[ശിവസംകല്പോപനിഷത്] ᐈ Shiva Sankalpa Upanishad In Malayalam Pdf

Shiva Sankalpa Upanishad Lyrics In Malayalam

യേനേദം ഭൂതം ഭുവനം ഭവിഷ്യത് പരിഗൃഹീതമമൃതേന സര്വമ് ।
യേന യജ്ഞസ്തായതേ സപ്തഹോതാ തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 1॥

യേന കര്മാണി പ്രചരംതി ധീരാ യതോ വാചാ മനസാ ചാരു യംതി ।
യത്സമ്മിതമനു സംയംതി പ്രാണിനസ്തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 2॥

യേന കര്മാണ്യപസോ മനീഷിണോ യജ്ഞേ കൃണ്വംതി വിദഥേഷു ധീരാഃ ।
യദപൂര്വം യക്ഷമംതഃ പ്രജാനാം തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 3॥

യത്പ്രജ്ഞാനമുത ചേതോ ധൃതിശ്ച യജ്ജ്യോതിരംതരമൃതം പ്രജാസു ।
യസ്മാന്ന ഋതേ കിംചന കര്മ ക്രിയതേ തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 4॥

സുഷാരഥിരശ്വാനിവ യന്മനുഷ്യാന്നേനീയതേഽഭീശുഭിര്വാജിന ഇവ ।
ഹൃത്പ്രതിഷ്ഠം യദജിരം ജവിഷ്ഠം തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 5॥

യസ്മിന്നൃചഃ സാമ യജൂഷി യസ്മിന് പ്രതിഷ്ഠിതാ രഥനാഭാവിവാരാഃ ।
യസ്മിംശ്ചിത്തം സര്വമോതം പ്രജാനാം തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 6॥

യദത്ര ഷഷ്ഠം ത്രിശതം സുവീരം യജ്ഞസ്യ ഗുഹ്യം നവനാവമായ്യം (?) ।
ദശ പംച ത്രിംശതം യത്പരം ച തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 7॥

യജ്ജാഗ്രതോ ദൂരമുദൈതി ദൈവം തദു സുപ്തസ്യ തഥൈവൈതി ।
ദൂരംഗമം ജ്യോതിഷാം ജ്യോതിരേകം തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 8॥

യേന ദ്യൌഃ പൃഥിവീ ചാംതരിക്ഷം ച യേ പര്വതാഃ പ്രദിശോ ദിശശ്ച ।
യേനേദം ജഗദ്വ്യാപ്തം പ്രജാനാം തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 9॥

യേനേദം വിശ്വം ജഗതോ ബഭൂവ യേ ദേവാ അപി മഹതോ ജാതവേദാഃ ।
തദേവാഗ്നിസ്തമസോ ജ്യോതിരേകം തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 10॥

യേ മനോ ഹൃദയം യേ ച ദേവാ യേ ദിവ്യാ ആപോ യേ സൂര്യരശ്മിഃ ।
തേ ശ്രോത്രേ ചക്ഷുഷീ സംചരംതം തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 11॥

അചിംത്യം ചാപ്രമേയം ച വ്യക്താവ്യക്തപരം ച യത ।
സൂക്ഷ്മാത്സൂക്ഷ്മതരം ജ്ഞേയം തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 12॥

ഏകാ ച ദശ ശതം ച സഹസ്രം ചായുതം ച
നിയുതം ച പ്രയുതം ചാര്ബുദം ച ന്യര്ബുദം ച ।
സമുദ്രശ്ച മധ്യം ചാംതശ്ച പരാര്ധശ്ച
തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 13॥

യേ പംച പംചദശ ശതം സഹസ്രമയുതം ന്യര്ബുദം ച ।
തേഽഗ്നിചിത്യേഷ്ടകാസ്തം ശരീരം തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 14॥

വേദാഹമേതം പുരുഷം മഹാംതമാദിത്യവര്ണം തമസഃ പരസ്താത് ।
യസ്യ യോനിം പരിപശ്യംതി ധീരാസ്തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥

യസ്യേദം ധീരാഃ പുനംതി കവയോ ബ്രഹ്മാണമേതം ത്വാ വൃണുത ഇംദുമ് ।
സ്ഥാവരം ജംഗമം ദ്യൌരാകാശം തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 16॥

പരാത് പരതരം ചൈവ യത്പരാച്ചൈവ യത്പരമ് ।
യത്പരാത് പരതോ ജ്ഞേയം തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 17॥

പരാത് പരതരോ ബ്രഹ്മാ തത്പരാത് പരതോ ഹരിഃ ।
തത്പരാത് പരതോഽധീശസ്തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 18॥

യാ വേദാദിഷു ഗായത്രീ സര്വവ്യാപീ മഹേശ്വരീ ।
ഋഗ്യജുസ്സാമാഥര്വൈശ്ച തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 19॥

യോ വൈ ദേവം മഹാദേവം പ്രണവം പുരുഷോത്തമമ് ।
യഃ സര്വേ സര്വവേദൈശ്ച തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 20॥

