[சாய்பாபா- ஷேஜ் ஆர்த்தி] ᐈ Sai Baba Shej Aarti Lyrics In Tamil Pdf

Sai Baba Shej Aarti Lyrics In Tamil Pdf

ஶ்ரீ ஸச்சிதா3னந்த3 ஸமர்த4 ஸத்3கு3ரு ஸாயினாத4 மஹராஜ் கீ ஜை.

ஓவால்து3 ஆரதீ மாஜ்2யா ஸத்3கு3ருனாதா4 மாஜ்2யா ஸாயினாதா4
பாஞ்சாஹீ தத்த்வஞ்சா தீ3ப லாவிலா ஆதா
நிர்கு3ணாதீஸ்த4தி கைஸீ ஆகாரா ஆலீபா3பா3 ஆகாரா ஆலீ
ஸர்வாக4டி ப4ரூனீ உரலீஸாயிமாவுலீ
ஓவால்து3 ஆரதீ மாஜ்2யா ஸத்3கு3ருனாதா4 மாஜ்2யா ஸாயினாதா4
பாஞ்சாஹீ தத்த்வஞ்சா தீ3ப லாவிலா ஆதா
ரஜதம ஸத்த்வ திகே4 மாயாப்ரஸவலீபா3பா3மாயா ப்ரஸவலீ
மாயேசியே போடீகைஸீ மாயா உத்34வலீ
ஓவால்து3 ஆரதீ மாஜ்2யா ஸத்3கு3ருனாதா4 மாஜ்2யா ஸாயினாதா4
பாஞ்சாஹீ தத்த்வஞ்சா தீ3ப லாவிலா ஆதா
ஸப்தஸாக3ரீகைஸா கே2ல்த்3 மண்டீ3லா பா3பா3 கே2ல்த்3 மண்டீ3லா
கே2ல்தூ3னியா கே2ல்த3 அவகா4 விஸ்தாரகேலா
ஓவால்து3 ஆரதீ மாஜ்2யா ஸத்3கு3ருனாதா4 மாஜ்2யா ஸாயினாதா4
பாஞ்சாஹீ தத்த்வஞ்சா தீ3ப லாவிலா ஆதா
ப்3ரஹ்மாண்டே3சீ ரசனாகைஸீ தா32விலீடோ3லா பா3பா3தா32விலீடோ3லா
துகாஹ்மணே மாஜா2 ஸ்வாமீ க்ருபால்தூ3 போ4ல்தா3
ஓவால்து3 ஆரதீ மாஜ்2யா ஸத்3கு3ருனாதா4 மாஜ்2யா ஸாயினாதா4
பாஞ்சாஹீ தத்த்வாஞ்சாதீ3பலாவிலா ஆதா
லோபலேஜ்ஞான ஜகீ3 ஹிதனேணதிகோணி
அவதாரா பாண்டு3ரங்கா3 நாமடே2விலேஜ்ஞானீ
ஆரதிஜ்ஞானராஜா மஹா கைவல்ய தேஜ
ஸேவிதிஸாது4 ஸன்தா மனுவேத3லாமாஜா2 ஆரதீஜ்ஞானராஜா..
கனகசே தாடகரீ உப்4யகோ3பிகனாரீ
நாரத3 தும்பு3ரஹோ ஸாமகா3யனகரீ
ஆரதீஜ்ஞானராஜா மஹாகைவல்யதேஜா
ஸேவிதிஸாது4 ஸன்தா மனுவேத3லாமாஜா2 ஆரதீஜ்ஞானராஜா..
பக3ட கு3ஹ்யபோ3லே விஶ்வப்3ரஹ்மசிகேலெ
ராமஜனார்த4னி (பா)ஸாயி மஸ்தகடே2விலே
ஆரதி ஜ்ஞானராஜா மஹகைவல்ய தாஜா
ஸேவிதிஸாது4 ஸன்தா மனுவேத3லாமாஜா2 ஆரதீஜ்ஞானராஜா..
ஆரதி துகராமா ஸ்வாமீ ஸத்3கு3ரு தா4மா
ஸச்சிதா3னந்த3மூர்தீ பாயிதா32வி ஆஹ்மா
ஆரதிதுகராமா…
ராக4வே ஸாக3ராதா பாஷாணதாரிலே
தைஸே துகோ பா3சே அப4ங்க3 ரக்ஷீலே
ரதி துகராமா ஸ்வாமீ ஸத்3கு3ரு தா4மா
ஸச்சிதா3னந்த3மூர்தீ பாயிதா32வி ஆஹ்மா
ஆரதிதுகராமா…
தூனேகித துல நேஸீ ப்3ரஹ்மதுகாஸி​​ஆலே
ஹ்மணோனி ராமேஶ்வரே சரணி மஸ்தகடே2விலே
ஆரதி துகராமா ஸ்வாமீ ஸத்3கு3ரு தா4மா
