[શિવસંકલ્પોપનિષત્] ᐈ Shiva Sankalpa Upanishad In Gujarati Pdf

Shiva Sankalpa Upanishad Lyrics In Gujarati

યેનેદં ભૂતં ભુવનં ભવિષ્યત્ પરિગૃહીતમમૃતેન સર્વમ્ ।
યેન યજ્ઞસ્તાયતે સપ્તહોતા તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 1॥

યેન કર્માણિ પ્રચરંતિ ધીરા યતો વાચા મનસા ચારુ યંતિ ।
યત્સમ્મિતમનુ સંયંતિ પ્રાણિનસ્તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 2॥

યેન કર્માણ્યપસો મનીષિણો યજ્ઞે કૃણ્વંતિ વિદથેષુ ધીરાઃ ।
યદપૂર્વં યક્ષમંતઃ પ્રજાનાં તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 3॥

યત્પ્રજ્ઞાનમુત ચેતો ધૃતિશ્ચ યજ્જ્યોતિરંતરમૃતં પ્રજાસુ ।
યસ્માન્ન ઋતે કિંચન કર્મ ક્રિયતે તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 4॥

સુષારથિરશ્વાનિવ યન્મનુષ્યાન્નેનીયતેઽભીશુભિર્વાજિન ઇવ ।
હૃત્પ્રતિષ્ઠં યદજિરં જવિષ્ઠં તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 5॥

યસ્મિન્નૃચઃ સામ યજૂષિ યસ્મિન્ પ્રતિષ્ઠિતા રથનાભાવિવારાઃ ।
યસ્મિંશ્ચિત્તં સર્વમોતં પ્રજાનાં તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 6॥

યદત્ર ષષ્ઠં ત્રિશતં સુવીરં યજ્ઞસ્ય ગુહ્યં નવનાવમાય્યં (?) ।
દશ પંચ ત્રિંશતં યત્પરં ચ તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 7॥

યજ્જાગ્રતો દૂરમુદૈતિ દૈવં તદુ સુપ્તસ્ય તથૈવૈતિ ।
દૂરંગમં જ્યોતિષાં જ્યોતિરેકં તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 8॥

યેન દ્યૌઃ પૃથિવી ચાંતરિક્ષં ચ યે પર્વતાઃ પ્રદિશો દિશશ્ચ ।
યેનેદં જગદ્વ્યાપ્તં પ્રજાનાં તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 9॥

યેનેદં વિશ્વં જગતો બભૂવ યે દેવા અપિ મહતો જાતવેદાઃ ।
તદેવાગ્નિસ્તમસો જ્યોતિરેકં તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 10॥

યે મનો હૃદયં યે ચ દેવા યે દિવ્યા આપો યે સૂર્યરશ્મિઃ ।
તે શ્રોત્રે ચક્ષુષી સંચરંતં તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 11॥

અચિંત્યં ચાપ્રમેયં ચ વ્યક્તાવ્યક્તપરં ચ યત ।
સૂક્ષ્માત્સૂક્ષ્મતરં જ્ઞેયં તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 12॥

એકા ચ દશ શતં ચ સહસ્રં ચાયુતં ચ
નિયુતં ચ પ્રયુતં ચાર્બુદં ચ ન્યર્બુદં ચ ।
સમુદ્રશ્ચ મધ્યં ચાંતશ્ચ પરાર્ધશ્ચ
તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 13॥

યે પંચ પંચદશ શતં સહસ્રમયુતં ન્યર્બુદં ચ ।
તેઽગ્નિચિત્યેષ્ટકાસ્તં શરીરં તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 14॥

વેદાહમેતં પુરુષં મહાંતમાદિત્યવર્ણં તમસઃ પરસ્તાત્ ।
યસ્ય યોનિં પરિપશ્યંતિ ધીરાસ્તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥

યસ્યેદં ધીરાઃ પુનંતિ કવયો બ્રહ્માણમેતં ત્વા વૃણુત ઇંદુમ્ ।
સ્થાવરં જંગમં દ્યૌરાકાશં તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 16॥

પરાત્ પરતરં ચૈવ યત્પરાચ્ચૈવ યત્પરમ્ ।
યત્પરાત્ પરતો જ્ઞેયં તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 17॥

પરાત્ પરતરો બ્રહ્મા તત્પરાત્ પરતો હરિઃ ।
તત્પરાત્ પરતોઽધીશસ્તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 18॥

યા વેદાદિષુ ગાયત્રી સર્વવ્યાપી મહેશ્વરી ।
ઋગ્યજુસ્સામાથર્વૈશ્ચ તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 19॥

યો વૈ દેવં મહાદેવં પ્રણવં પુરુષોત્તમમ્ ।
યઃ સર્વે સર્વવેદૈશ્ચ તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 20॥

