[സരസ്വതീ അഷ്ടോത്തര] ᐈ Saraswati Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Malayalam Pdf

Saraswati Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Malayalam

ഓം ശ്രീ സരസ്വത്യൈ നമഃ
ഓം മഹാഭദ്രായൈ നമഃ
ഓം മഹമായായൈ നമഃ
ഓം വരപ്രദായൈ നമഃ
ഓം ശ്രീപ്രദായൈ നമഃ
ഓം പദ്മനിലയായൈ നമഃ
ഓം പദ്മാക്ഷ്യൈ നമഃ
ഓം പദ്മവക്ത്രായൈ നമഃ
ഓം ശിവാനുജായൈ നമഃ
ഓം പുസ്തകഭൃതേ നമഃ
ഓം ജ്ഞാനമുദ്രായൈ നമഃ ॥10 ॥
ഓം രമായൈ നമഃ
ഓം പരായൈ നമഃ
ഓം കാമരൂപിണ്യൈ നമഃ
ഓം മഹാ വിദ്യായൈ നമഃ
ഓം മഹാപാതക നാശിന്യൈ നമഃ
ഓം മഹാശ്രയായൈ നമഃ
ഓം മാലിന്യൈ നമഃ
ഓം മഹാഭോഗായൈ നമഃ
ഓം മഹാഭുജായൈ നമഃ
ഓം മഹാഭാഗ്യായൈ നമഃ ॥ 20 ॥
ഓം മഹോത്സാഹായൈ നമഃ
ഓം ദിവ്യാംഗായൈ നമഃ
ഓം സുരവംദിതായൈ നമഃ
ഓം മഹാകാള്യൈ നമഃ
ഓം മഹാകാരായൈ നമഃ
ഓം മഹാപാശായൈ നമഃ
ഓം മഹാംകുശായൈ നമഃ
ഓം പീതായൈ നമഃ
ഓം വിമലായൈ നമഃ
ഓം വിശ്വായൈ നമഃ ॥ 30 ॥
ഓം വിദ്യുന്മാലായൈ നമഃ
ഓം വൈഷ്ണവ്യൈ നമഃ
ഓം ചംദ്രികായൈ നമഃ
ഓം ചംദ്രവദനായൈ നമഃ
ഓം ചംദ്രലേഖാവിഭൂഷിതായൈ നമഃ
ഓം സാവിത്ര്യൈ നമഃ
ഓം സുരസായൈ നമഃ
ഓം ദേവ്യൈ നമഃ
ഓം ദിവ്യാലംകാര ഭൂഷിതായൈ നമഃ
ഓം വാഗ്ദേവ്യൈ നമഃ ॥ 40 ॥
ഓം വസുധായൈ നമഃ
ഓം തീവ്രായൈ നമഃ
ഓം മഹാഭദ്രായൈ നമഃ
ഓം മഹാബലായൈ നമഃ
ഓം ഭോഗദായൈ നമഃ
ഓം ഭാരത്യൈ നമഃ
ഓം ഭാമായൈ നമഃ
ഓം ഗോവിംദായൈ നമഃ
ഓം ഗോമത്യൈ നമഃ
ഓം ശിവായൈ നമഃ ॥ 50 ॥
ഓം ജടിലായൈ നമഃ
ഓം വിംധ്യവാസിന്യൈ നമഃ
ഓം വിംധ്യാചല വിരാജിതായൈ നമഃ
ഓം ചംഡികായൈ നമഃ
ഓം വൈഷ്ണവ്യൈ നമഃ
ഓം ബ്രാഹ്മ്യൈ നമഃ
ഓം ബ്രഹ്മജ്ഞാനൈകസാധനായൈ നമഃ
ഓം സൌദാമിന്യൈ നമഃ
ഓം സുധാമൂര്തയേ നമഃ
ഓം സുഭദ്രായൈ നമഃ ॥ 60 ॥
ഓം സുരപൂജിതായൈ നമഃ
ഓം സുവാസിന്യൈ നമഃ
ഓം സുനാസായൈ നമഃ
ഓം വിനിദ്രായൈ നമഃ
ഓം പദ്മലോചനായൈ നമഃ
ഓം വിദ്യാരൂപായൈ നമഃ
ഓം വിശാലാക്ഷ്യൈ നമഃ
ഓം ബ്രഹ്മാജായായൈ നമഃ
ഓം മഹാഫലായൈ നമഃ
ഓം ത്രയീമൂര്തയേ നമഃ ॥ 70 ॥
ഓം ത്രികാലജ്ഞായൈ നമഃ
ഓം ത്രിഗുണായൈ നമഃ
ഓം ശാസ്ത്രരൂപിണ്യൈ നമഃ
ഓം ശുംഭാസുര പ്രമഥിന്യൈ നമഃ
ഓം ശുഭദായൈ നമഃ
ഓം സര്വാത്മികായൈ നമഃ
ഓം രക്ത ബീജനിഹംത്ര്യൈ നമഃ
ഓം ചാമുംഡായൈ നമഃ
ഓം അംബികായൈ നമഃ
ഓം മുംഡകായ പ്രഹരണായൈ നമഃ ॥ 80 ॥
ഓം ധൂമ്രലോചനമര്ദിന്യൈ നമഃ
ഓം സര്വദേവസ്തുതായൈ നമഃ
ഓം സൌമ്യായൈ നമഃ
ഓം സുരാസുര നമസ്കൃതായൈ നമഃ
ഓം കാളരാത്ര്യൈ നമഃ
ഓം കളാധരായൈ നമഃ
ഓം രൂപസൌഭാഗ്യദായിന്യൈ നമഃ
ഓം വാഗ്ദേവ്യൈ നമഃ
ഓം വരാരോഹായൈ നമഃ
ഓം വാരാഹ്യൈ നമഃ ॥ 90 ॥
ഓം വാരിജാസനായൈ നമഃ
ഓം ചിത്രാംബരായൈ നമഃ
ഓം ചിത്രഗംധായൈ നമഃ
ഓം ചിത്രമാല്യ വിഭൂഷിതായൈ നമഃ
ഓം കാംതായൈ നമഃ
ഓം കാമപ്രദായൈ നമഃ
ഓം വംദ്യായൈ നമഃ
ഓം വിദ്യാധര സുപൂജിതായൈ നമഃ
ഓം ശ്വേതാനനായൈ നമഃ
ഓം നീലഭുജായൈ നമഃ ॥ 100 ॥
ഓം ചതുര്വര്ഗ ഫലപ്രദായൈ നമഃ
ഓം ചതുരാനന സാമ്രാജ്യൈ നമഃ
ഓം രക്ത മധ്യായൈ നമഃ
ഓം നിരംജനായൈ നമഃ
ഓം ഹംസാസനായൈ നമഃ
ഓം നീലംജംഘായൈ നമഃ
ഓം ശ്രീ പ്രദായൈ നമഃ
ഓം ബ്രഹ്മവിഷ്ണു ശിവാത്മികായൈ നമഃ ॥ 108 ॥

ഇത്സ് ശ്രീ സരസ്വത്യഷ്ടോത്തര ശതനാമാവളീസ്സമപ്താ ॥

********

Leave a Comment