 ॥

கு3ருஹீன: பஶு: கீட: பதங்கோ3 வக்துமர்ஹதி ।
ஶிவரூபஂ ஸ்வரூபஂ ச ந ஜானாதி யதஸ்ஸ்வயம் ॥ 195 ॥

தஸ்மாத்ஸர்வப்ரயத்னேன ஸர்வஸங்க3விவர்ஜித: ।
விஹாய ஶாஸ்த்ரஜாலானி கு3ருமேவ ஸமாஶ்ரயேத் ॥ 196 ॥

நிரஸ்தஸர்வஸன்தே3ஹோ ஏகீக்ருத்ய ஸுத3ர்ஶனம் ।
ரஹஸ்யஂ யோ த3ர்ஶயதி பஜ4ாமி கு3ருமீஶ்வரம் ॥ 197 ॥

ஜ்ஞானஹீனோ கு3ருஸ்த்யாஜ்யோ மித்2யாவாதீ3 விட3ம்ப3க: ।
ஸ்வவிஶ்ரான்திஂ ந ஜானாதி பரஶான்திஂ கரோதி கிம் ॥ 198 ॥

ஶிலாயா: கிஂ பரஂ ஜ்ஞானஂ ஶிலாஸங்க4ப்ரதாரணே ।
ஸ்வயஂ தர்துஂ ந ஜானாதி பரஂ நிஸ்தாரயேத் கத2ம் ॥ 199 ॥

ந வன்த3னீயாஸ்தே கஷ்டம் த3ர்ஶனாத்3ப்4ரான்திகாரகா: ।
வர்ஜயேத்தான் கு3ரூன் தூ3ரே தீ4ரஸ்ய து ஸமாஶ்ரயேத் ॥ 2௦௦ ॥

பாஷண்டி3ன: பாபரதா: நாஸ்திகா பே43பு3த்34ய: ।
ஸ்த்ரீலம்படா து3ராசாரா: க்ருதக்4னா ப3கவ்ருத்தய: ॥ 2௦1 ॥

கர்மப்4ரஷ்டா: க்ஷமானஷ்டா நின்த்3யதர்கைஶ்ச வாதி3ன: ।
காமின: க்ரோதி4னஶ்சைவ ஹிம்ஸ்ராஶ்சண்டா3: ஶடா2ஸ்ததா2 ॥ 2௦2 ॥

ஜ்ஞானலுப்தா ந கர்தவ்யா மஹாபாபாஸ்ததா2 ப்ரியே ।
ஏப்4யோ பி4ன்னோ கு3ரு: ஸேவ்ய: ஏகப4க்த்யா விசார்ய ச ॥ 2௦3 ॥

ஶிஷ்யாத3ன்யத்ர தே3வேஶி ந வதே3த்3யஸ்ய கஸ்யசித் ।
நராணாஂ ச ப2லப்ராப்தௌ ப4க்திரேவ ஹி காரணம் ॥ 2௦4 ॥

கூ3டோ4 த்3ருட4ஶ்ச ப்ரீதஶ்ச மௌனேன ஸுஸமாஹித: ।
ஸக்ருத்காமக3தோ வாபி பஞ்சதா4 கு3ருரீரித: ॥ 2௦5 ॥

ஸர்வம் கு3ருமுகா2ல்லப்3தஂ4 ஸப2லஂ பாபனாஶனம் ।
யத்3யதா3த்மஹிதஂ வஸ்து தத்தத்3த்3ரவ்யஂ ந வஞ்சயேத் ॥ 2௦6 ॥

கு3ருதே3வார்பணஂ வஸ்து தேன துஷ்டோஸ்மி ஸுவ்ரதே ।
ஶ்ரீகு3ரோ: பாது3காஂ முத்3ராஂ மூலமன்த்ரஂ ச கோ3பயேத் ॥ 2௦7 ॥