പ്രയതഃ പ്രണവോംകാരം പ്രണവം പുരുഷോത്തമമ് ।
ഓംകാരം പ്രണവാത്മാനം തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 21॥

യോഽസൌ സര്വേഷു വേദേഷു പഠ്യതേ ഹ്യജ ഇശ്വരഃ ।
അകായോ നിര്ഗുണോ ഹ്യാത്മാ തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 22॥

ഗോഭിര്ജുഷ്ടം ധനേന ഹ്യായുഷാ ച ബലേന ച ।
പ്രജയാ പശുഭിഃ പുഷ്കരാക്ഷം തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 23॥

ത്രിയംബകം യജാമഹേ സുഗംധിം പുഷ്ടിവര്ധനമ് ।
ഉര്വാരുകമിവ ബംധനാന്മൃത്യോര്മുക്ഷീയ
മാഽമൃതാത്തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 24॥

കൈലാസശിഖരേ രമ്യേ ശംകരസ്യ ശിവാലയേ ।
ദേവതാസ്തത്ര മോദംതേ തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 25॥

വിശ്വതശ്ചക്ഷുരുത വിശ്വതോമുഖോ വിശ്വതോഹസ്ത ഉത വിശ്വതസ്പാത് ।
സംബാഹുഭ്യാം നമതി സംപതത്രൈര്ദ്യാവാപൃഥിവീ
ജനയന് ദേവ ഏകസ്തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 26॥

ചതുരോ വേദാനധീയീത സര്വശാസ്യമയം വിദുഃ ।
ഇതിഹാസപുരാണാനാം തന്മേ മന ശിവസംകന്ല്പമസ്തു ॥ 27॥

മാ നോ മഹാംതമുത മാ നോ അര്ഭകം മാ ന ഉക്ഷംതമുത മാ ന ഉക്ഷിതമ് ।
മാ നോ വധീഃ പിതരം മോത മാതരം പ്രിയാ മാ നഃ
തനുവോ രുദ്ര രീരിഷസ്തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 28॥

മാ നസ്തോകേ തനയേ മാ ന ആയുഷി മാ നോ ഗോഷു മാ നോ അശ്വേഷു രീരിഷഃ ।
വീരാന്മാ നോ രുദ്ര ഭാമിതോ വധീര്ഹവിഷ്മംതഃ
നമസാ വിധേമ തേ തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 29॥

ഋതം സത്യം പരം ബ്രഹ്മ പുരുഷം കൃഷ്ണപിംഗലമ് ।
ഊര്ധ്വരേതം വിരൂപാക്ഷം വിശ്വരൂപായ വൈ നമോ നമഃ
തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 30॥

കദ്രുദ്രായ പ്രചേതസേ മീഢുഷ്ടമായ തവ്യസേ ।
വോചേമ ശംതമം ഹൃദേ । സര്വോ ഹ്യേഷ രുദ്രസ്തസ്മൈ രുദ്രായ
നമോ അസ്തു തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 31॥

ബ്രഹ്മ ജജ്ഞാനം പ്രഥമം പുരസ്താത് വി സീമതഃ സുരുചോ വേന ആവഃ ।
സ ബുധ്നിയാ ഉപമാ അസ്യ വിഷ്ഠാഃ സതശ്ച യോനിം
അസതശ്ച വിവസ്തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 32॥

യഃ പ്രാണതോ നിമിഷതോ മഹിത്വൈക ഇദ്രാജാ ജഗതോ ബഭൂവ ।
യ ഈശേ അസ്യ ദ്വിപദശ്ചതുഷ്പദഃ കസ്മൈ ദേവായ
ഹവിഷാ വിധേമ തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 33॥

യ ആത്മദാ ബലദാ യസ്യ വിശ്വേ ഉപാസതേ പ്രശിഷം യസ്യ ദേവാഃ ।
യസ്യ ഛായാഽമൃതം യസ്യ മൃത്യുഃ കസ്മൈ ദേവായ
ഹവിഷാ വിധേമ തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 34॥

യോ രുദ്രോ അഗ്നൌ യോ അപ്സു യ ഓഷധീഷു യോ രുദ്രോ വിശ്വാ ഭുവനാഽഽവിവേശ ।
തസ്മൈ രുദ്രായ നമോ അസ്തു തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 35॥

ഗംധദ്വാരാം ദുരാധര്ഷാം നിത്യപുഷ്ടാം കരീഷിണീമ് ।
ഈശ്വരീം സര്വഭൂതാനാം താമിഹോപഹ്വയേ ശ്രിയം
തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 36॥

യ ഇദം ശിവസംകല്പം സദാ ധ്യായംതി ബ്രാഹ്മണാഃ ।
തേ പരം മോക്ഷം ഗമിഷ്യംതി തന്മേ മനഃ ശിവസംകല്പമസ്തു ॥ 37॥

ഇതി ശിവസംകല്പമംത്രാഃ സമാപ്താഃ ।
(ശൈവ-ഉപനിഷദഃ)

ഇതി ശിവസംകല്പോപനിഷത് സമാപ്ത ।

********

Leave a Comment