[శివసంకల్పోపనిషత్] ᐈ Shiva Sankalpa Upanishad In Telugu Pdf

Shiva Sankalpa Upanishad Lyrics In Telugu

యేనేదం భూతం భువనం భవిష్యత్ పరిగృహీతమమృతేన సర్వం ।
యేన యజ్ఞస్తాయతే సప్తహోతా తన్మే మనః శివసంకల్పమస్తు ॥ 1॥

యేన కర్మాణి ప్రచరంతి ధీరా యతో వాచా మనసా చారు యంతి ।
యత్సమ్మితమను సంయంతి ప్రాణినస్తన్మే మనః శివసంకల్పమస్తు ॥ 2॥

యేన కర్మాణ్యపసో మనీషిణో యజ్ఞే కృణ్వంతి విదథేషు ధీరాః ।
యదపూర్వం యక్షమంతః ప్రజానాం తన్మే మనః శివసంకల్పమస్తు ॥ 3॥

యత్ప్రజ్ఞానముత చేతో ధృతిశ్చ యజ్జ్యోతిరంతరమృతం ప్రజాసు ।
యస్మాన్న ఋతే కించన కర్మ క్రియతే తన్మే మనః శివసంకల్పమస్తు ॥ 4॥

సుషారథిరశ్వానివ యన్మనుష్యాన్నేనీయతేఽభీశుభిర్వాజిన ఇవ ।
హృత్ప్రతిష్ఠం యదజిరం జవిష్ఠం తన్మే మనః శివసంకల్పమస్తు ॥ 5॥

యస్మిన్నృచః సామ యజూషి యస్మిన్ ప్రతిష్ఠితా రథనాభావివారాః ।
యస్మింశ్చిత్తం సర్వమోతం ప్రజానాం తన్మే మనః శివసంకల్పమస్తు ॥ 6॥

యదత్ర షష్ఠం త్రిశతం సువీరం యజ్ఞస్య గుహ్యం నవనావమాయ్యం (?) ।
దశ పంచ త్రింశతం యత్పరం చ తన్మే మనః శివసంకల్పమస్తు ॥ 7॥

యజ్జాగ్రతో దూరముదైతి దైవం తదు సుప్తస్య తథైవైతి ।
దూరంగమం జ్యోతిషాం జ్యోతిరేకం తన్మే మనః శివసంకల్పమస్తు ॥ 8॥

యేన ద్యౌః పృథివీ చాంతరిక్షం చ యే పర్వతాః ప్రదిశో దిశశ్చ ।
యేనేదం జగద్వ్యాప్తం ప్రజానాం తన్మే మనః శివసంకల్పమస్తు ॥ 9॥

యేనేదం విశ్వం జగతో బభూవ యే దేవా అపి మహతో జాతవేదాః ।
తదేవాగ్నిస్తమసో జ్యోతిరేకం తన్మే మనః శివసంకల్పమస్తు ॥ 10॥

యే మనో హృదయం యే చ దేవా యే దివ్యా ఆపో యే సూర్యరశ్మిః ।
తే శ్రోత్రే చక్షుషీ సంచరంతం తన్మే మనః శివసంకల్పమస్తు ॥ 11॥

అచింత్యం చాప్రమేయం చ వ్యక్తావ్యక్తపరం చ యత ।
సూక్ష్మాత్సూక్ష్మతరం జ్ఞేయం తన్మే మనః శివసంకల్పమస్తు ॥ 12॥

ఏకా చ దశ శతం చ సహస్రం చాయుతం చ
నియుతం చ ప్రయుతం చార్బుదం చ న్యర్బుదం చ ।
సముద్రశ్చ మధ్యం చాంతశ్చ పరార్ధశ్చ
తన్మే మనః శివసంకల్పమస్తు ॥ 13॥

యే పంచ పంచదశ శతం సహస్రమయుతం న్యర్బుదం చ ।
తేఽగ్నిచిత్యేష్టకాస్తం శరీరం తన్మే మనః శివసంకల్పమస్తు ॥ 14॥

వేదాహమేతం పురుషం మహాంతమాదిత్యవర్ణం తమసః పరస్తాత్ ।
యస్య యోనిం పరిపశ్యంతి ధీరాస్తన్మే మనః శివసంకల్పమస్తు ॥

యస్యేదం ధీరాః పునంతి కవయో బ్రహ్మాణమేతం త్వా వృణుత ఇందుం ।
స్థావరం జంగమం ద్యౌరాకాశం తన్మే మనః శివసంకల్పమస్తు ॥ 16॥

పరాత్ పరతరం చైవ యత్పరాచ్చైవ యత్పరం ।
యత్పరాత్ పరతో జ్ఞేయం తన్మే మనః శివసంకల్పమస్తు ॥ 17॥

పరాత్ పరతరో బ్రహ్మా తత్పరాత్ పరతో హరిః ।
తత్పరాత్ పరతోఽధీశస్తన్మే మనః శివసంకల్పమస్తు ॥ 18॥

యా వేదాదిషు గాయత్రీ సర్వవ్యాపీ మహేశ్వరీ ।
ఋగ్యజుస్సామాథర్వైశ్చ తన్మే మనః శివసంకల్పమస్తు ॥ 19॥