நதாஸ்மி தே நாத2 பதா3ரவின்த3ம்
பு3த்3தீ4ன்த்3ரியப்ராணமனோவசோபி4: ।
யச்சின்த்யதே பா4வித ஆத்மயுக்தௌ
முமுக்ஷிபி4: கர்மமயோபஶான்தயே ॥ 2௦8 ॥

அனேன யத்34வேத்கார்யஂ தத்3வதா3மி தவ ப்ரியே ।
லோகோபகாரகம் தே3வி லௌகிகஂ து விவர்ஜயேத் ॥ 2௦9 ॥

லௌகிகாத்34ர்மதோ யாதி ஜ்ஞானஹீனோ ப4வார்ணவே ।
ஜ்ஞானபா4வே ச யத்ஸர்வஂ கர்ம நிஷ்கர்ம ஶாம்யதி ॥ 21௦ ॥

இமாஂ து ப4க்திபா4வேன படே2த்3வை ஶ்ருணுயாத3பி ।
லிகி2த்வா யத்ப்ரதா3னேன தத்ஸர்வம் ப2லமஶ்னுதே ॥ 211 ॥

கு3ருகீ3தாமிமாம் தே3வி ஹ்ருதி3 நித்யஂ விபா4வய ।
மஹாவ்யாதி43தைர்து3:கை2: ஸர்வதா3 ப்ரஜபேன்முதா3 ॥ 212 ॥

கு3ருகீ3தாக்ஷரைகைகஂ மன்த்ரராஜமிதஂ3 ப்ரியே ।
அன்யே ச விவிதா4: மன்த்ரா: கலாஂ நார்ஹன்தி ஷோட3ஶீம் ॥ 213 ॥

அனந்த ப2லமாப்னோதி கு3ருகீ3தா ஜபேன து ।
ஸர்வபாபஹரா தே3வி ஸர்வதா3ரித்3ர்யனாஶினீ ॥ 214 ॥

அகாலம்ருத்யுஹரா சைவ ஸர்வஸங்கடனாஶினீ ।
யக்ஷராக்ஷஸபூ4தாதி3சோரவ்யாக்4ரவிகா4தினீ ॥ 215 ॥

ஸர்வோபத்3ரவகுஷ்டா2தி3து3ஷ்டதோ3ஷனிவாரிணீ ।
யத்ப2லம் கு3ருஸான்னித்4யாத்தத்ப2லஂ பட2னாத்34வேத் ॥ 216 ॥

மஹாவ்யாதி4ஹரா ஸர்வவிபூ4தே: ஸித்3தி4தா3 ப4வேத் ।
அத2வா மோஹனே வஶ்யே ஸ்வயமேவ ஜபேத்ஸதா3 ॥ 217 ॥

குஶதூ3ர்வாஸனே தே3வி ஹ்யாஸனே ஶுப்4ரகம்ப3லே ।
உபவிஶ்ய ததோ தே3வி ஜபேதே3காக்3ரமானஸ: ॥ 218 ॥

ஶுக்லஂ ஸர்வத்ர வை ப்ரோக்தஂ வஶ்யே ரக்தாஸனஂ ப்ரியே ।
பத்3மாஸனே ஜபேன்னித்யஂ ஶான்திவஶ்யகரஂ பரம் ॥ 219 ॥

வஸ்த்ராஸனே ச தா3ரித்3ர்யஂ பாஷாணே ரோக3ஸம்ப4வ: ।
மேதி3ன்யாம் து3:க2மாப்னோதி காஷ்டே2 ப4வதி நிஷ்ப2லம் ॥ 22௦ ॥

க்ருஷ்ணாஜினே ஜ்ஞானஸித்3தி4: மோக்ஷஶ்ரீர்வ்யாக்4ரசர்மணி ।
குஶாஸனே ஜ்ஞானஸித்3தி4: ஸர்வஸித்3தி4ஸ்து கம்ப3லே ॥ 221 ॥

