[ஶிவஸங்கல்போபனிஷத்] ᐈ Shiva Sankalpa Upanishad In Tamil Pdf

Shiva Sankalpa Upanishad Lyrics In Tamil

யேனேத3ம் பூ4தம் பு4வனம் ப4விஷ்யத் பரிக்3ருஹீதமம்ருதேன ஸர்வம் ।
யேன யஜ்ஞஸ்தாயதே ஸப்தஹோதா தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 1॥

யேன கர்மாணி ப்ரசரன்தி தீ4ரா யதோ வாசா மனஸா சாரு யன்தி ।
யத்ஸம்மிதமனு ஸம்யன்தி ப்ராணினஸ்தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 2॥

யேன கர்மாண்யபஸோ மனீஷிணோ யஜ்ஞே க்ருண்வன்தி வித3தே2ஷு தீ4ரா: ।
யத3பூர்வம் யக்ஷமன்த: ப்ரஜானாம் தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 3॥

யத்ப்ரஜ்ஞானமுத சேதோ த்4ருதிஶ்ச யஜ்ஜ்யோதிரன்தரம்ருதம் ப்ரஜாஸு ।
யஸ்மான்ன ருதே கிஞ்சன கர்ம க்ரியதே தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 4॥

ஸுஷாரதி2ரஶ்வானிவ யன்மனுஷ்யான்னேனீயதேபீ4ஶுபி4ர்வாஜின இவ ।
ஹ்ருத்ப்ரதிஷ்ட2ம் யதஜ3ிரம் ஜவிஷ்ட2ம் தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 5॥

யஸ்மின்ன்ருச: ஸாம யஜூஷி யஸ்மின் ப்ரதிஷ்டி2தா ரத2னாபா4விவாரா: ।
யஸ்மிம்ஶ்சித்தம் ஸர்வமோதம் ப்ரஜானாம் தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 6॥

யத3த்ர ஷஷ்ட2ம் த்ரிஶதம் ஸுவீரம் யஜ்ஞஸ்ய கு3ஹ்யம் நவனாவமாய்யம் (?) ।
3ஶ பஞ்ச த்ரிம்ஶதம் யத்பரம் ச தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 7॥

யஜ்ஜாக்3ரதோ தூ3ரமுதை3தி தை3வம் தது3 ஸுப்தஸ்ய ததை2வைதி ।
தூ3ரங்க3மம் ஜ்யோதிஷாம் ஜ்யோதிரேகம் தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 8॥

யேன த்3யௌ: ப்ருதி2வீ சான்தரிக்ஷம் ச யே பர்வதா: ப்ரதி3ஶோ தி3ஶஶ்ச ।
யேனேத3ம் ஜக3த்3வ்யாப்தம் ப்ரஜானாம் தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 9॥

யேனேத3ம் விஶ்வம் ஜக3தோ ப3பூ4வ யே தே3வா அபி மஹதோ ஜாதவேதா3: ।
ததே3வாக்3னிஸ்தமஸோ ஜ்யோதிரேகம் தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 1௦॥

யே மனோ ஹ்ருத3யம் யே ச தே3வா யே தி3வ்யா ஆபோ யே ஸூர்யரஶ்மி: ।
தே ஶ்ரோத்ரே சக்ஷுஷீ ஸஞ்சரன்தம் தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 11॥

அசின்த்யம் சாப்ரமேயம் ச வ்யக்தாவ்யக்தபரம் ச யத ।
ஸூக்ஷ்மாத்ஸூக்ஷ்மதரம் ஜ்ஞேயம் தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 12॥

ஏகா ச த3ஶ ஶதம் ச ஸஹஸ்ரம் சாயுதம் ச
நியுதம் ச ப்ரயுதம் சார்பு33ம் ச ந்யர்பு33ம் ச ।
ஸமுத்3ரஶ்ச மத்4யம் சான்தஶ்ச பரார்த4ஶ்ச
தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 13॥

யே பஞ்ச பஞ்சத3ஶ ஶதம் ஸஹஸ்ரமயுதம் ந்யர்பு33ம் ச ।
தேக்3னிசித்யேஷ்டகாஸ்தம் ஶரீரம் தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 14॥

வேதா3ஹமேதம் புருஷம் மஹான்தமாதி3த்யவர்ணம் தமஸ: பரஸ்தாத் ।
யஸ்ய யோனிம் பரிபஶ்யன்தி தீ4ராஸ்தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥

யஸ்யேத3ம் தீ4ரா: புனந்தி கவயோ ப்3ரஹ்மாணமேதம் த்வா வ்ருணுத இன்து3ம் ।
ஸ்தா2வரம் ஜங்க3மம் த்3யௌராகாஶம் தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 16॥

பராத் பரதரம் சைவ யத்பராச்சைவ யத்பரம் ।
யத்பராத் பரதோ ஜ்ஞேயம் தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 17॥

பராத் பரதரோ ப்3ரஹ்மா தத்பராத் பரதோ ஹரி: ।
தத்பராத் பரதோதீ4ஶஸ்தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 18॥

யா வேதா3தி3ஷு கா3யத்ரீ ஸர்வவ்யாபீ மஹேஶ்வரீ ।
ருக்3யஜுஸ்ஸாமாத2ர்வைஶ்ச தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 19॥