પ્રયતઃ પ્રણવોંકારં પ્રણવં પુરુષોત્તમમ્ ।
ઓંકારં પ્રણવાત્માનં તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 21॥

યોઽસૌ સર્વેષુ વેદેષુ પઠ્યતે હ્યજ ઇશ્વરઃ ।
અકાયો નિર્ગુણો હ્યાત્મા તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 22॥

ગોભિર્જુષ્ટં ધનેન હ્યાયુષા ચ બલેન ચ ।
પ્રજયા પશુભિઃ પુષ્કરાક્ષં તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 23॥

ત્રિયંબકં યજામહે સુગંધિં પુષ્ટિવર્ધનમ્ ।
ઉર્વારુકમિવ બંધનાન્મૃત્યોર્મુક્ષીય
માઽમૃતાત્તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 24॥

કૈલાસશિખરે રમ્યે શંકરસ્ય શિવાલયે ।
દેવતાસ્તત્ર મોદંતે તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 25॥

વિશ્વતશ્ચક્ષુરુત વિશ્વતોમુખો વિશ્વતોહસ્ત ઉત વિશ્વતસ્પાત્ ।
સંબાહુભ્યાં નમતિ સંપતત્રૈર્દ્યાવાપૃથિવી
જનયન્ દેવ એકસ્તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 26॥

ચતુરો વેદાનધીયીત સર્વશાસ્યમયં વિદુઃ ।
ઇતિહાસપુરાણાનાં તન્મે મન શિવસંકન્લ્પમસ્તુ ॥ 27॥

મા નો મહાંતમુત મા નો અર્ભકં મા ન ઉક્ષંતમુત મા ન ઉક્ષિતમ્ ।
મા નો વધીઃ પિતરં મોત માતરં પ્રિયા મા નઃ
તનુવો રુદ્ર રીરિષસ્તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 28॥

મા નસ્તોકે તનયે મા ન આયુષિ મા નો ગોષુ મા નો અશ્વેષુ રીરિષઃ ।
વીરાન્મા નો રુદ્ર ભામિતો વધીર્હવિષ્મંતઃ
નમસા વિધેમ તે તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 29॥

ઋતં સત્યં પરં બ્રહ્મ પુરુષં કૃષ્ણપિંગળમ્ ।
ઊર્ધ્વરેતં વિરૂપાક્ષં વિશ્વરૂપાય વૈ નમો નમઃ
તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 30॥

કદ્રુદ્રાય પ્રચેતસે મીઢુષ્ટમાય તવ્યસે ।
વોચેમ શંતમં હૃદે । સર્વો હ્યેષ રુદ્રસ્તસ્મૈ રુદ્રાય
નમો અસ્તુ તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 31॥

બ્રહ્મ જજ્ઞાનં પ્રથમં પુરસ્તાત્ વિ સીમતઃ સુરુચો વેન આવઃ ।
સ બુધ્નિયા ઉપમા અસ્ય વિષ્ઠાઃ સતશ્ચ યોનિં
અસતશ્ચ વિવસ્તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 32॥

યઃ પ્રાણતો નિમિષતો મહિત્વૈક ઇદ્રાજા જગતો બભૂવ ।
ય ઈશે અસ્ય દ્વિપદશ્ચતુષ્પદઃ કસ્મૈ દેવાય
હવિષા વિધેમ તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 33॥

ય આત્મદા બલદા યસ્ય વિશ્વે ઉપાસતે પ્રશિષં યસ્ય દેવાઃ ।
યસ્ય છાયાઽમૃતં યસ્ય મૃત્યુઃ કસ્મૈ દેવાય
હવિષા વિધેમ તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 34॥

યો રુદ્રો અગ્નૌ યો અપ્સુ ય ઓષધીષુ યો રુદ્રો વિશ્વા ભુવનાઽઽવિવેશ ।
તસ્મૈ રુદ્રાય નમો અસ્તુ તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 35॥

ગંધદ્વારાં દુરાધર્ષાં નિત્યપુષ્ટાં કરીષિણીમ્ ।
ઈશ્વરીં સર્વભૂતાનાં તામિહોપહ્વયે શ્રિયં
તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 36॥

ય ઇદં શિવસંકલ્પં સદા ધ્યાયંતિ બ્રાહ્મણાઃ ।
તે પરં મોક્ષં ગમિષ્યંતિ તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥ 37॥

ઇતિ શિવસંકલ્પમંત્રાઃ સમાપ્તાઃ ।
(શૈવ-ઉપનિષદઃ)

ઇતિ શિવસંકલ્પોપનિષત્ સમાપ્ત ।

********

Leave a Comment