ஆக்3னேய்யாஂ கர்ஷணஂ சைவ வாயவ்யாஂ ஶத்ருனாஶனம் ।
நைர்ருத்யாம் த3ர்ஶனஂ சைவ ஈஶான்யாஂ ஜ்ஞானமேவ ச ॥ 222 ॥

உத3ங்முக:2 ஶான்திஜாப்யே வஶ்யே பூர்வமுக2ஸ்ததா2 ।
யாம்யே து மாரணஂ ப்ரோக்தஂ பஶ்சிமே ச த4னாக3ம: ॥ 223 ॥

மோஹனஂ ஸர்வபூ4தானாம் ப3ன்த4மோக்ஷகரஂ பரம் ।
தே3வராஜப்ரியகரஂ ராஜானஂ வஶமானயேத் ॥ 224 ॥

முக2ஸ்தம்ப4கரஂ சைவ கு3ணானாஂ ச விவர்த4னம் ।
து3ஷ்கர்மனாஶனஂ சைவ ததா2 ஸத்கர்மஸித்3தி43ம் ॥ 225 ॥

அஸித்3தஂ4 ஸாத4யேத்கார்யஂ நவக்3ரஹப4யாபஹம் ।
து3:ஸ்வப்னநாஶனஂ சைவ ஸுஸ்வப்னப2லதா3யகம் ॥ 226 ॥

மோஹஶான்திகரஂ சைவ ப3ன்த4மோக்ஷகரஂ பரம் ।
ஸ்வரூபஜ்ஞானநிலயம் கீ3தாஶாஸ்த்ரமிதஂ3 ஶிவே ॥ 227 ॥

யஂ யஂ சின்தயதே காமஂ தஂ தஂ ப்ராப்னோதி நிஶ்சயம் ।
நித்யஂ ஸௌபா4க்3யதஂ3 புண்யஂ தாபத்ரயகுலாபஹம் ॥ 228 ॥

ஸர்வஶான்திகரஂ நித்யஂ ததா2 வன்த்4யா ஸுபுத்ரத3ம் ।
அவைத4வ்யகரஂ ஸ்த்ரீணாஂ ஸௌபா4க்3யஸ்ய விவர்த4னம் ॥ 229 ॥

ஆயுராரோக்3யமைஶ்வர்யஂ புத்ரபௌத்ரவிவர்த4னம் ।
நிஷ்காமஜாபீ வித4வா படே2ன்மோக்ஷமவாப்னுயாத் ॥ 23௦ ॥

அவைத4வ்யஂ ஸகாமா து லப4தே சான்யஜன்மனி ।
ஸர்வது3:க2மயஂ விக்4னஂ நாஶயேத்தாபஹாரகம் ॥ 231 ॥

ஸர்வபாபப்ரஶமனம் த4ர்மகாமார்த2மோக்ஷத3ம் ।
யஂ யஂ சின்தயதே காமஂ தஂ தஂ ப்ராப்னோதி நிஶ்சிதம் ॥ 232 ॥

காம்யானாஂ காமதே4னுர்வை கல்பதே கல்பபாத3ப: ।
சின்தாமணிஶ்சின்திதஸ்ய ஸர்வமங்க3ல்த3காரகம் ॥ 233 ॥

லிகி2த்வா பூஜயேத்3யஸ்து மோக்ஷஶ்ரியமவாப்னுயாத் ।
கு3ரூப4க்திர்விஶேஷேண ஜாயதே ஹ்ருதி3 ஸர்வதா3 ॥ 234 ॥

ஜபன்தி ஶாக்தா: ஸௌராஶ்ச கா3ணபத்யாஶ்ச வைஷ்ணவா: ।
ஶைவா: பாஶுபதா: ஸர்வே ஸத்யஂ ஸத்யஂ ந ஸம்ஶய: ॥ 235 ॥

இதி ஶ்ரீஸ்கன்த3புராணே உத்தரக2ண்டே3 உமாமஹேஶ்வர ஸம்வாதே3
ஶ்ரீ கு3ருகீ3தாயாம் த்3விதீயோத்4யாய: ॥

********

Leave a Comment