ஸச்சிதா3னந்த3மூர்தீ பாயிதா32வி ஆஹ்மா
ஆரதிதுகராமா…
ஜைஜை ஸாயினாத4 ஆதா பஹுடா3வேமன்தி3ரீஹோ
ஆல்த3விதோ ஸப்ரேமே துஜலா ஆரதிGஎ​​உனிகரீஹோ
ரஞ்ஜவிஸீ தூ மது4ரபோ3லுனீ மாயாஜஶீனிஜ முலாஹோ
ரஞ்ஜவிஸீ தூ மது4ரபோ3லுனீ மாயாஜஶீனிஜ முலாஹோ
போ4கி3ஸிவ்யாதி3தூச ஹரு நியானிஜஸேவக து3:க2லாஹோ
போ4கி3ஸிவ்யாதி3தூச ஹரு நியானிஜஸேவக து3:க2லாஹோ
தா3வுனிப4க்தவ்யஸனஹரிஸீ த3ர்ஶன தே3ஶீ த்யாலாஹோ
தா3வுனிப4க்தவ்யஸனஹரிஸீ த3ர்ஶன தே3ஶீ த்யாலாஹோ
ஜூ2லே அஸதி கஸ்ட அதீஶயாதுமசே யாதே3ஹாலஹோ
ஜைஜைஸாயினாத4 ஆதாபஹுடா3வே மன்தி3ரீஹோ
ஆல்த3விதோ ஸப்ரேமே துஜலா ஆரதிGஎ​​உனிகரீஹோ
ஜைஜைஸாயினாத4 ஆதாபஹுடா3வே மன்தி3ரீஹோ
க்ஷமாஶயன ஸுன்த3ரிஹிஶோபா4 ஸுமனஶேஜத்யாவரீஹோ
க்ஷமாஶயன ஸுன்த3ரிஹிஶோபா4 ஸுமனஶேஜத்யாவரீஹோ
க்4யாவீ தோ3டீ3 ப4க்த ஜனாஞ்சி பூஜ அர்சாகரீஹோ
க்4யாவீ தோ3டீ3 ப4க்த ஜனாஞ்சி பூஜ அர்சாகரீஹோ
ஓவால்தி3தோபஞ்சப்ராணிஜ்யோதி ஸுமதீகரீஹோ
ஓவால்தி3தோபஞ்சப்ராணிஜ்யோதி ஸுமதீகரீஹோ
ஸேவாகிங்கரப4க்தி ப்ரீதி அத்தரபரிமல்த3வாரிஹோ
ஜைஜைஸாயினாத4 ஆதா பஹுடா3வே மன்தி3ரீஹோ
ஆல்த3விதோ ஸப்ரேமே துஜலா ஆரதிகே4 உனிகரீஹோ
ஜைஜைஸாயினாத4 ஆதா பஹுடா3வே மன்தி3ரீஹோ
ஸோடு3னிஜாயா து3:க2வாடதே பா3பா3(ஸாயி) த்வச்சரணாஸீஹோ
ஸோடு3னிஜாயா து3:க2வாடதே பா3பா3(ஸாயி) த்வச்சரணாஸீஹோ
ஆஜ்ஞேஸ்தவஹோ அஸீப்ரஸாத3கே4​​உனி நிஜஸத3னாஸீஹோ
ஆஜ்ஞேஸ்தவஹோ அஸீப்ரஸாத3கே4​​உனி நிஜஸத3னாஸீஹோ
ஜாதோ​​ஆதா யே உபுனரபித்வச்சரணாசேபாஶிஹோ
ஜாதோ​​ஆதா யே உபுனரபித்வச்சரணாசேபாஶிஹோ
உட2வூதுஜல ஸாயிமாவுலே நிஜஹித ஸாதா3 யாஸீஹோ
ஜைஜைஸாயினாத4 ஆதா பஹுடா3வே மன்தி3ரீஹோ
ஆல்த3விதோ ஸப்ரேமே துஜலா ஆரதிகே4 உனிகரீஹோ
ஜைஜைஸாயினாத4 ஆதா பஹுடா3வே மன்தி3ரீஹோ
ஆதாஸ்வாமீ ஸுகே2னித்3ராகரா அவதூ4தா பா3பா3கராஸாயினாதா4
சின்மயஹே (னிஜ) ஸுக2தா3ம ஜாவுனி பஹுடா3​​ஏகான்த
வைராக்3யாசா குஞ்ச கே4​​உனி சௌக ஜூ2டி3லா பா3பா3சௌகஜூ2டி3லா
தயாவரீ ஸுப்ரேமாசா ஶிட3காவாதி33லா
ஆதாஸ்வாமீஸுகே2னித்3ராகரா அவதூ3தாபா3பா3கரா ஸாயினாதா4
சின்மயஹே ஸுக2தா3ம ஜாவுனி பஹுடா3​​ஏகான்த
பாயக4ட்3யா கா4தல்ய ஸுன்த3ர நவவிதா3 ப4க்தீ​​ஈத பா3பா3னவவிதா3 ப4க்தீ
ஜ்ஞானாஞ்ச்யாஸமயாலாவுனி உஜலல்த்3யாஜ்யோதீ