యో వై దేవం మహాదేవం ప్రణవం పురుషోత్తమం ।
యః సర్వే సర్వవేదైశ్చ తన్మే మనః శివసంకల్పమస్తు ॥ 20॥

ప్రయతః ప్రణవోంకారం ప్రణవం పురుషోత్తమం ।
ఓంకారం ప్రణవాత్మానం తన్మే మనః శివసంకల్పమస్తు ॥ 21॥

యోఽసౌ సర్వేషు వేదేషు పఠ్యతే హ్యజ ఇశ్వరః ।
అకాయో నిర్గుణో హ్యాత్మా తన్మే మనః శివసంకల్పమస్తు ॥ 22॥

గోభిర్జుష్టం ధనేన హ్యాయుషా చ బలేన చ ।
ప్రజయా పశుభిః పుష్కరాక్షం తన్మే మనః శివసంకల్పమస్తు ॥ 23॥

త్రియంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం ।
ఉర్వారుకమివ బంధనాన్మృత్యోర్ముక్షీయ
మాఽమృతాత్తన్మే మనః శివసంకల్పమస్తు ॥ 24॥

కైలాసశిఖరే రమ్యే శంకరస్య శివాలయే ।
దేవతాస్తత్ర మోదంతే తన్మే మనః శివసంకల్పమస్తు ॥ 25॥

విశ్వతశ్చక్షురుత విశ్వతోముఖో విశ్వతోహస్త ఉత విశ్వతస్పాత్ ।
సంబాహుభ్యాం నమతి సంపతత్రైర్ద్యావాపృథివీ
జనయన్ దేవ ఏకస్తన్మే మనః శివసంకల్పమస్తు ॥ 26॥

చతురో వేదానధీయీత సర్వశాస్యమయం విదుః ।
ఇతిహాసపురాణానాం తన్మే మన శివసంకన్ల్పమస్తు ॥ 27॥

మా నో మహాంతముత మా నో అర్భకం మా న ఉక్షంతముత మా న ఉక్షితం ।
మా నో వధీః పితరం మోత మాతరం ప్రియా మా నః
తనువో రుద్ర రీరిషస్తన్మే మనః శివసంకల్పమస్తు ॥ 28॥

మా నస్తోకే తనయే మా న ఆయుషి మా నో గోషు మా నో అశ్వేషు రీరిషః ।
వీరాన్మా నో రుద్ర భామితో వధీర్హవిష్మంతః
నమసా విధేమ తే తన్మే మనః శివసంకల్పమస్తు ॥ 29॥

ఋతం సత్యం పరం బ్రహ్మ పురుషం కృష్ణపింగళం ।
ఊర్ధ్వరేతం విరూపాక్షం విశ్వరూపాయ వై నమో నమః
తన్మే మనః శివసంకల్పమస్తు ॥ 30॥

కద్రుద్రాయ ప్రచేతసే మీఢుష్టమాయ తవ్యసే ।
వోచేమ శంతమం హృదే । సర్వో హ్యేష రుద్రస్తస్మై రుద్రాయ
నమో అస్తు తన్మే మనః శివసంకల్పమస్తు ॥ 31॥

బ్రహ్మ జజ్ఞానం ప్రథమం పురస్తాత్ వి సీమతః సురుచో వేన ఆవః ।
స బుధ్నియా ఉపమా అస్య విష్ఠాః సతశ్చ యోనిం
అసతశ్చ వివస్తన్మే మనః శివసంకల్పమస్తు ॥ 32॥

యః ప్రాణతో నిమిషతో మహిత్వైక ఇద్రాజా జగతో బభూవ ।
య ఈశే అస్య ద్విపదశ్చతుష్పదః కస్మై దేవాయ
హవిషా విధేమ తన్మే మనః శివసంకల్పమస్తు ॥ 33॥

య ఆత్మదా బలదా యస్య విశ్వే ఉపాసతే ప్రశిషం యస్య దేవాః ।
యస్య ఛాయాఽమృతం యస్య మృత్యుః కస్మై దేవాయ
హవిషా విధేమ తన్మే మనః శివసంకల్పమస్తు ॥ 34॥

యో రుద్రో అగ్నౌ యో అప్సు య ఓషధీషు యో రుద్రో విశ్వా భువనాఽఽవివేశ ।
తస్మై రుద్రాయ నమో అస్తు తన్మే మనః శివసంకల్పమస్తు ॥ 35॥

గంధద్వారాం దురాధర్షాం నిత్యపుష్టాం కరీషిణీం ।
ఈశ్వరీం సర్వభూతానాం తామిహోపహ్వయే శ్రియం
తన్మే మనః శివసంకల్పమస్తు ॥ 36॥

య ఇదం శివసంకల్పం సదా ధ్యాయంతి బ్రాహ్మణాః ।
తే పరం మోక్షం గమిష్యంతి తన్మే మనః శివసంకల్పమస్తు ॥ 37॥

ఇతి శివసంకల్పమంత్రాః సమాప్తాః ।
(శైవ-ఉపనిషదః)

ఇతి శివసంకల్పోపనిషత్ సమాప్త ।

********

Leave a Comment