யோ வை தே3வம் மஹாதே3வம் ப்ரணவம் புருஷோத்தமம் ।
ய: ஸர்வே ஸர்வவேதை3ஶ்ச தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 2௦॥

ப்ரயத: ப்ரணவோங்காரம் ப்ரணவம் புருஷோத்தமம் ।
ஓங்காரம் ப்ரணவாத்மானம் தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 21॥

யோஸௌ ஸர்வேஷு வேதே3ஷு பட்2யதே ஹ்யஜ இஶ்வர: ।
அகாயோ நிர்கு3ணோ ஹ்யாத்மா தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 22॥

கோ3பி4ர்ஜுஷ்டம் த4னேன ஹ்யாயுஷா ச ப3லேன ச ।
ப்ரஜயா பஶுபி4: புஷ்கராக்ஷம் தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 23॥

த்ரியம்ப3கம் யஜாமஹே ஸுக3ன்தி4ம் புஷ்டிவர்த4னம் ।
உர்வாருகமிவ ப3ன்த4னான்ம்ருத்யோர்முக்ஷீய
மாம்ருதாத்தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 24॥

கைலாஸஶிக2ரே ரம்யே ஶங்கரஸ்ய ஶிவாலயே ।
தே3வதாஸ்தத்ர மோத3ன்தே தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 25॥

விஶ்வதஶ்சக்ஷுருத விஶ்வதோமுகோ2 விஶ்வதோஹஸ்த உத விஶ்வதஸ்பாத் ।
ஸம்பா3ஹுப்4யாம் நமதி ஸம்பதத்ரைர்த்3யாவாப்ருதி2வீ
ஜனயன் தே3வ ஏகஸ்தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 26॥

சதுரோ வேதா3னதீ4யீத ஸர்வஶாஸ்யமயம் விது3: ।
இதிஹாஸபுராணானாம் தன்மே மன ஶிவஸங்கன்ல்பமஸ்து ॥ 27॥

மா நோ மஹான்தமுத மா நோ அர்ப4கம் மா ந உக்ஷன்தமுத மா ந உக்ஷிதம் ।
மா நோ வதீ4: பிதரம் மோத மாதரம் ப்ரியா மா ந:
தனுவோ ருத்3ர ரீரிஷஸ்தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 28॥

மா நஸ்தோகே தனயே மா ந ஆயுஷி மா நோ கோ3ஷு மா நோ அஶ்வேஷு ரீரிஷ: ।
வீரான்மா நோ ருத்3ர பா4மிதோ வதீ4ர்ஹவிஷ்மன்த:
நமஸா விதே4ம தே தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 29॥

ருதம் ஸத்யம் பரம் ப்3ரஹ்ம புருஷம் க்ருஷ்ணபிங்க3ல்த3ம் ।
ஊர்த்4வரேதம் விரூபாக்ஷம் விஶ்வரூபாய வை நமோ நம:
தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 3௦॥

கத்3ருத்3ராய ப்ரசேதஸே மீடு4ஷ்டமாய தவ்யஸே ।
வோசேம ஶன்தமம் ஹ்ருதே3 । ஸர்வோ ஹ்யேஷ ருத்3ரஸ்தஸ்மை ருத்3ராய
நமோ அஸ்து தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 31॥

ப்3ரஹ்ம ஜஜ்ஞானம் ப்ரத2மம் புரஸ்தாத் வி ஸீமத: ஸுருசோ வேன ஆவ: ।
ஸ பு3த்4னியா உபமா அஸ்ய விஷ்டா2: ஸதஶ்ச யோனிம்
அஸதஶ்ச விவஸ்தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 32॥

ய: ப்ராணதோ நிமிஷதோ மஹித்வைக இத்3ராஜா ஜக3தோ ப3பூ4வ ।
ய ஈஶே அஸ்ய த்3விபத3ஶ்சதுஷ்பத:3 கஸ்மை தே3வாய
ஹவிஷா விதே4ம தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 33॥

ய ஆத்மதா3 ப3லதா3 யஸ்ய விஶ்வே உபாஸதே ப்ரஶிஷம் யஸ்ய தே3வா: ।
யஸ்ய சா2யாம்ருதம் யஸ்ய ம்ருத்யு: கஸ்மை தே3வாய
ஹவிஷா விதே4ம தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 34॥

யோ ருத்3ரோ அக்3னௌ யோ அப்ஸு ய ஓஷதீ4ஷு யோ ருத்3ரோ விஶ்வா பு4வனாவிவேஶ ।
தஸ்மை ருத்3ராய நமோ அஸ்து தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 35॥

3ன்த4த்3வாராம் து3ராத4ர்ஷாம் நித்யபுஷ்டாம் கரீஷிணீம் ।
ஈஶ்வரீம் ஸர்வபூ4தானாம் தாமிஹோபஹ்வயே ஶ்ரியம்
தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 36॥

ய இத3ம் ஶிவஸங்கல்பம் ஸதா3 த்4யாயன்தி ப்3ராஹ்மணா: ।
தே பரம் மோக்ஷம் க3மிஷ்யன்தி தன்மே மன: ஶிவஸங்கல்பமஸ்து ॥ 37॥

இதி ஶிவஸங்கல்பமன்த்ரா: ஸமாப்தா: ।
(ஶைவ-உபனிஷத:3)

இதி ஶிவஸங்கல்போபனிஷத் ஸமாப்த ।

********

Leave a Comment