ஆதாஸ்வாமீ ஸுகே2 நித்3ரா கரா அவதூ3தா பா3பா3கரா ஸாயினாத4
சின்மயஹே ஸுக2தா3ம ஜாவுனி பஹுடா3​​ஏகான்த
பா4வார்தா4ஞ்சா மஞ்சக ஹ்ருத3யாகாஶீடாங்கி3லா பா3பா3(ஹ்ருத3யா) காஶீடாங்கி3லா
மனாசீ ஸுமனே கருனீகேலே ஶேஜேலா
ஆதாஸ்வாமீ ஸுகே2 நித்3ரா கரா அவதூ3தா பா3பா3கரா ஸாயினாத4
சின்மயஹே ஸுக2தா3ம ஜாவுனி பஹுடா3​​ஏகான்த
த்3வைதாசே கபாடலாவுனி ஏகத்ரகேலே பா3பா3 ஏகத்ரகேலே
து3ர்பு4த்3தீ3ஞ்ச்யா கா3ண்டீ2 ஸோடு3னி பட3தே3ஸோடி3லே
ஆதாஸ்வாமீ ஸுகே2 நித்3ரா கரா அவதூ3தா பா3பா3கரா ஸாயினாத4
சின்மயஹே ஸுக2தா3ம ஜாவுனி பஹுடா3​​ஏகான்த
ஆஶாத்ருஷ்ண கல்பனேசா ஸோடு3னி க3லப3லா பா3பா3ஸோடு3னி க3லப3லா
3யாக்ஷமா ஶான்தி தா3ஸீ உப்3யா ஸேவேலா
ஆதாஸ்வாமீ ஸுகே2 நித்3ரா கரா அவதூ3தா பா3பா3கரா ஸாயினாத4
சின்மயஹே ஸுக2தா3ம ஜாவுனி பஹுடா3​​ஏகான்த
அலக்ஷ்ய உன்மனி கே4​​உனி நாஜுக து3ஶ்ஶாலா பா3பா3 நாஜுக து3ஶ்ஶாலா
நிரஞ்ஜனே ஸத்3கு3ருஸ்வாமீ நிஜவிலஶேஜேலா
ஆதாஸ்வாமீ ஸுகே2 நித்3ரா கரா அவதூ3தா பா3பா3கரா ஸாயினாத4
சின்மயஹே ஸுக2தா3ம ஜாவுனி பஹுடா3​​ஏகான்த
ஶ்ரீ கு3ருதே3வத்3த:
பாஹேப்ரஸாதா3சி வாடத்3யாவேது3​​ஓனியாதாடா
ஶேஷாகே4​​உனி ஜா ஈனதுமசே ஜூ2லீயாபோ3ஜன
ஜூ2லோ ஆதா​​ஏகஸவாதுஹ்ம ஆல்த3ம்வாவோதே3வா
துகாஹ்மணே ஆதா சித்த கருனீராஹிலோ நிஶ்சித்
பாவலாப்ரஸாத3​​ஆத விடோ2னிஜவே பா3பா3 ஆதானிஜவே
ஆபுலாதோ ஶ்ரமகல்தோ3யேதஸேபா4வே
ஆதாஸ்வாமீ ஸுகே2 நித்3ரா கரா கோ3பாலா பா3பா3ஸாயித3யால்தா3
புரலேமனோராத4 ஜாதோ ஆபுலேஸ்த4ல்தா3
துஹ்மஸீ ஜாக3வூ ஆஹ்ம​​ஆபுல்யா சாடா3 பா3பா3 ஆபுல்யாசாடா3
ஶுபா4 ஶுப4 கர்மேதோ3ஷ ஹராவயாபீடா3
அதாஸ்வாமீ ஸுகே2 நித்3ராகராகோ3பாலா பா3பா3ஸாயித3யால்தா3
புரலேமனோராத4 ஜாதோ ஆபுலேஸ்த4ல்தா3
துகாஹ்மணேதி43லே உச்சிஷ்டாசேபோ4ஜன (பா3பா3) உச்சிஷ்டாசே போ4ஜன
நாஹினிவடி3லே அஹ்ம ஆபுல்யாபி4ன்னா
அதாஸ்வாமீ ஸுகே2 நித்3ராகராகோ3பாலா பா3பா3ஸாயித3யால்தா3
புரலேமனோரதஜ4ாதோ ஆபுலேஸ்த4லா
ஶ்ரீ ஸச்சிதா3னந்த3 ஸத்3கு3ரு ஸாயினாத்4 மஹராஜ் கி ஜை
ராஜாதி4ராஜ யோகி3ராஜ பரப்3ரஹ்ம ஶ்ரீஸாயினாதா4மஹராஜ்
ஶ்ரீ ஸச்சிதா3னந்த3 ஸத்3கு3ரு ஸாயினாத்4 மஹராஜ் கி ஜை

********

Leave a Comment